Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Archivo para ‘Menores y jóvenes’ categoría

Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Vivienda
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Si las tolerantes no se callaran…

1 de junio de 2017 a las 1:36

…el caso es difamar y meter miedo. Fulano hace un poco, mengano hace otro poco y, cuando ocurre la desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable porque, total, yo sólo pinté, yo sólo revelé donde vivía, yo sólo le dije unas palabras que igual ofenden, pero, oye, son solo palabras, ruidos momentáneos en el aire.

La cita es de Patria, el libro de Fernando Aramburu que describe y emociona como pocos lo que fue el infierno del terrorismo etarra.

Y la foto la tomé hace unas semanas en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Lo que más me horrorizó de esta visita no fue sólo ver las consecuencias del holocausto sino el minucioso sistema de humillación sistemática de las víctimas antes de matarlas. De como se recordaba desde años antes a personas judías, gitanas o con discapacidad el por qué se merecerían su muerte en el futuro. El mismo odio, silencio y complicidad que se describe en Patria.

No es historia. Ahora mismo el rechazo y desprecio al diferente gana terreno.

Y no es allá, sino aquí mismo: en el Mediterraneo, en nuestros barrios, en soflamas políticas o ciertos medios de comunicación, en algunos púlpitos y mimbares y sobre todo en las redes sociales. Como dice Carolin Emcke: “el odio se construye y se alimenta, no es un sentimiento individual y aislado“. Fuck losers.

¿Es usted de los que se deja enredar?

¿Cual es su mentira favorita?

Los refugiados son terroristas

Los gitanos son vagos, ladrones o traficantes.

Las personas sin  hogar quieren vivir así y son peligrosas

Las personas con discapacidad son una carga para la sociedad

Las mujeres sin hijos no están completas

Los musulmanes son machistas

Las víctimas de violencia de género son sumisas o feministas… o algo habrán hecho

Los inmigrantes nos quitan el trabajo o la sanidad

Las colombianas son prostitutas

Los negros son sucios

Los jóvenes no tienen valores o educación ni aspiraciones en la vida

La gente mayor sólo puede jugar la partida y beber vino

Los parados de larga duración quieren vivir de las ayudas sociales

Las personas privadas de libertad no aportan nada a la sociedad

Estas son algunas de las mentiras, prejuicios y estereotipos que afectan y que padecen diariamente las más de 100 personas que se reunieron en el VIII Seminario de Participación y Ciudadanía Inclusiva organizado por EAPN Galicia en Santiago de Compostela bajo la etiqueta #MentirasPobreza.

Con las más de 70 identificadas, todas estas personas valientes construyeron este muro infame. 

Escuchando verdades y lecciones de tolerancia y civismo

Hasta aquí las malas noticias. La buena es la impresionante lección de respeto, diálogo positivo y ¡humor! para decir en público los prejuicios y estereotipos que crees padece la persona que está a tu lado y estar dispuesto a escuchar y reflexionar sobre razones y argumentos objetivos que demuestran que son mentira.  Y encima idear propuestas de acción para hacer frente a estereotipos y prejuicios. Con todas ellas se construyó este Muro de la Inclusión.

Escuchar a personas sin hogar como Agustín decir que “lo peor de los prejuicios es cuando tu mismo te los crees“. O ver a Dakota responder a la pregunta ¿Cómo crees que corre una niña?

O reírse un rato ridiculizando las mentiras que insultan a miles de personas gitanas, en la calle o en programas infames como The Gipsy Kings.

Aprendizajes para luchar contra el odio

Cambiar el enfoque. De la emoción a escuchar y pensar.

Si en vez de dejarse llevar por las emociones, el odio o los odiadores que lo favorecen se pasa a escuchar, reflexionar y dudar, la mayoría de prejuicios como mínimo se cuestionan.

Lo expresa de maravilla Adela Cortina en Racismo: La patología del odio: “El núcleo de la vida social no lo forman individuos aislados, sino personas en relación, en vínculo de reconocimiento mutuo. Personas que cobran su autoestima desde el respeto que los demás les demuestran. Y, desde esta perspectiva, los discursos intolerantes (…) están causando un daño irreparable. Por sus consecuencias, porque incitan al maltrato de los colectivos despreciados, y por sí mismos, porque abren un abismo entre el “nosotros” de los que están convencidos equivocadamente de su estúpida superioridad, y el “ellos” de aquellos a los que, con la misma estupidez, consideran inferiores”

Si reflexionamos, veremos que a la filósofa Adela Cortina (¡premio Princesa de Asturias ya!!) le debemos también la invención de la palabra aporofobia” o rechazo al pobre, como se llama su último libro y una verdad como un templo: “Lo que molesta, primero de los inmigrantes, y luego de los refugiados, no es que sean extranjeros, sino que sean pobres“.

Pensar, ética, educación en valores, filosofía. La tolerancia se respira en la familia pero se aprende en una escuela donde estas asignaturas, y no es casualidad, están perseguidas.

Les animo a sumarse a la campaña ¡No expulséis a la Filosofía de los colegios! #SalvemoslaFilosofía o que firmen la solicitud para que el Parlamento de Galicia debata una iniciativa popular que devolverá esta materia a un lugar central en la enseñanza secundaria.

No se confundan, en este barco o vamos todos o se hunde.

Me afecta lo que le pase al de al lado sin importar quien sea. No hay sectores, competencia de desgracias o pelearse por las migajas en vez de por todo el pastel y la desigualdad de su reparto.

Es un cierto cinismo buenista el indignarse por el sufrimiento de las personas refugiadas pero generalizar sin reparo cuando se habla de los gitanos de mi pueblo. Recuerdo las lágrimas de una amiga cuando escuchó al responsable de una organización de discapacidad decir que el presupuesto público debía ir “para mis usuarios, que no tienen culpa, y no para la pobreza infantil que es culpa de los padres“.

Es posible. La citada Carolin Emcke pone como ejemplo a España. “Me emocionó muchísimo la reacción de España a los atentados de 2004. Los españoles dijeron ‘no vais a transformar con las bombas nuestra sociedad, no nos vais a quitar nuestra libertad. Fue increíble”.

Con argumentos e información objetiva la mayoría de los prejuicios desaparecen.

Les recomiendo esta completa Guía de Estereotipos Invisibles de EAPN Andalucía sobre las personas que experimentan pobreza y/o exclusión social. O la Human Library que algún día espero se replique en España.

Si se dedican a la comunicación, será por guías para ayudarles a hacerlo respetando la imagen de las personas: personas en pobreza, sin hogar, con discapacidad, en privacion de libertad, infancia y adolescencia, en busqueda de empleo, comunidad gitana, personas mayores, violencia machista

Porque la desgracia no es un espectáculomuchas de las organizaciones que lo tienen claro y trabajan por la dignidad y los derechos sociales se han comprometido a comunicar siguiendo este decálogo de conducta en la comunicación de la pobreza y la exclusión social.

Reírse de los prejuicios, no de las personas

Del Payo Today ya les he hablado, En Cine, humor y dignidad descubrimos al gran Michael para reírnos de los prejuicios con Africa o de la falsa solidaridad.

Mientras no llega el vídeo riéndose de las grandes recogidas de alimentos me acuerdo de un salvaje Michael Moore hablando en Irlanda de como utilizaría el humor para acabar con el conflicto de Irlanda del Norte…y helando la sonrisa a quienes le escuchaban incómodos: “que rieguen con cisternas de agua bendita bautizando masivamente los barrios protestantes, asi todos serían católicos y se acabaría el problema

No ser cómplices del odio en las redes sociales

Cada uno de nosotros somos un medio de comunicación, con la posibilidad de publicar información relevante para las personas que nos siguen. Y esto implica también exigirnos la misma responsabilidad y objetividad que le exigimos a periodistas, periódicos, radios, o televisiones.

Me sorprende la cantidad de noticias falsas o interesadas que publican personas a las que conozco y valoro (pero que tengo silenciadas, disculpad) y que solo contribuyen a la confusión y la intolerancia. Y más viendo a Donald Trump y su postverdad (lo que el mentir de toda la vida, vamos) o fake news.

Difundir noticias de medios desalmados que mienten a conciencia para atraer tráfico a su web con titulares impactantes que no tiene nada que ver con el artículo o dar pábulo a noticias que aparentemente refuerzan su ideología. .

No se pierdan por ejemplo la página Maldito bulo y sus 6 claves para no tragarse ni un solo bulo más.

El odio y la intolerancia se combaten. ¿En qué bando esta usted?

Porque ni al nazismo ni a ETA se les derrotó solo con lo dicho hasta ahora. ¿Cómo luchamos contra esta basura?

Carolin Emcke lo resume en tres patas: exigir un mayor control en la Red, mejor trabajo policial y por último y sobre todo en la responsabilidad individual. “No podemos tener miedo de hablar en defensa de los que se sienten atacados. Yo no quiero una sociedad en la que solo los judíos defiendan los derechos de su comunidad o solo los gais luchen contra la homofobia. Tenemos que restablecer la universalidad del discurso de los derechos civiles”.

Tess Asplund, la mujer negra que se ha enfrentado a 300 neonazis suecos

En Vacunas contra el odio a las personas con discapacidad tienen algunas ideas para combatir el discurso del odio. O en 10 ideas para hombres que quieran erradicar la violencia machista para no rendirse ante los y las cómplices de asesinato que igualan feminismo con machismo.

O la Red Antirumores para combatir el racismo y la xenofobia. O el Observatorio Hatento contra los delitos de odio a las personas sin hogar (miren su posicionamiento sobre lo ocurrido en Compostela)

Y si quieren dar un paso más, conviértanse en ciberactivistas contra el odio, con Ciberespect, la innovadora iniciativa de la ONG Ecos do Sur para atacar con rigor y argumentos el discurso del odio contra las personas extranjeras.

No nos callemos. Gracias por demostrarlo.

@xosecuns

 

Adultos mayores, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Corrupción, Derechos humanos, Educación, Exclusión, Incidencia, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, NO Violencia, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas drogodependientes, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Escuelas del siglo XIX contra desigualdades del siglo XXI?

11 de mayo de 2017 a las 21:11

Porcentaje población en riesgo de pobreza o exclusión social por tramos de edad

Pues si, por desgracia, en España los jóvenes siguen condenados a cadena perpetua.

La parte de arriba de este gráfico marca el seguro declive de este país. En 2015 el 38,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años estaba en riesgo de pobreza y exclusión. El 33,4% si hablamos de los menores de 16 años.  La última Encuesta de Condiciones de Vida insiste en que niños, niñas y jóvenes son quien menos tienen un presente digno y sobre todo que no tendrán futuro.

Y cualquier solución pasa por la educación, o mejor por la educación social. Por eso estoy feliz de dejarles con Simo Deibe, uno de los profesionales más reconocidos en esta materia.

Simo, junto a otros muchos profesionales, están reclamando una Ley de regularización de la profesión de Educación Social. Si siguen #porunaleydeeducacionsocial tienen toda la información necesaria. y si quieren saber por qué es vital para el presente y el futuro de este país, vean este vídeo.

!Gracias Simo!

Cuando la escuela no lucha contra la desigualdad

La literatura especializada en la cuestión educativa es unánime al destacar la importancia de que la escuela camine hacia un enfoque socioeducativo, destacando la importancia del contexto en el hacer pedagógico. A todas luces, no parece razonable apostar por un modelo de sistema educativo que permanezca ajeno a las transformaciones sociales.

Foto: Oscar Cela. La Voz de Galicia

El presente artículo pretende potenciar una reflexión conjunta en este sentido, una apuesta por el cuestionamiento de la permanencia de un enfoque decimonónico.

Como profesional de la acción socioeducativa, observo con preocupación cómo el sistema educativo no contribuye a la superación de las desigualdades sociales.

No lo digo yo, lo dicen una y otra vez investigaciones varias. Si España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, la infancia y la adolescencia en dificultad social tiene unos resultados académicos alarmantemente inferiores a los del resto de pares. Según la OCDE, la pobreza triplica el riesgo de que un alumno en España saque peores notas.

Según Save the Children, el abandono escolar en alumnos de familias pobres se disparó con la crisis en España. Diversos estudios traducen el fracaso escolar de este colectivo en un rango que oscila entre del 71%, en los trabajos más favorables, y en el 83% con los jóvenes con expediente en el sistema de atención a la infancia y a la adolescencia.

¿Con echarlos de la escuela problema resuelto?

Una invisibilidad que se perpetúa. Y ya sabemos: lo no visible a ojos de la sociedad parece que no existe. Pero sí, están aquí.

A modo de anécdota, me decía un orientador de un centro educativo “que tal joven sería baja, que abandonaría sus estudios“, frase enmarcada en una argumentación centrada en que los problemas de esta persona no eran cuestiones propias del hacer del sistema educativo.

La literatura científica es unánime sobre la diversidad de factores del fracaso escolar, y los de naturaleza social siempre están presentes.

Sorprendentemente, la escuela tiene desarrollado prácticas que tratan de dar respuesta a todas las necesidades, excepto las sociales.

La legislación educativa hace propósito de enmienda. Incluso la cuestionada LOMCE, en su artículo 80, refiriéndose al principio de igualdad, establece que las políticas de educación actuarán para evitar las desigualdades derivadas de factores sociales. El Real Decreto 299/1996  de Ordenación de las Acciones Dirigidas a la Compensación de las Desigualdades en Educación, fija como objetivo potencial la colaboración entre diferentes administraciones, así como con el tercer sector, para concertar programas de acción integral con el alumnado en dificultad social.

Las expuestas medidas legislativas quedan en intenciones, que con el paso del tiempo siguen sin concretarse.

En Galicia por ejemplo, y si hablamos de escuela social, encontramos iniciativas resultado de la perseverancia de organizaciones del Tercer Sector y profesionales del ámbito socioeducativo. Para muestra de buena praxis es obligado citar el programa ALEIDA, iniciativa de lucha contra el fracaso escolar liderado por IGAXES3 en varios ayuntamientos gallegos, una apuesta por el trabajo de calidad.

Conscientes de las demandas reales del alumnado, cada vez son más los centros educativos y los equipos docentes que reclaman una apuesta por actuaciones que permitan una escuela para todos y todas.

En el territorio Español, son conocidas experiencias como las llamadas prácticas restaurativas. Estos ejemplos constituyen, junto con otros que se están ejecutando, una muestra práctica que verifica la importancia de apostar por un nuevo paradigma para el sistema educativo.

Las administraciones tienen pendiente dar respuesta a las demandas sociales del alumnado escolarizado. Mientras la atención a la cuestión social no se articule dentro del sistema educativo, la igualdad de oportunidades en la escuela no será posible. La frase es contundente, pero a mi juicio la situación es tal que la contundencia se hace necesaria.

En mi hacer profesional, acompaño día a día a jóvenes como Leonor en situación de dificultad social, a la que la escuela solo contribuyó a incrementar la ya presente auto sensación de vulnerabilidad.

Formación y competencias sociales para poder tener empleo

El sistema educativo, centrado en la cuestión instructiva, no calibró las consecuencias de la exclusión formativa para un alumnado con elevadas dificultades en la superación de las metas personales. Retomando el ejemplo del orientador que hablaba en pasado del alumno que iba a egresar de su centro, recuerdo mis palabras en las que le decía a modo irónico que el joven sigue su vida, que tiene realidad fuera de la escuela, y dificultades incrementadas por la experiencia en el sistema educativo.

Es fácil aproximarse al futuro vital de un joven sin cualificación ni apoyo contextual, frecuentemente sin referentes familiares ni sociales. Formación y competencias sociales configuran el binomio necesario para poder acceder a un mercado laboral cada vez más exigente.

Foto: Gabriel Tizón

La construcción de un proyecto de transición a la vida adulta exige a la juventud contar con los medios económicos que posibiliten la independencia personal. Sin empleo es evidente que es imposible emanciparse. Incluso con trabajo, la reinante precariedad del mercado laboral frecuentemente no garantiza los recursos para una vida autónoma. Numerosos son los estudios que una y otra vez apuntalan esta realidad. Tenemos un problema social de primera magnitud al que la escuela no puede referirse como si fuese un elemento ajeno.

Recordemos una vez más que la literatura científica sobre la cuestión es unánime, el hecho educativo tiene que ser integral. La diagnosis de necesidades en la escuela está pendiente de una aproximación hacia el paradigma socioeducativo. Y tenemos excelentes prácticas de unión entre escuela y familia para prevenir dinámicas de conflicto.

Las demandas del alumnado transitan por un hacer coordinado en el que la escuela tiene que trabajar en conjunto con los actores sociales presentes en la comunidad. Temas sociales transversales, acoso escolar, la expuesta situación de la juventud en dificultad social, son solo algunos de los aspectos que nos aproximan a la evidencia de que la educación social debe estar presente en el hacer pedagógico de los centros escolares.

La realidad es innegable, la administración no puede retrasar más la asunción de esta cuestión. En los próximos años es imprescindible la construcción de una escuela socialmente inclusiva.

Vivir en un contexto de dificultad social no puede ser una condena al fracaso escolar.

@DEIBESIMO

Desigualdad, Educación, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Sirve de algo luchar contra la pobreza?

1 de marzo de 2017 a las 1:17

Calle Alcalde Lorenzo. Bertamiráns (Ames-A Coruña)

Póngase en el lugar de una persona en silla de ruedas cruzando esta calle.

¿Qué ha sentido?

¿Haría algo si estuviera en su calle?

Vi la foto en la página Queremos una Compostela sin barreras, creada por Paula y Pío, los padres de una niña con parálisis cerebral que un día se hartaron de tanta discriminación con su hija y otras muchas personas como ella.

Me sorprendió el absurdo y me fui indignando con todo lo que implica de despilfarro y desprecio político y técnico (porque en este ayuntamiento como en todos hay empleados públicos responsables de que esto no ocurra) a los derechos de muchas personas.

Y me emocioné al acordarme del sufrimiento que he visto en personas a las que quiero, con dependencia o cuidándolas, ante una calle no accesible.

Pero con indignación o emoción no basta. Investigué un poco si la foto es actual y la subí a mi Facebook, preguntando educadamente al alcalde (no me respondió, pero si su concejal de urbanismo: es una chapuza heredada y tienen previsto arreglarlo en breve). Me vine arriba y lo subí  al muro de la campaña “Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017” que el CERMI acaba de poner en marcha.

Descubrir. Indignarse. Emoción. Conocer… ¿Actuar?

Nada nuevo. Todos los días millones de personas recorren algunas fases de este proceso y deciden actuar o quedarse inmóviles al borde del camino.

Pío y Paula son un ejemplo, semejante al que encontrarán en el origen de muchas organizaciones que luchan contra el apartheid de las personas con discapacidad (o mejor diversidad) o en los miles de personas que al grito de #VolemAcollir (¡Queremos Acoger!) en una admirable Barcelona y en otras muchas ciudades exigieron al Gobierno que cumpla su compromiso de acoger a 17.000 refugiados o a las que todos los días lo siguen haciendo tras etiquetas como #VenidYa o #VindeXa .

O en personas como Arturo Coego, uno de nuestros jóvenes emigrantes por obligación, subiendo las escaleras de 42 pisos para recaudar fondos para las personas sin hogar en Inglaterra. 

Ya, ya. Pero todo esto ¿Sirve de algo?

La duda me la planteó una persona tras leer mi artículo “Entre los escombros” sobre como los desahucios, la desigualdad y la pobreza siguen disparadas en España (la Comisión Europea ha avergonzado, y como, al gobierno español).

Más bruto fue otro amigo que me soltó que nuestra generación, la que reclamó el 0,7% para ayuda al desarrollo, había fracasado rotundamente, hundiéndose en la irrelevancia sin apenas quejas ni lágrimas. Y eso cuando hace 25 años unos cuantos “inconformistas” empezamos la locura de reclamar en Galicia la evidencia de que en la lucha contra la pobreza no hay fronteras y creamos la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento.

No me hagan caso si detectan señales de la crisis de los cincuenta tratando de justificar que no he estado haciendo el tonto media vida. Mi respuesta es que si, que sirve de mucho. Pero…

Si es usted de las de “si sufren que se jodan“, no siga leyendo

Disculpen la brusquedad, pero a muchos millones de personas les trae sin cuidado el dolor ajeno.

Y no vale lo de que son políticos, banqueros o ricachones sin escrúpulos. En estos años, me he encontrado con completas egoístas, cínicas y sin ninguna empatía en personas de clase alta, media y baja, sin hogar o con discapacidad y en ONG, premios nobel o pretendidas gurús de la solidaridad. En amigas y enemigas.

Ni puñetero caso les hago, aunque les sonría. Bastante hago con intentar defender también sus derechos. Les regalo este vídeo de The pilion trust.

Hace bastantes años citaba cinco excusas para no hacer nada: impotencia, complicidad, el funcionario perfecto, perversidad y el más adelante veremos. Hoy el que más me molesta es lo de “No va conmigo, para eso están las ONG, los misioneros o las personas voluntarias. Grandes idealistas que intentan hacer el mundo mejor mientras yo sigo con mi vida y mis problemas”.

Pues no. Aparte de ser un argumento igual de burdo que el de “todos los políticos son iguales“, es la excusa perfecta para aparentar no responder a las preguntas del principio: ¿Qué ha sentido? ¿Qué va a hacer?… cuando ya lo han hecho.

Me van a volver a decir otra vez que “acabas con el glamour y épica” pero en las ONG, los misioneros o las personas voluntarias, Mandelas hay muy pocos.

La gran mayoría como usted o yo, con nuestras incoherencias, problemas y miserias. Y la principal miseria es la vanidad de creernos a veces mejores que los demás. Dejen que me recuerde este párrafo: “Del voluntario al obligatorio. Parecen dos términos opuestos, pero para mi, ser voluntario, activista o militante en alguna entidad o mejor en alguna causa relacionada con la justicia social es una obligación moral. No estoy haciendo el bien por ser voluntario y nadie me lo tiene que agradecer, estoy cumpliendo con mi obligación como persona. Ser voluntario es un medio para luchar por derechos sociales y contra la pobreza y sus causas y causantes.

No hay superhéroes. Sólo personas como usted que deciden hacer algo¿Para nada?

La humanidad mejora. Usted y su vecino no

Es un hecho objetivo. El mundo está mejor que nunca.

En 1990 casi me echaron de la facultad de Empresariales por empapelarla con 200 cartelitos con el lema “Hoy, como todos los días, 100.000“, por las personas que entonces morían de hambre. Hoy esta cifra se ha reducido a mucho menos de la mitad.

Como dicen Kiko Llaneras y Nacho Carretero en Datos para el optimismo (aunque como antídoto para el populismo el artículo es bastante ingenuo) y como pueden ver en los gráficos, en los últimos 60 años, la esperanza de vida ha aumentado desde los 48 a los 71 años; la tasa de mortalidad infantil se ha dividido por cuatro y el analfabetismo ha caído desde el 44% al 15%. Y como defienden filósofos como Steven Pinker: “la violencia desciende históricamente y quizás vivamos en la época más pacífica de la existencia de nuestra especie“.

Las evidencias, como nos recordó la campaña #stopthemyth de la Fundación Gates (si, no todo es blanco y negro), también nos permiten afirmar con rotundidad que los países pobres NO están condenados a seguir siéndolo, la ayuda internacional NO supone un malgasto de dinero y que salvar vidas NO conduce a la sobrepoblación mundial.

Triunfalismo ninguno. Más de 800 millones de personas siguen malviviendo con menos de 1,9 euros al día. Y estamos asistiendo a un aumento brutal de la desigualdad en todo el mundo y especialmente en España.

Les recomiendo leer “La peligrosa clase media”, un breve artículo de Moisés Naim que me inspiro hace años. Y si quieren ver lo empinada que puede ser la cuesta abajo si no luchamos contra ello, tecleen sus ingresos en The Global Rich List y verán por ejemplo que una persona en pobreza severa en España (menos de 330€ de ingresos al mes) es más rica que otras ¡4.607 millones! en el resto del mundo.

Hacer algo es defender derechos

Marcha Mundial contra la explotación Laboral infantil Vigo 1998

No es gratis. Detrás de cada cifra positiva, de cada pequeño avance, de que los retrocesos con los Trump de turno no sean tan drásticos… hay personas que deciden no resignarse y defender de forma pacífica los derechos humanos.

Así se acabó con el apartheid, la esclavitud o muchas guerras, y se avanzó hacia la democracia o el voto femenino frente a argumentos como “Las mujeres nunca podrán votar: son físicamente frágiles y no podrían enfrentarse al estrés que supone votar”.

Hace 25 años la palabra desigualdad apenas se pronunciaba. No sabíamos lo que era el consumo responsable, el comercio justo, la economía solidaria o la banca ética. Hasta que marchamos contra la explotación laboral infantil comprábamos ropa sin saber que la estaban fabricando millones de niños y niñas; hoy muchísimos menos.

Aún me emociona leer al añorado S.J. Fernando Cardenal animarnos desde Nicaragua con su “Mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer historia” Y vaya si la hicieron cuando el bendito 15M estalló con su Me gustas democracia. Y no, no estás como ausente.

Muchos chicas y chicos tutelados están consiguiendo acabar con el prejuicio de que les miren distinto que tienen deseos y sueños de futuro y que reclaman hacerse adultos sin precariedad

V Encontro Galego Participación EAPN Galicia www.pobreza.gal

En 1190 dos personas del mismo sexo no podían casarse, adoptar o ser felices en público. Hoy peleamos contra autobuses que fomentan el odio hacia las personas transexuales. Repitan conmigo: Hay niñas con pene y niños con vulva. Y no somos pocos, hasta mi admirada Yolanda Ramos lo ha hecho en Tu cara me suena.

¿Sabía que España sigue recibiendo reconocimientos internacionales por la mejora de la calidad de vida de la comunidad gitana y su lucha contra los prejuicios y las mentiras?

Los padres y madres de muchos niños y niñas con síndrome de down, autismo o discapacidad intelectual estaban preocupados por su infancia y hoy se preocupan por su trabajo, su jubilación o su derecho al voto. Las personas con salud mental estaban encerradas en manicomios y hoy reclaman ser felices.

En una charla en Vigo de la exitosa campaña contra las minas antipersona, un tal Alberto Estévez decidió dedicar su vida a luchar contra el tráfico ilegal de armas.

¿Sirve de algo?

En el corto plazo todos muertos

Los cambios se generan poco a poco. Son como el nacimiento de un niño. No lo vemos pero de repente, la niña que ayer tenía 3 años hoy tiene doce” nos decía una siempre inspirada Yosi Ledesma.

En estos años he visto ya demasiadas frustraciones por pensar que los cambios y los éxitos eran inmediatos: la OTAN, la LOGSE, el 0,7%, el Prestige… el 15M…

Hoy asisto sorprendido a la despedida de Juventud Sin Futuro, tras seis años de ejemplo en la lucha por los derechos de los jóvenes con campañas memorables como “No nos vamos nos echan“. Y se van haciendo un cierto ridículo con su artículo “Quisieron robarnos el futuro, pero solo nos quitaron el miedo“, contando batallitas y animando a que sus victorias: “otra generación las enarbole” (Nota: acabo de comprar el dominio juventudsinfuturo.es, para enarbolarlas si acaso)

La maravilla de las redes sociales nos ha permitido una capacidad de comunicación e incidencia como nunca soñamos, pero también alarmas continuas por la última injusticia y frustraciones por no solucionarse ya. Ese “Cuanto mejor, peor” que dice Javier Cercas o “La pregunta millenial de la que habla Simon Sinek.

Y no, las revoluciones no existen.

Existe el trabajo constante, con más, menos o ninguna intensidad según el ánimo, pero constante.

Defendiendo derechos (no se ofendan, pero apadrinar niños o recoger tapones o alimentos funciona una vez pero es inútil y hasta cómplice si no va acompañado de la pregunta ¿Qué exijo para que esto no se vuelva repetir?).

Sumar. Trabajar en red y mirando por los derechos de quien tengo al lado y no sólo por los míos.

Y sobre todo…Sonreir.

Yayoflautas, prepárense.

@xosecuns

 

 

Campañas, Comercio justo, Comunicación, Comunidad gitana, Consumo responsable, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Heroes cotidianos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

10 claves sobre el estado (fallido) de la pobreza en España

13 de octubre de 2016 a las 10:57

2016-informe-eapnYa ven, como mínimo 13.334.573 personas no se han enterado en España de que estamos saliendo de la crisis, creciendo económicamente y creando empleo.

El 28,6% de la población española seguía en 2015 en riesgo de pobreza o exclusión social.

1.062.084 personas más que en el 2011, el año en el que nos comprometimos, en la Estrategia Europa 2020, a que en 2020 España reduciría en 1.400.000 personas esta cifra bochornosa. En apenas cinco años 2.400.000 personas deberían salir de la pobreza si queremos cumplir. Ni aún queriendo. Y nosotros preocupados por el déficit público.

Quería darles la buena noticia de que hemos mejorado respecto al 2014 y que hay 322.658 personas menos sufriendo, pero ni eso, es una ilusión estadística. Otra colleja más que me he llevado intentando ilusionarme al leer el informe “El Estado de la Pobreza. España 2016” que hoy presenta EAPN España, la Red Europea contra la Pobreza. Un completo estudio en el que se analiza, en España y sus comunidades autónomas, el cumplimiento del objetivo de inclusión social especificado en la Estrategia Europa 2020 basado en datos oficiales del indicador AROPE (Riesgo de pobreza y exclusión social).

Como les explicaba en detalle en este pequeño diccionario, este indicador es la agregación de las personas incluidas en estos tres conceptos: Pobreza relativa (en 2015 ingresar menos de 8011 € al año, 667€ al mes), Privación o carencia material severa y Baja Intensidad laboral en el hogar.

evol-arope-espana-galicia-2005-a-2015-bonito

Tú eres más pobre: Pobreza más severa. Desigualdad más extrema.

2016-pobreza-relativa-y-severaEn los últimos años no sólo ha aumentado la pobreza, sino que se ha producido un empobrecimiento de la mayoría de la población española.

En el último año, han empeorado la situación de quienes peor lo están pasando, las 3.543.453 personas (el 7,6% de la población) que viven en pobreza severa o extrema, con ingresos inferiores a 4.006 € al año (333,8€ al mes). 326.000 personas más que en 2014. 726.000 más que en 2013.

Si, la desigualdad está desbocada, parece que los avariciosos aún no se han saciado. La renta del 20 % más rico de los españoles es 6,9 veces superior a la renta de 20 % más pobre. En la Unión Europea esta proporción era del 5,2 en 2014. Sólo nos superan Rumanía y Serbia.

2016-relacion-renta-80-20O si lo quieren afinar más, la renta conjunta del 10% de la población con mayores ingresos es casi 14,2 veces la del 10% más pobre (en 2009 era de 10,8 veces), la misma renta que el 50% de la población.

En 2015 el índice GINI de España era de 34,6 muy por encima de la media europea de 30,9. Hasta el Banco Mundial ha asumido que el aumento de la desigualdad es un riesgo económico y social y que “la riqueza no se reparte sola

Pérdida de ingresos entre grupos de población 2009-2015

Pérdida de ingresos entre grupos de población 2009-2015

¡Todos debemos apretarnos el cinturón! ¿Se acuerdan de este mantra? Pues hoy podemos afirmar que son los más pobres quienes han pagado y están pagando las consecuencias de la crisis.

Este gráfico es una bofetada que apenas necesita explicación. El 30% más rico de la población ingresó como mínimo un 7,5% menos de lo que ingresaba en 2009, mientras que el 30% más pobre perdió entre el 14% y el 25%.

Un aumento de la desigualdad de lo que no se libra la clase media, cada vez más menguante. Sus ingresos se han reducido entre el 9% y el 13%. Unas 800.000 personas la han abandonado entre el 2009 y el 2015.

¿Cuanta riqueza hay que acumular para empezar a distribuirla? ¡Y algunos protestaron cuando Oxfam Intermón nos llamó pringados!

Sin futuro para jóvenes, niñas y niños. Sin presente para madres solas

Es descorazonador ver como un país arruina su futuro y se ensaña con sus jóvenes. El grupo de personas entre 16 y 29 años tiene en 2015 la tasa más elevada (38,2%) de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, dos puntos más que el año anterior. No nos extrañe que sigan gritando “No nos vamos. Nos echáis” o que denuncien el fracaso del Sistema de Garantía Juvenil.

Le siguen las niñas y niños menores de 16 años con un 33,4%. Menos que el año anterior, pero no se ilusionen, siguen sin ser una prioridad política: se debe a la reducción progresiva del tamaño de nuestros hogares y a la vuelta a sus países de origen de la población extranjera.

Una cifra que llega a un insoportable 50,1% si viven en un hogar monoparental (1 adulto con 1 o más niños dependientes) o mejor dicho monomarental, ya que la gran mayoría, en un millón y medio de familias en España, es una madre sola la que trata de sacar adelante a sus hijos.

Porcentaje población en riesgo de pobreza o exclusión social por tramos de edad

Porcentaje población en riesgo de pobreza o exclusión social por tramos de edad

Los mayores de 65 años ya no se libran

Porcentaje personas mayores de 65 años en pobreza o exclusión

Porcentaje personas mayores de 65 años en pobreza o exclusión

En el gráfico anterior se ve muy bien. Hasta este año, mientras la mayoría de la población se estaba empobreciendo, los mayores de 65 años, cuyas pensiones prácticamente no se han modificado desde el 2009, veían reducir su riesgo de pobreza y exclusión casi a la mitad.

Hasta ahora. Dejarse la piel por sus hijos y nietos comienza a pasar factura, sobre todo a las mujeres, con pensiones más bajas y que llegan a su jubilación con la carga de la brecha en los salarios o carreras más cortas y discontinuas.

Un dato que quizá les sorprenda como a mi: de las más de 9,3 millones de pensiones que se distribuyen en España, la mitad no superan el umbral de la pobreza (667€  al mes): el 40% de las pensiones de jubilación y el 69% de las de viudedad. Y en Galicia nada menos que el 62,9%

No se confundan. No existe la pobreza de aquí o de allá

El 63,9% de la población inmigrante africana o latinoamericana está en riesgo de pobreza y exclusión, el 40,2% si proceden de otro país de la Unión Europea. Y esto después de que 1.021.843 personas, mucho más pobres aún, se hayan marchado desde el 2011 a sus países de origen. Este dato tiene un perverso efecto estadístico: como se marchan los más pobres, el resto aparentemente lo son menos.

No se dejen enredar. Triste futuro nos espera sin la riqueza que traen las personas migrantes (si, riqueza, compruébenlo convirtiéndose en agentes antirumores y prejuicios)

Menos privaciones. Menos frío

Respiremos un poco. La única buena noticia del informe es que son menos las personas en privación o carencia material severa. En 2015 afectaba al  6,4% de la población frente al 7,1% del año anterior. Con mucha prudencia y aún lejos del 3,5% del 2007, pero parece que aunque con medidas dispersas, puntuales y descoordinadas algo se van notando un cierto mayor esfuerzo en diversos ayuntamientos y comunidades autónomas.

Aún así, el 11% de las personas tiene retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda habitual y el 10,6% no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (es decir sufren pobreza energética) casi un 33% más que en el 2013. Caray con el capitalismo de amiguetes.

 

2016-privacion-material-severa-por-conceptos

Más empleo en cada hogar. Pero tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza

2016-baja-intensidad-laboralEl desempleo es la mayor fábrica de pobreza y exclusión. Por eso es una buena noticia que se esté reduciendo el desempleo y por tanto también la población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (donde casi nadie lo tiene). Lo destacable es que esta es mucho más lenta de lo que debería.¿Por qué?

Aparte de las fracasadas y despilfarradoras políticas de empleo en nuestro país. Tener trabajo ya no es suficiente para garantizar salir de la pobreza ni tener una vida digna. “Si el empleo no es digno, no es empleo sino esclavitud” nos cuentan algunos de los 1,4 millones de los “pobres con empleo”, trabajadores por cuenta ajena con una retribución anual de menos de 5.000 euros al año.

La pobreza laboral parece que ha llegado para quedarse. A pesar del descenso de las cifras de paro, en 2015 había un 14,8% de trabajadores en situación de pobreza (un 14,2% en 2014, 11,7% en 2013).

Detrás de estos datos, la reducción de salarios, el aumento brutal de la precariedad laboral (Uno de cada cuatro nuevos contratos dura siete días o menos) o el 15,7% de trabajadores a jornada parcial (1,74 millones de españoles trabajan por horas al no poder encontrar nada mejor): ¡8,1% en hombres y 24,8% en mujeres!.

Nos lo explican de maravilla en este vídeo de una campaña imprescindible de la Fundación Foessa.

Y con un matiz importante: A mayor nivel formativo, menor tasa de pobreza. Un 24,8% para quienes han estudiado sólo Primaria, 20,3% de quienes han terminado Secundaria frente al 9,8% de quienes tienen una educación superior.

Variación 2015/2014 % personas en riesgo pobreza o exclusión

Variación 2015/2014 % personas en riesgo pobreza o exclusión

Un país desestructurado. Desigualdad brutal entre Comunidades Autónomas.

Si nos atrevemos a comparar los datos de pobreza y exclusión entre las diferentes Comunidades autónomas, España no merece llamarse país. Como mucho y como justificaba con ironía hace unos meses, una “Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos” La tasa de pobreza y/o exclusión social varía entre el 13% de Navarra y el 43,2% de Andalucía.

En el último año han mejorado Cantabria, Aragón, Murcia, Ceuta, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Por el contrario en Madrid, Galicia, La Rioja, Baleares y País Vasco no tienen razones para alegrarse. Comprueben en este gráfico si a su CCAA le ha tocado el gordo o la pedrea en esta indigna lotería social. Si tienen interés, el Instituto Nacional de Estadística tiene un interesante buscador y comparador de datos.

% personas en riesgo de pobreza o exclusión por CCAA

¿Y si su comunidad autónoma se independiza?

En las CCAA con más pobreza y exclusión se suele escuchar a responsables políticos mediocres que las cifras no son reales porque tienen en cuenta el umbral de pobreza nacional y no el de su comunidad. Es decir, “tengamos en cuenta sólo la riqueza de mi comunidad para no compararnos injustamente con otras más ricas“.

El informe afronta esta trampa al solitario y las conclusiones no dejan indiferente:  A Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o la Comunidad Valenciana les compensaría autodeterminarse. A Cataluña, País Vasco o Navarra no podrían presumir tanto si lo hicieran. No me resisto a comentar que en Galicia nos da lo mismo estar que no, ese no es el problema.

Conviene recordar que la Constitución española establece la igualdad de derechos de todos sus habitantes, con independencia de donde residan.

La práctica totalidad de las organizaciones no lucrativas integradas en la Plataforma del Tercer Sector no cesan de reclamar medidas como una reforma constitucional formule los derechos sociales, culturales y económicos como derechos fundamentales o una Ley Estatal de Garantía de los Derechos Sociales, que asegure unas prestaciones iguales para toda la ciudadanía, con independencia del territorio en que se resida.

2016-arope-por-ccaa-umbral-autonomico

13.334.573 personas. ¿Tantas?… Pues son muchas más

Aunque les sorprendan los datos, el informe es muy conservador, ya que las estadísticas oficiales calculan a la baja las situaciones de pobreza o exclusión: no incluyen a personas sin hogar, no se considera a las personas sin ingresos por trabajo entre 60 a 65 años, se discrimina a los hogares con hijos (por ejemplo, una familia de 4 personas con unos ingresos de 1500 euros al mes se considera en pobreza si son 3 adultos y un niño, pero no si son 3 menores y un adulto)

2016-arope-pobreza-anclada-2009Otro factor o trampa estadística es la llamada pobreza oculta.  En 2009 se consideraba pobre a todas aquellas personas que vivían en hogares con ingresos inferiores a 8877€ al año (740€ al mes). Desde entonces y como la mayoría nos hemos empobrecido, en 2015 una persona se considera pobre si percibía menos de 8011€ anuales (633€ al mes). Es decir, todas aquellas personas cuyos ingresos están entre 633 y 740 € mensuales han dejado técnicamente de ser pobres sin haber mejorado sus condiciones de vida.

Siéntense. Si tomamos el umbral de pobreza que había en 2009 (la llamada pobreza anclada), en vez del 22,1% de personas en pobreza en 2015 estaríamos hablando del 30,4%, casi cuatro millones de personas más.

Conviene recordar que en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria, cuando más crecía nuestro PIB, apenas se redujo la tasa de pobreza. No hace falta esperar a ver si este crecimiento actual se mantiene para impulsar por fin una política social y redistributiva ambiciosa y coordinada entre administraciones públicas.

Exijamos que los primeros en sufrir la crisis, no sean los últimos en salir.

@xosecuns

#EstadodePobreza16

#15Ovamos

Informe completo

Web El Estado de la Pobreza

pobreza-no-dejemos-a-nadie-atras

riesgo-de-pobreza-antes-y-despues-de-transferencias-sociales-ue-2016

Tasa pobreza en países UE antes y después de transferencias sociales (pensiones, rentas mínimas, etc)

Administración, Adultos mayores, Comunicación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Personas, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Rentas Mínimas, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 11 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Las niñas y los niños no salen de la crisis

10 de julio de 2016 a las 22:12

Pobreza infantil peregrinación

 

1.390.000 niñas y niños en pobreza severa. Medio millón más que en 2008. Imaginen por un momento que los pusiéramos en fila a peregrinar a Compostela. Se saldrían de España.

Una emergencia social ahora y en las próximas décadas pero quizá porque no votan, no llenan las calles para protestar o no tuitean su problema, la lucha contra la pobreza infantil no acaba de convertirse en la prioridad política más urgente.

Que 638.770 niños y niñas salgan de la pobreza en una legislatura es posible. Se lo demuestra a continuación Thomas Ubrich, investigador y analista social en Save the Children. Gracias a su rigor conocimos las propuestas (varias de las cuales se están poniendo en marcha) de la situación del millón y medio de familias monomarentales en España donde una madre sola trata de sacar adelante a sus hijos.

Las niñas y los niños no salen de la crisis

La pobreza infantil, una realidad cada vez más severa

Pese a la mejora de ciertos indicadores macroeconómicos, los hogares españoles siguen perdiendo capacidad adquisitiva y los hogares más vulnerables siguen empobreciéndose.

La sensación de que estamos saliendo de la crisis es un espejismo que constatan madres como Susana, de 46 años, que vive sola con sus tres hijos y que, entre ayudas económicas y trabajos esporádicos, recibe como mucho 600 euros al mes, con los que tiene que pagar todos los gastos del hogar. “Mis hijos empezaron el colegio sin todos los libros y materiales que necesitaban hasta que los conseguí de segunda mano. Los niños me transmiten que se sienten inferiores al resto por usar materiales usados, viejos o pintados. Siempre se comparan con los compañeros de clase que lo tienen todo nuevo. He llegado a retrasar visitas de mis hijos al dentista, que necesitaban con urgencia, porque prefiero que tengan un libro en el pupitre y puedan estudiar en las mismas condiciones que sus amigos”, nos cuenta.

En 2015 los ingresos medios en España fueron de 26.092€, un 0,2% menos que el año anterior y un 9,4% menos respecto a 2008, cuando estalló la crisis. Según los últimos datos publicados por el INE en la Encuesta de Condiciones de Vida 2015, el 22,1% de la población general y el 29,6% de los menores de 18 años viven por debajo del umbral de la pobreza, cada vez más bajo por la caída general de las rentas.

El porcentaje de niños en esta situación sigue en aumento y afecta especialmente a los niños de entre 12 y 17 años (el 35,5%), el tramo de edad crítica para su trayectoria educativa o inserción futura en el mercado laboral.

Pobreza infantil,pobreza,madre,exclusión

El lastre de la pobreza severa

Sin embargo, mucho más preocupante es el lastre de la pobreza severa (personas con ingresos anuales inferiores al 40% de la renta mediana, es decir, 5.340€). Esta pobreza se intensifica y se cronifica entre los menores de edad hasta alcanzar su valor máximo en los últimos años. Ha pasado de un 12% de los niños y niñas en 2008 al 16,7% en 2015; casi 1.390.000 niños y niñas se encuentran en esta situación. Solo en el último año, esta pobreza ha aumentado en un punto porcentual, hecho que aminora drásticamente el incipiente y reducido descenso de la pobreza relativa.

La pobreza en nuestro país también se mide por el llamado índice de privación material, que mide los retrasos en el pago de recibos de vivienda o compras; la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos; la posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos; poder garantizar una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; la posibilidad de ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año; disponer de un coche, lavadora, televisión a color o teléfono. En España, 756.594 niños -un 9,1%- viven en hogares incapaces de cumplir al menos cuatro de estos indicadores. Antes de la crisis había un 40% menos de hogares en esta situación.

Según este índice, un 3,2% de los hogares no pueden permitirse una comida de carne, pollo, pescado o equivalente vegetariano tres veces a la semana, lo que supone que unos 266.055 niños podrían estar sufriendo malnutrición en España; y un 11,3% de los niños sufren pobreza energética, es decir, casi 940.000 viven en un hogar donde no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

pobreza_infantil-invertir_en_pobreza Piernas

Un sistema ineficaz y que condena a la pobreza

La situación de la infancia en términos de pobreza, que ya era preocupante en la llamada etapa de bonanza, ha empeorado mucho durante la crisis y hasta la actualidad. El modelo de distribución de la renta de España no reduce la desigualdad en épocas de crecimiento económico y la acentúa en momentos de crisis.

Desde el año 2008, la desigualdad en España ha aumentado en un 6,8%, es decir, la brecha entre los más ricos y más pobres se hace cada vez más grande. La desigualdad afecta especialmente a los más vulnerables, a los niños y sus familias quienes están en una peor situación. En este sentido, el aumento persistente de la pobreza severa nos hace temer que pueden terminar enquistándose en nuestra estructura social. Es decir, el crecimiento económico no resuelve la pobreza ni la desigualdad por sí solo, son necesarias medidas específicas de apoyo económico a los más afectados por la crisis y los recortes.

Pobreza infantil gasto social y situacion

Priorizar a la infancia más vulnerable

A diferencia de la mayoría de los países de la UE, España cuenta con un sistema de protección social a la infancia débil, tan sólo dedicamos a esta partida el 1,3% del PIB, mientras la media europea es del 2,3%. Con prestaciones bajas, de acceso demasiado restrictivo y donde priman ayudas de tipo contributivo aplicadas a la declaración de la renta de los padres.

Desde Save the Children exigimos que, en la próxima legislatura, el futuro gobierno de España tome medidas para la protección de la infancia más vulnerable porque invertir en infancia es la mejor manera de acabar con la pobreza en nuestro país. Sin una mayor inversión y voluntad política, el 80% de ellos seguirán empobrecidos al hacerse adultos y dejarán la pobreza como herencia a sus hijos e hijas.

Pobreza infantil 638770 menos Save the Children

Es posible que 638.770 niños y niñas salgan de la pobreza en una legislatura. Entre otras medidas, proponemos la ampliación del número de familias beneficiarias de la prestación por niño o niñas a cargo para llegar todos los niños y niñas que viven en situación de pobreza.

Además, queremos aumentar la cantidad de la prestación actual por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales por niño o niña (ahora 24,25€), con una bonificación adicional de un 50% para familias monoparentales. Una medida viable para comenzar a acabar con la pobreza infantil en España,  con un coste de tan sólo el equivalente al 0’41% del PIB (4.304 millones de euros). Aun así, España no llegaría a la media europea de inversión en políticas de infancia.

Save the Children considera que permanece la necesidad de #InvertirEnInfancia para luchar de manera eficaz en la reducción de la pobreza y romper el ciclo de las desventajas.

@thomasubrich

Pobreza infantil propuesta Save The Children

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Hagan su trabajo, #GobiernoYa, millones de personas en exclusión no tienen más tiempo

13 de marzo de 2016 a las 21:59

GobiernoYa Dependencia IndecentesHoy les quiero pedir su ayuda.

Acabo de crear una petición en Change.org con el mismo titulo de este post, exigiendo a nuestros líderes políticos que lleguen ya a un acuerdo de gobierno estable que luche por fin contra la desigualdad y la corrupción.

A continuación les doy mis razones para hacerlo. Si están de acuerdo con ellas les agradezco su firma pero sobre todo que la hagan suya y la difundan, que den voz o imagen a las millones de personas a las que en este país se les sigue negando su derecho a una vida digna. No nos resignemos.

170 millones de euros

Este es el coste que, como mínimo, tendría convocar unas nuevas elecciones. 130 millones para gastos de logística, correos o telecomunicaciones y otros 40 millones para sufragar los gastos que los partidos tengan en una nueva campaña electoral.

170 millones. A esta cifra debemos sumarle los fondos que congresistas y senadoras reciben mensualmente por su actividad parlamentaria. Una actividad que ya debería haber fructificado en tener un nuevo gobierno que afronte los graves problemas que tienen millones de personas.

Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social España

Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social España

Permítanme recordarles que mientras tanto nuestro país está fracasando en la lucha contra la pobreza, la desigualdad o la corrupción.

Que casi catorce millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en el 2014, el 29,2% de la población española. 790.801 más en sólo un año.

Que 3.2 millones de personas malvivían en pobreza severa, con unos ingresos inferiores a 332 euros al mes.

Mientras tanto, no se si realmente son conscientes de que un 35,4% de los niños y niñas de este país están en riesgo de pobreza. Mientras tanto, y aunque no les dejen votar, nuestros jóvenes siguen gritando “No nos vamos, nos echáis”. Mientras tanto, en este país hay más de un millón y medio de familias en donde una madre sola trata de sacar adelante a sus hijos.

¿Se imaginan que su hijo necesite unas gafas y no pueda pagarlas? ¿Que tenga que echarle agua a la leche para que dure un día más? ¿Han comprobado en su despacho lo que es un invierno sin calefacción?

GobiernoYa DependenciaEn España hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, precisando apoyos para desarrollar las actividades básicas de su vida diaria. El encarnizamiento que han sufrido todas ellas y quienes les cuidan (sobre todo mujeres) durante los últimos años es intolerable. Un tercio de estas personas no recibe aún ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tienen pleno derecho a las mismas. 125.000 personas más ya han muerto en los últimos cuatro años sin percibir su prestación.

GobiernoYa Partidos politicosY mientras tanto, asistimos a un bochornoso espectáculo de machos alfa huyendo de su responsabilidad, con declaraciones grandilocuentes pero inútiles y una creciente sospecha de su falta de empatía ante el sufrimiento ajeno.

Ya sabemos lo absurda y peligrosa que es la acusación de que “todos los políticos son iguales” y la mejor forma de demostrar su falsedad es llegar cuanto antes a acuerdos a medio y largo plazo sobre las soluciones a los dos principales problemas de este país: desigualdad y corrupción.

No será porque la sociedad civil no les haga propuestas sensatas. Por ejemplo:  

Promover una reforma constitucional que convierta los derechos sociales y económicos en derechos fundamentales

Elaborar una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas y otra de Garantía de los Derechos Sociales, que asegure unas prestaciones iguales para toda la ciudadanía, con independencia del territorio en que se resida

Un pacto contra la pobreza o una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral dirigida a las personas más vulnerables

Incrementar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo entendiendo que no existe la pobreza de aquí o de allá.

O simplemente cumplir la legislación vigente y asegurar que la Ley de Dependencia se aplica cuanto antes a las 384.000 personas en espera.

GobiernoYa Esconder la cabeza como avestruzSe les ha votado y se les paga para ponerse de acuerdo y resolver problemas. La política (vieja o nueva) se demuestra efectiva con valentía, principios y compromisos, no con palabrería.

Sería un fracaso rotundo y una manifestación de incompetencia que el 26 de junio tuviéramos que volver a las urnas.

Queremos un gobierno Ya.

Firma la petición

Gracias

@xosecuns

Mas información:

Plataforma del Tercer Sector. Decálogo del Propuestas Electorales en materia social e inclusión

EAPN España. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

www.poletika.org

XVI Dictamen del Observatorio de Dependencia

10 claves sobre el récord español de pobreza y desigualdad

Gobierno Ya Dependencia RIP

Gobierno Ya Las personas primero

 

Administración, Campañas, Comunicación, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Incidencia, Inversión social, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Participación, Personas, Servicios sociales
Escrito por xosecuns 5 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Los 10 artículos menos calmados del 2015

13 de enero de 2016 a las 22:42

Machismo las tres reinas magasSi me pegan, que peguen,
si me aciertan, me han dado,
y si pierdo en la Rifa
será porque he jugado…

Permítanme recordar a la maestra Gloria Fuertes (Año nuevo)  para agradecerles el ilusionarme un año más con este blog. Gracias a las miles de personas que, pásmense, siguen leyendo, comentando, discutiendo, criticando y difundiendo lo que por aquí aparece escrito.

Como decía en mi primer post, este intenta ser un blog en positivo sobre y para personas normales y corrientes que como decía Benedetti intentan “no quedarse inmóviles al borde del camino ni reservar del mundo sólo un rincón tranquilo”. Varias me han recomendado que comente cuales son los artículos más leídos en el 2015 como ya hice en el 2014. Aquí los tienen.

Emprendimiento social: Qué es, qué no y cómo hacerlo rentable

Me encanta que los dos artículos más leídos hablen sobre experiencias positivas en la economía social y solidaria y que su lema “Podemos seguir maldiciendo y luchando contra la oscuridad, pero estamos obligados a encender velas” se haga día a día realidad.

Emprender, crear una empresa viable, es tan difícil como gratificante, mucho más cuando la motivación principal para hacerlo no es el beneficio económico sino el cambio social. Por eso es de agradecer el esfuerzo de las personas que forman Nittua, la plataforma para el cambio social editando una completa y útil Guía para la realización de estudios de viabilidad de emprendimiento social. Raul Contreras, uno de mis referentes en este tema nos la presentó.

Sobran ejemplos para ilusionarse con todas las iniciativas de economía solidaria que día a día aparecen en España. Lo pueden ver aquí abajo, en la infografía de la Red de Redes de Economía Social y Solidaria (REAS).

Pero como en su discurso de Nochebuena S.A.R. Felipe VI pidió una economía al servicio de las personas, siendo yo súbdito leal, y (hoy algo menos) convencido de que entre estas personas no se encuentra su hermana, obedecí y escribí ¿Una economía al servicio de las personas? Aquí la tiene, Majestad! Entren y disfruten.

FB_IMG_1452097097232

Su ONG le recomienda luchar contra la pobreza votando a …

En 2015 el mantra absurdo y cobarde de “nuestra ONG es apolítica” saltó por los aires.

Hay que mojarse. Y por primera vez en España bastantes lo hicieron. Muchas de las 13.657.232 personas que en España están en riesgo de pobreza y/o exclusión social han decidido no quedarse calladas y exigir a partidos políticos que se mojen en sus compromisos… y también a las oenegés.

La revolución en el Tercer Sector español de Acción Social y Cooperación llegó con Polétika (Política+Etica) en las elecciones Generales, pero tuvo un prólogo muy claro en las Municipales, como contamos en En serio: ¿Se compromete con las personas, candidata?

Y una vez llegados nuevos ayuntamientos, tuvieron éxito estas algo deslenguadas 10 ideas para gobernantes que quieran luchar contra la pobreza. La ultima idea (No eres tú, es tu dinero) acababa así: “Tiene todo por demostrar, y actuar con humildad, sin prepotencia ni prejuicios es un buen comienzo. Escuchando y buscando aliados (que no tienen porque coincidir con su ideología) y aprendiendo a distinguir a las personas y ONG que ni gritan ni hacen soflamas y si intentan realizar propuestas leales y crítica constructiva“… Ya me dirán si se ha cumplido.

¿Desprecia la izquierda a las ONG que luchan contra la pobreza?. Luis Barreiro escribió sobre la confusión que muchas organizaciones ven en gobiernos de distintas izquierdas (asistencialismo rancio frente a inclusión activa, el dogma del todo público, etc.), y un cierto desprecio hacia muchas entidades.

Imagen de previsualización de YouTube

10 claves sobre el récord español de pobreza y desigualdad

Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social España

Porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social España

13.657.232 personas estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2014. El 29,2% de la población española. Récord de pobreza, desigualdad y privación material. 790.801 nuevas personas en sólo un año. 2166 cada día.

El completo informe “El Estado de la Pobreza” de EAPN España ridiculizó el discurso de la recuperación económica y demostró una vez más el cáncer de la dispersión de las políticas sociales en España y el patetismo del Artículo 14 de nuestra Constitución (Los españoles son iguales ante la ley…).

En ¡Viva la Confederación Española de Derechos Sociales Autónomos! pudimos comprobar hasta donde llega esta metástasis.

Los niños no votan, no tuitean,no llenan las calles para protestar

¿Qué pasaría si los niños pobres fuesen notificaciones en Twitter? Recibiríamos 8.000 notificaciones cada día, 300 cada hora, cinco notificaciones por minuto.

Ekaitz Cancela nos describió la epidemia de pobreza infantil que sufrimos en España, con todo el rigor y la calidad del periodismo de investigación de la Fundación porCausa. Uno de sus impulsores, Gonzalo Fanjul, nos lo cuenta.

También Ekaitz escribió Jóvenes:condenados a cadena perpetua Perder una generación es destruir la siguiente. Y la actual se está destruyendo poco a poco”, nos dicen jóvenes como Carmen y Jimena en el documental Futuro Imperfecto.

Tranquilidad: Sólo son personas muriendo

 

Refugiados olvidoYa nos hemos olvidado de Aylan.

Ya no se presta atención a las fotos de las decenas de niños y niñas y mucho menos a sus padres que se han ahogado en el Mediterráneo huyendo del horror. De las 16.000 refugiadas que iba a recibir España han llegado solamente 18.

Ponerse en el lugar del otro. Todo empieza aquí. Y todo acaba.

Si olvidamos, el artículo más triste del 2015 lo será también en el 2016.

Refugiados ¿españoles o sirios?

Refugiados ¿españoles o sirios?

Total son sólo mujeres

2015 finalizó en España con 57 mujeres asesinadas por violencia machista. Más allá de la clásica y cansina solidaridad con las víctimas, con la ayuda de tres luchadoras por el feminismo intentamos profundizar en las múltiples causas que llevan en último extremo al asesinato.

Con un requisito imprescindible: entender que al igual que una bacteria no es lo mismo que un antibiótico, machismo es lo contrario de feminismo (mujeres y hombres que luchan por la igualdad)

Pepa Franco defendió algo que debería ser evidente:  el consumo de prostitución que practican seis millones de hombres en España como una forma extrema de violencia machista. Y de paso argumentó contra la desconcertante postura de que Amnistía Internacional apoyela despenalización absoluta del trabajo sexual realizado con consentimiento“.

Un poco descorazonador que desde Amnistía no se haya respondido ante lo que parece una postura poco meditada.

Romána Pérez en ¡No! Nuestras hijas y nietas no vivirán aún peor describió con crudeza los retrocesos, lo mucho que queda por avanzar hasta la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la persecución del feminismo recordando el “¿Qué más quieres?¿Quieres más?” de Chavela Vargas en La Llorona. Y nos presentó a estas 3 maleducadas…

Pero como el machismo es cosa de hombres Isabel Allende nos propuso estas 10 ideas para hombres que quieran erradicar la violencia machista.

Machismo prohibido decir te quiero y no demostrarloIncluso la última SEMINCI estuvo llena de cine,mujeres y futuro , de hombres que intentan superar su analfabetismo emocional.

Nos toca a los hombres y de una vez dejar de resistirnos al cambio y entender que el tiempo de los orcos se acaba. O abrazamos la lucha feminista como propia o somos cómplices.

La desgracia no es un espectáculo

¡Buenas noticias! TVE ha sido condenada por el uso indebido de la imagen de un menor con discapacidad en un programa infame que nunca debió emitirse: “Entre todos”. Una muestra más de que la obscenidad, aunque se vista de solidaria, avanza. El ¡todo para los pobres!… pero sin los pobres, también.

Lo bueno es que en Galicia, las oenegé de acción social integradas en EAPN Galicia-Rede Galega contra a Pobreza se comprometieron por unanimidad a cumplir un Decálogo de principios en su comunicación.

Ya lo tienen más fácil para saber a qué oenegé hacer un donativo. Si no cumple estos principios, huya.

Más solas que nunca. Hasta ahora

¿Se imagina que su hijo necesite unas gafas y no pueda pagarlas? ¿Que tenga que echarle agua a la leche para que dure un día más? ¿Nos hacemos una idea de lo que es un invierno sin calefacción? ¿De como nos sentiríamos si no podemos pagarle a nuestra hija sus medicinas?

Esta es la situación de un millón y medio de familias en España donde una madre sola trata de sacar adelante a sus hijos. Thomas Ubrich nos presentó las claves del imprescindible informe de Save the Children Más solas que nunca.

Galicia por Andalucía. Porque #Yotbsoypobre

Andalucia Pobreza infantil anuncioTremendo. El 51% de los niños y niñas en Andalucía están en riesgo de pobreza, Es decir, de un millón y medio, más de la mitad, 800.000 viven a diario con la pobreza y la exclusión.

Como gallego, fue un honor ceder el blog a la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) para que nos presentara la campaña  #Yotbsoypobre, exigiendo a los grupos políticos que elaboren un plan de choque que garantice la igualdad de derechos para todas las personas. Y además pude hacer mi primer cartel…

Las personas primero. También en cómic

Insistimos: No hay pobreza de aquí o de allá sino causas compartidas y personas: las que sufren por todo el mundo y las que no lo consienten ni se resignan a reservar del mundo sólo un rincón tranquilo.

En el Día Internacional para la Erradicación de las Causas de la Pobreza, Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou, dos de los mejores autores de cómic de nuestro país, nos hicieron disfrutar con lo que vieron y sintieron en Nicaragua, conociendo la lucha por los derechos de las mujeres con el apoyo de Oxfam Intermon.

Comic Ondas en el Rio Pobreza Cooperación Nicaragua

Gracias, muchas gracias de nuevo a todas las personas que no os quedais al borde del camino: Yosehanna Ledesma, Alberto Estévez, Daniel Osías, Jorge Castañeda, Ramon Ferreño, Paco Cristobal, Manu Moreno, Jaime Cortázar, Maria Rodríguez, Ekaitz Cancela, Luis Barreiro, Romana Pérez, Isabel Allende, Javier Guzman, Cristina Durán, Miguel A.Giner Bou, Manuel Sánchez, Jesús Diaz, Thomas Ubrich, Pepa Franco, Raul Contreras…

¡Seguimos en 2016!

@xosecuns

Campañas, CENTROAMERICA, Comunicación, Consumo responsable, Cooperación, Cultura, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Empresa, Incidencia, Inclusión, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Sin categoría, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Qué puedo hacer yo por los derechos de niños y niñas?

4 de enero de 2016 a las 15:27

No se me ocurre mejor forma de empezar el año que cediendo el blog para que nos regalen ideas para luchar por los derechos de la infancia en el 2016.

formato-CUADRADO-PORTADA-POST4La Fundación Meniños, aprovechando el 25 aniversario de la aprobación en Naciones Unidas de la Convención por los Derechos de la Infancia, ha impulsado el concurso Blogueando por la infancia.

Es un honor ser parte del jurado y sobre todo reproducir el post ganador publicado por la pedagoga Elizabeth Garcia en su blog Infancia y Educación.

Un placer descubrir blogs como este, mimados en su contenido y en la delicadeza de su diseño por personas que honran a su profesión. Lo pueden comprobar también en el artículo “Los derechos de la infancia en conflicto”, del periodista Xabier Santos, un merecido accesit por un texto que tiene como telón de fondo la guerra en Siria y el drama que sigue viviendo la población refugiada.

Les dejo tambien los dos artículos finalistas: El reto de la participación de la infancia en el mundo rural” de Pablo Martínez y “Menores, víctimas de violencia de género de Ana Vadeán.

Enhorabuena y muchas gracias.

Como dice Elizabeth al final: Los niños y niñas imaginan un mundo mejor y ¿tú?

Convencion Derechos de la infancia

El 20 de noviembre celebramos el 26 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los derechos del niño. Es el tratado internacional que más países han ratificado en el mundo y supone el reconocimiento y el compromiso de los Estados con la protección de la infancia y la defensa de los derechos de los niños y niñas.

Durante todos estos años hemos alcanzado grandes logros. Así lo demuestran los datos presentados anualmente por UNICEF en su publicación más importante: el Estado Mundial de la InfanciaSegún el informe, los avances han sido profundos en ámbitos esenciales como la supervivencia infantil, la educación o la salud sin embargo hay demasiados niños que aún hacen frente al futuro sin que se hayan resuelto sus necesidades más básicas.

La comunidad internacional, los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil debemos comprometernos y actuar. Que un país haya ratificado la Convención no es garantía de que estemos cumpliendo con las responsabilidades que conlleva. Y en esto, TODOS somos responsables.

¿ Qué puedo hacer yo?

Todos y cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar para asegurar que los niños y niñas disfruten de su infancia. Te propongo 10 ideas y tú eliges por dónde empezar ; )

1Lee los 54 artículos recogidos en la Convención. Hay versiones resumidas pero te recomiendo que inviertas un ratito en leer la versión completa.

2Si tienes hijos o hijas, comparte con ellos el documento. Existen versiones adaptadas para asegurar la comprensión de los niños y niñas dependiendo de su edad o nivel de madurez. Te recomiendo que te descargues el documento adaptado por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia y lo leáis juntos. No hay una edad mínima recomendada para empezar a hablar sobre este tema en casa pero a partir de los 5 o 6 años, y siempre que utilices una versión adaptada, pueden comprender y asimilar mejor la información.

3Si eres profesor/a, educador/a, monitor/a de ocio y tiempo libre o voluntario/a en una asociación que trabaja con menores, comparte la Convención con tus estudiantes, o con el grupo de niños o adolescentes con los que trabajas. Puedes descargar aquí los documentos adaptados en función de las necesidades de tu grupo. Además hay una gran cantidad de recursos didácticos disponibles en Internet para profundizar en el tema a través de juegos y dinámicas que facilitan el aprendizaje significativo.

4Propón a la organización en la que trabajas un voluntariado corporativo o una actividad anual de recogida de fondos para destinarlos a un proyecto dirigido a la infancia. Hay entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Hazlo Posible  que facilitan a las empresas la puesta en marcha y gestión de estas iniciativas.

cincoTodas las empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño y actividad, generan un impacto sobre los niños cuando interactúan con ellos como consumidores, como hijos de los empleados  o como miembros de la comunidad en la que se integran. Por eso si ocupas un cargo de responsabilidad asegúrate de incorporar las medidas necesarias (por ejemplo en relación con la conciliación laboral y familiar) para garantizar el bienestar de los niños y niñas. Te recomiendo leer Derechos del niño y principios empresariales y echar un vistazo a esta iniciativa Empresas por la infancia.

seisSi trabajas en un medio de comunicación asegúrate de comunicar adecuadamente toda la información relativa a los niños y niñas. Hay manuales publicados y recomendaciones adaptadas a los diferentes contextos en los que se produce la comunicación. Te recomiendo empezar por aquí.

sieteSi te dedicas a la política, tus decisiones tienen una repercusión directa y crucial en la calidad de vida de los niños y niñas. Debes tener en cuenta sus derechos a la hora de plantear la estrategia social y económica y es fundamental que promuevas su participación en todos los temas que les afectan.

ocho2Si eres un ciudadano o ciudadana con ganas de comprometerte con esta tarea, puedes participar en un voluntariado en alguna de las organizaciones locales que se dediquen a trabajar con la infancia, colaborar con una donación económica o participar en las campañas de recogida cuando se producen emergencias específicas. Infórmate de todas la posibilidades a través del gobierno local y/o de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que tienes más cerca.

nueveSi no quieres sumar a este gran reto… ¡por favor tampoco restes!. Todos los adultos deberíamos intentar ser una referencia positiva para los niños y niñas. El respeto y la tolerancia son valores fundamentales en la convivencia. Nunca es tarde para reflexionar y cambiar nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos con los demás.

diez¡Siempre se puede hacer más! Estas son sólo algunas de las muchas formas en las que puedes involucrarte. Te animo a visitar la página web de UNICEF, Save the Children,Plataforma de Organizaciones de la Infancia, Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia o de otras entidades de referencia que conozcas y que ofrecen más propuestas de participación en el tema de la promoción de los derechos de la infancia.

Los niños y niñas imaginan un mundo mejor y ¿tú?

@infanciayeduc

buzon_de_convivencia

Comunicación, Derechos humanos, Educación, Menores y jóvenes, Naciones Unidas, Organizaciones No Lucrativas
Escrito por xosecuns 5 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Le pica? Pues vote o regale su voto

3 de diciembre de 2015 a las 1:18

Votar Abstencion pimientos (2)Pues parece ser que gallegos y canarios somos los que menos votamos en las anteriores elecciones generales. En 2011, en Galicia, nada menos que 704.999 personas tomaron la decisión política de abstenerse o de votar blanco o nulo. En toda España fueron nada menos que 10.361.756 personas las que dejaron que decidieran por ellas.

Me he enterado hoy gracias a una campaña viral puesta en marcha desde los Seminarios #Datactic3 que se han celebrado simultáneamente en Barcelona, Madrid y Bilbao con el objetivo de conseguir que más personas voten, que conozcan nuestro desigual sistema electoral y sobre todo que su voto sea lo más informado posible.

Votar Abstención gallegos 2011 2015Si siguen este blog, ya sabrán que ante la burda excusa del “yo no voto porque todos son iguales” mi respuesta es siempre la misma: “iguales a ti“.

Con el récord de 13.657.232 españoles en riesgo de pobreza y/o exclusión social es una irresponsabilidad quedarse en casa o posiblemente desperdiciar el voto blanco o nulo.

Votar en blanco sumoY la lección de participación democrática nos la están dando precisamente muchas de estas personas en pobreza o exclusión.

Hace dos años en un artículo algo pesimista, me obligaba a recordar que su opinión también cuenta porque justo ocurría lo contrario: el estudio “Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España” nos mostraba un auténtico apagón democrático al demostrar que aquellas secciones electorales caracterizadas por su elevada exclusión social es donde había una abstención extrema. Mucho más entre la comunidad gitana

Votar en blanco papelerasHoy es inevitable ser más optimista.

Es evidente el cambio político ocurrido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en donde miles de personas votaron teniendo como principal criterio para decidir su voto la defensa de los derechos sociales y la garantía de reducción de la pobreza, la exclusión o la desigualdad.

El Informe FOESSA de Caritas ya detectó que la llamada exclusión política bajó de un 51,7% en 2009 al 32, 2% en 2015.  Si quieren saber a quien votan tendrán que leer alguna discusión entre expertos.

Las personas primero: Las palabras no son suficientes. Queremos compromisos!

Un mayor deseo de participación democrática que es perceptible en las redes sociales y que tengo la suerte de poder disfrutar en directo y con lemas semejantes en algunos de los diferentes encuentros y seminarios de participación que se celebran por toda España, Portugal y la semana pasada a nivel europeo.

Disfruten un rato mientras se lo cuentan Yosehanna (Yosi) Ledesma y Javier Pérez, abriendo el V Foro sobre Pobreza y exclusión Social en Santiago de Compostela.

No hay personas desfavorecidas. Hay decencia y dignidad

Voten por quienes no les dejan votar

Votar siguen siendo una aspiración para miles de personas en nuestro país.

Voto CERMI discapacidadParece mentira, pero el CERMI ha publicado un manual de apoyo para el ejercicio del derecho al voto para las personas con discapacidad de cara al 20D.

Una guía en la que se exige que se cumpla la legislación vigente, empezando por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y se insta a reclamar plena accesibilidad tanto durante la campaña electoral como el día de la cita con las urnas (programas electorales en lectura fácil, papeletas en Braille, transporte accesible, etcétera). Y en la que se insta a las 80.000 personas sin derecho a voto por razón de discapacidad intelectual o enfermedad mental a reclamar su restitución.

¡Ustedes voten por mi! ” nos decía Yosi en el vídeo. Garantizar una participación efectiva es también un reto con los derechos de los inmigrantes. En las elecciones generales no pueden hacerlo, cuando son tan españoles como cualquiera.

Ya en las pasadas elecciones locales apenas pudo ejercer su derecho al voto el 10% de los residentes extranjeros. Mientras que en varios países europeos el derecho al sufragio se concede a los inmigrantes en las elecciones locales después de cinco años de residencia, en España se requiere, además, un acuerdo de reciprocidad con el país de origen correspondiente. Inmigración y democracia parece que siguen sin tener sentido en la misma frase.

Voto a quien le importa el voto emigrante

Tú puedes votar y no quieres, yo quiero votar y no puedo. Rescata Mi Voto

Tampoco podrán votar de nuevo la mayoría de los miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, que en los últimos años y al grito de “No nos vamos. Nos echais” se han visto obligados a marchar de nuestro país para buscarse la vida.

En las elecciones del del 20 de diciembre nuestros emigrantes volverán a ser abstencionistas forzosos. Y eso que hay casi dos millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto, que el 80% de ellos tiene pensado votar en las próximas elecciones generales. El 95% no lo hará. ¿A alguien le importa el voto emigrante?

FB_IMG_1449400186226Es la principal conclusión de un informe elaborado por la plataforma ciudadana Marea Granate, que lucha de forma apartidista por los derechos de los emigrantes españoles y que denuncia uno de los peores pucherazos electorales de nuestra historia reciente, tras la reforma electoral de 2011 en la que se introdujo por primera vez el llamado “voto rogado”, modalidad por la cual el elector residente fuera de España se ve obligado a solicitar expresamente el derecho a voto.

Votar Rogado Marea GranateSus números cantan: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está integrado por 1.880.026 personas con derecho a voto. Gente que ha ido a la embajada, se ha inscrito en el Registro Consular -perdiendo con ello su cobertura sanitaria en España- y que ha rellenado la solicitud correspondiente. Sólo han conseguido terminar esta yincana burocrática de ruego de voto 115.055 personas, un mísero 6,11%. Pero con el ingenio y la decencia no se puede…

#rescatamivoto

¿Piensa abstenerse el 20 de diciembre?

Pues antes de hacerlo, desde la Marea Granate le proponen donar su voto a un emigrante que quiere votar y no puede. De esta forma, un abstencionista voluntario podrá donar su voto para que un abstencionista forzoso ejerza su derecho fundamental.

Y de forma muy sencilla, aquí se lo explican.  De hecho en múltiples países, como Francia o Reino Unido, se puede designar a una persona para que vote en tu lugar, se le llama “vote par procuration” o “vote by proxy“.

Anímense abstencionistas. Ya hay 137 votos rescatados y 1261 emigrantes huérfanos aún necesitan un donante (en Galicia 98, 12 ya lo han conseguido…)

¿Y a quien votar?

Pues también aquí están cambiando las cosas. Por primera vez en España muchas oenegés coherentes se están mojando y con información objetiva y rigor están lanzando sus indirectas. Pero se lo cuento otro día. Un avance: Política + ética ¿Ya conocen Polétika?

Si es que hasta niños y niñas se están mosqueando…

@xosecuns

Administración, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Incidencia, Menores y jóvenes, Participación, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Transparencia, Voluntariado
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Las personas primero. También en cómic

14 de octubre de 2015 a las 0:47

Las personas primero Dia contra pobreza

El 17 de octubre será el Día Internacional para la Erradicación de las Causas de la Pobreza.

1 de cada 9 personas en el mundo carece de alimentos suficientes. Más de 700 millones viven en la más extrema pobreza. El 70% de las personas pobres son mujeres. 2015 será recordado como el primer año en el que el 1% más rico tendrá tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. En España, más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. De todo esto se hablará en esta Semana de acción contra la pobreza y la desigualdad.

Porque no hay pobreza de aqui o de allá sino causas compartidas y personas: las que sufren por todo el mundo y las que no lo consienten ni se resignan a reservar del mundo sólo un rincon tranquilo.

Hoy les dejo con dos de ellas, Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou de La Grua. Junto a otros de los mejores autores y autoras del cómic español se embarcaron en el innovador proyecto Viñetas de vida impulsado por Oxfam Intermon para transmitir a través del comic las historias de vida que están detras de la cooperación internacional. De su viaje y lo que vivieron en Nicaragua surgió el comic “Ondas en el río”

Nos lo cuentan con sus palabras pero sobre todo con su arte.

Gracias Cristina. Gracias Miguel.

Comic Ondas en el Rio Pobreza Cooperación NicaraguaEL TAMALITO

Comic Viñetas de vida Pobreza DesigualdadNadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra (…). La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti
John Donne (1572/ 1631)

Os vais con un tamalito”…esto fue lo que nos dijo a mi compañero Miguel Ángel y a mi Ana María Martínez Yerga, directora de Oxfam Nicaragua, en la última reunión que tuvimos antes de volver a nuestra casa en Valencia.

¿Qué es un tamalito?: “Es, como dicen ustedes, un marrón”, nos dijo sonriendo. Y realmente era así. Después de 12 días en Nicaragua, viendo de primera mano el trabajo que la cooperación internacional hace allí, regresábamos con el complicado encargo de transmitir todo lo vivido a través del lenguaje del cómic. Un “tamalito” desde luego… un auténtico reto.

Esta hermosa historia comenzó una tarde de junio con la llamada de Pablo Rebaque (Oxfam Intermón Madrid) para proponernos Viñetas de vida. Cuando me lo explicó me pareció una idea fantástica de principio a fin. Fui consciente, desde el primer minuto, de que iba a ser una de esas oportunidades que se te presentan una vez en la vida. Me entusiasmó porque aunaba, de nuevo, nuestra profesión (los cómics) con la acción social y, además, tenía un extra añadido: la posibilidad de viajar por primera vez a América Latina.

En noviembre de 2013, Miguel Ángel y yo partimos hacia Managua. Nos acompañaban PSJM (Pablo y Cynthia, colectivo de artistas contemporáneos), Rubén J. Caviedes, periodista de Jotdown y María Cimadevilla, nuestra guía y responsable de Oxfam Intermón.

El equipo de Oxfam Nicaragua nos preparó una apretada e interesantísima agenda con un tema central: la defensa de los derechos de las mujeres. Nos reunimos con numerosos colectivos los primeros días y después viajamos a terreno, a visitar a las agricultoras y ganaderas en la zona de Estelí y a los poblados indígenas de Costa Caribe para acabar.

Comic portada Nicaragua Cooperación IntermonFueron 12 días intensos y llenos de personas maravillosas y luchadoras como Damaris, Norlan, Mª José, Teresa, Sofía, Dora…y un largo etc. Y te das cuenta, una vez más, de que realmente lo que importa siempre son las personas. Siempre.

Cuando conoces un nuevo país vuelves a casa con la sensación de que te has enamorado de él, sientes que ese país ya forma parte de tu vida y esperas poder regresar alguna vez. Pero pensándolo bien, lo que más amas de ese país no es el país en sí, ni su clima, ni su paisaje, ni sus banderas o costumbres (que también)…lo que amas es a su gente, las personas que conociste allí.

Lo que te importa de verdad son los nuevos amigos y amigas que dejaste al otro lado del mar. Cuando sabes sus nombres, sus circunstancias, su realidad, te parece imposible no hacer todo lo que esté en tu mano por mejorar su situación.

Estamos todos en el mismo barco. Nadie es una isla completa en si mismo. Porque nadie elige el lugar donde nace y a menudo lo olvidamos. No somos ni mejores ni peores según nuestro lugar de origen y yo siento, como decía Donne, que estoy ligada a la humanidad.

Hubo dos momentos cruciales en el viaje que me hicieron recordar precisamente esto: el primero (y el más duro) fue cuando entramos en el albergue para niñas Nidia White. Al cruzar el umbral, un grupo de niñas entre 10 y 16 años nos recibieron. Algunas de ellas sonreían mientras que otras no eran capaces de hacerlo. Cuando la responsable del albergue nos contó su realidad, entendimos que algunas no sonrieran.

Estas niñas, niñas de la edad de nuestras hijas, reflejaban en sus miradas un pasado de abusos intrafamiliares (del padre, o el hermano o el primo) difícil de imaginar para muchos de nosotros. Niñas que además intentaban salir adelante con bebés en brazos, bebés fruto de esos terribles abusos. Sentimos indignación y rabia. Ningún niño, ninguna niña del mundo debería pasar por algo así, es terriblemente injusto e intolerable.

Comic Niñas Abuso sexual Nicaragua Cooperación El segundo momento fue cuando conocí a las mujeres del poblado de Wis Wis en Costa Caribe. Recordé la importancia del derecho a decidir. Derecho a decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Yo (afortunadamente) pude decidir qué quería estudiar, con quién formar una familia, dónde vivir y cual sería mi profesión. Todo ello me ha costado esfuerzo, por supuesto, y he pasado por circunstancias muy difíciles, pero, en definitiva, siempre he podido tomar yo misma mis decisiones, he podido elegir cómo afrontar cada situación. Como decía Viktor Frankl, “la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir frente al destino“.

Pero aquellas mujeres no tienen elección, se levantan todos los días a las 4 de la mañana sin excepción, sin sábados ni domingos, sin vacaciones, sin baja por enfermedad. Caminan dos horas para ir a por agua, vuelven, trabajan en el campo, cocinan, cuidan a los niños y por la noche tienen que responder ante un marido al que no han elegido y al que probablemente no aman. Es también terriblemente injusto e intolerable.

Nicaragua Mujeres Cooperación Pobreza

Esta situación de desigualdad e injusticia es, por desgracia, sistémica. El fondo de la cuestión es que la brecha entre ricos y pobres sigue aumentado en todo el mundo. Lo lógico y normal sería cambiar el sistema de raíz, que los poderes políticos y económicos dejarán de pensar en su propio beneficio y que estuviera todo bien repartido.

Pero mientras luchamos y reclamamos esa utopía, es necesaria la acción inmediata, es necesaria la cooperación internacional para actuar localmente y que estas personas tengan oportunidades y herramientas para salir adelante por ellas mismas. Hemos visto que la cooperación sí llega, no se queda por el camino y, como nos recuerda siempre Zinnia Quirós (Oxfam Intermón Madrid), cambia y salva vidas.

Boceto Comic pobreza Nicaragua Cooperacion Después de este viaje, me indigna aún más que antes el hecho de que la ayuda pública a cooperación internacional en nuestro país se haya reducido un 70% en los últimos años y concretamente en mi comunidad, la valenciana, un 90%. Pago puntualmente mis impuestos y quiero que estos vayan destinados al bienestar social: a cooperación, sanidad, cultura y educación.

Lo digo y lo diré todas las veces que haga falta, porque, al fin y al cabo, la vida es compromiso social y político. Cada decisión que tomamos tiene inevitablemente una repercusión en mi entorno inmediato, en mi barrio, mi pueblo, mi comunidad, etc. Desde el primer café de la mañana, todo importa, “sí me importa” como dice el eslogan de la campaña que engloba a Viñetas de vida.

Y sí, nos volvimos con un tamalito, sí, pero también con mucha energía y ganas de afrontarlo. Transformamos lo mejor que supimos nuestra experiencia en el cómic titulado Ondas en el río, cómic que está muy bien acompañado por los de nuestros compañeros y amigos Sonia Pulido, Álvaro Ortiz e Isabel Cebrián, Miguel Gallardo, Paco Roca, David Rubin, Enrique Flores y Antonia Santolaya. Esperamos que Viñetas de vida sea útil y que lo disfrutéis.

Web del proyecto: http://ojoylapiz.com/
Web de la campaña: www.simeimporta.org

El libro de Viñetas de Vida ha sido editado por Astiberri lo podéis encontrar en cualquier librería o aquí

Hay una app y una web app gratuitas disponibles aquí

@CrisDuranLaGRUA

Miguel A. Giner Bou

Nicaragua pobreza comic

Arte, Campañas, CENTROAMERICA, Comunicación, Cooperación, Cultura, Derechos humanos, Desigualdad, Heroes cotidianos, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Jóvenes: condenados a cadena perpetua

10 de septiembre de 2015 a las 0:23

Entre tractores y ganaderos luchando por su futuro en las calles de Compostela, y bajo el lema “Jóvenes en riesgo, un riesgo para Europa“, se ha celebrado el interesante I Encuentro Internacional Jóvenes e Inclusión, organizado por la Red Jóvenes e Inclusión, formada por ONG y universidades de toda España y buscando mejorar la calidad del  su trabajo por jóvenes tutelados y ex-tutelados.

No les explico de qué se habló, mejor se lo cuentan José Antonio, Ibrahim, Quique y Xabier en dos esplendidos artículos: “Te miran distinto. La primera frase que suele soltarte la gente es ‘por algo estás ahí” de Elisa Alvarez  y “Nos da miedo cumplir los 18” de Salomé Barba.

De infancia, juventud, desigualdad y periodismo decente, habló Ekaitz Cancela, de la Fundación Por Causa. Hace unos meses nos contaba que “Los niños no votan, no tuitean, no llenan las calles para protestar” hoy les resume su ponencia.

Gracias Ekaitz

Ibrahim, Quique, Xabier y José Antonio Foto Xoan A. Soler

Ibrahim, Quique, Xabier y José Antonio
Foto Xoan A. Soler

Jóvenes: condenados a cadena perpetua

Los jóvenes no tenemos trabajo, dinero para pagar la enseñanza universitaria y nos falta ánimo. No tenemos un altavoz mediático para decirle a nuestros líderes que nos tienen que sacar del problema, y recordarles que tenemos uno, y muy grave. A veces somos datos, otras nos abstraen de la realidad definiéndonos como “los jóvenes”, o banalmente: “NINIS”.

Es imposible conocer, si miramos los datos del Gobierno, saber cuánto se invierte e invertía en nosotros y cuanto haría falta para resolver el problema que tenemos. “Pobreza juvenil” , le llaman algunos a lo que sufrimos el 51,7% en desempleo los menores de 25 en España. “Emergencia nacional”, decimos nosotros. “Perder una generación es destruir la siguiente. Y la actual se está destruyendo poco a poco”, señalan otras voces más jóvenes como la de Carmen y Jimena en Futuro Imperfecto

La tasa de fertilidad está cayendo en picado, peligra el sistema de pensiones y no podemos garantizar a las familias el proyecto fundamental de tener un hijo. Todo esto tendrá repercusión a corto plazo y de forma directa en las posibilidades de los jóvenes; decisiones tales como la emancipación, formación de una familia y el número de hijos podrán verse retrasadas o limitadas. El sufrimiento de la pobreza en la infancia y juventud puede tener consecuencias durante toda la vida. Esta crisis es lo más parecido a una cadena perpetúa.

Desigualdad por paises 2013

No es ninguna locura hablar de emergencia, aunque esta no se vaya a resolver esperando a que suba un punto el PIB, el IBEX remonte o dándole a refrescar cada vez que salgan los últimos datos del INE. La recuperación de los niños va al margen del problema del empleo y la de los jóvenes está estrechamente relacionada con algo de nombre sencillo: formación académica, pero con un apellido letal: desigualdad.

Paro juvenil Aravaca Vallecas 2015Un breve vistazo a dos distritos madrileños como Puente de Vallecas y Moncloa-Aravaca nos retratan. En el primero, la gran mayoría de los estudiantes estaban inscritos en colegios públicos (17.106) y una minoría (1.301) en colegios privados sin concierto. Por su parte, en el segundo la mayoría de los estudiantes estaban inscritos en colegios privados sin concierto (10.859) y 7.886 alumnos acudían a colegios públicos.

El nivel de estudios incide directamente en el desempleo: el número de parados disminuye conforme aumenta el nivel de estudios. Por tanto, como señalan las citadas Carmen y Jimena, “todo depende del sitio en el que nazcas. Eso lo condiciona todo”. Alguien que no ha podido recibir una educación no puede elegir. Y eso no significa ser NINI, sino que no ha tenido posibilidades. Cualquier líder político que no reconozca la desigualdad y la tome como punto de partida de este problema, habrá fallado.

A los periodistas nos toca hacer autocrítica

Pobreza es humillacionPero la pobreza es también humillación. Y los que deciden ponerle fin responden de forma parcial y mediocre. Esto es la consecuencia de un debate publico mal informado, en donde los líderes de opinión no ponen el foco. Y en este aspecto, a los periodistas nos toca hacer autocrítica. El hecho de que no podamos tener un debate informado sobre un asunto tan importante porque los números no están disponibles es frustrante.

¿Se imaginan a un profesional de la información preguntando en el Congreso de Ministros, en el Senado o en una de las intervenciones sin plasma del presidente en Moncloa, cuánto cuesta acabar con la pobreza infantil en España, esa que sufren casi uno de cada tres niños?

Me pinta usted un país que no conozco”, podría responder el presidente sin saber la respuesta. Pero ni lo sabe él, ni lo saben los políticos responsables de esta tarea, ni tampoco los parlamentarios que deben fiscalizarla. Quizá, ante la ignorancia, la respuesta fácil sea que “no hay mejor política social que crear empleo mientras, y va de nuevo una comparación odiosa, el paro juvenil, en la franja de edad entre 16 y 24 años, en Moncloa-Aravaca es de un total de 287 desempleados, siete vez menos que en el Puente de Vallecas, con un total de 2.222.

¿Dónde están los 263.000 niños pobres que desaparecieron de las estadísticas?”, y estas siete preguntas sobre pobreza infantil en España serían al mismo tiempo cruciales para entender por qué las políticas públicas han fracasado a la hora de evitar y revertir la situación de los niños y niñas de este país. También algún que otro dato obtenido gracias a los esfuerzos por ofrecer un debate cualificado de las ONG como Save The Children, UNICEF o de Fundaciones como desde la que se escribe esta entrada, porCausa. Como por ejemplo, que la Administración ha fallado a la hora de moderar el incremento del esfuerzo individual para compensar las desigualdades.

Infancia acciones legislativasEl Estado ha debilitado gravemente su papel como igualador de oportunidades, lo que en la situación de crisis actual acaba por acercar los puntos de partida desiguales, pero a la baja. Un ejemplo que nos delata y define nuestras prioridades es la reducción de la inversión en infancia. Un 14,6% desde 2010, 6.370 millones menos de dotación presupuestaria. Es decir, se han recortado 772 euros por niño.

Desde los medios hemos de comenzar un cambio en la forma en la que tratamos la pobreza para lograr un debate mediático exitoso. Como señala Gonzalo Fanjul, “necesitamos coraje, no creatividad política”.

Es clave contar, y hacerlo bien, el nivel de desigualdad al que hemos llegado. Hacer que las personas tomen conciencia sobre su condición y ubicación dentro de la sociedad se torna fundamental para movilizar un nivel organización social que pudiese alterar la correlación de fuerzas del sistema dominante o hegemónico. Hemos de asumir que la conciencia crítica es un paso importante para avanzar a la construcción de una conciencia colectiva sobre ciertos fenómenos que nos definen como sociedad.

Mientras sigamos pensando que el periodismo está en decadencia porque esa narración se desvanece, estaremos impidiendo que nuestro trabajo cambie”. Las “épicas” palabras de Delia Rodríguez adelantaban en agosto el desafío más inmediato al que nos enfrentamos: la resignación. Hagamos de la desigualdad un asunto central en el debate público.

@ecanrog

Imagen de previsualización de YouTube Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Empleo, Exclusión, Formación, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Tercer Sector, Unión Europea
Escrito por xosecuns 4 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net