Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Posts tagged ‘Transparencia’

Compromiso, Coordinación e Causas na loita contra a pobreza e a exclusión social

10 de mayo de 2016 a las 22:07

CES Galicia Pobreza e ExclusionHoxe quero deixarlles este artigo no Caderno sobre Pobreza e Exclusión Social publicado polo Consello Económico e Social de Galicia. Unha honra estar ao lado de persoas expertas como Angela Troitiño ou Carlos Gradín e de participar nunha das actividades dun Consello preocupado polo que importa.

Se teñen dúbidas sobre algún dos términos utilizados, aproveito para deixarlles ao final dúas recomendables “chuletas” que a Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN Galicia) fixo para o seu último Foro: O que debes saber sobre a pobreza e Cómo é a situación en Galicia?

As persoas primeiro.
Non abondan as palabras: Queremos compromisos

Estes lemas son algunhas das conclusións do VI Seminario Galego de Cidadanía Inclusiva que en maio do 2015 se celebrou en Compostela. Moi semellantes aos escoitados noutros encontros en Barcelona, Garda (Portugal) ou Bruselas.

Un berro e unha opinión compartida por todas as persoas que participaron nos mesmos, pertencentes todas elas a colectivos que sofren pobreza ou exclusión social, e unha expresión de dignidade semellante a que as ONG adicadas á cooperación ao desenvolvemento teñen escoitado e visto en moitos lugares do mundo.

Non son unha excepción. Lenta pero constantemente aumenta a participación social e política das persoas, denunciando a súa situación e esixindo o cumprimento dos seus dereitos constitucionais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto. O VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España ven de detectar que a chamada exclusión política baixou dun 51,7% no 2009 a un 32, 2% no 2015 (en Galicia un 10,3%)

A emerxencia española da pobreza e a desigualdade

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

E quizais unha das poucas razóns para o optimismo. EAPN España ven de presentar o informe “O Estado da pobreza en España 2015”. Coa última información oficial dispoñible, o 29,2% da poboación española estaba no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social, case 14 millóns de persoas. 790 mil máis que o ano anterior e 2,1 millóns mais que no 2009, cando o estado español comprometeuse na Estratexia Europa 2020 a que neste ano España reduciría en 1,4 millóns esta cifra.

Un aumento notable da pobreza, pero especialmente da máis severa. Xa son 3,2 millóns (o 6,9% da poboación) as persoas que malviven con ingresos inferiores a 3.981 € ao ano (332 euros ao mes). 400.000 máis que no 2013.

Mentres tanto o crecemento da desigualdade nos últimos anos situou a España cun índice Gini en 2014 do 34,7, superando en máis de tres puntos á media da Unión Europea (EU27). So superada por Serbia, Macedonia, Bulgaria, Letonia, Lituania,Grecia, Portugal e Romanía. A renda do 20 % máis rico dos españois é, actualmente, 6,8 veces superior á renda do 20 % máis pobre.

Unha pobreza e exclusión que, de xeito semellante en Galicia que no resto do estado, ensáñase con colectivos como os xóvenes de 16 a 29 anos (36,4%), os menores de 16 anos (35,4%) ou as familias monomarentais (53%) asegurando que esta emerxencia social se manterá no futuro reproducindo un fenómeno que en cooperación ao desenvolvemento se coñece moi ben: o círculo vicioso da pobreza.

O desemprego é a maior fábrica de pobreza e exclusión. A poboación que vive en fogares con baixa intensidade de emprego era do 7,6% da poboación no 2009. No 2014 xa era do 17,1%. Máis de 6,1 millóns de persoas.

Ter traballo xa non garante saír da pobreza. A pesar do descenso das cifras de paro, en 2014 había un 14,2% de traballadores en situación de pobreza (un 11,7% o ano anterior). Unha vez máis se demostra que non calquera traballo protexe da pobreza. Esta cuestión está moi relacionada coa precariedade laboral e o crecemento da xornada parcial.

Tampouco o mero crecemento económico garante a redución da pobreza se non ven acompañado de políticas redistributivas e de protección social activa, como demostra o análise polo miúdo das diferentes Comunidades Autónomas.

A lotería social nun país desestruturado

Sería absurdo prantexar unha análise da pobreza e a exclusión en Galicia sen ter en conta previamente o fracaso do sistema español de servizos sociais, caracterizado por unha profunda desestruturación e con notables diferenzas entre as súas comunidades autónomas tanto en calquera dos indicadores sociais que se consideren como nos servizos sociais que se prestan aos seus habitantes.

A gravidade desta lotería social motivou que a Plataforma del Tercer Sector, integrada pola práctica totalidade das organizacións de acción social españolas, veña de reclamar que na reforma da Constitución Española, os dereitos sociais, culturais e económicos se consideren dereitos fundamentais. Ou a modificación do seu título oitavo, de xeito que o Estado poida dispor dunha competencia de natureza compartida coas Comunidades Autónomas para desenvolver políticas de ámbito estatal en materia de solidariedade e inclusión social.

Evol AROPE España Galicia 2004 a 2014

Con este marco nacional, en Galicia temos algunha pequena razón para o optimismo. 654.000 persoas, o 23,8% da poboación galega aínda malvivía no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social. Medio punto menos que no 2013 e 5,4 puntos menos que no conxunto do estado. A preocupación chega cando detallamos este dato e comprobamos que tamén aquí empeoran quenes pior están:

151.000 persoas en situación de privación material severa. O 5,5% da poboación.Privacion Material Severa Galicia 2009 a 2014

14,9% dos fogares galegos con baixa intensidade laboral (a relación entre o número de persoas que traballan nun fogar e o das que están en idade de facelo). Case o dobre que no 2009.

Intensidad laboral España Galicia 2009 a 2014

As persoas en pobreza severa (con ingresos inferiores a 332€ ao mes) xa son o 3,5% da poboación galega: 96.000 homes e mulleres.

As persoas primeiro. Compromiso, coordinación e causas

Aínda que en mellor situación que na media do resto do estado, Galicia comparte as tres principais razóns da mediocre eficiencia do sistema español de servizos sociais. As propias persoas en risco de pobreza e exclusión as definen repetidamente en diversos foros, así como as súas principais demandas para asegurar unha loita efectiva pola inclusión social.

Escaso compromiso político en orzamentos estables e planificación de políticas públicas a medio e longo prazo

A elevada pobreza e exclusión en España é un fenómeno estrutural. Nos anos de maior crecemento económico apenas baixou do 19%. A crise económica manifestou con crueza esta eiva histórica dos servizos sociais, centrados en contribucións a partires do traballo, pero non tanto con enfoques específicos de loita contra a pobreza. O remate das diferentes prestacións por desemprego sen un sistema integrado e eficiente de servizos sociais e rendas mínimas, está detrás do brutal aumento dos datos de pobreza.

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

A escasa prioridade orzamentaria é evidente: según Eurostat, xa no 2012, o estado español destinaba a gasto social 6026 euros por habitante, lonxe dos 8500 euros da media da zoa euro. Se lle unimos a xa comentada extrema dispersión entre administracións implicadas e o incremento de custes de xestión que isto supón, enténdese que moitos fondos non cheguen nunca as persoas que os precisan.

Son poucas as experiencias de elaboración de estratexias e planificación a longo e medio prazo, substituídas por un maremagnum de todo tipo de normativas e medidas puntuais e ailladas nas diferentes administracións implicadas acompañadas normalmente dunha mediocre venda política.

Esta extrema dispersión, ademais do lóxico sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais de servizos sociais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias, como así se puxo de manifesto no informe “Por unha RISGA efectiva: dos papeis as persoas

Afortunadamente, esta eiva estase a correxir en parte grazas á obriga da Comisión Europea de planificar en detalle e xunto aos actores implicados o destino dos Fondos Estruturais (FSE, FEDER, FEADER) que durante o período 2014-2020 cofinanciarán gran parte das actuacións de inclusión social na Administración Xeral do Estado e nas Comunidades Autónomas. En Galicia tense avanzado coa Estratexia de Inclusión Social 2014-2020 aprobada pola Consellería de Política Social e semella que a transparencia na xestión e avaliación dos fondos ten deixado de ser un reto pendente na Consellería de Facenda.

Escasa coordinación entre administracións públicas e coas organizacións de acción social.

Como xa se indicou anteriormente, a “lotería social” que caracteriza o sistema español de servizos sociais, non é unha excepción en Galicia, como se pode observar a modo de exemplo no seguinte gráfico sobre gasto real en Protección e Promoción Social das sete principais cidades galegas (datos Ministerio Hacienda)

AROPE e Orz 2013 2014 Concellos

Unha coordinación e corresponsabilidade política e técnica é imprescindible:

Dentro das propias administracións, onde as políticas de benestar social, emprego, sanidade e educación deberían ir da man.

Entre administracións. Comezando pola Administración Xeral do Estado elaborando de inmediato unha Lei Estatal de Rendas Mínimas que recoñeza o acceso a unha prestación mínima como dereito subxectivo da cidadanía, e que asegure a mellora e racionalización das actuais leis autonómicas e a súa relación cun profesional estable nos servizos sociais de base.

Evolución-Rentas-Minimas-2008-a-2014

Entre concellos limítrofes, promovendo a prestación conxunta de servizos sociais para mellorar a calidade e rendibilidade social dos servizos e a redución de custes de estrutura. Coa Xunta de Galicia e as súas delegacións. E mesmo coas deputacións provinciais e coa FEGAMP, onde se debería ter unha comisión específica con indicadores de cumprimento para avanzar mensualmente nesta coordinación.

Coas ONG implicadas, fomentando o dialogo civil con xuntanzas periódicas políticas e técnicas de intercambio de información e establecemento de estratexias comúns. E co criterio de non admitir o lucro na loita contra a pobreza, implantando cláusulas sociais na contratación pública de servizos sociais, recoñecendo así a experiencia e valores das organizacións non lucrativas e asegurando que operan en igualdade de condicións con outros actores económicos.

Loita efectiva contra as causas da pobreza e a exclusión.

O sistema de servizos sociais español está mais pensado en expulsar as persoas en pobreza do sistema que en que saian da pobreza” Miguel Laparra (Universidade Pública de Navarra)

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político das administracións que seguen a impulsar medidas de emerxencia e non afrontan de xeito decidido procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas nos últimos anos, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade demostrada por milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas en pobreza e exclusión e impide a súa inclusión efectiva.

Políticas e medidas a medio e longo prazo como as xa citadas deben ir acompañadas do fomento da participación activa das persoas, tanto presencial como a través de redes sociais. Como se ten demostrado dabondo nas decenas de Seminarios e Congresos de participación en toda a Unión Europa, ou mesmo coa Valedora do Pobo e parlamentarias galegas facilitar que as persoas falen por si mesmas defendendo os seus dereitos e esixindo melloras políticas é un requisito sine qua non para o seu empoderamento.

Pero loitar de xeito efectivo contra as causas da pobreza obriga as organizacións de acción social e de cooperación ao desenvolvemento a denunciar os inxustificados e sistemáticos recortes nos orzamentos de políticas sociais levados a cabo nos últimos anos.

Esixindo medidas contra o fraude fiscal ou a corrupción política ou fomentando a transparencia e a exhaustiva rendición de contas como establece a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno: Publicar mediante criterios Open Data, a execución orzamentaria do exercicio anterior ao máximo nivel de detalle ou a difusión inmediata trala resolución de proxectos subvencionados e non subvencionados en cada convocatoria pública, indicando puntuación obtida, ou de todos os concursos públicos de calquera índole, etcétera.

Clamando polo Decreto regulador da Lei de Inclusión

En Galicia gran parte da filosofía e medidas reclamadas están recollidas na Ley 10/2013 de Inclusión social. Unha lei na que se establecen os principios e criterios de funcionamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) e que na súa Disposición final primeira di que “A Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses dende a publicación da presente lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación”.

Tras máis de dous anos, o decreto que debe regular a Lei de Inclusión segue sen publicarse.

Este retraso, ademais de comprometer inxustamente a credibilidade das novas medidas de política social anunciadas pola Xunta de Galicia, está a provocar serias dificultades na xestión a profesionais de servizos sociais en concellos e organizacións de acción social, e sobre todo un sufrimento notable a moitas das persoas solicitantes da mesma, en forma de retrasos na súa concesión, denegacións de máis do 50% de solicitudes, burocratización extrema e a imposibilidade de afrontar procesos de inclusión activa.

@xosecuns

FICHA FORMACIÓN VOLUNTARIADO Foro 2015

Chuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 O que debes saber sobre a pobrezaChuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 Situacion en Galicia

Administración, Cláusulas sociales, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

No hay dinero. ¡MENTIRA!

3 de abril de 2016 a las 19:00
Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Ricos más ricos, pobres más pobres, recortes presupuestarios, gobiernos que cuelgan el cartel de ‘no hay dinero’ y cada vez mayor desigualdad económica. Entre 2007 y 2014, la desigualdad ha explotado en España, sólo en Chipre creció más.

¿Inevitable? En absoluto. La desigualdad extrema y la corrupción son evitables. Es una cuestión de prioridades y de voluntad política.

Más de 57.000 ya han firmado la petición #GobiernoYa, millones de personas en exclusión no tienen más tiempo. Una campaña que exige un gobierno que afronte con pactos de estado y medidas a medio y largo plazo el rotundo fracaso de nuestro país en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Porque Hacienda NO somos todos, les recomiendo releer el informe de Oxfam Intermon Tanto tienes, ¿Tanto pagas?: Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa.

Con el rigor habitual de informes que denuncian el brutal aumento de la desigualdad en el mundo y especialmente en nuestro país:  “Una economía al servicio del 1%” o  “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica” ahora nos piden nuestra firma para luchar contra el escaqueo fiscal y para seguir reclamando algo que debería ser evidente: una reforma fiscal más justa y equitativa como herramienta para garantizar derechos sociales como la sanidad, la educación pública, los servicios sociales o la cooperación para el desarrollo.

Nuestro sistema fiscal no es justo ni equitativo

Tal como está funcionando, desde luego que no. Desde el inicio de la crisis económica, la respuesta del Gobierno se ha centrado en el recorte de las políticas públicas (salud, educación, cooperación…) y la subida de impuestos como el IVA, lo que supone una mayor presión para los bolsillos de las clases medias y bajas.

Soy un pringado y perdónenme, pero creo que la mayoría de ustedes también. En España se recauda de tal manera que las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. El 90,76% de las contribuciones (en 2012) proviene de las personas físicas de clase media y baja, vía cotizaciones a la seguridad social, IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por las rentas del trabajo, IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco, el alcohol),116 impuestos que han subido desde 2008.

Tan sólo el 9,24% de la recaudación total del Estado en 2012 provino de las empresas. Y aquí también hay clases: las pequeñas y medianas empresas, las que crean la mayoría del empleo, tributan una media del 17% de su resultado contable, mientras que las grandes empresas españolas lo hacen al 3,5%. Y si son una multinacional extranjera y disponen de una ETVE (Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros) pagarán un fastuoso 0% como en cualquier otro paraíso fiscal.

Hacienda no somos todos. Un fraude fiscal desbocado

Fuente GESTHA

Fuente GESTHA

El 87% de los españoles creemos que los impuestos no se cobran con justicia. Con razón. Sólo en 2009 (y desde entonces la situación ha empeorado), Hacienda dejó de recaudar un mínimo de 59.515 millones de euros (excluído el fraude a la Seguridad Social). El 72% de este fraude está perpetrado por grandes empresas y grandes fortunas, 17% por PYMES, 8,6% autónomos y el 2,6% (1546 millones de euros) por particulares como usted o como yo.

Un fraude fiscal consentido y mimado políticamente. En 2014 la Agencia Tributaria posee el mismo número de empleados públicos que cuando fue creada en 1992. Junto a Italia y Letonia, somos el país de la Unión Europea que menos se esfuerza en esta tarea, con apenas un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia o los 740 de Alemania.

Fuente: GESTHA/eldiario.es

Fuente: GESTHA/eldiario.es

Cada euro no pagado por los defraudadores además de un delito y un atentado contra el principio de equidad es un insulto a los contribuyentes honestos que deben pagar más impuestos y para todos en forma de menos o peores servicios. ¿Cómo se le queda el cuerpo sabiendo que está pagando de media 1910 euros de más al año por este motivo?

Recomendaciones para un sistema fiscal justo

A partir de una recomendable investigación sobre errores y aprendizajes en diversas reformas fiscales en América Latina y con toda la experiencia de trabajar en cooperación al desarrollo desde hace más de 50 años junto a organizaciones y personas viviendo en situaciones extremas de violencia, pobreza y exclusión. Se proponen toda una serie de propuestas (por cierto, contrarias a las que propone el Fondo Monetario Internacional) para recaudar con justicia y que la política fiscal realmente sirva para luchar contra la desigualdad de ingresos y oportunidades. Partiendo de tres requisitos:

  • Aumentar la capacidad recaudatoria para blindar las políticas sociales sin que el esfuerzo recaiga injustamento sobre los que menos tienen.
  • Garantizar la progresividad y la equidad en la reforma fiscal. Que empresas e individuos tributen en función de su capacidad y de su actividad económica real.
  • Tolerancia cero contra el fraude fiscal: acabar con la evasión y elusión fiscal. Dentro del Estado español y en el ámbito internacional.

Un resumen de las propuestas del Informe, las tenemos en este Decálogo para una reforma fiscal justa y equitativa

1. La política fiscal debe combatir la desigualdad al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

2. Hay que recaudar lo suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades.

3. Se debe aplicar “tolerancia cero” al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores.

4. Los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer.

5. Recaudar más no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres. Quien más tiene, ha de contribuir más.

6. Todos, empresas e individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones.

7. Las grandes fortunas y las rentas del capital tienen que contribuir en mayor medida, para reducir la presión sobre los salarios y el consumo.

8. El sistema tributario tiene que ser progresivo y equitativo en su conjunto sin medidas que favorezcan los intereses de unos pocos.

9. Los beneficios fiscales deben ser excepcionales y solo deben aplicarse, si permiten crear valor real y duradero (como la creación de nuevos empleos de calidad).

10. Una buena política tributaria requiere un debate público abierto, transparente y con participación ciudadana.

La reforma fiscal prevista por el gobierno es una oportunidad para dejar de ser el segundo país más desigual de Europa y de recuperar políticas y derechos sociales como las rentas de inserción, la sanidad y la educación públicas y la cooperación para el desarrollo.  Una oportunidad para gobernar en beneficio de una minoría y no en el de unos pocos, a la vista de lo que hemos votado (o no) millones de españoles hace unos días, en vez de enfadarse con el informe (que lo harán y mucho), quizá deberían leerlo y gobernar para todos y todas.

¿Ya han firmado?

@xosecuns

Imagen de previsualización de YouTube

Entrada actualizada. Original publicada en Mayo de 2014

Administración, Bancos, Campañas, Corrupción, Desigualdad, Empleo, Empresa, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia, Unión Europea
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

La mujer del César: ¿Lucrarse con la pobreza?

11 de febrero de 2016 a las 1:20

No admitimos el lucro en la lucha contra la pobreza y la exclusión

¿Estará de acuerdo Trinidad Jiménez con esta exigencia de miles de oenegés de acción social o de cooperación al desarrollo? Seguro que si. ¿Lo defenderá cuando se incorpore a Telefónica, esta agencia de colocación de élites?

telefonica

Fuente: La Voz de Galicia

La verdad es que grandes empresas están ganando y por goleada a la labor de muchas organizaciones solidarias en España y por todo el mundo. No hay fronteras para el capitalismo de amiguetes que sustituye la libre competencia por las puertas giratorias, la inversión en paraísos fiscales para evitar tributar en España y el compadreo opaco entre grandes empresas y políticos en perjuicio de PYMES, personas y la propia democracia,

Con estas armas se están ganando infinidad de concursos públicos. A Coruña, por ejemplo, acaba de expedientar a una empresa de Florentino Pérez por desatender a personas dependientes. Es una exigencia unánime de las plataformas de oenegés la  implantación de cláusulas sociales en la contratación pública o conciertos sociales, reconociendo la experiencia y valores de las organizaciones no lucrativas y asegurando que trabajan y compiten en igualdad de condiciones.

Los intereses empresariales parece que también se están adueñando de la política de cooperación para el desarrollo. A veces bajo hermosos nombres como alianzas público privadas. Con multitud de ejemplos sobre todo en América Latina.

Para reflexionar sobre este tema, es un honor cederle el blog a Miquel Carrillo, Presidente de Ingeniería sin Fronteras y responsable de incidencia política en la red de ONGD Àgora Nord Sud

Gràçies Miquel!

Cooperacion empresas justicia

La mujer del César

Hace unos años andábamos por Managua investigando para llevar a cabo un documental sobre la historia de la Cruzada de Alfabetización. Como es lógico, las conversaciones con tanta gente que vivió la que quizás fuera la última revolución del siglo pasado, en su acepción clásica, no sólo nos llevó a evocar episodios tan inspiradores como aquel, sino también todas las circunstancias que envolvieron su colapso. En una de aquellas deliciosas charlas, Fernando Cardenal nos contó cómo el proyecto sandinista no se vino abajo tanto por la derrota electoral provocada por el desgaste de la guerra, sino por el desprestigio que generó la ‘piñata’.

tipos-de-plumaLa piñata es ese juego típico de los cumpleaños infantiles, muy centroamericano y mejicano, en el que un niño golpea una figura de cartón repleta de chucherías, que acaban en las manos de todos los que se ríen de sus palos de ciego hasta que finalmente acierta. Pues bien, nos relataba Fernando, en una reunión del Frente Sandinista en aquellos meses de ‘piñata’ postelectoral, en los que se repartió a escondidas y al tun-tun entre casi todos sus dirigentes las propiedades y activos nacionalizados durante la revolución, la ex-comandante guerrillera Dora María Téllez, harta de lo que era un secreto a voces, se levantó en medio del auditorio y espetó a todas aquellos compañeros que se estaban beneficiando de su posición privilegiada: “Yo no necesito ver cómo roban la gallina, me basta con ver las plumas que han quedado en el suelo para saber que se la han llevado“.

Tampoco nosotros necesitamos una investigación exhaustiva de las relaciones entre las grandes empresas con razón social en el Estado y los partidos políticos, para ver lo bien engrasadas que están las puertas giratorias en nuestro país. El último capítulo se está produciendo, a cámara lenta para no ser utilizado como arma política arrojadiza en las negociaciones para formar gobierno, a raíz del fichaje de Trinidad Jiménez, ex-ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación con el último gobierno de Zapatero, por parte de Telefónica.

La influencia que estas grandes empresas tienen en la definición y puesta en marcha de las política públicas es más que evidente, las plumas las pueden encontrar a diario en todos los medios de comunicación. La cooperación al desarrollo no ha sido ajena a esa injerencia de un gran empresariado que no ha querido dejar pasar una sola oportunidad para expandirse por potenciales mercados, azuzados por una crisis de proporciones desconocidas.

Cooperacion empresas lucro alianza publico privadaInterpretando sesgadamente la necesidad identificada en los Objetivos del Milenio de realizar nuevas alianzas en el campo del desarrollo y de atraer nuevos actores, Exteriores ha metido a capón a empresas como la que dirige el señor Alierta, el BBVA, Santillana y otras tantas, construyendo un discurso teórico sobre la necesidad de contar con ellas para atraer tanto nuevos fondos como fórmulas mágicas para disolver el nudo gordiano de la exclusión y la pobreza.

Precisamente esas empresas constituyeron años atrás en Perú un programa, orquestado por la AECID, que ha sido utilizado hasta la saciedad como el ejemplo recurrente de que era posible contar con nuestros campeones del IBEX35 en la tarea de luchar contra la pobreza. Sin embargo, el mainstream que obligaba a contar sus bondades en público, se disolvía sistemáticamente al acabar la función con un par de cañas en el bar de al lado del elegante auditorio de turno, si conseguías tomártelas con quien de verdad había estado en terreno y conocía las prácticas e intereses de unas y otras.

cooperacion transnacionalesAfortunadamente cada vez va imponiéndose más la idea, también entre las ONG que se apuntaron a ese bombardeo, de que esas grandes corporaciones aportan mucho más a la causa pagando religiosamente sus impuestos en casa y no en cualquier paraíso fiscal, y no intentando convencernos de que conseguirán que el ánimo de lucro, por un instante, no guíe sus pasos.

Pero Roma no olvida los favores, hayan servido o no para algo. Uno más uno, dos. Usted nos ayuda con la internacionalización y nosotros le buscamos un retiro de oro para cuando deje la política, no se preocupe. Y si no fue así, todos merecemos el beneficio de la duda, hay que obrar con extremada precaución y no dar pie a la sospecha, en un escenario por el que ya han pasado antes muchos otros, utilizando cualquier artimaña legal para saltarse los filtros que los partido se han autoimpuesto en esta materia.

La mujer del César además de ser casta debe parecerlo, y la señora Jiménez, quien seguro cuenta con innumerables capacidades profesionales para buscar otros caminos debería reconsiderar convertirse en una mujer de (César) Alierta.

@MiquelCarr

Administración, Cláusulas sociales, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empresa, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Su ONG le recomienda luchar contra la pobreza votando a…

18 de diciembre de 2015 a las 2:13

Votar AinoaPosiblemente sea uno de los millones de personas que aún no han decidido su voto el próximo domingo. Tienen suerte.

Primero porque les van a dejar votar. No podrán hacerlo millones de personas, entre ellas las 80.000 incapacitadas injustamente para hacerlo o el 95% de los residentes en el extranjero con derecho a voto, la mayoría jóvenes obligados a emigrar.

¿Todas? No, gracias a la campaña #Rescatamivoto, 3000 han encontrado un donante que votará en su nombre. El domingo votaré a quien Ainoa, desde Australia, me ha pedido (en un comentario de este post les cuenta su historia)

Pero también porque en estas elecciones hay muchas más opciones políticas entre las que elegir, más ganas de participar, de demandar cambios efectivos en la lucha por los derechos humanos, contra la desigualdad, la pobreza o la corrupción. Muchas de las 13.657.232 personas que en España están en riesgo de pobreza y/o exclusión social han decidido no quedarse calladas y exigen a partidos políticos que se mojen en sus compromisos… y también a las oenegés. 

Si, el mantra absurdo y cobarde típico de la parálisis solidaria “nuestra ONG es apolítica” está saltando por los aires. Hay que mojarse. Y por primera vez en España (en otros países es habitual) muchas lo están haciendo.

Los programas políticos son contratos. No papel de usar y tirar

En cada proceso electoral, es una tradición que muchas oenegés y sobre todo las plataformas y redes en las que suelen estar integradas, presenten documentos de demandas a los diversos partidos, quienes agradecen gentiles este detalle: entrevistas con candidatos, fotos llenas de sonrisas, presencia en redes sociales y medios de comunicación… Las propuestas se incluyen o no en los programas y si lo hacen pueden o no cumplirse. Todo muy viejuno, ya ven.

En las pasadas elecciones municipales, en Galicia tuvo cierto éxito la campaña Compromiso con las Personas. Poniendo nerviosos a bastantes candidatos presentando datos oficiales de inversión por ayuntamientos en servicios sociales y exigiendo compromisos compromisos factibles. El mensaje “las palabras no son suficientes, queremos compromisos” que escuchamos constantemente a muchos de los 654.000 gallegos y gallegas en pobreza o exclusión algo se escuchó.

Exigiendo compromisos. Comparando programas… ¿A quién votar el 20D?.

Si tienen interés y ganas de reflexionar y ver rankings de partidos antes de votar, además de las clásicas tablas en los periódicos, tienen rigurosas comparaciones de programas en muchas páginas, les recomiendo algunas: el Consejo General de Trabajo Social sobre políticas sociales. Más Democracia y su evaluación de programas electorales en materia de regeneración democrática.

Greenpeace respondiendo a la pregunta: Tu candidato preferido ¿es verde?. En Change.org han presentado El cambiómetro del voto. Civio ha comprobado el impacto de sus propuestas de transparencia y rendición de cuentas en los programas electorales. Hasta la consultora de lobby europeo Political Intelligence ha realizado una completa comparación de programas electorales (aquí tienen la ficha de servicios sociales y vivienda) o en votavalores.org han hecho un ranking de candidatos que defienden la vida, la familia y la libertad.

Pero “este es un nuevo show y hay nuevas reglas“, como dicen en The Newsroom

¿Qué información rigurosa precisa antes de votar?

La revolución en el Tercer Sector español de Acción Social y Cooperación se llama Polétika (Política+Etica)

Una completa plataforma impulsada por más de 500 organizaciones y movimientos de la sociedad civil que pretende facilitarnos (si, a nosotros) vigilar y presionar a los candidatos para que pongan a las personas en el centro de las decisiones políticas. Escuchando declaraciones y compromisos públicos, evaluando programas electorales y, a partir del 2016, facilitarnos el exigir que se cumplan los compromisos.

En 10 temáticas: cooperación al desarrollo, fiscalidad justa, educación, sanidad, protección social, salarios, participación y transparencia, conflictos internacionales, políticas de infancia y cambio climático.

Aquí tienen un detalle de lo que se pide en cada una de ellas y como se están comprometiendo los principales partidos en base a criterios objetivos y rigurosos, pero les recomiendo que dediquen el sábado de reflexión a bucear en la web y comprobar lo fácil que es evaluar cada apartado. A modo de ejemplo me voy a fijar en dos.

En Protección Social se demanda esto:

¿Quién hace caso en sus programa electorales?

Juzguen ustedes. Aquí explican en detalle las puntuaciones.

Poletika Proteccion Social

En Infancia se demanda esto

¿Quién hace caso en sus programa electorales?.

Aquí lo explican…las 52 organizaciones integradas en la Plataforma de Infancia (UNICEF, Aldeas Infantiles, Meniños, Caritas, Plan o Save the Children entre ellas) ¿Se mojan o no?

Poletika Infancia

Una aclaración para lectores susceptibles antes de seguir. ¿Significa que estas 500 organizaciones son de un partido político? No, desde su experiencia y conocimiento plantean demandas que consideran imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de las personas. Se las plantean a los partidos políticos quienes deciden si las incluyen o no en sus programas. Y en base a criterios y datos objetivos evalúan los programas y nos presentan los resultados para que decidamos, que ya somos mayorcitos.

10 Propuestas para una sociedad más inclusiva

Pero el sano avance democrático en nuestro país no acaba aquí. Si detrás de Polétika está 500 organizaciones, detrás de la Plataforma del Tercer Sector está la práctica totalidad de las miles de organizaciones de acción social de nuestro país, a través de sus siete plataformas y organizaciones como Caritas, Cruz Roja y la ONCE.

Tienen 1o demandas muy claras. Aquí pueden consultarlas en detalle. Como resume su presidente: “es necesaria una reforma Constitucional que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales, reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social” Propuestas 20D Plataforma Tercer Sector

Entre otras declaraciones, para el presidente de la Plataforma “los partidos más favorables a incluir una renta mínima son Podemos, Ciudadanos y PSOE, aunque ha asegurado que “todos los partidos” lo apoyan en alguna medida. Además, en lo referente a la calificación de los derechos sociales como “derechos fundamentales” en la Constitución y la inclusión del Tercer Sector como agente social reconocido en la Carta Magna, “todos los partidos menos el PP” son favorables, aunque señala que este último lo que rechaza es cambiar la Constitución“.

No es Polétika pero sin duda es un avance sustancial en la defensa de derechos sociales con demandas valientes pero necesarias.

Como soy algo friki para ciertas cosas, por mi cuenta y riesgo y con algo de ayuda, me he atrevido a hacer el siguiente cuadro e interpretando si los distintos programas electorales atienden las 10 propuestas de la Plataforma…

Propuestas 20D Plataforma Tercer Sector. Evaluacion

Dos dudas para izquierdas y derechas

Aunque se dice que ya no existen, no puedo acabar este artículo sin plantear dos dudas por si alguien se anima a responderlas después de las elecciones.

¿Por qué al Partido Popular le encanta pegarse tiros en el pié?.

No acabo de entender su afición por despreocuparse de cuidar y defender sus propuestas en política social (facilitando información para la mayoría de las webs antes citadas por ejemplo). Es cierto que a nivel estatal y en varias de las comunidades autónomas que ya no gobiernan, no tienen muchas razones para dormir tranquilos, pero en otras (Castilla y Leon y en bastantes medidas en Galicia por ejemplo) y en muchos ayuntamientos de la línea más demócrata-cristiana, no tienen mucho que envidiarle a gobiernos de ¿izquierda? (compruébenlo comprobando el gasto en protección y promoción social por habitante en su municipio en 2013, por cierto el Ministerio de Hacienda ya ha publicado los del 2014…).

¿Por qué los partidos de izquierda no acaban de respetar al tercer sector?

Hace unos meses en La izquierda, el Tercer Sector y los hijos de Rousseau Luis Barreiro escribía sobre la confusión que muchas organizaciones ven en gobiernos de distintas izquierdas (asistencialismo rancio frente a inclusión activa, el dogma del todo público, etc.), y con un cierto desprecio hacia muchas entidades (“Al igual que los toreros la izquierda clama: ¡Dejadme sola! No os necesito, yo haré mis programas sobre las realidades sociales en las que trabajáis. No preciso escucharos para saber que precisa esta sociedad”).

Es cierto que en bastantes municipios y comunidades se ha avanzado en este aspecto y hay una mayor participación y apoyo a entidades especializadas, pero sorprende ver que las demandas 9 y 10 de la Plataforma del Tercer Sector relativas al recocimiento e impulso decidido del dialogo civil, apenas hay respuesta.

Disfruten votando.

@xosecuns

Administración, Comunicación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Le pica? Pues vote o regale su voto

3 de diciembre de 2015 a las 1:18

Votar Abstencion pimientos (2)Pues parece ser que gallegos y canarios somos los que menos votamos en las anteriores elecciones generales. En 2011, en Galicia, nada menos que 704.999 personas tomaron la decisión política de abstenerse o de votar blanco o nulo. En toda España fueron nada menos que 10.361.756 personas las que dejaron que decidieran por ellas.

Me he enterado hoy gracias a una campaña viral puesta en marcha desde los Seminarios #Datactic3 que se han celebrado simultáneamente en Barcelona, Madrid y Bilbao con el objetivo de conseguir que más personas voten, que conozcan nuestro desigual sistema electoral y sobre todo que su voto sea lo más informado posible.

Votar Abstención gallegos 2011 2015Si siguen este blog, ya sabrán que ante la burda excusa del “yo no voto porque todos son iguales” mi respuesta es siempre la misma: “iguales a ti“.

Con el récord de 13.657.232 españoles en riesgo de pobreza y/o exclusión social es una irresponsabilidad quedarse en casa o posiblemente desperdiciar el voto blanco o nulo.

Votar en blanco sumoY la lección de participación democrática nos la están dando precisamente muchas de estas personas en pobreza o exclusión.

Hace dos años en un artículo algo pesimista, me obligaba a recordar que su opinión también cuenta porque justo ocurría lo contrario: el estudio “Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España” nos mostraba un auténtico apagón democrático al demostrar que aquellas secciones electorales caracterizadas por su elevada exclusión social es donde había una abstención extrema. Mucho más entre la comunidad gitana

Votar en blanco papelerasHoy es inevitable ser más optimista.

Es evidente el cambio político ocurrido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en donde miles de personas votaron teniendo como principal criterio para decidir su voto la defensa de los derechos sociales y la garantía de reducción de la pobreza, la exclusión o la desigualdad.

El Informe FOESSA de Caritas ya detectó que la llamada exclusión política bajó de un 51,7% en 2009 al 32, 2% en 2015.  Si quieren saber a quien votan tendrán que leer alguna discusión entre expertos.

Las personas primero: Las palabras no son suficientes. Queremos compromisos!

Un mayor deseo de participación democrática que es perceptible en las redes sociales y que tengo la suerte de poder disfrutar en directo y con lemas semejantes en algunos de los diferentes encuentros y seminarios de participación que se celebran por toda España, Portugal y la semana pasada a nivel europeo.

Disfruten un rato mientras se lo cuentan Yosehanna (Yosi) Ledesma y Javier Pérez, abriendo el V Foro sobre Pobreza y exclusión Social en Santiago de Compostela.

No hay personas desfavorecidas. Hay decencia y dignidad

Voten por quienes no les dejan votar

Votar siguen siendo una aspiración para miles de personas en nuestro país.

Voto CERMI discapacidadParece mentira, pero el CERMI ha publicado un manual de apoyo para el ejercicio del derecho al voto para las personas con discapacidad de cara al 20D.

Una guía en la que se exige que se cumpla la legislación vigente, empezando por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y se insta a reclamar plena accesibilidad tanto durante la campaña electoral como el día de la cita con las urnas (programas electorales en lectura fácil, papeletas en Braille, transporte accesible, etcétera). Y en la que se insta a las 80.000 personas sin derecho a voto por razón de discapacidad intelectual o enfermedad mental a reclamar su restitución.

¡Ustedes voten por mi! ” nos decía Yosi en el vídeo. Garantizar una participación efectiva es también un reto con los derechos de los inmigrantes. En las elecciones generales no pueden hacerlo, cuando son tan españoles como cualquiera.

Ya en las pasadas elecciones locales apenas pudo ejercer su derecho al voto el 10% de los residentes extranjeros. Mientras que en varios países europeos el derecho al sufragio se concede a los inmigrantes en las elecciones locales después de cinco años de residencia, en España se requiere, además, un acuerdo de reciprocidad con el país de origen correspondiente. Inmigración y democracia parece que siguen sin tener sentido en la misma frase.

Voto a quien le importa el voto emigrante

Tú puedes votar y no quieres, yo quiero votar y no puedo. Rescata Mi Voto

Tampoco podrán votar de nuevo la mayoría de los miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, que en los últimos años y al grito de “No nos vamos. Nos echais” se han visto obligados a marchar de nuestro país para buscarse la vida.

En las elecciones del del 20 de diciembre nuestros emigrantes volverán a ser abstencionistas forzosos. Y eso que hay casi dos millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto, que el 80% de ellos tiene pensado votar en las próximas elecciones generales. El 95% no lo hará. ¿A alguien le importa el voto emigrante?

FB_IMG_1449400186226Es la principal conclusión de un informe elaborado por la plataforma ciudadana Marea Granate, que lucha de forma apartidista por los derechos de los emigrantes españoles y que denuncia uno de los peores pucherazos electorales de nuestra historia reciente, tras la reforma electoral de 2011 en la que se introdujo por primera vez el llamado “voto rogado”, modalidad por la cual el elector residente fuera de España se ve obligado a solicitar expresamente el derecho a voto.

Votar Rogado Marea GranateSus números cantan: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está integrado por 1.880.026 personas con derecho a voto. Gente que ha ido a la embajada, se ha inscrito en el Registro Consular -perdiendo con ello su cobertura sanitaria en España- y que ha rellenado la solicitud correspondiente. Sólo han conseguido terminar esta yincana burocrática de ruego de voto 115.055 personas, un mísero 6,11%. Pero con el ingenio y la decencia no se puede…

#rescatamivoto

¿Piensa abstenerse el 20 de diciembre?

Pues antes de hacerlo, desde la Marea Granate le proponen donar su voto a un emigrante que quiere votar y no puede. De esta forma, un abstencionista voluntario podrá donar su voto para que un abstencionista forzoso ejerza su derecho fundamental.

Y de forma muy sencilla, aquí se lo explican.  De hecho en múltiples países, como Francia o Reino Unido, se puede designar a una persona para que vote en tu lugar, se le llama “vote par procuration” o “vote by proxy“.

Anímense abstencionistas. Ya hay 137 votos rescatados y 1261 emigrantes huérfanos aún necesitan un donante (en Galicia 98, 12 ya lo han conseguido…)

¿Y a quien votar?

Pues también aquí están cambiando las cosas. Por primera vez en España muchas oenegés coherentes se están mojando y con información objetiva y rigor están lanzando sus indirectas. Pero se lo cuento otro día. Un avance: Política + ética ¿Ya conocen Polétika?

Si es que hasta niños y niñas se están mosqueando…

@xosecuns

Administración, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Incidencia, Menores y jóvenes, Participación, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Transparencia, Voluntariado
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

5 ideas para gobernantes que luchen contra la pobreza

16 de junio de 2015 a las 18:48

Evol AROPE España Galicia 2004 a 2014 Pobreza ExclusiónPocas personas candidatas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas no se han enterado que la lucha contra la corrupción y la pobreza ha sido decisiva para decidir el voto de miles de ciudadanas.

En estos intensos meses, aprovechando la campaña “Ayuntamientos al servicio de las personas” he tenido la oportunidad de entrevistarme con más de 40 candidatas de todos los partidos. Bastantes van a tener por primera vez responsabilidades políticas en ayuntamientos y en la mayoría he percibido una gran ilusión y ganas de trabajar con honradez. Permítanme decirles que les admiro por anticipado por ello.

Como he tenido la suerte de vivir etapas semejantes desde diversos puntos de vista, con mucha humildad me he permitido hacer una lista de perogrulladas por si les sirven. Empiecen viendo lo que un ex-alcalde le dice al recién elegido Tommy Carcetti en esa maravilla de The Wire. Más o menos creo que esto lo que se les viene encima…

Imagen de previsualización de YouTube

Tenga claro sus principios y su nivel de tolerancia a la frustración

Gestionar una empresa es muy difícil: el cliente tiene que quedar satisfecho o no vuelve a comprar, entra en pérdidas y cierra. En la administración pública depende de más factores: peleas políticas, equipos desmotivados, burocracia e inseguridad jurídica, intereses ocultos, incompetencia disfrazada de una pretendida defensa de derechos. El cliente, bueno, a la cola.

Todos los días, día y noche durante los próximos cuatro años va a tratar de “mover un paquidermo“. Por el camino le disgustarán y desconfiará de sus compañeros de partido, funcionarios,”capitalistas de amiguetes” que pretenderán facturar más caro porque si o lo que gritaban contra sus “corruptos” predecesores porque no les financiaban – con razón- y que ahora no dudan que usted lo hará. Posiblemente también algunos familiares y amigos cuando le pidan favores. Mucha gente no le volverá a hablar cuando cuando acabe, por muy bien que lo haga… Cuando alguien grita “¡Todos los políticos son iguales! suelo responderSi: iguales a usted” 

No va a poder cumplir todo su programa electoral, pero con principios claros y firmes, peleando por la personas que prometió defender, buscando aliados, escuchando y dialogando se aproximará a un aceptable gris. Y por el camino se encontrará inesperadamente con excelentes profesionales y personas.

Gobierne para las personas y contra la desigualdad

Democracia pobreza exclusión participación alegriaLas que le pagamos con nuestros impuestos y sobre todo las que peor lo están pasando. El resto intermediarios.

En España es una salvajada: casi 14 millones de personas están en pobreza o exclusión, el 29,2% de la poblaciónYa debería saber cuantas de estas personas viven en su ayuntamiento o comunidad. En Galicia desde luego.

Hasta la OCDE ha advertido de que el drástico aumento de la desigualdad está poniendo en peligro nuestro crecimiento económico. Y hoy a Teresa Cavero y a mi casi se nos saltan las lágrimas al ver al FMI decir que “Hacer a los pobres más ricos es bueno para el crecimiento”. Una desigualdad que perjudica desde luego a los que peor lo están pasando pero también a pequeños y medianos empresarios, y a la mayoría a quienes nos han reducido nuestro nivel adquisitivo o que pagamos más impuestos como el IBI que lo que nos corresponderían para compensar lo que unos pocos defraudan

Cuando eres pobre, la dignidad es lo único que te quedadice Javier. Y de dignidad se aprende hablando con las personas, buscando que participen, como se está empezando a hacer de forma admirable en muchas ciudades, en persona o por redes sociales. Y si alguien le viene diciendo que habla “en nombre de”, compruébelo:”Las ONG creíbles son altavoces, no portavoces“.

Decídase ya: Luchar contra las causas o contra las consecuencias de la pobreza

Es su principal decisión. Dejarse llevar por la deriva de la emergencia continua y el asistencialismo o afrontar programas de inclusión activa.

Gracias Xunta de Galicia Pobreza Asistencialismo  Desigualdad Comunicación No me pidan calmaLo primero es inmediato, vistoso, mediático, aparenta solucionar un problema hoy pero condena a un futuro de pobreza a miles de ciudadanas. Es una trampa.

Lo segundo es complejo. Implica olvidarse de medidas-espasmo y planificar y establecer indicadores a medio y largo plazo, fortalecer los servicios sociales de base en su ayuntamiento o en las ONG que trabajan con este enfoque. Asegurar que las areas de empleo y servicios sociales reman política y técnicamente en la misma dirección (mucho mejor si dependen de una misma responsable). Pero es la única garantía de respetar a las personas y que dentro de cuatro años no sigamos hablando de lo mismo.

Más claro. Hace cuatro años eran imprescindibles medidas de recogida y reparto de alimentos o bienes de primera necesidad. Hace tres o dos puede que también. Y no se reconocerá nunca lo suficiente el sacrificio y solidaridad de miles de personas voluntarias en los Bancos de Alimentos, por ejemplo. Pero es obsceno que hoy se siga chantajeando a personas y organizaciones para que se ayuden entre ellas porque su gobierno municipal no quiere complicarse la vida.

Abran este año los comedores escolares si quieren, es una causa perdida intentar convencerles de los riesgos de esta dudosa medida. Pero el año que viene será un rotundo fracaso si lo vuelve a hacer porque no ha conseguido dar una solución estable a cada familia (renta mínima, tarjetas de compra, plan contra fracaso escolar y de inclusión…)

No pierda un año pretendiendo hacerlo todo sin contar con las ONG

Foto: Luisma Murias (La Nueva España)

Foto: Luisma Murias (La Nueva España)

Quizá tenga ese dogma de cierta izquierda de que todos los servicios sociales deben ser públicos, ese desprecio burdo a las ONG del que nos hablaba Luis Barreiro. Se encontrará con ONG que simplemente le van a decir “tu dame el dinero que ya se yo en que gastarlo” pero otras muchas aliadas en su defensa de derechos sociales, pegadas al terreno, innovadoras, con experiencia y con una agilidad en la gestión que no encontrará en su ayuntamiento.

Lean si no de nuevo las propuestas de EAPN España, EAPN Galicia, la Plataforma del Tercer Sector, el CERMI o la Coordinadora de ONGD. O estas 10 propuestas ciudadanas para constituir los ayuntamientos.

Así entendido, las ONG no son la cara bonita de la privatización de servicios sociales, sino una parte imprescindible en la concepción pública de los mismos y su principal aliada para que el lucro no tenga cabida en la lucha contra la pobreza.

Reconozca este hecho, no pierda el tiempo en debates estériles, juzgue en base a eficencia y resultados, implante cuanto antes clausulas o conciertos sociales en su contratación pública y convocatorias plurianuales de subvenciones para exigir resultados y no papeles, resuelvalas en el primer trimestre del año publicando de inmediato los proyectos aprobados y rechazados y su puntuación (en la cooperación al desarrollo gallega hace años que lo hacen así)

Si tiene que obrar, empiece por la accesibilidad

Menos cemento y más conocimiento”, le espetó hace unos meses la responsable europea del programa FEDER al presidente de la Xunta de Galicia. Y este mensaje vale para cualquier concejala de urbanismo.

Sobran edificios públicos vacíos. Y aunque la “dictadura del bache” siga poderosa, la etapa de construir sospechosas infraestructuras inútiles, el “roba pero obra” ha pasado. Lo que sigue son múltiples calles, espacios públicos, locales comerciales, viviendas… inaccesibles para millones de personas con alguna discapacidad.

Esta legislatura debería ser por fin la de la accesibilidad: la de un plan integral de adaptación de todo tipo de espacios públicos y privados a cualquier discapacidad (física, cognitiva, ceguera, personas sordas, etc): obras, pictogramas, lectura fácil, traducción sistemática a lengua de signos, Braille, etc. Además de garantizar los derechos de todas sus ciudadanos, fomentará la economía local apostando por ONG con experiencia y calidad contrastada y por pequeñas constructoras. Y tendrá como los mejores asesores al 10% de la población de su municipio con discapacidad.

Y por si le interesan… otras cinco perogrulladas más...

xosecuns

Roba pero hace obra,corrupción,pobreza,democracia

 

Administración, Cláusulas sociales, Corrupción, Desigualdad, Impuestos, Inversión social, Participación, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Secretos y corruptelas españolas que matan?

21 de mayo de 2015 a las 0:48

La lucha contra el tráfico de armas que sólo sirven para cometer atrocidades tuvo una buena noticia hace seis meses, cuando tras veinte años de esfuerzos por fin se aprobó en Naciones Unidas el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

Alberto Estévez, uno de sus protagonistas, nos lo contó en detalle. Les dejo de nuevo con el porque la lucha sigue. También en España donde supongo que no les sorprende que en el tráfico ilegal de armas haya serios indicios de corrupción.

En el texto hay datos, argumentos y propuestas rigurosas, pero les sugiero que lo lean después de ver tanto el siguiente vídeo como el que cierra este post. Son los efectos secundarios de este “comercio”.

Gracias de nuevo, Alberto

¿Secretos españoles que matan?

Supongo que quieren parte del pastel

armas Informe secretos que matanEso me respondió, hace ya unos años, un alto cargo en la embajada española en Arabia Saudí, cuando le pregunté sobre las exportaciones de armas “Marca España” a este país.

En la última década, el valor de esa “parte del pastel” (aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles españoles) exportado al autocrático régimen saudí, supera los 725 millones € , lo que lo ha convertido en el primer importador de armas españolas en Oriente Próximo, por delante de Emiratos Árabes Unidos (719 millones) y Egipto (277).

Según el informe ¿Secretos que matan? publicado el mes pasado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, las ventas de armas españolas en la primera mitad de 2014 alcanzaron un valor de 1.445 millones €. Una de cada cuatro de esas exportaciones tuvo como destino Oriente Próximo y superaron los 330 millones €.

Previsiblemente a finales de este mes el Gobierno hará público el informe anual de exportaciones de armas de 2014 y en junio comparecerá en el Parlamento, para que la Comisión de Defensa elabore un dictamen con recomendaciones sobre este tema tras el verano, si el calendario electoral lo permite.

Corrupción, comercio de armas y opacidad

Armas Defex venta de armasCuando algunos medios de comunicación se están haciendo eco de las investigaciones sobre corrupción en exportaciones de armas de la empresa Defex, cuyo accionista mayoritario es el Estado español, a Angola y Arabia Saudí, conviene recordar las palabras de Andrew Feinstein, ex parlamentario sudafricano del Congreso Nacional Africano (ANC): “Diversos estudios apuntan a que la corrupción en el comercio de armas supone aproximadamente el 40 por ciento de todas las transacciones internacionales en materia de corrupción.” Feinstein dimitió de su puesto tras las trabas gubernamentales para poder investigar la corrupción en una venta de armas británicas en 1999 que supuso “comisiones” de £155 millones pagadas por BAE Systems, empresa denunciada por corrupción en operaciones con Arabia Saudí.

La corrupción está íntimamente ligada, y más en el comercio de armas, a la opacidad. Hace ya 20 años, cuando se hablaba poco de transparencia, las ONG lanzaron la campaña Secretos que Matan para que el Gobierno informara al Parlamento sobre las exportaciones de armas y revocase la decisión del Consejo de Ministros de 1987 de considerar secretas las actas de la Comisión Interministerial que aprueba las autorizaciones de exportación de armas.

Hemos ganado pequeñas grandes batallas y avanzado en el primer aspecto, pues España se dotó de una Ley específica en 2007 y publica desde hace años un informe anual que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Al menos sabemos qué y a quién vende armas España, pero la información publicada nos da una de cal y otra de arena.

Fuente: http://centredelas.org/es/

Fuente: http://centredelas.org/es/

Actualmente la información publicada por el Gobierno español no permite saber, por ejemplo, si hay unidades de las fuerzas armadas colombianas implicadas en violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos que emplean la munición, bombas, torpedos, misiles, aeronaves y escopetas vendidas en el último año a un país con un conflicto armado interno desde hace más de 50 años.

Tampoco no deja saber si los rifles, municiones y vehículos terrenos vendidos a Bahréin se usan para seguir acallando y castigando la disidencia y restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión en este país.

Ni nos permite saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha usado municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles en los ataques aéreos en Yemen, donde esta semana se han reanudado los ataques en medio de una grave crisis humanitaria con más de 150.000 personas desplazadas internas y cerca de 1.000 civiles muertos y más de 1.500 heridos. Algunos de esos bombardeos han destruido o dañado hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, mezquitas, vehículos de transporte de alimentos, fábricas, gasolineras, redes telefónicas, centrales eléctricas y estadios. Las ONG hemos pedido que se investiguen estos ataques, para determinar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario, como parecen indicar todos los indicios. Si es así, habrá que juzgar a los responsables. Mientras, España debe suspender las exportaciones de armas a los países de esa coalición.

Ni un arma para cometer atrocidades

Esa es la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, y que, tras 20 años de campaña, entró en vigor en diciembre de 2014, que ya cuenta con 67 Estados Parte y 130 Estados firmantes, incluidos importantes fabricantes de armas como Francia, Alemania o Reino Unido. Este principio refuerza el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas españolas, según el cual se podrán denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Por todo ello, en la próxima legislatura será necesario adoptar medidas significativas de mejora de la transparencia en los informes sobre exportaciones de armas (las actas de la Junta Interministerial siguen siendo secretas), asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo para garantizar que ni un arma española se utiliza para cometer atrocidades. El que los partidos incluyan este tema en sus programas depende del interés que tenga la ciudadanía en ello.

Y lo que luego votemos, claro está.

@aestevez212

 

Campañas, Corrupción, Derechos humanos, Naciones Unidas, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

En serio: ¿Se compromete con las personas, candidata?

26 de abril de 2015 a las 17:27

Doña/ D………………, candidata/o por …………….. en las elecciones municipales del 24  Mayo de 2015 al ayuntamiento de 

Me comprometo, si soy elegido, a tener como principal prioridad la mejora de la calidad de vida y la dignidad de las personas de mi ayuntamiento al que represento y defiendo, especialmente aquellas en una situación de pobreza o exclusión social. Impulsaré para eso un Pacto contra la Pobreza y por la Inclusión Social en el que se contemplará como mínimo, lo siguiente:

1. Al final de 2016, reducir por lo menos en un 15% el total de personas que en mi ayuntamiento se encuentran en situación o riesgo de pobreza y exclusión. Apostando por la inclusión activa y dedicando a la partida de Actuaciones de protección y promoción social un mínimo de 110 euros habitante / año (media ayuntamientos y diputaciones gallegas en el 2013).

2. Si, al final del 2016, no se alcanzaran las dos metas anteriores, presentaré mi dimisión.

Estos son los dos primeros de los quince que integran el documento base de la campaña  “Ayuntamientos al servicio de las personas” que desde EAPN Galicia- Rede Galega contra a pobreza se está presentando a las candidaturas a las próximas elecciones municipales y a quienes se les da la opción de firmarlo íntegra o parcialmente y con las observaciones que crean oportunas.

El documento íntegro, por si quieren pasárselo a los candidatos a su municipio es este: Ayuntamientos al Servicio de las personas. Compromisos

Una campaña que está teniendo un creciente impacto en muchos ayuntamientos, convirtiendo la pobreza y la exclusión en una prioridad de la campaña electoral, incomodando y obligando a “mojarse” a muchos candidatos.  Si no son gallegos, sigan leyendo, verán lo fácil que resulta montar una campaña semejante en su municipio o comunidad autónoma.

Con buen criterio, la clave de esta campaña es la imparcialidad.  Tanto en la difusión de datos oficiales y propuestas sensatas como con la opinión o comentarios de los candidatos. No se interpretan ni valoran, sólo se publican.  Es a medios de comunicación, candidatos y a ciudadanos a quienes nos piden que los interpretemos y actuemos en consecuencia. Así que a título personal me pongo a hacerlo.

Propuestas electorales para una emergencia social

Los ayuntamientos son la administración pública en la que más se percibe el sufrimiento de las 12.866.430 personas en España (27,3% de la población) y los 672.123 gallegos y gallegas (24,3%) que malviven en la pobreza o en la exclusión social y a cuya gran mayoría se les niega el derecho a una vida digna y a una verdadera auténtica inclusión social y laboral.

En cada proceso electoral, es una tradición que muchas ONG y sobre todo las plataformas y redes en las que suelen estar integradas, presenten documentos de propuestas a los diversos partidos y candidaturas, quienes agradecen gentiles este detalle y suelen comprometerse a incluirlas en su programa electoral y a veces hasta a cumplirlas.

Realizar estos documentos supone un notable esfuerzo de elaboración, sensatez y síntesis. Compruébenlo con cualquiera de estos que cualquier candidato solvente debería haber leído ya:

El Pacto contra la Pobreza (EAPN España),

Propuestas Coordinadora Galega ONG de Desarrollo,

Propuestas derechos de las personas con discapacidad (CERMI),

Decálogo Propuestas electorales en materia social e inclusión (Plataforma Tercer Sector)

Pero con 12.866.430 personas malviviendo, los paripés y las palabras ya no son suficientes. No sirven en las próximas elecciones buenas intenciones, promesas etéreas o echarse la culpa entre administraciones. Son imprescindibles compromisos firmes y concretos y resultados urgentes en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Con nuestra dignidad no se juega. Las palabras ya no son suficientes.

La buena noticia es que ya no lo dicen sólo ONG coherentes, sino que muchas personas en pobreza o exclusión participan, se movilizan y exigen y demuestran que su opinión cuenta.  Como denunciaba hace unos meses Javier Pérez, “¡con nuestra dignidad no se juega!“.

Y se juega con su dignidad cuando dentro de un ayuntamiento políticos o funcionarios de las áreas de Empleo, Servicios Sociales o Educación no se coordinan o se pelean. Cuando hay diferencias brutales de presupuesto y medidas entre su ayuntamiento y los de al lado. Cuando de facto no hay la más mínima coordinación entre ayuntamientos limítrofes, con su diputación o con su gobierno autónomo y esto provoca que los presupuestos públicos se dediquen más a gestionar papeles que a facilitar la vida de las personas (con la gestión de la RISGA, por ejemplo)

Se juega con su dignidad cuando se pretende aparentar que se solucionan problemas con espasmos presupuestarios: medidas puntuales o subvenciones graciables que apenas duran unos meses y que son un fracaso asegurado si no están integradas en planes de inclusión a medio y largo plazo, cuando no una puerta a la corrupción como ha ocurrido con múltiples cursos de formación para el empleo.

Pero sobre todo es indigno cuando se les intenta degradar o culpabilizar por su situación. Cuando se les trata como ganado electoral y se les convoca públicamente a entregarles alimentos, vales o tarjetas en plazas o a la puerta de los ayuntamientos o se las deja irresponsablemente en manos de iniciativas asistencialistas  mientras se desesperan esperando meses a que las reciba un profesional de los servicios sociales municipales (propio o de ONG reconocidas) que deberían acompañarlas en su lucha por salir de la pobreza.

Bendita transparencia. ¿Cuanto invierte su ayuntamiento en Protección y promoción social?

La campaña incluye datos oficiales de provincias, diputaciones y de cada ayuntamiento gallego que se pueden consultar en la web de la campaña. Pobreza y exclusión (AROPE) por provinciaareas territoriales o las siete grandes ciudades gallegas.  Paro ocupación o actividad. Incluso el nivel de transparencia para los 1oo principales ayuntamientos españoles según Transparencia Internacional.

Pero lo novedoso es que por fin tenemos datos detallados de liquidación presupuestaria (es decir, lo que realmente se ha gastado) de la mayoría de ayuntamientos españoles.  Sólo tienen que ir al buscador del Ministerio de Hacienda,  seleccionar su CCAA y presupuestos liquidados 2013. En la última pestaña de una tabla de Excel gigantesca (con el nombre de la comunidad autónoma seleccionada) tienen una tabla resumen por ayuntamientos/diputaciones y partidas, incluyendo la de Protección e Promoción Social, que incluye subpartidas como Empleo o Servicios Sociales.

Lo tienen mucho más fácil si entran en esta maravilla de página de Europa Press en la que pueden consultar los principales datos para cada municipio (total y por habitante). Hasta hace un mapa para cada provincia.

Empecemos con las sorpresas e ideas para las preguntas a los candidatos a su ayuntamiento.  Si en Galicia en el 2013, como promedio los ayuntamientos y diputaciones invirtieron por persona 109,10 euros: ¿No deberían avergonzarse un poco en Pontevedra, Santiago o Vigo?.

Al final les dejo varias tablas con datos por provincia o los ayuntamientos gallegos mayores de 15000 habitantes. Y aquí al lado una que he hecho en unos minutos con las capitales de Castilla y Leon, por si se animan a hacer otra en su comunidad autónoma. ¿No deberían avergonzarse un poco en Valladolid, Burgos o Zamora?

Pero volvamos a Galicia para acabar. Con algunas preguntas incómodas tras ver lo que se invierte en protección social por persona:

¿Qué Partido Popular se presenta a estas elecciones? El de Nogueira de Ramuín (279€), Vedra (196,7€) o Arteixo (123,7€) o el de Santiago (55,9€), Redondela (39,8€) o Nigrán (27,5€)

¿Qué PSdeG-PSOE se presenta a estas elecciones? El de Castroverde (161,4€), Lugo (157,2€) o Viveiro (147,8€) o el de Culleredo (73,7€), Betanzos (67,2€) o Brión (50,1€)

¿Qué BNG se presenta a estas elecciones? El de Arzúa (132,1€) o Ribadeo (74,9€) o el de Carballo (46,8€) o Allariz (47,7€)

¿Sirven para algo las diputaciones? La de Ourense (10,6€) parece que no. Lugo (24,8€), A Coruña (23,1€) y Pontevedra (17,5€)

¿Se compromete con las personas, candidat@?… Demúestrelo

@xosecuns

 

Administración, Campañas, Cláusulas sociales, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Contra la corrupción: ¿Quién cobra la obra?

28 de octubre de 2014 a las 15:24

Foto: Xosé Cuns

Pensaba comenzar este artículo con la casualidad de publicarlo tras estallar el último caso de corrupción politica, la Operación Púnica.  La verdad es que da igual el día en que se publique, siempre habrá algo con lo que indignarnos. En la última semana, así de memoria,  las tarjetas de Bankia, el premio al anterior alcalde de mi castigada ciudad en forma de delegado en Galicia de la empresa pública Tragsa (con más sueldo que como alcalde, pocos insultos caben más a las miles de personas decentes con las que convivo) o la aún apenas destapada trama de subvenciones de formación en la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia.

Les repito la pregunta de hace unas semanas ¿Democracia con transparencia o desigualdad y corrupción?. No se puede afrontar honestamente la lucha contra la pobreza sin encarcelar a los ladrones, sinplantearse como luchar contra la ciénaga de corrupción en la que vivimos y los 40.000 millones que nos cuesta al año.

Pero este es un blog en positivo. Y en este tema de la lucha por la transparencia hay buenas noticias desde la Fundación Civio y puede haber más si se animan como yo a financiar el proyecto ¿Quién cobra la obra? que hoy les presenta Javier de Vega, uno de sus integrantes. Otro de ellos, Cristina Moreno presentó hace unos días en Galicia el trabajo que realizan por la transparencia, reconociendo quela contratación pública es un gran agujero negro, no hay información sistematizada

Hace un año Javier les presentaba otro de los proyectos de Civio, ¿Quién manda? . Gracias a este proyecto, financiado también mediante crowdfunding, podemos conocer bastante mejor las telas de araña del poder en las que crece la corrupción, como las de don Francisco.

Gracias Javier

¿Por qué deberíamos vigilar entre todos los contratos de obra pública?

Tal vez no resida usted de la comunidad autónoma de Aragón, pero quizá haya leído estos días en los medios sobre el caso de corrupción urbanística del Zaragoza Plaza. En pocas palabras, se trata de una adjudicación a dedo a una importante constructora para levantar una plataforma logística. La UDEF está investigando un pufo millonario, con más de 94 millones sin justificar, urdido por vías que seguro que le suenan: cobro de trabajos no realizados, sobreprecios sobre obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. Si este caso le resulta ajeno, seguro que hay otro similar muy cerca de su casa.

El del Zaragoza Plaza es un caso reciente y representativo de las extracción de recursos públicos debido a al fallo de todos los mecanismos de control que pesan sobre los procesos de contratación pública. Y en particular, sobre los contratos de obra civil, la parte más golosa de eso que para algunos parece haber sido todo un pastel durante los años de la burbuja y el ladrillo. Mecanismos que fallan, prácticas opacas…

Aclaremos una cosa: no todas las prácticas opacas que rodean a la contratación de obra civil tienen por qué ser prácticas corruptas. No todas las conductas opacas sirven para ocultar un hecho ilegal, pero limitan la capacidad vigilante de cualquier ciudadano concienciado sobre la gestión de lo público.

De acuerdo, ¿pero por qué querríamos usted o yo auditar la contratación de obra pública?

En primer lugar, porque el dinero de la obra pública es de todos, y tenemos derecho a saber a quién estamos contratando. Sí, deberíamos poner nombre, y siempre con datos fiables, a las personas y empresas que más se han beneficiado de estas adjudicaciones y conocer mejor sus vínculos con lo público. Al fin y al cabo, no contaremos con una panorámica amplia del problema si no investigamos tanto del adjudicador como del adjudicatario.

En segundo lugar, porque la ley tiene goteras: exige neutralidad y transparencia en los pliegos administrativos de los procesos de contratación, pero es necesario comprobar si estas dos condiciones se respetan. De hecho, también prohíbe expresamente trocear contratos para eludir las obligaciones de publicidad o del procedimiento de adjudicación, y basta bucear en las hemerotecas para encontrar numerosos ejemplos de obras edificadas “a cachitos”. El Zaragoza Plaza pone de manifiesto la existencia de sobrecostes y de gastos inexistentes, pese a que la ley no permite ampliar el coste de una obra a mitad de la edificación si esa variación no responde a los objetivos iniciales de la infraestructura.

Lo grave radica en que, pese a todas estas vulnerabilidades de control, los ciudadanos aún no tenemos acceso a información clave sobre estas adjudicaciones, que sí tiene cualquiera en países como Reino Unido. Se trata de información consolidada, verificable, abierta y reutilizable tan básica como los precios de adjudicación, las fechas de ejecución y la trazabilidad de todos los cambios importantes, cuál es la administración pública que paga la obra, los nuevos costes de ejecución (de haberlos) y, lo más importante, qué empresa se llevó el contrato.

Arrojar luz sobre la obra pública y promover medidas de transparencia no va a acabar de un plumazo la corrupción, pero sí va a hacer posible una vigilancia más precisa y fundamentada por parte de los ciudadanos. Y sólo por eso ya merece la pena.

Por eso, desde la Fundación Ciudadana Civio (que ya hemos escarbado anteriormente en múltiples fuentes de información para investigar los indultos, los vínculos entre los poderosos, la distribución del gasto público, las leyes, decretos y nombramientos que aparecen en el BOE y otras lagunas informativas) queremos investigar en 2015 estos contratos de obra civil.

¿Quién cobra la obra?

Esta iniciativa consiste, lo primero, en extraer del BOE por medios informáticos todos estos datos relevantes y armonizados (para estas grandes adjudicaciones, el BOE presenta más y mejor información normalizada que el Portal de Contratación del Estado). Con ellos queremos crear una base de datos pública y reutilizable para cualquier ciudadano, empresa, colectivo u organización. Una vez extraída la información, la analizaremos para encontrar ejemplos de prácticas poco transparentes en este terreno. Y, como ya nos estamos familiarizando con la Ley de Contratos del Sector Público, una de las complejas a las que nos hemos enfrentado, elaboraremos recursos y materiales didácticos para explicar en negro sobre blanco las normas escritas y no escritas de la contratación pública.

Para hacer realidad ¿Quién cobra la obra? hemos iniciado una campaña de micro-financiación colectiva que ya ha recibido el apoyo de 145 personas en apenas 21 días. Estamos al principio de la senda, y ésta debe llevarnos a tener todos los datos importantes de los grandes contratistas de obras públicas, ordenados, estructurados e investigados a lo largo de 2015. Si el proyecto prospera, será la primera pieza de una gran radiografía de la contratación pública. Al BOE sumaremos el BORME y todos los portales de contratación locales y autonómicos. Y de la obra civil pasaremos a otros sectores.

Es una causa ambiciosa. De momento, abordamos con ilusión el primer paso. Si desea ampliar información, o intentar ayudarnos a que se convierta en realidad, por favor visite la campaña. ¿Quién cobra la obra? De momento, lo qué si sabemos es que la pagamos todos.

@civio

Imagen de previsualización de YouTube Administración, Campañas, Captación, Corrupción, Desigualdad, Exclusión, Heroes cotidianos, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

El virus es la desigualdad. La epidemia es la pobreza

13 de octubre de 2014 a las 21:47

El 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ese día y durante toda esta semana se va a intentar hablar de lo que importa. En bastantes casos de forma amable y hasta odiosamente candorosa pero en otros muchos sin intentar endulzar la realidad ni ocultar las causas de la pobreza y la desigualdad. Entre estos últimos creo obligado destacar a la Alianza Española contra la Pobreza, una impresionante red de más de mil entidades de todo tipo y sensibilidades. Les recomiendo leer su Manifiesto contra la #RiquezaqueEmpobrece, sobre todo para entender con algo de sosiego lo que es la globalización y fenómenos como el Ebola. Sosiego, por favor. Lejos de tanta desmesura, alarmismo y prejuicios.

¿Democracia con transparencia o desigualdad o corrupción?, preguntaba hace unos días, con ocasión del Foro organizado por las tres plataformas gallegas de oenegés que intentan luchar contra la pobreza y exclusión en Galicia y en el resto del mundo. Una pregunta que difícilmente se puede responder envuelto en una bandera o escondido detrás de unas fronteras.

Afrontar la lucha contra la pobreza, la corrupción, el desempleo, o emergencias sanitarias como la del Ebola, es imposible mientras no entendamos que vamos en el mismo barco, que vivimos en un mundo globalizado en donde la mayoría de las soluciones o son globales o son mera propaganda.

El aumento salvaje de la desigualdad no es sólo español (en apenas cinco años sólo nos supera Letonia en toda la Unión Europea), sino mundial: siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad ha aumentado desde la década de 1980 y el 1% de las familias más poderosas acapara ya el 46% de la riqueza mundial.

La corrupción tampoco es patrimonio español. En los mismos paraísos fiscales donde Jordi Pujol y otros muchos delincuentes fiscales esconden un dinero que debería estar siendo utilizado para luchar contra la pobreza, lo tienen muchos líderes africanos.

Por desgracia, globalización y derechos humanos no son conceptos que vayan juntos. El dogma de “quien quiera derechos que se los pague”o la mentira del “no hay dinero para vivir por encima de nuestras posibilidades” se puede aplicar en Africa occidental, donde ya han muerto más de 4.000 personas por el Ebola, o en España. En ambos lugares asistimos a un desmantelamiento de las políticas sociales públicas, también en el ámbito sanitario. A la epidemia de la pobreza.

Hoy toca el Ebola, una minucia comparada con otras enfermedades de la pobreza que son un problema de salud pública mundial: neumonía, tuberculosis, malaria, etc. Casi la mitad de la población africana no tiene acceso a medicamentos esenciales. Solamente la malaria afecta anualmente a más de 220 millones de personas.

Sorprendentemente. Allí donde se producen el 90% de muertes por enfermedades transmisibles se invierte el 10% de recursos, y donde las muertes son el 10% se invierte un 90%.  No parece muy juicioso esperar a que estas enfermedades afecten a países ricos como el nuestro para luchar contra ellas, pero así se hizo con el SIDA o la Gripe A y ahora se hará con el Ebola (si, ya es rentable hacerlo).

Recortar los presupuestos de política social o sanitaria tiene efectos negativos inmediatos en la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿A quién descartamos?, nos preguntan desde Oxfam Intermon.

Imagen de previsualización de YouTube

La campaña Si me importa nos recuerda que la ayuda al desarrollo funciona, que desde el inicio de esta crisis España ha recortado su presupuesto de cooperación al desarrollo en un 70% y nos invita a escoger a quien dejamos morir, porque esto es lo que ven todos los días en muchos países africanos. Pero la pregunta es perfectamente válida para España. ¿A quien decidimos machacar con los recortes: personas con dependencia, sin hogar, migrantes, paradas de larga duración, niños o niñas …?

Creo que pocas personas que lean este blog se atreverán a escribir un comentario con aquello de “primero hay que ayudar a los de aquí y luego a los de alla“. No hay aquí y allá, hay personas que sufren por las mismas causas. No se las ayuda, se respetan o no sus derechos. Y mientras nos enredamos con este trampantojo ganan los mangantes de las tarjetas de Bankia.

Medicos del Mundo también está luchando contra el ébola y contra la destrucción de los presupuestos sanitarios. En Africa, pero con coherencia tambíen en España con su campaña “Nadie desechado”, denunciando que al menos 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria en apenas dos años y pidiendo nuestra colaboración para luchar contra la exclusión sanitaria y en defensa de la sanidad universal.

También lo hacen muchas profesionales de la sanidad: las que organizaron las mareas blancas, o las que están luchando contra el ébola en cualquier lugar del mundo. Ninguna de ellas ha dejado de lado su ética y moral en épocas de crisis financiera.

Es posible luchar localmente contra problemas globales. Esta semana tienen una prueba: el Premio Nobel de la Paz a Kailash Satyarthil y la Marcha contra la Explotación Laboral Infantil. Una marcha a la que en Galicia y en toda España se unieron hace 16 años miles de niños y niñas y que desde entonces ha supuesto que más de 78 millones de menores hayan salido de la explotación. ¡Vaya si se puede!

Hay esperanza. Contra el ébola y contra quienes consienten su triunfo.

@xosecuns

Administración, AFRICA, Campañas, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Heroes cotidianos, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Democracia con transparencia o desigualdad y corrupción?

2 de octubre de 2014 a las 9:27

Como tengo la suerte de que bastantes de quienes leen este blog son un poquito insolentes, estoy sintiendo su presión preguntando por las razones por las que lo tengo algo abandonado en las últimas semanas.

Pues ya que preguntan, se lo cuento. Y ya puestos a hacer un post publicitario, les propongo un plan para venir a Compostela el 9 y 10 de octubre para formarse en temas que les interesan y ya puestos, quedarse a disfrutar el fin de semana de una ciudad repleta de personas decentes.

Ando un poco agobiado, si, pero también ilusionado porque junto a muchos compañeros y compañeras de EAPN Galicia, la red de 125 ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, estamos organizando dos eventos: el IV Foro sobre pobreza, Exclusión Social, Tercer Sector y Voluntariado y la I Agora sobre Tercer Sector y voluntariado.

El Foro ya es una tradición y suele tener éxito, a pesar de su escaso presupuesto, por varias razones.

Se procura mezclar tanto denuncia o formación en temas de pobreza o exclusión social como intentar mostrar iniciativas positivas en el ámbito de la inclusión o la innovación social. Siempre con educación. Siempre con respeto. Denuncia, pero también mucha propuesta. Lo pueden ver en el programa de esta edición.

Y se va al grano. A debatir o afrontar temas que preocupan o que interesan, sin nombres rimbombantes ni buenrollitismo. Desde el lema: ¿Democracia con transparencia o desigualdad y corrupción?.No se puede afrontar honestamente la lucha contra la pobreza sin plantearse temas como el salvaje aumento de la desigualdad en nuestro país, sin denunciar un consentido y hasta mimado fraude fiscal y la mentira del ¡No hay dinero!. Sin hablar de la ciénaga de corrupción en la que vivimos y los 40.000 millones que nos cuesta al año, muchos de ellos en Galicia donde periodistas decentes siguen destapando pozos negros.

Se hablará de transparencia: en la administración pública, en la gestión de los miles de millones de Fondos Estructurales que la Unión Europea nos da para inclusión social o en las propias ONG.  De propuestas para que reducir el desastre del batiburrillo de las Rentas Mínimas en España. De los defectos y retos que tiene nuestra Renta de Inserción de Galicia. De como comunicar eficazmente la dignidad y el respeto a las personas huyendo de la barbarie del asistencialismo.

Pero lo que más me gusta es que en el Foro se juntan muchas personas decentes. Empezando por las que lo abrirán, con la mesa redonda “Personas que participan” y que demuestran que su opinión también cuenta,  las voluntarias y trabajadoras de muchas ONG y colegios profesionales que estan preparando ponencias, talleres, documentos o notas de prensa y que dan una lección de lo que significa la generosidad del trabajo en red. En EAPN y en el resto de plataformas que coorganizan el Foro: CERMI Galicia y la Coordinadora Galega de ONGD. Porque en la lucha contra la pobreza y la exclusión no hay fronteras.

Ponentes en esta edición habrá más de 40. Entre ellos la periodista Rosa Maria Calaf y su “Comunicación decente contra la desigualdad y la pobreza“, Carlos Susías, el presidente de EAPN España  y su “Participación de la sociedad civil en la gestión de los Fondos Estructurales: ¿Ficción o realidad?” (no me han dejado llamarla ¿Realidad o paripé?, que gente) o Cristina Moreno, responsable de la Fundación Civio, una organización especializada en demostrar que la transparencia en los datos públicos, la lucha contra la corrupción y una democracia más fuerte son factibles con herramientas informáticas innovadoras. Ya conocieron en este blog ¿Quien manda?. Les sorprenderán otras como El indultómetro, Tu derecho a saber, El BOE nuestro de cada día o ¿Donde van mis impuestos? donde ya tienen todos los datos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015 hasta el máximo nivel de detalle para que puedan encontrar el dato que precisen de forma muy sencilla. Como dicen en Civio: ” Nos gustaría que la Administración mostrase así toda la información a los ciudadanos. Como no lo hace, lo hacemos nosotros

Innovando y sumando esfuerzos contra la pobreza y la exclusión social

En paralelo al Foro, podrán visitar la I Agora del Tercer Sector. Un espacio donde se pretende presentar de manera ágil hasta once iniciativas innovadores y buenas prácticas que en Galicia ya existen en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por la inclusión activa y la economía social. Siempre con el enfoque de que puedan ser replicadas o significar un avance para personas y entidades en su lucha contra la pobreza y la exclusión social, para ahorrar esfuerzos y para ampliar el trabajo en red.En 6 minutos, expertos de estas once entidades, deberán presentar su experiencia a grupos de 8 personas, que tendrán 9 minutos más para preguntar. Si hay interés no hace falta más tiempo.Y si no, hay otras muchas posibilidades esperando.

La clave del Agora es la empatía. No se trata de contar lo bueno que es mi proyecto y ya, sino pensar en quien me está escuchando: que fue exitoso para mí que puede ser para ti, por que mejora el trabajo en red, a tu entidad o a la defensa de los derechos de las personas, etc.

Al Foro y al Agora pueden inscribirse aqui. Y si solo quieren hacer alguna visita vengan, malo será que no les encuentren un hueco.

@xosecuns

Cláusulas sociales, Comunicación, Corrupción, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Formación, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia, Unión Europea, Voluntariado
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¡Hola Abanca! ¿Hola Obra Social?

28 de junio de 2014 a las 11:44

Parecen buenas noticias. Abanca, que sustituye a Novagalicia Banco ya es una realidad. Y el nacimiento viene acompañado de una gran dote de buenos propósitos: «Un banco con alma de caja» que quiere “recuperar la confianza de los gallegos, volver a ser el banco pegado a la tierra y que apoya los proyectos de los pequeños inversores“.  Ojalá.

Me han ilusionado dos noticias. La principal el compromiso de destinar 5 millones de euros anuales hasta el 2017 a la obra social, y a partir de este año destinar durante al menos 30 años el 3% de sus beneficios a este fin. En el primer año si se cumple sus previsiones supondría un minimo de 14,3 millones de euros. No está mal para empezar (en negrita y subrayado), lejos todavía de los 83 millones que las antiguas cajas gallegas destinaron a este fin en el 2010 por ejemplo, pero esperanzador.

La otra buena noticia es asegurar el futuro de la Fundación Galicia Obra Social, heredera de la Fundación Novacaixagalicia. No me cansaré de reconocer el mérito de sus profesionales para preservar el legado de la obra social de las extintas cajas y que sigan tratando de hacerlo junto a oenegés gallegas de prestigio. Lástima que en su nuevo patronato, la Xunta de Galicia no haya previsto la presencia de representantes del Tercer Sector organizado gallego. Contar con la visión y conocimiento de las ONG que diariamente trabajan junto a un mínimo de 450.000 en riesgo de pobreza o exclusión social, mejoraría notablemente su eficiencia y transparencia.

Foto: Fresh Banking. Agustín Iglesias Otero. EAPN Galicia

A finales del año pasado, en ¡Hola Banesco y Novagalicia Banco! ¿Adios Obra Social? me hacía eco de la preocupación de las plataformas gallegas de ONG y preguntaba a los nuevos dueños del banco si el compromiso que tenían con la acción social en Venezuela se mantendría en Galicia. En otro artículo me atrevía a recordarles que “siguen siendo clientes de Novagalicia, muchas de las personas que luchan contra la pobreza con su tiempo o su dinero. No entenderíamos que se dejara a miles de personas en la cuneta, máxime cuando entre casi todos vamos a tener que pagar 8.000 millones por la depravación e incompetencia de muchos directivos de Caixanova y Caixa Galicia“.

La acción de las ONG trabajando en red tuvo éxito porque el nuevo equipo directivo expresó un “compromiso con una inversión sociocultural firme, estable y sostenible en el tiempo” que ahora parece hacerse realidad.

Era y soy optimista con una filosofía que parece coincidir con la que los profesionales de la gestión de la obra social y muchas ONG con una causa y valores claros, han tratado de impulsar durante muchos años, apostando por la inclusión sócial y la dignidad de las personas, lejos del “todo para los pobres pero sin los pobres“, esa deriva asistencialista de la acción social hacia la beneficencia o el individualismo más casposo. No caigan por favor en la trampa de la foto fácil y la telemendicidad.

Enhorabuena y bienvenida, Abanca. ¿Y los demás qué?

No olvidemos que ya existen ejemplos de banca que compite con criterios éticos. En Galicia tenemos Triodos Bank o la Asociación por un Interese Solidario O Peto. Y este año por fin podremos abrir una cuenta en la banca ética Fiare.

Este es post pragmático (anímense a darme caña por ello en los comentarios) así que permítanme ser algo deslenguado: ¿Leerán este articulo el resto de grandes bancos? Porque para mi que Abanca ya les está comiendo el terreno antes de empezar.

La Caixa lleva años demostrando que una elevada Obra Social de calidad es muy útil para ganar cuota de mercado. La Fundación Barrié, con apoyo del Banco Pastor (ahora del grupo Banco Popular) se ha ganado un elevado prestigio con sus programas de acción social y de apuesta por el sector no lucrativo. De la acción social del BBVA y algunos de sus trabajadores les hablaba con admiración en De bancos con personas y valores. La Caixa Rural Galega también tiene sus programas. Incluso el Santander tiene algunas actuaciones simbólicas.

¿Han oido hablar de alguna actuación importante de apoyo a las más 13 millones de personas que en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social?

¿En Bankinter, ING Direct, Popular, Bankia… ?. Pregunten en su banco.

¿Le preocupa al Banco Sabadell Gallego la pobreza en la que viven más de 650000 personas?

Respondan en millones de euros de acción social, por favor.

@xosecuns

Bancos, Consumo responsable, Empresa, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net