Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Posts tagged ‘Transparencia’

Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Vivienda
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Ayuntamientos comprometidos contra la pobreza? #CSM17

24 de julio de 2017 a las 22:12

En Pamplona ya han cantado el “Pobre de mi” pero deberían seguir de fiesta.

De los 80 ayuntamientos capitales de provincia o Comunidad Autónoma o mayores de 100.000 habitantes Pamplona es el que, según el Ministerio de Hacienda, mas fondos por habitante dedicó en 2016 a reducir la pobreza y promover el empleo. 230,5€ de gasto real ejecutado por habitante en la partida de Protección y Promoción Social.

Y no estaría mal en estas vacaciones una ruta por los municipios más comprometidos con su ciudadanía más vulnerable, a la vista de estos datos: Bilbao, Sevilla, Avila, Barakaldo, Mataró, Barcelona, Soria, Logroño, Santa Cruz de Tenerife… Quizá el suyo debería estar en esta lista, luego le explico como saberlo.

Estamos de enhorabuena quienes creemos que la transparencia y la accesibilidad de la información pública es una herramienta imprescindible para un control democrático de nuestros gobiernos, evaluar la veracidad de los compromisos políticos de lucha contra la pobreza y la exclusión social o para obligar a una coordinación entre instituciones que combata de una vez la lotería social de la dispersión que padece el sistema español de servicios sociales y empleo.

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del Ministerio de Hacienda en publicar anualmente no solo los presupuestos detallados de la gran mayoría de los municipios españoles sino sobre todo de lo realmente ejecutado cada año. Y de hacerlo no con datos globales o con un habitual pdf que imposibilita su análisis (“el pdf es casta”, clamaban en el 15M) sino en detalladas hojas de cálculo Excel.

Pues ya que tenemos esta maravilla de información vamos a intentar difundirla…

No soy el primero en hacerlo, esta historia comenzó en el 2015 con este artículo de Europa Press: ¿Cuanto gasta y en qué tu ayuntamiento? . Ya se lo presenté hace un par de años en Otras 5 ideas para alcaldesas y alcaldes que luchen contra la pobreza. Y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concedió, no sin escándalo, su premio Corazón de Piedra 2016 a los 36 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes “oficialmente pobres en inversión social”.

Aquí tienen el Compromiso Social Municipal 2017 (#CSM17).

Un indicador que trata de dar buenas noticias y reconocer a los ayuntamientos que más fondos por habitante destinaron en 2016 a servicios sociales y empleo, los que dedican más porcentaje de su total de gastos a estos fines o los que más los aumentaron entre 2015 o 2016. En el post tienen los principales datos y al final les dejo el detalle y otra tabla por cada Comunidad Autónoma (CCAA)

La primera buena noticia es que que entre todos los 72 ayuntamientos que facilitaron datos en 2015 y 2016 han aumentado en 23,4 millones de euros en la partida de Protección y Promoción Social. Si bien 29 los aumentaron y 43 la disminuyeron.

¿Por qué se destacan los datos positivos y no los ayuntamientos que menos destinan a esta partida?

Por prudencia y para buscar mejoras y no discusiones o excusas estériles. Presentar de forma aséptica y objetiva datos oficiales pretende dar una propuesta en positivo, no para generar polémica ni ruido en redes sociales, sino resaltar las buenas noticias y animar al análisis y mejora de la información y la coordinación entre instituciones.

Pobreza, crisis, 15M,

Foto: José Manuel Vidal

Esta información es novedosa y cada ayuntamiento es un mundo, con actuaciones y situaciones muy heterogéneas: relación con el gobierno de su Comunidad, competencias que se solapan, incoherencias de financiación, herencias recibidas, desprecio a ONG especializadas, resistencia al cambio de técnicas municipales… o simple buena gestión o ingenio para hacer más con menos presupuesto.

Los datos oficiales son los que son. El análisis de la situación de cada municipio le toca a quienes la conocen, o a profesionales que con más conocimiento y medios puedan realizar investigaciones periodísticas o estudios detallados (como ya existen con Civio y su ¿Dónde van mis impuestos?). 

Allá ustedes si quieren darle caña a Leganes, Mérida, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcalá de Henares o Badajoz.

¿Como se obtienen los datos?

En base a la información del Ministerio de Hacienda sobre presupuestos y ejecución presupuestaria de TODAS las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) facilitada por cada una de ellas.

Los del 2016 están en la tabla Excel Avance Liquidación de los presupuestos del ejercicio 2016 (apartado Relación Entidades de cada CCAA). Los del 2015 (y años anteriores) seleccionan en la parte de abajo de la misma página CCAA, liquidación del presupuesto y año y les abrirá un excel con muchas pestañas, vayan a la última “Clasificación económica y por programas de cada Entidad Local” y tienen el detalle.

En cada tabla tienen todos los municipios de su CCAA, la población de cada uno y el detalle de ingresos y gastos. La partida Actuaciones de protección y promoción social está en la columna AC.

Las personas primero Dia contra pobreza

¿Por qué la partida Actuaciones de protección y promoción social? ¿No hay otras?

Esta partida o área presupuestaria es la que incluye las subpartidas “Servicios sociales y promoción social” y “fomento del empleo”, las imprescindibles en cualquier estrategia de lucha contra la pobreza.

En palabras (algunas totalmente viejunas e impresentables) del portal estatal Rendición de Cuentas: “Área de gasto 2: Incluye actuaciones de protección y promoción social, por tanto, se incluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo

Seguramente hay gastos en otras partidas presupuestarias que podrían considerarse política social (educación, sanidad, vivienda…). De hecho cuando los datos no son favorables, algunos ayuntamientos y concejales ofendidos, además de clamar por el rigor empiezan a buscar con ansía en la contabilidad gastos que puedan adecentar su compromiso.

Bienvenidos sean, pero no se dejen liar. Los datos indican, con criterios homogéneos de contabilidad pública, lo que se invierte estrictamente en Servicios Sociales y Empleo. Y no son inventados, se facilitan al Ministerio desde cada ayuntamiento.

Si no están de acuerdo hablen con su Intervención, el Ministerio, la Federación Española de Municipios y Provincias o la de su Comunidad. Será por instituciones y espacios donde poder organizarse y facilitar la coordinación.

¿Han facilitado datos todos los ayuntamientos?

La mayoría si y aparecen en la información del Ministerio. Una muy buena noticia que habla de la profesionalidad y rigor de los servicios de intervención y contabilidad municipales.

En este estudio Jerez de la Frontera y Vitoria no, ni en 2015 ni en 2016. Desconozco las razones de esta falta de transparencia. En 2016 aún no han facilitado al Ministerio los datos AlgecirasMarbella, Las Palmas, TeldeGirona ni Alcorcón. Santiago de Compostela tampoco, pero están en su flamante portal de transparencia.

A la vista de los portales de transparencia municipales que he visto (tienen los enlaces en el párrafo anterior) queda mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad y la homogeneidad de la información facilitada (y por reducir el grado de paripé también).

Pero aquí también buenas noticias: la Guía sobre Datos Abiertos presentado por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana (FEMP), los mejores resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2017 o iniciativas rigurosas como la Red Localis y su Informe de Transparencia de los municipios gallegos.

¿Y si mi ONG, mi medio de comunicación o yo queremos difundir los datos de nuestros ayuntamientos?

Lo tienen fácil. Casi seguro han facilitado los datos al Ministerio y ya les he explicado como obtenerlo en los ficheros Excel. Comprueben varias veces que los han tecleado bien y que sus afirmaciones, piropos o críticas, van a ser rigurosas.

Las tablas y fotos de esta entrada he procurado hacerlas de la forma más sencilla posible y con los medios más básicos que tienen seguro en su ordenador: directamente en Excel, copiar pantalla y pegar en el Paint, recortar el gráfico, guardar como .jpg y listo (pido disculpas a La Voz y a quienes hacen sus infografías por todo esto)

Si tienen dudas o detectan algún error, les agradezco mucho sus comentarios y ayuda.

La transparencia avanza. El compromiso social de nuestros ayuntamientos parece que también.

@xosecuns

Administración, Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 7 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Chantaje farmacéutico: ¿Cuánto vale una vida?

24 de octubre de 2016 a las 18:44

derecho a curar

Pues si, la enfermedad es un mercado muy rentable, y utilizar el chantaje como herramienta de marketing farmacéutico parece que también.

Se lo he escuchado a responsables políticos, especialmente de áreas de política social o sanidad, indignados y hasta “crispados” por tener que pagar con fondos públicos precios desorbitados por medicamentos imprescindibles ante la lógica presión de las personas afectadas y de la oposición. Fondos detraídos de otras partidas de política social.

También he escuchado en estos responsables la queja de que “desde las ONG se nos apoya poco“…

Hasta ahora. A la movilización de Plataformas de afectados como las de la Hepatitis C, se le unen sólidas investigaciones como “Hepatitis C: el nuevo campo de batalla por el acceso a medicamentos esenciales” del Instituto de Salud Global de Barcelona, o la web Medicamentalia, una completa investigación de la Fundación Civio sobre el acceso global a medicamentos esenciales, merecido Premio Gabriel García Márquez 2016 a la innovación periodística.

Hoy les dejo con Elena Urdaneta, la Coordinadora General de Médicos del Mundo España, para que les anime a implicarse en la campaña El precio de la vida. De la coherencia de esta organización en su defensa del derecho a la salud y la sanidad universal ya escuchamos hace años en su campaña Derecho a curar. Hoy dan un nuevo paso y hacen preguntas que ojalá les indignen tanto como a mi: ¿Pagar 1.359 millones de euros por lo que solo vale 30?

Gracias Elena

Foto: Abraham Mike Yousaf/Médicos del Mundo

Foto: Abraham Mike Yousaf/Médicos del Mundo

El precio de la vida

¿Cuánto vale una vida? ¿Se le puede poner precio al ser humano? Esta es la pregunta que ha servido de base para el lanzamiento de la campaña internacional El precio de la Vida para denunciar que los precios de los medicamentos se fijan por las leyes del mercado y no por su verdadero valor.

Somos una organización que trabaja por defender el derecho humano de la salud de todas las personas, en especial las más vulnerables. Una parte importante de este acceso a la salud es el acceso a medicamentos. Más de 2.000 millones de personas en el mundo no disponen de medicamentos esenciales. Y no sólo ocurre en países lejanos; el problema también ha llegado a Occidente y a nuestro país.

salud-mdm-1Ya lo hemos visto con los nuevos fármacos para la hepatitis C o algunos tipos de cáncer: un tratamiento combinado contra la hepatitis C (por ejemplo, Sofosbuvir y Simeprevir) ronda los 40.000€ en países como EEUU o Francia, y entre 25.000 y 13.000 en España, donde hay más de 50.000 personas diagnosticadas. Keytruda, para el melanoma, se venderá a más de 100.000€ anuales por paciente. Glivec, para tratar la leucemia, cuesta en nuestro país unos 30.000 por paciente y año.

Creemos que los fármacos deberían tener precios asequibles y ser financiados de manera sostenible por los gobiernos, pero esto hoy en día ya no sucede.
Los laboratorios determinan el precio de los medicamentos en función de la capacidad que tiene cada Estado de pagar determinado tratamiento. Así, cuanto más rico es un Estado, mayor es el precio. Generalmente, las autoridades que fijan el precio de un medicamento aceptan alinearse con las exigencias de las empresas farmacéuticas. Desde hace varios años, el precio de los tratamientos sanitarios está en constante aumento y estos precios exorbitantes no se justifican solamente por los costes de investigación y producción.

¿Qué argumentan los laboratorios para justificar estos precios?

Los precios son elevados porque la investigación es cara

FALSO. Los costes de investigación y desarrollo (I+D) que dedican los laboratorios a elaborar un medicamento innovador y eficaz suelen sobreestimarse y los importes reales son confidenciales.

En realidad, la mayoría de fármacos innovadores se basan en la investigación desarrollada en los laboratorios de las universidades y los centros sanitarios públicos. Luego, las empresas farmacéuticas adquieren los descubrimientos más prometedores y desarrollan medicamentos que después compran los sistemas sanitarios de los países, de nuevo con fondos públicos y a unos precios a menudo abusivos. Además, estas compañías reciben deducciones fiscales por promover la investigación, con lo que se cierra el círculo vicioso perverso.

salud-mdm-3Los precios son elevados porque el beneficio terapéutico es enorme

FALSO. En teoría, cuanto mayor es el beneficio para el paciente, mayor es el precio. Y, sin embargo, desde hace 20 años, el 74 % de los medicamentos que se comercializan no producen más que ligeros beneficios terapéuticos. Respecto al Sofosbuvir –empleado para combatir la hepatitis C-, el precio se justifica afirmando que permite evitar la cirrosis y el trasplante de hígado, cuya atención sanitaria es muy costosa. Si esta misma lógica se aplicara a otros sectores, un airbag se pagaría al precio de una vida.

Los precios son elevados porque los costes de producción son importantes

FALSO. Las empresas no comunican jamás a cuánto asciende el coste real de producción de los medicamentos para garantizar un margen razonable sobre las ventas, aunque esto es lo que debería determinar su precio. En el caso del Sofosbuvir, el beneficio es colosal: un equipo de investigadores de Liverpool ha estimado que su coste de producción ascendía a una media de 75 € por 3 meses de tratamiento. A un precio de 41.000 €, el Sofosbuvir se vendería así 400 veces más caro que su coste de producción.

¿Qué ocurre en España? ¿Pagar 1.359 millones de euros por lo que solo vale 30?

De las 475.000 personas que se estima que viven con el virus de la hepatitis C en nuestro país, inicialmente sólo quienes estaban en un estadio avanzado de la enfermedad tenían derecho al tratamiento y podían, por tanto, curarse. Sin embargo, tras la lucha de las organizaciones de personas afectadas, en 2015 el Ministerio de Sanidad activó un Plan de lucha contra la enfermedad que ha permitido tratar a más de 50.000 pacientes.

salud-mdm-2El coste de cada tratamiento, según el Ministerio de Hacienda, sería de 27.179 € (combinaciones de uno, dos o más fármacos) con lo que se habrían pagado un total de 1.358,9 millones de euros por medicamentos para la hepatitis C. Según IS Global, el coste real de estos nuevos tratamientos podría ser de unos 300€ por paciente o 600€ con una combinación de dos fármacos. Es decir, el coste total para el sistema de salud debería haber supuesto en torno a los 30 millones de euros en lugar de los 1.358,9 millones que han pagado (un 4.529% más).

Las patentes que protegen las innovaciones terapéuticas tienen una validez mínima de 20 años, durante la cual no se puede poner en el mercado ningún genérico a bajo precio. El gobierno, sin embargo, no utiliza las herramientas a su disposición para oponerse a esto, como las licencias obligatorias. Este instrumento jurídico permite suspender temporalmente una patente y abrir el mercado a la competencia para producir o importar genéricos, con el objetivo de hacer bajar los precios ante necesidades de salud pública, defensa nacional o abastecimiento.

¿Qué soluciones hay?

Desde Médicos del Mundo creemos que el modelo de innovación terapéutica debe tener unas bases que garanticen la puesta a disposición de medicamentos esenciales en cualquier lugar del mundo y para cualquier persona, independientemente de su origen, condición, edad o enfermedad. En el siglo XXI, debemos reclamar que los precios sean fijados en función de lo que la salud pública aconseje y no de lo que los Estados puedan negociar con compañías que entiendan que es un lujo investigar y producir fármacos para curar enfermedades y salvar vidas.

Exigir un imperativo de “rentabilidad razonable” necesita de transparencia en el coste real de I+D y la procedencia de la financiación y obliga a que el Gobierno introduzca criterios de interés público para la fijación de precios y la adjudicación de las inversiones que realiza para promover la I+D en medicamentos.

salud-mdm-4Los productos de salud no son bienes de consumo convencional, como el teléfono móvil o la ropa. Se trata de productos necesarios, que influyen directamente en el estado de salud de las poblaciones, es decir, tienen una relación con la vida y la muerte.

Con la campaña “El precio de la vida” buscamos concienciar a la ciudadanía y a quienes deciden sobre las políticas públicas de que todas las personas tienen derecho a conseguir los medicamento que necesitan.

Los Estados pueden negociar los precios con la industria farmacéutica, pero siempre teniendo en cuenta que el precio de la vida, de cualquier vida, no puede depender de reglas del mercado o de intereses particulares, porque la salud y la vida de cada persona no tienen precio.

Nuestra salud depende de ello.

Elena Urdaneta

@MedicosdelMundo

#ElPreciodelaVida

 

Administración, Campañas, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empresa, Exclusión, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Salud, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

#25S: Reclamar, demandar, exigir un mundo más justo

22 de septiembre de 2016 a las 21:30
El Salvador 0108 063

La Unión (El Salvador). Foto: Xosé Cuns

“¡Primero ayudemos a los pobres de aquí y luego ya ayudaremos a los de allá!

¿Les suena? Pues es mentira.

No hay pobreza de aquí o de allá, hay pobreza y desigualdad con las mismas causas y soluciones. Y no se trata de ayudar, sino de respetar los derechos de las personas estén donde estén y defender las políticas sociales como servicios sociales, sanidad, educación, dependencia, pensiones o cooperación al desarrollo.

En las elecciones generales de diciembre, en “Su ONG les recomienda votar a…” les contaba como en España muchas organizaciones están olvidando el mantra absurdo de “soy apolítica” y buscan ser coherentes defendiendo sus causas ante los distintos partidos y difundiendo si se comprometen o no. Con el ejemplo muy vigente de Polétika (Política+Etica).

Las inmediatas elecciones al Parlamento de Galicia no son una excepción. La red EAPN Galicia está llevando a cabo su campaña #PobrezaGalicia: As persoas primeiro. Y la Coordinadora Galega de ONG de Desarrollo la de “O mundo que queremos“. Ambas reclamando una cooperación al desarrollo decente.

Se la explican y les ayudan a reflexionar su voto, el equipo técnico de lujo de la Coordinadora: Sara García, Helena Capera y Ana Vázquez

¡Muchas gracias!

cooperacion-mural

VIVIMOS EN UN MUNDO EN EMERGENCIA QUE BATE RÉCORDS

2.200 millones de personas se encuentran hoy en situación de pobreza extrema en el mundo, viviendo con menos de un euro diario.  En el Estado español el 28,6% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social . Somos el país europeo en el que más aumentó este indicador durante la crisis después de Grecia.

Las cifras de desigualdad global actuales no tienen precedentes en la historia. Las 62 personas más ricas del mundo acaparan los mismos recursos que las 3.500 millones de personas más pobres.

Estamos agotando el planeta. Si seguimos así, en el año 2050, o antes, necesitaremos más de dos planetas para satisfacer las demandas de consumo de la población. Y de nuevo afectará más a las personas más pobres, el 70% de quien vive en situación de pobreza extrema en los países empobrecidos está en las zonas rurales, las más sensibles al cambio climático, a los sistemas extractivos y a los mercados globales de productos alimenticios.

Somos, además,  testigos de otro triste récord: el mayor movimiento de desplazamientos forzosos desde la II Guerra Mundial. 65 millones de personas se han visto forzadas a salir de sus casas por causas políticas , económicas y ambientales. El Mediterráneo, se ha convertido en una gran fosa común donde hasta 25.000 personas han perdido la vida en los últimos 15 años.

Pero el hambre, la pobreza , la desigualdad o la crisis ecológica no son fenómenos naturales. No responden a un designio divino. Ni al orden natural de las cosas. Por más que traten de convencernos de lo contrario, son consecuencia de nuestro actual sistema económico que genera desequilibrios sociales y ambientales insoportables.

Y la única solución es política. Debemos presionar a quienes toman las decisiones  para que apuesten por otro modelo de desarrollo que nos permita construir un mundo más justo y sustentable.

Suena a misión imposible pero las ONG de desarrollo llevamos años luchando contra el discurso de lo imposible, contra la indefensión aprendida

Construir un mundo más justo y sostenible no solo es posible, es necesario. Y trabajar para conseguirlo es de justicia, nos hará más solidarios, pero sobre todo responde al sentido común  si queremos garantizar la viabilidad de nuestro planeta y el bienestar presente y futuro de todas las personas.

cooperacion-propostas

LAS ELECCIONES EN GALICIA: LA RESPUESTA DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS

A priori podríamos pensar que poco se puede hacer desde Galicia  por esta “gran causa”. Pero sucede todo lo contrario, la demanda es tan exigente y urgente que necesita del compromiso de todos los niveles de gobierno.

cooperacion-manifestomePor eso, tal y como hemos hecho en los últimos años, y ante las próximas elecciones del 25 de septiembre, hemos presentado nuestras propuestas a los grandes partidos gallegos (a todos los que tienen opciones de entrar en el Parlamento de Galicia excepto a Ciudadanos, que no nos recibió).

Ocho grandes propuestas bajo el título “O mundo que queremos” entre las que están: recuperar la política de cooperación al desarrollo, defender la igualdad de género a nivel global, promover una acción humanitaria a la altura de los retos actuales, impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la coherencia de políticas,  o establecer medidas para que el sector privado no tenga impactos negativos en el desarrollo y para institucionalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas.

Y como sabemos que la cooperación al desarrollo por si sola no basta para construir este mundo más justo y sostenible también presentamos a los partidos otras propuestas para que el resto de políticas públicas, y no solo la de cooperación al desarrollo, sean coherentes con los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible. Propuestas vinculadas al derecho a la vivienda y el hábitat, al  derecho al agua o a la educación; medidas para combatir la pobreza energética, el cambio climático o defender los derechos de las personas migrantes; y toda una serie de propuestas para reducir la desigualdad económica y eliminar la evasión y elusión fiscal.

La Unión (El Salvador) Foto: Xosé Cuns

La Unión (El Salvador) Foto: Xosé Cuns

¿RECUPERARÁ EL NUEVO GOBIERNO GALLEGO LA POLÍTICA SOCIAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO? 

Para los que no lo sepan, la cooperación ha sido la política social más recortada de la historia de Galicia. Tras sufrir un recorte de más del 60%, ahora mismo destinamos el 0,04% de nuestro presupuesto a esta política pública. Raquítico, en las antípodas de la demanda histórica del 0,7%. Y esto a pesar de que todos los grupos parlamentarios firmaron el Pacto Galego contra a Pobreza donde se comprometían precisamente a destinar el 0,7% en el año 2017.

Entre nuestras demandas electorales hay una fácilmente cuantificable: aumentar de forma progresiva el dinero destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo hasta situarlo en el 0,2% de los presupuestos de la Xunta de Galicia en la próxima legislatura.  Una demanda muy concreta que no aguanta las medias tintas. Precisamente porque sabemos que la “literatura” de los programas electorales todo lo soporta y que el verdadero compromiso está en el ámbito presupuestario.

Teresa Rubido. Chiriaco. Perú

Chiriaco (Perú) Foto: Xosé Cuns

Pues bien, tras analizar los programas de los diferentes partidos políticos sacamos este titular: Todos los partidos apuestan por aumentar los fondos de cooperación en sus programas pero sólo BNG y En Marea comprometen cifras concretas (ver nota de prensa)

Es decir, hay un consenso por incrementar los fondos destinados a la lucha contra la pobreza global, lo que es una buena noticia (los consensos en esta época siempre son bien recibidos…) pero no todos se comprometen en la misma medida. De hecho, hay sensibles y destacadas diferencias en los compromisos de los programas electorales.

Sólo el BNG defiende en su programa electoral aumentar el presupuesto de cooperación al desarrollo de la Xunta de Galicia del 0,04% actual hasta el 0,2% al final de la legislatura.

En Marea, por su parte, también apuesta por incrementar los fondos de cooperación pero su propuesta queda por debajo al limitar el aumento “en un mínimo del 20% anual y doblar así el actual presupuesto al final de la legislatura”.

El PSdG-PSOE habla en su programa derecuperar la política pública y social de cooperación“ y de “establecer compromisos plurianuales de ayudas” pero no recoge compromisos presupuestarios. Sí lo hizo Xoaquín Fernández Leiceaga, quien, antes de que se hubiese hecho público el programa de su partido, aseguró en una entrevista concedida a la Coordinadora Galega de ONGD que el PSdeG-PSOE asume el compromiso de “conseguir progresivamente, en el curso de la próxima legislatura, el 0,2% del presupuesto general dedicado a la política pública de cooperación al desarrollo”.

Por último, el Partido Popular de Galicia se compromete a “incrementar paulatinamente, y de forma sostenida, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)” pero se limita a marcar un crecimiento mínimo anual y condicionado: “el porcentaje en la que se incremente el presupuesto consolidado de la Xunta de Galicia”. Alberto Núñez Feijóo reconocía, también en una entrevista concedida a la Coordinadora, que en lo relativo a la política social de cooperación al desarrollo en los últimos años no habían destinado todo lo que les hubiese gustado.

Ayabaca (Perú). Foto:Lorena Peillet.

Ayabaca (Perú). Foto:Lorena Peillet.

No podemos hablar de satisfacción a la luz de las propuestas de los partidos. Estamos aún muy lejos de poder garantizar que, gobierne quien gobierne, se recuperará la política pública y social de cooperación al desarrollo en el grado suficiente para revertir los recortes de los últimos años. Sin embargo, y por primera vez desde hace muchos años, todos los partidos reconocen la necesidad de aumentar los fondos destinados a esta política social. 

Más allá de las cuestiones vinculadas con los presupuestos, los programas de los partidos no profundizan en propuestas concretas sobre como debe ser la cooperación al desarrollo que se haga desde Galicia. En general, de acuerdo a nuestra óptica, mejoran las propuestas, lo cual es positivo, pero también hay importantes ausencias o indefiniciones en cuestiones vinculadas a género y desarrollo, acción humanitaria o educación para el desarrollo, por ejemplo.
En todo caso, y como hemos hecho siempre, después del 25 de septiembre estaremos atent@s para asegurarnos de que este consenso político de recuperar la política de cooperación y trabajar por un mundo más justo y sostenible se traduzca en un consenso parlamentario que haga efectivos, no sólo estos compromisos, sino también los adquiridos por todos los grupos parlamentarios en el Pacto Galego contra a Pobreza.

**Si queréis leer las entrevistas que realizamos a l@s candidat@s, saber más de los programas electorales, etc, podéis ver este enlace>>>

 @cgongd

AFrica mujeres escobas

 

Administración, Comercio justo, Cooperación, Derechos humanos, Hambre, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Datos y periodismo para ponerse en su lugar

22 de agosto de 2016 a las 1:19

AlambradaPonerse en el lugar del otro. Todo empieza aquí.

Así acababaTranquilidad: Sólo son personas muriendo“, un artículo escrito hace un año, cuando se hizo evidente la tragedia de miles de personas huyendo del horror sirio y una explosión de solidaridad sacudió pueblos y ciudades españolas ante la imagen del cadáver de Aylan Kurdi. Desde entonces más de 400 niños y niñas han muerto ahogados en el Egeo. El propio Aylan, de haber sobrevivido, hoy sería deportado a Turquía.

A la mayoría nos preocupa que en la actualidad, más de 60 millones de personas estén obligadas a abandonar sus hogares en el mundo, convirtiéndose en desplazadas internas o refugiadas, la cifra más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Son múltiples las iniciativas que cualquiera de nosotros puede hacer, con sensatez, por las personas refugiadas.

Cualquier actuación solidaria requiere tener información previa, independiente, objetiva y sin prejuicios. Mucho más cuando hablamos de personas refugiadas o migrantes, en donde hay un interés político creciente en su culpabilizacióninyectando prejuicios y mensajes erróneos y distorsionados.

El avance del periodismo de datos es una buena noticia contra la desinformación. Hoy les presenta un excelente ejemplo Mariasole Raimondi (en Twitter @soletommyo) antropóloga, comunicadora social y parte del equipo impulsor de la web europasinrefugio.org.

Gracias Mariasole!

Refugiados-inmigrantes arrestados en el centro de detención de Filakio, Evros, Grecia

Refugiados-inmigrantes arrestados en el centro de detención de Filakio, Evros, Grecia

Ponte en su lugar

Ahmed es somalí, tiene 19 años y está en Libia. Se ha visto obligado a marcharse de su país a causa del conflicto que, desde 2009, enfrenta al gobierno y a grupos armados como Al Shabaab. Las probabilidades de obtener asilo en la Unión Europea dependen de cada país: por eso la elección entre uno u otro determinará su futuro…”. Así se abre la web europasinrefugio.org, con un ejemplo entre millones posibles, y que se han intensificado en los últimos años como consecuencia de la crisis humanitaria de refugiados en el Mediterráneo.

El género, edad y país de origen y de destino de un demandante de asilo que llega a un país de la Unión Europea, tienen una gran diferencia en la posibilidad de que su solicitud sea finalmente aceptada. Esas variables resultan determinantes en los tiempos de espera de sus procesos y en la posibilidad de obtener el estatus de refugiado.

La crisis de refugiados que llegan masivamente a Europa en busca de protección y asilo político, ha puesto en evidencia el abismo entre la urgencia que requiere tratar este asunto y la lentitud y poca eficacia de las medidas impulsadas desde la UE. Asimismo, ha vuelto a subrayar las contradicciones propias de cada país europeo (reflejadas a nivel de política comunitaria), incapaces de gestionar la inmigración sin ampararse en los tradicionales argumentos de “presiones migratorias” o “efecto llamada”, con los que simplemente se escatiman responsabilidades.

En el contexto actual de un mundo interconectado y ante la irrupción de las técnicas de información digital, se precisa desarrollar una nueva modalidad de periodismo que pueda recurrir a los datos de forma consciente y profesionalizada. Sin embargo, existe una barrera estructural que obstaculiza el acceso a los periodistas a los datos, puesto que, a la hora de poder explotar ese potencial, la mayoría de las veces faltan las habilidades técnicas necesarias. Es necesario que los periodistas adquieran el conocimiento necesario para investigar, decodificar y visualizar los datos disponibles.

Refugiados solicitudes de asilo por pais

Un sistema europeo de asilo disperso y poco efectivo

Europasinrefugio.org se inserta en la lógica de creación de una herramienta capaz de hacer frente a los retos propugnados por el nuevo periodismo. Ese proyecto surgió a lo largo del  “III Taller de producción de Periodismo de datos: Explorando la desigualdad” (Medialab-Prado). La inquietud que movió la investigación, surgió al constatar que no se aplicaban criterios comunes al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), una legislación común en cuanto al reconocimiento de los exiliados en los países de la UE.

Una paradoja de promesas incumplidas de forma consistente y avaladas legalmente por parte de todos los países miembros (si bien en diferentes medidas). El SECA afirma proponerse: “garantizar a los solicitantes de asilo igualdad de trato”, pero resulta evidente que el tratamiento de los refugiados sigue siendo regulado de forma desigual por los países de la UE (un aspecto que la crisis del último año ha evidenciado con aún mayor énfasis). Al parecer, el acceso al estatus de refugiado se otorga más bien en función de la nacionalidad de los individuos y de cómo cada país interpreta y aplica el estatus de asilo, según un criterio nacional que resulta arbitrario y discordante con el SECA.

Europasinrefugio.org se planteó crear una página web interactiva que pudiera llegar a “rascar” más allá de las fuentes secundarias y alcanzar a las primarias, con la finalidad de comprender la realidad que se esconde detrás de los datos. De la misma forma, la voluntad subyacente era que web se convirtiese en una herramienta directa de conocimiento: tanto para los refugiados interesados en venir a Europa, como para las ONG que trabajan en ese sector.

El proceso de creación exigía definir diversas variables cuantitativas y cualitativas que llevarían a entender qué franja de edad y sexo se veía más o menos favorecida en la acogida en los países de destino. Por otro lado, se tomaron en cuenta aspectos más bien técnicos, entre ellos: el complejo proceso de decodificación de los datos de Eurostat, la creación de la página web y la representación gráfica de los datos. Por último, se pasó a una fase final de análisis de los datos e incorporación de entrevistas hechas a expertos del sector de diferentes países de la UE.

Refugiados solicitudes de asilo por sexo

Periodismo de datos contra la desigualdad

Dar a la luz Europasinrefugio.org resultó una experiencia muy reveladora en cuanto al entendimiento profundo de la necesidad de implementar un periodismo de datos riguroso e independiente de las estructuras del poder. De hecho, se logró crear una herramienta altamente interactiva y accesible a todo tipo de público para acercarse a la compleja realidad del desigual acceso de asilo de los refugiados a los países de la UE.

La página de entrada invita a aportar cuatro datos: nacionalidad, edad, género y país al cual se quiere pedir asilo. El resultado es el cálculo inmediato de múltiples informaciones: el porcentaje de la posibilidad de ser aceptado en el país elegido; el tiempo medio de espera para recibir el asilo; las instituciones del país que tramitan las solicitudes; los países en donde se tendría más posibilidades de recibir el estatus de refugiado (en relación con el país escogido).

En la pestaña “Datos, se puede acceder a todos los gráficos producidos por ejes temáticos (nacionalidad, edad o sexo en función del mayor porcentaje de solicitudes aceptadas), y a textos de análisis sobre el desarrollo del patrón de refugiado por cómo evolucionó en los últimos años.

Bienvenida a refugiados en diversos partidos Bundesliga

Bienvenida a refugiados en diversos partidos Bundesliga

Resulta evidente que la guerra civil siria alteró por completo el actual panorama migratorio, tanto que se planteó considerarla como un caso aparte, permitiendo así analizar mejor ese fenómeno y seguir manteniendo una mirada analítica sobre los demás casos.

La pestaña “Especialistas”, recoge una serie de entrevistas a los expertos de diferentes países de la UE, que explican las razones de la desigualdad a la hora del acceso al derecho de asilo entre los países miembros. Una cuarta pestaña (“Normativa UE”), aclara toda la normativa existente en la UE en relación con el derecho de asilo. Allí se revela de forma patente la contradicción entre la supuesta homogeneidad de criterios y las enormes diferencias a la hora de la aceptación efectiva por país.

El resultado de ese trabajo colaborativo no termina de ser un proceso en constante evolución cuyo éxito dependerá de la capacidad para poder seguir sustentando, actualizando y enriqueciendo la herramienta. Sin embargo, hasta el momento presente, se ha demostrado ser una experiencia modélica en acercarse a un periodismo de investigación y de datos, que se supone representa el gran reto futuro para el fomento de un nuevo periodismo, libre de las presiones mediáticas y políticas, que pueda imponer su verdad más allá de los limites impuestos por la sociedad del (consumo?) de la información.

@soletommyo

Refugiados solicitudes de asilo aceptadas por pais

 

Administración, Campañas, Comunicación, Derechos humanos, Incidencia, Innovación social, Participación, Personas Migrantes, Transparencia, Unión Europea
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Compromiso, Coordinación e Causas na loita contra a pobreza e a exclusión social

10 de mayo de 2016 a las 22:07

CES Galicia Pobreza e ExclusionHoxe quero deixarlles este artigo no Caderno sobre Pobreza e Exclusión Social publicado polo Consello Económico e Social de Galicia. Unha honra estar ao lado de persoas expertas como Angela Troitiño ou Carlos Gradín e de participar nunha das actividades dun Consello preocupado polo que importa.

Se teñen dúbidas sobre algún dos términos utilizados, aproveito para deixarlles ao final dúas recomendables “chuletas” que a Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN Galicia) fixo para o seu último Foro: O que debes saber sobre a pobreza e Cómo é a situación en Galicia?

As persoas primeiro.
Non abondan as palabras: Queremos compromisos

Estes lemas son algunhas das conclusións do VI Seminario Galego de Cidadanía Inclusiva que en maio do 2015 se celebrou en Compostela. Moi semellantes aos escoitados noutros encontros en Barcelona, Garda (Portugal) ou Bruselas.

Un berro e unha opinión compartida por todas as persoas que participaron nos mesmos, pertencentes todas elas a colectivos que sofren pobreza ou exclusión social, e unha expresión de dignidade semellante a que as ONG adicadas á cooperación ao desenvolvemento teñen escoitado e visto en moitos lugares do mundo.

Non son unha excepción. Lenta pero constantemente aumenta a participación social e política das persoas, denunciando a súa situación e esixindo o cumprimento dos seus dereitos constitucionais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto. O VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España ven de detectar que a chamada exclusión política baixou dun 51,7% no 2009 a un 32, 2% no 2015 (en Galicia un 10,3%)

A emerxencia española da pobreza e a desigualdade

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

E quizais unha das poucas razóns para o optimismo. EAPN España ven de presentar o informe “O Estado da pobreza en España 2015”. Coa última información oficial dispoñible, o 29,2% da poboación española estaba no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social, case 14 millóns de persoas. 790 mil máis que o ano anterior e 2,1 millóns mais que no 2009, cando o estado español comprometeuse na Estratexia Europa 2020 a que neste ano España reduciría en 1,4 millóns esta cifra.

Un aumento notable da pobreza, pero especialmente da máis severa. Xa son 3,2 millóns (o 6,9% da poboación) as persoas que malviven con ingresos inferiores a 3.981 € ao ano (332 euros ao mes). 400.000 máis que no 2013.

Mentres tanto o crecemento da desigualdade nos últimos anos situou a España cun índice Gini en 2014 do 34,7, superando en máis de tres puntos á media da Unión Europea (EU27). So superada por Serbia, Macedonia, Bulgaria, Letonia, Lituania,Grecia, Portugal e Romanía. A renda do 20 % máis rico dos españois é, actualmente, 6,8 veces superior á renda do 20 % máis pobre.

Unha pobreza e exclusión que, de xeito semellante en Galicia que no resto do estado, ensáñase con colectivos como os xóvenes de 16 a 29 anos (36,4%), os menores de 16 anos (35,4%) ou as familias monomarentais (53%) asegurando que esta emerxencia social se manterá no futuro reproducindo un fenómeno que en cooperación ao desenvolvemento se coñece moi ben: o círculo vicioso da pobreza.

O desemprego é a maior fábrica de pobreza e exclusión. A poboación que vive en fogares con baixa intensidade de emprego era do 7,6% da poboación no 2009. No 2014 xa era do 17,1%. Máis de 6,1 millóns de persoas.

Ter traballo xa non garante saír da pobreza. A pesar do descenso das cifras de paro, en 2014 había un 14,2% de traballadores en situación de pobreza (un 11,7% o ano anterior). Unha vez máis se demostra que non calquera traballo protexe da pobreza. Esta cuestión está moi relacionada coa precariedade laboral e o crecemento da xornada parcial.

Tampouco o mero crecemento económico garante a redución da pobreza se non ven acompañado de políticas redistributivas e de protección social activa, como demostra o análise polo miúdo das diferentes Comunidades Autónomas.

A lotería social nun país desestruturado

Sería absurdo prantexar unha análise da pobreza e a exclusión en Galicia sen ter en conta previamente o fracaso do sistema español de servizos sociais, caracterizado por unha profunda desestruturación e con notables diferenzas entre as súas comunidades autónomas tanto en calquera dos indicadores sociais que se consideren como nos servizos sociais que se prestan aos seus habitantes.

A gravidade desta lotería social motivou que a Plataforma del Tercer Sector, integrada pola práctica totalidade das organizacións de acción social españolas, veña de reclamar que na reforma da Constitución Española, os dereitos sociais, culturais e económicos se consideren dereitos fundamentais. Ou a modificación do seu título oitavo, de xeito que o Estado poida dispor dunha competencia de natureza compartida coas Comunidades Autónomas para desenvolver políticas de ámbito estatal en materia de solidariedade e inclusión social.

Evol AROPE España Galicia 2004 a 2014

Con este marco nacional, en Galicia temos algunha pequena razón para o optimismo. 654.000 persoas, o 23,8% da poboación galega aínda malvivía no 2014 en risco de pobreza ou exclusión social. Medio punto menos que no 2013 e 5,4 puntos menos que no conxunto do estado. A preocupación chega cando detallamos este dato e comprobamos que tamén aquí empeoran quenes pior están:

151.000 persoas en situación de privación material severa. O 5,5% da poboación.Privacion Material Severa Galicia 2009 a 2014

14,9% dos fogares galegos con baixa intensidade laboral (a relación entre o número de persoas que traballan nun fogar e o das que están en idade de facelo). Case o dobre que no 2009.

Intensidad laboral España Galicia 2009 a 2014

As persoas en pobreza severa (con ingresos inferiores a 332€ ao mes) xa son o 3,5% da poboación galega: 96.000 homes e mulleres.

As persoas primeiro. Compromiso, coordinación e causas

Aínda que en mellor situación que na media do resto do estado, Galicia comparte as tres principais razóns da mediocre eficiencia do sistema español de servizos sociais. As propias persoas en risco de pobreza e exclusión as definen repetidamente en diversos foros, así como as súas principais demandas para asegurar unha loita efectiva pola inclusión social.

Escaso compromiso político en orzamentos estables e planificación de políticas públicas a medio e longo prazo

A elevada pobreza e exclusión en España é un fenómeno estrutural. Nos anos de maior crecemento económico apenas baixou do 19%. A crise económica manifestou con crueza esta eiva histórica dos servizos sociais, centrados en contribucións a partires do traballo, pero non tanto con enfoques específicos de loita contra a pobreza. O remate das diferentes prestacións por desemprego sen un sistema integrado e eficiente de servizos sociais e rendas mínimas, está detrás do brutal aumento dos datos de pobreza.

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

% Población en riesgo de pobreza y exclusión. Fuente INE/EAPN España

A escasa prioridade orzamentaria é evidente: según Eurostat, xa no 2012, o estado español destinaba a gasto social 6026 euros por habitante, lonxe dos 8500 euros da media da zoa euro. Se lle unimos a xa comentada extrema dispersión entre administracións implicadas e o incremento de custes de xestión que isto supón, enténdese que moitos fondos non cheguen nunca as persoas que os precisan.

Son poucas as experiencias de elaboración de estratexias e planificación a longo e medio prazo, substituídas por un maremagnum de todo tipo de normativas e medidas puntuais e ailladas nas diferentes administracións implicadas acompañadas normalmente dunha mediocre venda política.

Esta extrema dispersión, ademais do lóxico sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais de servizos sociais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias, como así se puxo de manifesto no informe “Por unha RISGA efectiva: dos papeis as persoas

Afortunadamente, esta eiva estase a correxir en parte grazas á obriga da Comisión Europea de planificar en detalle e xunto aos actores implicados o destino dos Fondos Estruturais (FSE, FEDER, FEADER) que durante o período 2014-2020 cofinanciarán gran parte das actuacións de inclusión social na Administración Xeral do Estado e nas Comunidades Autónomas. En Galicia tense avanzado coa Estratexia de Inclusión Social 2014-2020 aprobada pola Consellería de Política Social e semella que a transparencia na xestión e avaliación dos fondos ten deixado de ser un reto pendente na Consellería de Facenda.

Escasa coordinación entre administracións públicas e coas organizacións de acción social.

Como xa se indicou anteriormente, a “lotería social” que caracteriza o sistema español de servizos sociais, non é unha excepción en Galicia, como se pode observar a modo de exemplo no seguinte gráfico sobre gasto real en Protección e Promoción Social das sete principais cidades galegas (datos Ministerio Hacienda)

AROPE e Orz 2013 2014 Concellos

Unha coordinación e corresponsabilidade política e técnica é imprescindible:

Dentro das propias administracións, onde as políticas de benestar social, emprego, sanidade e educación deberían ir da man.

Entre administracións. Comezando pola Administración Xeral do Estado elaborando de inmediato unha Lei Estatal de Rendas Mínimas que recoñeza o acceso a unha prestación mínima como dereito subxectivo da cidadanía, e que asegure a mellora e racionalización das actuais leis autonómicas e a súa relación cun profesional estable nos servizos sociais de base.

Evolución-Rentas-Minimas-2008-a-2014

Entre concellos limítrofes, promovendo a prestación conxunta de servizos sociais para mellorar a calidade e rendibilidade social dos servizos e a redución de custes de estrutura. Coa Xunta de Galicia e as súas delegacións. E mesmo coas deputacións provinciais e coa FEGAMP, onde se debería ter unha comisión específica con indicadores de cumprimento para avanzar mensualmente nesta coordinación.

Coas ONG implicadas, fomentando o dialogo civil con xuntanzas periódicas políticas e técnicas de intercambio de información e establecemento de estratexias comúns. E co criterio de non admitir o lucro na loita contra a pobreza, implantando cláusulas sociais na contratación pública de servizos sociais, recoñecendo así a experiencia e valores das organizacións non lucrativas e asegurando que operan en igualdade de condicións con outros actores económicos.

Loita efectiva contra as causas da pobreza e a exclusión.

O sistema de servizos sociais español está mais pensado en expulsar as persoas en pobreza do sistema que en que saian da pobreza” Miguel Laparra (Universidade Pública de Navarra)

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político das administracións que seguen a impulsar medidas de emerxencia e non afrontan de xeito decidido procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas nos últimos anos, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade demostrada por milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas en pobreza e exclusión e impide a súa inclusión efectiva.

Políticas e medidas a medio e longo prazo como as xa citadas deben ir acompañadas do fomento da participación activa das persoas, tanto presencial como a través de redes sociais. Como se ten demostrado dabondo nas decenas de Seminarios e Congresos de participación en toda a Unión Europa, ou mesmo coa Valedora do Pobo e parlamentarias galegas facilitar que as persoas falen por si mesmas defendendo os seus dereitos e esixindo melloras políticas é un requisito sine qua non para o seu empoderamento.

Pero loitar de xeito efectivo contra as causas da pobreza obriga as organizacións de acción social e de cooperación ao desenvolvemento a denunciar os inxustificados e sistemáticos recortes nos orzamentos de políticas sociais levados a cabo nos últimos anos.

Esixindo medidas contra o fraude fiscal ou a corrupción política ou fomentando a transparencia e a exhaustiva rendición de contas como establece a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno: Publicar mediante criterios Open Data, a execución orzamentaria do exercicio anterior ao máximo nivel de detalle ou a difusión inmediata trala resolución de proxectos subvencionados e non subvencionados en cada convocatoria pública, indicando puntuación obtida, ou de todos os concursos públicos de calquera índole, etcétera.

Clamando polo Decreto regulador da Lei de Inclusión

En Galicia gran parte da filosofía e medidas reclamadas están recollidas na Ley 10/2013 de Inclusión social. Unha lei na que se establecen os principios e criterios de funcionamento da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA) e que na súa Disposición final primeira di que “A Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses dende a publicación da presente lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e aplicación”.

Tras máis de dous anos, o decreto que debe regular a Lei de Inclusión segue sen publicarse.

Este retraso, ademais de comprometer inxustamente a credibilidade das novas medidas de política social anunciadas pola Xunta de Galicia, está a provocar serias dificultades na xestión a profesionais de servizos sociais en concellos e organizacións de acción social, e sobre todo un sufrimento notable a moitas das persoas solicitantes da mesma, en forma de retrasos na súa concesión, denegacións de máis do 50% de solicitudes, burocratización extrema e a imposibilidade de afrontar procesos de inclusión activa.

@xosecuns

FICHA FORMACIÓN VOLUNTARIADO Foro 2015

Chuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 O que debes saber sobre a pobrezaChuleta VOLUNTARIADO Foro 2015 Situacion en Galicia

Administración, Cláusulas sociales, Derechos humanos, Desigualdad, Exclusión, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

No hay dinero. ¡MENTIRA!

3 de abril de 2016 a las 19:00
Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Fuente Oxfam Intermon/La Voz de Galicia

Ricos más ricos, pobres más pobres, recortes presupuestarios, gobiernos que cuelgan el cartel de ‘no hay dinero’ y cada vez mayor desigualdad económica. Entre 2007 y 2014, la desigualdad ha explotado en España, sólo en Chipre creció más.

¿Inevitable? En absoluto. La desigualdad extrema y la corrupción son evitables. Es una cuestión de prioridades y de voluntad política.

Más de 57.000 ya han firmado la petición #GobiernoYa, millones de personas en exclusión no tienen más tiempo. Una campaña que exige un gobierno que afronte con pactos de estado y medidas a medio y largo plazo el rotundo fracaso de nuestro país en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Porque Hacienda NO somos todos, les recomiendo releer el informe de Oxfam Intermon Tanto tienes, ¿Tanto pagas?: Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa.

Con el rigor habitual de informes que denuncian el brutal aumento de la desigualdad en el mundo y especialmente en nuestro país:  “Una economía al servicio del 1%” o  “Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica” ahora nos piden nuestra firma para luchar contra el escaqueo fiscal y para seguir reclamando algo que debería ser evidente: una reforma fiscal más justa y equitativa como herramienta para garantizar derechos sociales como la sanidad, la educación pública, los servicios sociales o la cooperación para el desarrollo.

Nuestro sistema fiscal no es justo ni equitativo

Tal como está funcionando, desde luego que no. Desde el inicio de la crisis económica, la respuesta del Gobierno se ha centrado en el recorte de las políticas públicas (salud, educación, cooperación…) y la subida de impuestos como el IVA, lo que supone una mayor presión para los bolsillos de las clases medias y bajas.

Soy un pringado y perdónenme, pero creo que la mayoría de ustedes también. En España se recauda de tal manera que las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. El 90,76% de las contribuciones (en 2012) proviene de las personas físicas de clase media y baja, vía cotizaciones a la seguridad social, IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por las rentas del trabajo, IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco, el alcohol),116 impuestos que han subido desde 2008.

Tan sólo el 9,24% de la recaudación total del Estado en 2012 provino de las empresas. Y aquí también hay clases: las pequeñas y medianas empresas, las que crean la mayoría del empleo, tributan una media del 17% de su resultado contable, mientras que las grandes empresas españolas lo hacen al 3,5%. Y si son una multinacional extranjera y disponen de una ETVE (Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros) pagarán un fastuoso 0% como en cualquier otro paraíso fiscal.

Hacienda no somos todos. Un fraude fiscal desbocado

Fuente GESTHA

Fuente GESTHA

El 87% de los españoles creemos que los impuestos no se cobran con justicia. Con razón. Sólo en 2009 (y desde entonces la situación ha empeorado), Hacienda dejó de recaudar un mínimo de 59.515 millones de euros (excluído el fraude a la Seguridad Social). El 72% de este fraude está perpetrado por grandes empresas y grandes fortunas, 17% por PYMES, 8,6% autónomos y el 2,6% (1546 millones de euros) por particulares como usted o como yo.

Un fraude fiscal consentido y mimado políticamente. En 2014 la Agencia Tributaria posee el mismo número de empleados públicos que cuando fue creada en 1992. Junto a Italia y Letonia, somos el país de la Unión Europea que menos se esfuerza en esta tarea, con apenas un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia o los 740 de Alemania.

Fuente: GESTHA/eldiario.es

Fuente: GESTHA/eldiario.es

Cada euro no pagado por los defraudadores además de un delito y un atentado contra el principio de equidad es un insulto a los contribuyentes honestos que deben pagar más impuestos y para todos en forma de menos o peores servicios. ¿Cómo se le queda el cuerpo sabiendo que está pagando de media 1910 euros de más al año por este motivo?

Recomendaciones para un sistema fiscal justo

A partir de una recomendable investigación sobre errores y aprendizajes en diversas reformas fiscales en América Latina y con toda la experiencia de trabajar en cooperación al desarrollo desde hace más de 50 años junto a organizaciones y personas viviendo en situaciones extremas de violencia, pobreza y exclusión. Se proponen toda una serie de propuestas (por cierto, contrarias a las que propone el Fondo Monetario Internacional) para recaudar con justicia y que la política fiscal realmente sirva para luchar contra la desigualdad de ingresos y oportunidades. Partiendo de tres requisitos:

  • Aumentar la capacidad recaudatoria para blindar las políticas sociales sin que el esfuerzo recaiga injustamento sobre los que menos tienen.
  • Garantizar la progresividad y la equidad en la reforma fiscal. Que empresas e individuos tributen en función de su capacidad y de su actividad económica real.
  • Tolerancia cero contra el fraude fiscal: acabar con la evasión y elusión fiscal. Dentro del Estado español y en el ámbito internacional.

Un resumen de las propuestas del Informe, las tenemos en este Decálogo para una reforma fiscal justa y equitativa

1. La política fiscal debe combatir la desigualdad al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

2. Hay que recaudar lo suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades.

3. Se debe aplicar “tolerancia cero” al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores.

4. Los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer.

5. Recaudar más no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres. Quien más tiene, ha de contribuir más.

6. Todos, empresas e individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones.

7. Las grandes fortunas y las rentas del capital tienen que contribuir en mayor medida, para reducir la presión sobre los salarios y el consumo.

8. El sistema tributario tiene que ser progresivo y equitativo en su conjunto sin medidas que favorezcan los intereses de unos pocos.

9. Los beneficios fiscales deben ser excepcionales y solo deben aplicarse, si permiten crear valor real y duradero (como la creación de nuevos empleos de calidad).

10. Una buena política tributaria requiere un debate público abierto, transparente y con participación ciudadana.

La reforma fiscal prevista por el gobierno es una oportunidad para dejar de ser el segundo país más desigual de Europa y de recuperar políticas y derechos sociales como las rentas de inserción, la sanidad y la educación públicas y la cooperación para el desarrollo.  Una oportunidad para gobernar en beneficio de una minoría y no en el de unos pocos, a la vista de lo que hemos votado (o no) millones de españoles hace unos días, en vez de enfadarse con el informe (que lo harán y mucho), quizá deberían leerlo y gobernar para todos y todas.

¿Ya han firmado?

@xosecuns

Imagen de previsualización de YouTube

Entrada actualizada. Original publicada en Mayo de 2014

Administración, Bancos, Campañas, Corrupción, Desigualdad, Empleo, Empresa, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia, Unión Europea
Escrito por xosecuns 13 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

La mujer del César: ¿Lucrarse con la pobreza?

11 de febrero de 2016 a las 1:20

No admitimos el lucro en la lucha contra la pobreza y la exclusión

¿Estará de acuerdo Trinidad Jiménez con esta exigencia de miles de oenegés de acción social o de cooperación al desarrollo? Seguro que si. ¿Lo defenderá cuando se incorpore a Telefónica, esta agencia de colocación de élites?

telefonica

Fuente: La Voz de Galicia

La verdad es que grandes empresas están ganando y por goleada a la labor de muchas organizaciones solidarias en España y por todo el mundo. No hay fronteras para el capitalismo de amiguetes que sustituye la libre competencia por las puertas giratorias, la inversión en paraísos fiscales para evitar tributar en España y el compadreo opaco entre grandes empresas y políticos en perjuicio de PYMES, personas y la propia democracia,

Con estas armas se están ganando infinidad de concursos públicos. A Coruña, por ejemplo, acaba de expedientar a una empresa de Florentino Pérez por desatender a personas dependientes. Es una exigencia unánime de las plataformas de oenegés la  implantación de cláusulas sociales en la contratación pública o conciertos sociales, reconociendo la experiencia y valores de las organizaciones no lucrativas y asegurando que trabajan y compiten en igualdad de condiciones.

Los intereses empresariales parece que también se están adueñando de la política de cooperación para el desarrollo. A veces bajo hermosos nombres como alianzas público privadas. Con multitud de ejemplos sobre todo en América Latina.

Para reflexionar sobre este tema, es un honor cederle el blog a Miquel Carrillo, Presidente de Ingeniería sin Fronteras y responsable de incidencia política en la red de ONGD Àgora Nord Sud

Gràçies Miquel!

Cooperacion empresas justicia

La mujer del César

Hace unos años andábamos por Managua investigando para llevar a cabo un documental sobre la historia de la Cruzada de Alfabetización. Como es lógico, las conversaciones con tanta gente que vivió la que quizás fuera la última revolución del siglo pasado, en su acepción clásica, no sólo nos llevó a evocar episodios tan inspiradores como aquel, sino también todas las circunstancias que envolvieron su colapso. En una de aquellas deliciosas charlas, Fernando Cardenal nos contó cómo el proyecto sandinista no se vino abajo tanto por la derrota electoral provocada por el desgaste de la guerra, sino por el desprestigio que generó la ‘piñata’.

tipos-de-plumaLa piñata es ese juego típico de los cumpleaños infantiles, muy centroamericano y mejicano, en el que un niño golpea una figura de cartón repleta de chucherías, que acaban en las manos de todos los que se ríen de sus palos de ciego hasta que finalmente acierta. Pues bien, nos relataba Fernando, en una reunión del Frente Sandinista en aquellos meses de ‘piñata’ postelectoral, en los que se repartió a escondidas y al tun-tun entre casi todos sus dirigentes las propiedades y activos nacionalizados durante la revolución, la ex-comandante guerrillera Dora María Téllez, harta de lo que era un secreto a voces, se levantó en medio del auditorio y espetó a todas aquellos compañeros que se estaban beneficiando de su posición privilegiada: “Yo no necesito ver cómo roban la gallina, me basta con ver las plumas que han quedado en el suelo para saber que se la han llevado“.

Tampoco nosotros necesitamos una investigación exhaustiva de las relaciones entre las grandes empresas con razón social en el Estado y los partidos políticos, para ver lo bien engrasadas que están las puertas giratorias en nuestro país. El último capítulo se está produciendo, a cámara lenta para no ser utilizado como arma política arrojadiza en las negociaciones para formar gobierno, a raíz del fichaje de Trinidad Jiménez, ex-ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación con el último gobierno de Zapatero, por parte de Telefónica.

La influencia que estas grandes empresas tienen en la definición y puesta en marcha de las política públicas es más que evidente, las plumas las pueden encontrar a diario en todos los medios de comunicación. La cooperación al desarrollo no ha sido ajena a esa injerencia de un gran empresariado que no ha querido dejar pasar una sola oportunidad para expandirse por potenciales mercados, azuzados por una crisis de proporciones desconocidas.

Cooperacion empresas lucro alianza publico privadaInterpretando sesgadamente la necesidad identificada en los Objetivos del Milenio de realizar nuevas alianzas en el campo del desarrollo y de atraer nuevos actores, Exteriores ha metido a capón a empresas como la que dirige el señor Alierta, el BBVA, Santillana y otras tantas, construyendo un discurso teórico sobre la necesidad de contar con ellas para atraer tanto nuevos fondos como fórmulas mágicas para disolver el nudo gordiano de la exclusión y la pobreza.

Precisamente esas empresas constituyeron años atrás en Perú un programa, orquestado por la AECID, que ha sido utilizado hasta la saciedad como el ejemplo recurrente de que era posible contar con nuestros campeones del IBEX35 en la tarea de luchar contra la pobreza. Sin embargo, el mainstream que obligaba a contar sus bondades en público, se disolvía sistemáticamente al acabar la función con un par de cañas en el bar de al lado del elegante auditorio de turno, si conseguías tomártelas con quien de verdad había estado en terreno y conocía las prácticas e intereses de unas y otras.

cooperacion transnacionalesAfortunadamente cada vez va imponiéndose más la idea, también entre las ONG que se apuntaron a ese bombardeo, de que esas grandes corporaciones aportan mucho más a la causa pagando religiosamente sus impuestos en casa y no en cualquier paraíso fiscal, y no intentando convencernos de que conseguirán que el ánimo de lucro, por un instante, no guíe sus pasos.

Pero Roma no olvida los favores, hayan servido o no para algo. Uno más uno, dos. Usted nos ayuda con la internacionalización y nosotros le buscamos un retiro de oro para cuando deje la política, no se preocupe. Y si no fue así, todos merecemos el beneficio de la duda, hay que obrar con extremada precaución y no dar pie a la sospecha, en un escenario por el que ya han pasado antes muchos otros, utilizando cualquier artimaña legal para saltarse los filtros que los partido se han autoimpuesto en esta materia.

La mujer del César además de ser casta debe parecerlo, y la señora Jiménez, quien seguro cuenta con innumerables capacidades profesionales para buscar otros caminos debería reconsiderar convertirse en una mujer de (César) Alierta.

@MiquelCarr

Administración, Cláusulas sociales, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empresa, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Su ONG le recomienda luchar contra la pobreza votando a…

18 de diciembre de 2015 a las 2:13

Votar AinoaPosiblemente sea uno de los millones de personas que aún no han decidido su voto el próximo domingo. Tienen suerte.

Primero porque les van a dejar votar. No podrán hacerlo millones de personas, entre ellas las 80.000 incapacitadas injustamente para hacerlo o el 95% de los residentes en el extranjero con derecho a voto, la mayoría jóvenes obligados a emigrar.

¿Todas? No, gracias a la campaña #Rescatamivoto, 3000 han encontrado un donante que votará en su nombre. El domingo votaré a quien Ainoa, desde Australia, me ha pedido (en un comentario de este post les cuenta su historia)

Pero también porque en estas elecciones hay muchas más opciones políticas entre las que elegir, más ganas de participar, de demandar cambios efectivos en la lucha por los derechos humanos, contra la desigualdad, la pobreza o la corrupción. Muchas de las 13.657.232 personas que en España están en riesgo de pobreza y/o exclusión social han decidido no quedarse calladas y exigen a partidos políticos que se mojen en sus compromisos… y también a las oenegés. 

Si, el mantra absurdo y cobarde típico de la parálisis solidaria “nuestra ONG es apolítica” está saltando por los aires. Hay que mojarse. Y por primera vez en España (en otros países es habitual) muchas lo están haciendo.

Los programas políticos son contratos. No papel de usar y tirar

En cada proceso electoral, es una tradición que muchas oenegés y sobre todo las plataformas y redes en las que suelen estar integradas, presenten documentos de demandas a los diversos partidos, quienes agradecen gentiles este detalle: entrevistas con candidatos, fotos llenas de sonrisas, presencia en redes sociales y medios de comunicación… Las propuestas se incluyen o no en los programas y si lo hacen pueden o no cumplirse. Todo muy viejuno, ya ven.

En las pasadas elecciones municipales, en Galicia tuvo cierto éxito la campaña Compromiso con las Personas. Poniendo nerviosos a bastantes candidatos presentando datos oficiales de inversión por ayuntamientos en servicios sociales y exigiendo compromisos compromisos factibles. El mensaje “las palabras no son suficientes, queremos compromisos” que escuchamos constantemente a muchos de los 654.000 gallegos y gallegas en pobreza o exclusión algo se escuchó.

Exigiendo compromisos. Comparando programas… ¿A quién votar el 20D?.

Si tienen interés y ganas de reflexionar y ver rankings de partidos antes de votar, además de las clásicas tablas en los periódicos, tienen rigurosas comparaciones de programas en muchas páginas, les recomiendo algunas: el Consejo General de Trabajo Social sobre políticas sociales. Más Democracia y su evaluación de programas electorales en materia de regeneración democrática.

Greenpeace respondiendo a la pregunta: Tu candidato preferido ¿es verde?. En Change.org han presentado El cambiómetro del voto. Civio ha comprobado el impacto de sus propuestas de transparencia y rendición de cuentas en los programas electorales. Hasta la consultora de lobby europeo Political Intelligence ha realizado una completa comparación de programas electorales (aquí tienen la ficha de servicios sociales y vivienda) o en votavalores.org han hecho un ranking de candidatos que defienden la vida, la familia y la libertad.

Pero “este es un nuevo show y hay nuevas reglas“, como dicen en The Newsroom

¿Qué información rigurosa precisa antes de votar?

La revolución en el Tercer Sector español de Acción Social y Cooperación se llama Polétika (Política+Etica)

Una completa plataforma impulsada por más de 500 organizaciones y movimientos de la sociedad civil que pretende facilitarnos (si, a nosotros) vigilar y presionar a los candidatos para que pongan a las personas en el centro de las decisiones políticas. Escuchando declaraciones y compromisos públicos, evaluando programas electorales y, a partir del 2016, facilitarnos el exigir que se cumplan los compromisos.

En 10 temáticas: cooperación al desarrollo, fiscalidad justa, educación, sanidad, protección social, salarios, participación y transparencia, conflictos internacionales, políticas de infancia y cambio climático.

Aquí tienen un detalle de lo que se pide en cada una de ellas y como se están comprometiendo los principales partidos en base a criterios objetivos y rigurosos, pero les recomiendo que dediquen el sábado de reflexión a bucear en la web y comprobar lo fácil que es evaluar cada apartado. A modo de ejemplo me voy a fijar en dos.

En Protección Social se demanda esto:

¿Quién hace caso en sus programa electorales?

Juzguen ustedes. Aquí explican en detalle las puntuaciones.

Poletika Proteccion Social

En Infancia se demanda esto

¿Quién hace caso en sus programa electorales?.

Aquí lo explican…las 52 organizaciones integradas en la Plataforma de Infancia (UNICEF, Aldeas Infantiles, Meniños, Caritas, Plan o Save the Children entre ellas) ¿Se mojan o no?

Poletika Infancia

Una aclaración para lectores susceptibles antes de seguir. ¿Significa que estas 500 organizaciones son de un partido político? No, desde su experiencia y conocimiento plantean demandas que consideran imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de las personas. Se las plantean a los partidos políticos quienes deciden si las incluyen o no en sus programas. Y en base a criterios y datos objetivos evalúan los programas y nos presentan los resultados para que decidamos, que ya somos mayorcitos.

10 Propuestas para una sociedad más inclusiva

Pero el sano avance democrático en nuestro país no acaba aquí. Si detrás de Polétika está 500 organizaciones, detrás de la Plataforma del Tercer Sector está la práctica totalidad de las miles de organizaciones de acción social de nuestro país, a través de sus siete plataformas y organizaciones como Caritas, Cruz Roja y la ONCE.

Tienen 1o demandas muy claras. Aquí pueden consultarlas en detalle. Como resume su presidente: “es necesaria una reforma Constitucional que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales, reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social” Propuestas 20D Plataforma Tercer Sector

Entre otras declaraciones, para el presidente de la Plataforma “los partidos más favorables a incluir una renta mínima son Podemos, Ciudadanos y PSOE, aunque ha asegurado que “todos los partidos” lo apoyan en alguna medida. Además, en lo referente a la calificación de los derechos sociales como “derechos fundamentales” en la Constitución y la inclusión del Tercer Sector como agente social reconocido en la Carta Magna, “todos los partidos menos el PP” son favorables, aunque señala que este último lo que rechaza es cambiar la Constitución“.

No es Polétika pero sin duda es un avance sustancial en la defensa de derechos sociales con demandas valientes pero necesarias.

Como soy algo friki para ciertas cosas, por mi cuenta y riesgo y con algo de ayuda, me he atrevido a hacer el siguiente cuadro e interpretando si los distintos programas electorales atienden las 10 propuestas de la Plataforma…

Propuestas 20D Plataforma Tercer Sector. Evaluacion

Dos dudas para izquierdas y derechas

Aunque se dice que ya no existen, no puedo acabar este artículo sin plantear dos dudas por si alguien se anima a responderlas después de las elecciones.

¿Por qué al Partido Popular le encanta pegarse tiros en el pié?.

No acabo de entender su afición por despreocuparse de cuidar y defender sus propuestas en política social (facilitando información para la mayoría de las webs antes citadas por ejemplo). Es cierto que a nivel estatal y en varias de las comunidades autónomas que ya no gobiernan, no tienen muchas razones para dormir tranquilos, pero en otras (Castilla y Leon y en bastantes medidas en Galicia por ejemplo) y en muchos ayuntamientos de la línea más demócrata-cristiana, no tienen mucho que envidiarle a gobiernos de ¿izquierda? (compruébenlo comprobando el gasto en protección y promoción social por habitante en su municipio en 2013, por cierto el Ministerio de Hacienda ya ha publicado los del 2014…).

¿Por qué los partidos de izquierda no acaban de respetar al tercer sector?

Hace unos meses en La izquierda, el Tercer Sector y los hijos de Rousseau Luis Barreiro escribía sobre la confusión que muchas organizaciones ven en gobiernos de distintas izquierdas (asistencialismo rancio frente a inclusión activa, el dogma del todo público, etc.), y con un cierto desprecio hacia muchas entidades (“Al igual que los toreros la izquierda clama: ¡Dejadme sola! No os necesito, yo haré mis programas sobre las realidades sociales en las que trabajáis. No preciso escucharos para saber que precisa esta sociedad”).

Es cierto que en bastantes municipios y comunidades se ha avanzado en este aspecto y hay una mayor participación y apoyo a entidades especializadas, pero sorprende ver que las demandas 9 y 10 de la Plataforma del Tercer Sector relativas al recocimiento e impulso decidido del dialogo civil, apenas hay respuesta.

Disfruten votando.

@xosecuns

Administración, Comunicación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 6 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Le pica? Pues vote o regale su voto

3 de diciembre de 2015 a las 1:18

Votar Abstencion pimientos (2)Pues parece ser que gallegos y canarios somos los que menos votamos en las anteriores elecciones generales. En 2011, en Galicia, nada menos que 704.999 personas tomaron la decisión política de abstenerse o de votar blanco o nulo. En toda España fueron nada menos que 10.361.756 personas las que dejaron que decidieran por ellas.

Me he enterado hoy gracias a una campaña viral puesta en marcha desde los Seminarios #Datactic3 que se han celebrado simultáneamente en Barcelona, Madrid y Bilbao con el objetivo de conseguir que más personas voten, que conozcan nuestro desigual sistema electoral y sobre todo que su voto sea lo más informado posible.

Votar Abstención gallegos 2011 2015Si siguen este blog, ya sabrán que ante la burda excusa del “yo no voto porque todos son iguales” mi respuesta es siempre la misma: “iguales a ti“.

Con el récord de 13.657.232 españoles en riesgo de pobreza y/o exclusión social es una irresponsabilidad quedarse en casa o posiblemente desperdiciar el voto blanco o nulo.

Votar en blanco sumoY la lección de participación democrática nos la están dando precisamente muchas de estas personas en pobreza o exclusión.

Hace dos años en un artículo algo pesimista, me obligaba a recordar que su opinión también cuenta porque justo ocurría lo contrario: el estudio “Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España” nos mostraba un auténtico apagón democrático al demostrar que aquellas secciones electorales caracterizadas por su elevada exclusión social es donde había una abstención extrema. Mucho más entre la comunidad gitana

Votar en blanco papelerasHoy es inevitable ser más optimista.

Es evidente el cambio político ocurrido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en donde miles de personas votaron teniendo como principal criterio para decidir su voto la defensa de los derechos sociales y la garantía de reducción de la pobreza, la exclusión o la desigualdad.

El Informe FOESSA de Caritas ya detectó que la llamada exclusión política bajó de un 51,7% en 2009 al 32, 2% en 2015.  Si quieren saber a quien votan tendrán que leer alguna discusión entre expertos.

Las personas primero: Las palabras no son suficientes. Queremos compromisos!

Un mayor deseo de participación democrática que es perceptible en las redes sociales y que tengo la suerte de poder disfrutar en directo y con lemas semejantes en algunos de los diferentes encuentros y seminarios de participación que se celebran por toda España, Portugal y la semana pasada a nivel europeo.

Disfruten un rato mientras se lo cuentan Yosehanna (Yosi) Ledesma y Javier Pérez, abriendo el V Foro sobre Pobreza y exclusión Social en Santiago de Compostela.

No hay personas desfavorecidas. Hay decencia y dignidad

Voten por quienes no les dejan votar

Votar siguen siendo una aspiración para miles de personas en nuestro país.

Voto CERMI discapacidadParece mentira, pero el CERMI ha publicado un manual de apoyo para el ejercicio del derecho al voto para las personas con discapacidad de cara al 20D.

Una guía en la que se exige que se cumpla la legislación vigente, empezando por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y se insta a reclamar plena accesibilidad tanto durante la campaña electoral como el día de la cita con las urnas (programas electorales en lectura fácil, papeletas en Braille, transporte accesible, etcétera). Y en la que se insta a las 80.000 personas sin derecho a voto por razón de discapacidad intelectual o enfermedad mental a reclamar su restitución.

¡Ustedes voten por mi! ” nos decía Yosi en el vídeo. Garantizar una participación efectiva es también un reto con los derechos de los inmigrantes. En las elecciones generales no pueden hacerlo, cuando son tan españoles como cualquiera.

Ya en las pasadas elecciones locales apenas pudo ejercer su derecho al voto el 10% de los residentes extranjeros. Mientras que en varios países europeos el derecho al sufragio se concede a los inmigrantes en las elecciones locales después de cinco años de residencia, en España se requiere, además, un acuerdo de reciprocidad con el país de origen correspondiente. Inmigración y democracia parece que siguen sin tener sentido en la misma frase.

Voto a quien le importa el voto emigrante

Tú puedes votar y no quieres, yo quiero votar y no puedo. Rescata Mi Voto

Tampoco podrán votar de nuevo la mayoría de los miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, que en los últimos años y al grito de “No nos vamos. Nos echais” se han visto obligados a marchar de nuestro país para buscarse la vida.

En las elecciones del del 20 de diciembre nuestros emigrantes volverán a ser abstencionistas forzosos. Y eso que hay casi dos millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto, que el 80% de ellos tiene pensado votar en las próximas elecciones generales. El 95% no lo hará. ¿A alguien le importa el voto emigrante?

FB_IMG_1449400186226Es la principal conclusión de un informe elaborado por la plataforma ciudadana Marea Granate, que lucha de forma apartidista por los derechos de los emigrantes españoles y que denuncia uno de los peores pucherazos electorales de nuestra historia reciente, tras la reforma electoral de 2011 en la que se introdujo por primera vez el llamado “voto rogado”, modalidad por la cual el elector residente fuera de España se ve obligado a solicitar expresamente el derecho a voto.

Votar Rogado Marea GranateSus números cantan: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está integrado por 1.880.026 personas con derecho a voto. Gente que ha ido a la embajada, se ha inscrito en el Registro Consular -perdiendo con ello su cobertura sanitaria en España- y que ha rellenado la solicitud correspondiente. Sólo han conseguido terminar esta yincana burocrática de ruego de voto 115.055 personas, un mísero 6,11%. Pero con el ingenio y la decencia no se puede…

#rescatamivoto

¿Piensa abstenerse el 20 de diciembre?

Pues antes de hacerlo, desde la Marea Granate le proponen donar su voto a un emigrante que quiere votar y no puede. De esta forma, un abstencionista voluntario podrá donar su voto para que un abstencionista forzoso ejerza su derecho fundamental.

Y de forma muy sencilla, aquí se lo explican.  De hecho en múltiples países, como Francia o Reino Unido, se puede designar a una persona para que vote en tu lugar, se le llama “vote par procuration” o “vote by proxy“.

Anímense abstencionistas. Ya hay 137 votos rescatados y 1261 emigrantes huérfanos aún necesitan un donante (en Galicia 98, 12 ya lo han conseguido…)

¿Y a quien votar?

Pues también aquí están cambiando las cosas. Por primera vez en España muchas oenegés coherentes se están mojando y con información objetiva y rigor están lanzando sus indirectas. Pero se lo cuento otro día. Un avance: Política + ética ¿Ya conocen Polétika?

Si es que hasta niños y niñas se están mosqueando…

@xosecuns

Administración, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Incidencia, Menores y jóvenes, Participación, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza, Transparencia, Voluntariado
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

5 ideas para gobernantes que luchen contra la pobreza

16 de junio de 2015 a las 18:48

Evol AROPE España Galicia 2004 a 2014 Pobreza ExclusiónPocas personas candidatas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas no se han enterado que la lucha contra la corrupción y la pobreza ha sido decisiva para decidir el voto de miles de ciudadanas.

En estos intensos meses, aprovechando la campaña “Ayuntamientos al servicio de las personas” he tenido la oportunidad de entrevistarme con más de 40 candidatas de todos los partidos. Bastantes van a tener por primera vez responsabilidades políticas en ayuntamientos y en la mayoría he percibido una gran ilusión y ganas de trabajar con honradez. Permítanme decirles que les admiro por anticipado por ello.

Como he tenido la suerte de vivir etapas semejantes desde diversos puntos de vista, con mucha humildad me he permitido hacer una lista de perogrulladas por si les sirven. Empiecen viendo lo que un ex-alcalde le dice al recién elegido Tommy Carcetti en esa maravilla de The Wire. Más o menos creo que esto lo que se les viene encima…

Imagen de previsualización de YouTube

Tenga claro sus principios y su nivel de tolerancia a la frustración

Gestionar una empresa es muy difícil: el cliente tiene que quedar satisfecho o no vuelve a comprar, entra en pérdidas y cierra. En la administración pública depende de más factores: peleas políticas, equipos desmotivados, burocracia e inseguridad jurídica, intereses ocultos, incompetencia disfrazada de una pretendida defensa de derechos. El cliente, bueno, a la cola.

Todos los días, día y noche durante los próximos cuatro años va a tratar de “mover un paquidermo“. Por el camino le disgustarán y desconfiará de sus compañeros de partido, funcionarios,”capitalistas de amiguetes” que pretenderán facturar más caro porque si o lo que gritaban contra sus “corruptos” predecesores porque no les financiaban – con razón- y que ahora no dudan que usted lo hará. Posiblemente también algunos familiares y amigos cuando le pidan favores. Mucha gente no le volverá a hablar cuando cuando acabe, por muy bien que lo haga… Cuando alguien grita “¡Todos los políticos son iguales! suelo responderSi: iguales a usted” 

No va a poder cumplir todo su programa electoral, pero con principios claros y firmes, peleando por la personas que prometió defender, buscando aliados, escuchando y dialogando se aproximará a un aceptable gris. Y por el camino se encontrará inesperadamente con excelentes profesionales y personas.

Gobierne para las personas y contra la desigualdad

Democracia pobreza exclusión participación alegriaLas que le pagamos con nuestros impuestos y sobre todo las que peor lo están pasando. El resto intermediarios.

En España es una salvajada: casi 14 millones de personas están en pobreza o exclusión, el 29,2% de la poblaciónYa debería saber cuantas de estas personas viven en su ayuntamiento o comunidad. En Galicia desde luego.

Hasta la OCDE ha advertido de que el drástico aumento de la desigualdad está poniendo en peligro nuestro crecimiento económico. Y hoy a Teresa Cavero y a mi casi se nos saltan las lágrimas al ver al FMI decir que “Hacer a los pobres más ricos es bueno para el crecimiento”. Una desigualdad que perjudica desde luego a los que peor lo están pasando pero también a pequeños y medianos empresarios, y a la mayoría a quienes nos han reducido nuestro nivel adquisitivo o que pagamos más impuestos como el IBI que lo que nos corresponderían para compensar lo que unos pocos defraudan

Cuando eres pobre, la dignidad es lo único que te quedadice Javier. Y de dignidad se aprende hablando con las personas, buscando que participen, como se está empezando a hacer de forma admirable en muchas ciudades, en persona o por redes sociales. Y si alguien le viene diciendo que habla “en nombre de”, compruébelo:”Las ONG creíbles son altavoces, no portavoces“.

Decídase ya: Luchar contra las causas o contra las consecuencias de la pobreza

Es su principal decisión. Dejarse llevar por la deriva de la emergencia continua y el asistencialismo o afrontar programas de inclusión activa.

Gracias Xunta de Galicia Pobreza Asistencialismo  Desigualdad Comunicación No me pidan calmaLo primero es inmediato, vistoso, mediático, aparenta solucionar un problema hoy pero condena a un futuro de pobreza a miles de ciudadanas. Es una trampa.

Lo segundo es complejo. Implica olvidarse de medidas-espasmo y planificar y establecer indicadores a medio y largo plazo, fortalecer los servicios sociales de base en su ayuntamiento o en las ONG que trabajan con este enfoque. Asegurar que las areas de empleo y servicios sociales reman política y técnicamente en la misma dirección (mucho mejor si dependen de una misma responsable). Pero es la única garantía de respetar a las personas y que dentro de cuatro años no sigamos hablando de lo mismo.

Más claro. Hace cuatro años eran imprescindibles medidas de recogida y reparto de alimentos o bienes de primera necesidad. Hace tres o dos puede que también. Y no se reconocerá nunca lo suficiente el sacrificio y solidaridad de miles de personas voluntarias en los Bancos de Alimentos, por ejemplo. Pero es obsceno que hoy se siga chantajeando a personas y organizaciones para que se ayuden entre ellas porque su gobierno municipal no quiere complicarse la vida.

Abran este año los comedores escolares si quieren, es una causa perdida intentar convencerles de los riesgos de esta dudosa medida. Pero el año que viene será un rotundo fracaso si lo vuelve a hacer porque no ha conseguido dar una solución estable a cada familia (renta mínima, tarjetas de compra, plan contra fracaso escolar y de inclusión…)

No pierda un año pretendiendo hacerlo todo sin contar con las ONG

Foto: Luisma Murias (La Nueva España)

Foto: Luisma Murias (La Nueva España)

Quizá tenga ese dogma de cierta izquierda de que todos los servicios sociales deben ser públicos, ese desprecio burdo a las ONG del que nos hablaba Luis Barreiro. Se encontrará con ONG que simplemente le van a decir “tu dame el dinero que ya se yo en que gastarlo” pero otras muchas aliadas en su defensa de derechos sociales, pegadas al terreno, innovadoras, con experiencia y con una agilidad en la gestión que no encontrará en su ayuntamiento.

Lean si no de nuevo las propuestas de EAPN España, EAPN Galicia, la Plataforma del Tercer Sector, el CERMI o la Coordinadora de ONGD. O estas 10 propuestas ciudadanas para constituir los ayuntamientos.

Así entendido, las ONG no son la cara bonita de la privatización de servicios sociales, sino una parte imprescindible en la concepción pública de los mismos y su principal aliada para que el lucro no tenga cabida en la lucha contra la pobreza.

Reconozca este hecho, no pierda el tiempo en debates estériles, juzgue en base a eficencia y resultados, implante cuanto antes clausulas o conciertos sociales en su contratación pública y convocatorias plurianuales de subvenciones para exigir resultados y no papeles, resuelvalas en el primer trimestre del año publicando de inmediato los proyectos aprobados y rechazados y su puntuación (en la cooperación al desarrollo gallega hace años que lo hacen así)

Si tiene que obrar, empiece por la accesibilidad

Menos cemento y más conocimiento”, le espetó hace unos meses la responsable europea del programa FEDER al presidente de la Xunta de Galicia. Y este mensaje vale para cualquier concejala de urbanismo.

Sobran edificios públicos vacíos. Y aunque la “dictadura del bache” siga poderosa, la etapa de construir sospechosas infraestructuras inútiles, el “roba pero obra” ha pasado. Lo que sigue son múltiples calles, espacios públicos, locales comerciales, viviendas… inaccesibles para millones de personas con alguna discapacidad.

Esta legislatura debería ser por fin la de la accesibilidad: la de un plan integral de adaptación de todo tipo de espacios públicos y privados a cualquier discapacidad (física, cognitiva, ceguera, personas sordas, etc): obras, pictogramas, lectura fácil, traducción sistemática a lengua de signos, Braille, etc. Además de garantizar los derechos de todas sus ciudadanos, fomentará la economía local apostando por ONG con experiencia y calidad contrastada y por pequeñas constructoras. Y tendrá como los mejores asesores al 10% de la población de su municipio con discapacidad.

Y por si le interesan… otras cinco perogrulladas más...

xosecuns

Roba pero hace obra,corrupción,pobreza,democracia

 

Administración, Cláusulas sociales, Corrupción, Desigualdad, Impuestos, Inversión social, Participación, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Secretos y corruptelas españolas que matan?

21 de mayo de 2015 a las 0:48

La lucha contra el tráfico de armas que sólo sirven para cometer atrocidades tuvo una buena noticia hace seis meses, cuando tras veinte años de esfuerzos por fin se aprobó en Naciones Unidas el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.

Alberto Estévez, uno de sus protagonistas, nos lo contó en detalle. Les dejo de nuevo con el porque la lucha sigue. También en España donde supongo que no les sorprende que en el tráfico ilegal de armas haya serios indicios de corrupción.

En el texto hay datos, argumentos y propuestas rigurosas, pero les sugiero que lo lean después de ver tanto el siguiente vídeo como el que cierra este post. Son los efectos secundarios de este “comercio”.

Gracias de nuevo, Alberto

¿Secretos españoles que matan?

Supongo que quieren parte del pastel

armas Informe secretos que matanEso me respondió, hace ya unos años, un alto cargo en la embajada española en Arabia Saudí, cuando le pregunté sobre las exportaciones de armas “Marca España” a este país.

En la última década, el valor de esa “parte del pastel” (aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles españoles) exportado al autocrático régimen saudí, supera los 725 millones € , lo que lo ha convertido en el primer importador de armas españolas en Oriente Próximo, por delante de Emiratos Árabes Unidos (719 millones) y Egipto (277).

Según el informe ¿Secretos que matan? publicado el mes pasado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, las ventas de armas españolas en la primera mitad de 2014 alcanzaron un valor de 1.445 millones €. Una de cada cuatro de esas exportaciones tuvo como destino Oriente Próximo y superaron los 330 millones €.

Previsiblemente a finales de este mes el Gobierno hará público el informe anual de exportaciones de armas de 2014 y en junio comparecerá en el Parlamento, para que la Comisión de Defensa elabore un dictamen con recomendaciones sobre este tema tras el verano, si el calendario electoral lo permite.

Corrupción, comercio de armas y opacidad

Armas Defex venta de armasCuando algunos medios de comunicación se están haciendo eco de las investigaciones sobre corrupción en exportaciones de armas de la empresa Defex, cuyo accionista mayoritario es el Estado español, a Angola y Arabia Saudí, conviene recordar las palabras de Andrew Feinstein, ex parlamentario sudafricano del Congreso Nacional Africano (ANC): “Diversos estudios apuntan a que la corrupción en el comercio de armas supone aproximadamente el 40 por ciento de todas las transacciones internacionales en materia de corrupción.” Feinstein dimitió de su puesto tras las trabas gubernamentales para poder investigar la corrupción en una venta de armas británicas en 1999 que supuso “comisiones” de £155 millones pagadas por BAE Systems, empresa denunciada por corrupción en operaciones con Arabia Saudí.

La corrupción está íntimamente ligada, y más en el comercio de armas, a la opacidad. Hace ya 20 años, cuando se hablaba poco de transparencia, las ONG lanzaron la campaña Secretos que Matan para que el Gobierno informara al Parlamento sobre las exportaciones de armas y revocase la decisión del Consejo de Ministros de 1987 de considerar secretas las actas de la Comisión Interministerial que aprueba las autorizaciones de exportación de armas.

Hemos ganado pequeñas grandes batallas y avanzado en el primer aspecto, pues España se dotó de una Ley específica en 2007 y publica desde hace años un informe anual que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Al menos sabemos qué y a quién vende armas España, pero la información publicada nos da una de cal y otra de arena.

Fuente: http://centredelas.org/es/

Fuente: http://centredelas.org/es/

Actualmente la información publicada por el Gobierno español no permite saber, por ejemplo, si hay unidades de las fuerzas armadas colombianas implicadas en violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos que emplean la munición, bombas, torpedos, misiles, aeronaves y escopetas vendidas en el último año a un país con un conflicto armado interno desde hace más de 50 años.

Tampoco no deja saber si los rifles, municiones y vehículos terrenos vendidos a Bahréin se usan para seguir acallando y castigando la disidencia y restringiendo las libertades de expresión, asociación y reunión en este país.

Ni nos permite saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha usado municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles en los ataques aéreos en Yemen, donde esta semana se han reanudado los ataques en medio de una grave crisis humanitaria con más de 150.000 personas desplazadas internas y cerca de 1.000 civiles muertos y más de 1.500 heridos. Algunos de esos bombardeos han destruido o dañado hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, mezquitas, vehículos de transporte de alimentos, fábricas, gasolineras, redes telefónicas, centrales eléctricas y estadios. Las ONG hemos pedido que se investiguen estos ataques, para determinar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario, como parecen indicar todos los indicios. Si es así, habrá que juzgar a los responsables. Mientras, España debe suspender las exportaciones de armas a los países de esa coalición.

Ni un arma para cometer atrocidades

Esa es la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, y que, tras 20 años de campaña, entró en vigor en diciembre de 2014, que ya cuenta con 67 Estados Parte y 130 Estados firmantes, incluidos importantes fabricantes de armas como Francia, Alemania o Reino Unido. Este principio refuerza el artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas españolas, según el cual se podrán denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Por todo ello, en la próxima legislatura será necesario adoptar medidas significativas de mejora de la transparencia en los informes sobre exportaciones de armas (las actas de la Junta Interministerial siguen siendo secretas), asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo para garantizar que ni un arma española se utiliza para cometer atrocidades. El que los partidos incluyan este tema en sus programas depende del interés que tenga la ciudadanía en ello.

Y lo que luego votemos, claro está.

@aestevez212

 

Campañas, Corrupción, Derechos humanos, Naciones Unidas, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net