Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Posts tagged ‘Inclusión’

Mozas e mozos tutelados. Vítimas, non culpables

3 de septiembre de 2014 a las 11:26

¿E ti por qué estás nun centro de menores se non tes cara de mala?”.

Preguntáronllo nunha entrevista de traballo a Jenni, unha xoven ex tutelada, cando ainda residía nunha das vivendas de acollida da ONG Igaxes3. Non se trata dun caso aillado. Os xóvenes que viven en centros de protección vense día a día na difícil tarea de procurarse un futuro e, ademáis, de combatir a sospeita dos demáis. A sospeita de quen quere ver neles persoas problemáticas ou conflictivas.

Foto: www.fepa18.org

Como calquera outro prexuicio social é mentira: os mozos e mozas que viven nunha situación de protección non son culpables, senon vítimas. As razóns de que viviran separados das súas familias non son responsabilidade súa: nalgún intre padeceron unha situación que lles viu imposta e que os obligou, ademáis, a afrontar unha traxectoria vital moi complexa.

Detrás de historias positivas como as de Youssef, Lis, Ousmane o Sonia ou outros moitos xóvenes sen apoio familiar que se fixeron maiores nun centro de menores. Detrás da sensatez de Jose, un mozo ex-tutelado do recoñecido programa Mentor ó que poden ver no vídeo (minuto 6), hai un traballo inmenso de profesionais con vocación e unha elevada formación. Con varios deles tiven a sorte de estar hai uns meses no encontro de FEPA “Creando un mañana“.

De esforzo e formación eficaz faláballes hai anos, cando se presentou a primeira edición do xa prestixioso e esixente Máster en Intervención e Emancipación de Xóvenes en Conflicto Social organizado por Igaxes3 e a Universidade de Santiago de Compostela. E que agora ten aberto o prazo de inscripción para a súa cuarta edición.

Deixolles coa historia de Rocío Vázquez, ex-alumna do Master e educadora nunha vivenda de Igaxes3 (ao igual que outro 30% da súa plantilla). Demostrando todos os días que mozos e mozas non só son o futuro, tamén son o presente.

Grazas, Rocío.

Imagen de previsualización de YouTube

Vítimas, non culpables. ¿Por qué traballo con mozos e mozas tutelados?

Dende moi pequena admirei as miñas mestras e mestres. Sobre todo aquelas que me aportaron algo mais alá do estritamente académico. En xeral podo dicir que houbo grandes persoas que me acompañaron mentres medraba, que influíron en que a pedagoxía fose a miña vocación. Por todo isto, creo na aprendizaxe ao longo da vida, no aprender día a día e no proceso inacabado da educación. Tamén para min mesma, xa que quizais nesta profesión é na que máis debemos ser conscientes de que nunca se sabe todo e que non deixaremos de aprender algo novo,  por parte de todas e cada unha das persoas que nos rodean.

Topei con Igaxes3 por primeira vez hai sete anos, cando participei no proxecto Berenguela. Aínda que xa escoitara falar de empoderamento, non foi ata aquel momento que tiven a oportunidade de comprender a amplitude deste concepto. Nesta etapa tamén tiven a sorte de coñecer Humanus CAM: en Lisboa achegámonos a esta experiencia de empoderamento persoal e colectivo. Isto axudoume a ver que podemos e debemos seguir medrando como persoas e como grupos.

Cando traballamos nun proxecto, os educadores e educadoras non somos unicamente executores, senón tamén beneficiarios. Os e as profesionais do traballo con menores só temos sentido dende a verdadeira vocación educativa, e o noso obxectivo é o de aprendermos xunto ás persoas coas que estamos traballando, co fin global de construír unha sociedade mellor. Se isto non é así, mellor seguir outro rumbo.

Anos despois, ao inscribirme no Máster en Intervención e Emancipación de Mozos/as en Conflito Social, dei o primeiro paso para emprender un longo camiño. Se coma min decidides aventurarvos neste camiño, veredes que é pedregoso ás veces, pero nel iredes aprendendo con todos e cada un dos rapaces e rapazas con quen esteades día a día, sen deixar de sorprendervos a vós mesmas.

Mentres estaba realizando o Máster xurdiu a oportunidade de traballar como educadora no Programa Mentor. Naquel momento estiven nun mar de dúbidas, sobre todo relacionadas coa miña capacidade. Xa naquel momento consideraba que ser educadora nunha vivenda de apoio á independencia era un emprego moi esixente.

Pero finalmente aquí estou, e… que podo dicir disto? Que é incrible!! No meu emprego anterior eu era orientadora laboral e a miña relación coas persoas comezaba pola confección dun currículo. Algo verdadeiramente fácil e cómodo: achegábanse a min e pedíanme o que necesitaban. Porén, no traballo con mozos e mozas nunha vivenda tutelada non se parte deste punto, senón de moito máis atrás.

Ata chegar a este momento hai unha fase de quecemento, máis ou menos longa dependendo de cadaquén. Durante esta fase os rapaces e rapazas adoitan repetir “eu non quería estar aquí”. E nós, en exercicio de motivación profesional, repetímonos “estamos aquí porque queremos”. Nese vai e vén aprendemos a comprendernos para construír un camiño a seguir. Para mellorarmos e medrar, sen acabar nunca.

Nos dous anos que levo traballando na vivenda tutelada, aprendín sobre todo o verdadeiro valor do respecto. Ás veces partimos da idea de que todas e todos sabemos o que significa esta palabra e que podemos, xa que logo, esixirlles aos demais que o exerzan.

Pero algo que parece tan sinxelo, en realidade non o é. As persoas aprendemos a respectar vendo como outros nos respectan a nós mesmos. Cos mozos e mozas coas que traballamos sucede igual.

Aquí  descubrín que non é necesario berrar máis forte que o outro para acadar o seu respecto ou a súa escoita. Se isto fose así, eu estaría perdida, pois a miña gorxa non mo permite. Experimentei que, sen perder a calma e mantendo sempre o respecto cara ao outro, máis tarde ou máis cedo acabarán por responderche do mesmo xeito.

Nada máis me queda que dicirvos, a aquelas e aqueles que xa esteades decididos e motivados para ser especialistas na intervención coa mocidade, que sexades benvidas á aventura inacabable de empoderarse para empoderar.

Rocío Vázquez

Empleo, Formación, Inclusión, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 6 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Jóvenes tutelados: víctimas, no culpables

3 de septiembre de 2014 a las 0:55

¿Y tu por qué estás en un centro de menores, si no tienes cara de mala?”.

Se lo preguntaron en una entrevista de trabajo a Jenni, una joven ex tutelada, cuando aún residía en una las viviendas de acogida de la ONG Igaxes3. No se trata de un caso excepcional. Los jóvenes que viven en centros de protección se ven día a día en la difícil tarea de procurarse un futuro y, además, de combatir la sospecha de los demás. La sospecha de quien quiere ver en ellos personas problemáticas o conflictivas.

Foto: www.fepa18.org

Como cualquier otro prejuicio social es mentira: los chicos y chicas que viven en situación de protección no son culpables, sino víctimas. Las razones de que hayan vivido separados de sus familias no son responsabilidad suya: han padecido en algún momento una situación que les ha venido impuesta y que les ha obligado, además, a afrontar una trayectoria vital de mucha complejidad.

Detrás de historias positivas como las de Youssef, Lis, Ousmane o Sonia y otros muchos jóvenes sin apoyo familiar que se han hecho mayores en un centro de menores. Detrás de la sensatez conmovedora de Jose, un joven ex-tutelado del exitoso programa Mentor al que pueden ver en el vídeo (minuto 6) , hay un trabajo inmenso de profesionales con vocación y una elevada formación. Con varios de ellos tuve la suerte de estar hace unos meses en el encuentro de FEPA “Creando un mañana“.

De esfuerzo y formación eficaz les hablaba hace años, cuando se presentó la primera edición del ya prestigioso y exigente Máster en Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social organizado por Igaxes3 y la Universidad de Santiago de Compostela. Y que ahora tiene abierto el plazo de admisión para su cuarta edición.

Les dejo con la historia de Rocío Vázquez, ex-alumna del Master y educadora en una vivienda de Igaxes3 (al igual que otro 30% de su plantilla). Demostrando todos los días que los jóvenes no sólo son el futuro, también son el presente.

Gracias, Rocío.

Imagen de previsualización de YouTube

Víctimas, no culpables. ¿Por qué trabajo con jóvenes tutelados?

Desde muy pequeña he admirado a mis maestras y maestros. Sobre todo a aquellas que me aportaron algo más que lo estrictamente académico. En general puedo decir que ha habido grandes personas que me acompañaron mientras crecía, que influyeron en que la pedagogía fuese mi vocación. Por ello creo en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el aprender día a día y en el proceso inacabado de la educación. También para mí misma, ya que quizá es en esta profesión en la que debemos ser más conscientes de que nunca se sabe todo y de que nunca dejaremos de aprender algo nuevo, por parte de todas y cada una de las personas que nos rodean.

Conocí Igaxes3 por primera vez hace siete años, al participar en el proyecto Berenguela. Aunque ya había oído hablar de empoderamiento, no fue hasta entonces que tuve la oportunidad de comprender la amplitud de este concepto. En esta etapa también tuve la suerte de conocer Humanus CAM: en Lisboa nos acercamos a esta experiencia de empoderamiento personal y colectivo. Esto me ayudó a ver que podemos y debemos seguir creciendo como personas y como grupos.

Cuando trabajamos en un proyecto, los educadores y educadoras no somos solo ejecutores, sino también beneficiarios. Los y las profesionales del trabajo con menores solo tenemos sentido desde la verdadera vocación educativa, y nuestro objetivo es aprender junto a las personas con las que trabajamos, con el fin global de construir una sociedad mejor. Si esto no es así, mejor seguir otro rumbo.

Años después, al inscribirme en el Máster en Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social, di el primer paso de un largo camino. Si, como yo, decidís aventuraros en él, veréis que es pedregoso a veces, pero en él iréis aprendiendo de todos y cada uno de los chicos y chicas con quien estéis día a día, sin dejar de sorprenderos a vosotras mismas.

Mientras cursaba el Máster surgió la oportunidad de trabajar como educadora en el Programa Mentor. En aquel momento estaba en un mar de dudas, sobre todo relacionadas con mi capacidad. Ya en aquel momento consideraba que ser educadora en una vivienda de apoyo a la independencia era un empleo muy exigente.

Pero finalmente aquí estoy, y… ¿qué puedo decir de ello? ¡Que es increíble! En mi empleo anterior yo era orientadora laboral y mi relación con las personas comenzaba por la confección de un currículo. Algo muy fácil y cómodo: se aproximaban a mí y me pedían lo que necesitaban. Sin embargo, en el trabajo con chicos y chicas en una vivienda tutelada no se parte de este punto, sino de mucho más atrás.

Hasta llegar a este momento hay una fase de calentamiento, más o menos larga según cada cual. Durante esta fase los chicos y chicas suelen repetir “yo no quería estar aquí”. Y nosotras, en ejercicio de motivación profesional, nos repetimos “estamos aquí porque queremos”. En ese viene y va aprendemos a comprendernos para construir un camino a seguir. Para mejorar y crecer, sin acabar nunca.

En los dos años que llevo trabajando en la vivienda tutelada, aprendí sobre todo el verdadero valor del respeto. A veces partimos de la idea de que todas y todos sabemos lo que significa esta palabra y que podemos, por tanto, exigirles a los demás que lo ejerzan.

Pero algo que parece tan sencillo, en realidad no lo es. Las personas aprendemos a respetar viendo cómo los otros nos respetan a nosotros mismos. Con los chicos y chicas con que trabajamos sucede igual.

Aquí he descubierto que no es necesario gritar más fuerte que el otro para lograr su respeto o su escucha. Si esto fuese así, yo estaría perdida, pues mi garganta no me lo permite. He experimentado que, sin perder la calma y manteniendo siempre el respeto hacia el otro, más tarde o más temprano acabarán por responderte del mismo modo.

Nada más me queda que deciros, a aquellas y aquellos que ya estéis decididos y motivados para ser especialistas en la intervención con la juventud, que seáis bienvenidas a la aventura inacabable de empoderarse para empoderar.

Rocío Vázquez

Empleo, Formación, Inclusión, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¡Dejen a las personas con enfermedad mental ser felices!

1 de julio de 2014 a las 1:02

Quieren ser felices y no les dejan.

Las personas con enfermedad mental y sus familiares están recibiendo unas bofetadas que no merecen. Los prejuicios y el estigma vuelven con fuerza cuando parecía que lentamente estaban desapareciendo.

No se conforman. Siguen dispuestas a dar la cara, a autorganizarse y a reivindicar sus derechos. Y a su lado profesionales comprometidos de organizaciones como FEAFES GALICIA. Antonio Hernández les contó que tras siglos de sufrimiento era y sigue siendo la hora de las personas con enfermedad mental. Rocío Núñez detalló las 10 principales mentiras que aún mantienen este estigma (débiles, raras, peligrosas, vagas…)

La propuesta de modificación del Código Penal vuelve a definir a las personas con trastornos mentales como “peligrosas” (pueden solicitar que no se haga aquí), no se cumple la legislación que exige el cierre de los manicomios…

La salud mental está en estado crítico y para contárnoslo y denunciarlo con claridad, les dejo con Ana Escrigas, una comunicadora comprometida con esta causa y la de la inclusión social. Quizá por eso escribe el mismo día que se ha publicado esta imprescindible Guía para comunicar la salud mental.

Gracias Ana! (en mi caso sobre todo por la delicia de vídeo del final…)

Foto: Sergi Balfegó www.activament.org

Salud mental en estado crítico

Enciérrense usted y tres personas más en una habitación. Según las estadísticas, uno de ustedes padecerá algún problema de salud mental a lo largo de su vida.

Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, de la personalidad… Estamos hablando de patologías que afectan a más de 41.500 personas en Galicia y a 164,8 millones en toda Europa. Patologías que se pueden tratar y que con voluntad y constancia pueden dar lugar a la recuperación de una vida estable por parte del paciente. Y si son tantas las personas afectadas y es posible su recuperación, ¿a qué se debe la falta de recursos en la atención a este colectivo?

Hoy podemos decir que la atención a la salud mental se encuentra en estado crítico. Y no porque las personas afectadas no quieran recuperarse, ni porque sus familiares dejen de poner todo su empeño y más en el cuidado de la enfermedad, sino porque los recursos son insuficientes y en muchas ocasiones arrastran lacras de un pasado sombrío en el que las personas con enfermedad mental eran tratadas como monstruos y no como personas.

Imagen de previsualización de YouTube

No hace falta retroceder muchos años para recordar esta situación. De hecho, no hace falta retroceder ni un solo día. Aún hoy, en pleno siglo XXI, en una sociedad que se cree respetuosa, tolerante y defensora de los derechos humanos, podemos encontrar vestigios de lo que hasta hace tres décadas eran los llamados manicomios, lugares en los que se encerraban a las personas con trastorno mental privándolas de sus derechos y brindándoles una atención que estaba muy lejos de ser mínimamente digna.

Fue en 1986 cuando la atención a la salud mental vio una luz al final del túnel a través de la Ley General de Sanidad, que abogaba por una reforma psiquiátrica en la que los manicomios debían ser cerrados y sus pacientes derivados a recursos más adecuados. Treinta años después, en muchos lugares de España aún no hemos alcanzado la luz al final del túnel, y en otros tantos rincones del mundo esa luz es casi invisible.

Pero por si fuera poco, las amenazas contra los derechos de las personas con enfermedad mental se abren hoy nuevos senderos. Una propuesta de ley que define a las personas con trastornos mentales como “peligrosas”, que permite prorrogar condenas ilimitadamente y que consiente la libertad vigilada para este colectivo, no es sino un ataque frontal a los derechos más básicos de estos individuos. Y no solo eso, sino que asienta, difunde y convierte en ley unos prejuicios falsos y estigmatizantes que están asociados a estas personas desde la época de los monstruos y los manicomios. Así es como se presenta la propuesta de reforma del Código Penal formulada por Gallardón, a quien quizás habría que explicarle que “psicópata” y “psicótico” son términos que tan solo comparten la raíz léxica.

Imagen de previsualización de YouTube

Y así, ni más ni menos, se presenta hoy en día el panorama. Pero como sucede en todos los cuentos, incluso en los que relatan historias reales, aquí también existen héroes y personas dignas de admiración, y por eso es preciso ponerle capa y antifaz a todos aquellos que luchan cada día por cambiar esta situación y por salir adelante a pesar de los obstáculos. Los familiares son el bastón más sólido sobre el que se apoyan las personas con enfermedad mental, y a la vez el primero en alzarse a la hora de reivindicar justicia y derechos. Los familiares son, hoy en día, el único agente transformador de la realidad de este colectivo, y por eso merecen más que respeto y consideración: merecen soluciones que pongan fin a sus problemas.

Pero sobre todo cabe resaltar que son muchas las personas diagnosticadas que se empeñan día a día en demostrar su valía y en formar parte de una sociedad en la que parece que no hay sitio para todos, pues la exclusión siempre ataca a los más débiles y en este caso los protagonistas de esta lucha son unos de los más damnificados. No por eso se mantienen callados, y no por eso dejan de alzar la voz en la procura de una atención digna, una ley coherente, una sociedad justa y una salud mental que pueda salir de la unidad de agudos.

Ana Escrigas – @FEAFESGalicia

Imagen de previsualización de YouTube Imagen de previsualización de YouTube Administración, Comunicación, Derechos humanos, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Personas con Discapacidad
Escrito por xosecuns 6 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

10 claves para que 2.306.000 niños y niñas salgan de la pobreza

24 de junio de 2014 a las 15:53

A pesar de las miradas de preocupación de algunos amigos, este fin de semana he disfrutado leyendo el informe que hoy hace público UNICEF:  La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia.

Tras unas semanas bastante molesto con tanta noticia alarmista sobre pobreza, desnutrición infantil, comedores escolares  y en fin, la sensación de que el sufrimiento de miles de niños y niñas se está convirtiendo en mera carnaza política, tenía muchas ganas de leer información rigurosa y sensata. Como era previsible sabiendo que en este informe junto a sus autores Gabriel González y Armando Bello, colabora Marta Arias (que ya nos emocionó escribiendo sobre infancia y discapacidad)  sobran datos e información sobre la situación de la infancia en España y los retos que es imprescindible afrontar si queremos tener un futuro digno como país.

Les dejo diez conclusiones que he obtenido tras leer un informe neta y sanamente político.

1 El bienestar de todos depende (mucho) de niñas y niños

Invertir (que no gastar) en infancia es justo, es rentable, beneficia a todos, y es un elemento fundamental en el cumplimiento de los derechos de los niños y en la transformación de las sociedad…. Bonito, ¿verdad?. Pues ni de coña.

Las inversiones en los niños son aún una responsabilidad de padres y madres, mientras que los beneficios los compartimos todos. Muy justo no es. El 83% de los españoles entre 18 y 35 años creen con razón que no nos estamos preocupando por el futuro de las nuevas generaciones. La viabilidad de nuestro sistema sanitario y de pensiones, la garantía de igualdad de oportunidades y formación de calidad para todos y para que este país se pueda desarrollar en el futuro y deje de expulsar a nuestros jóvenes,etc dependen de ello.

En España y en todo el mundo. No es posible pretender luchar con exito contra la pobreza y la exclusión infantil en España si nos olvidamos de hacerlo en todo el mundo. Eliminar las politicas y presupuestos de cooperación al desarrollo es atacar la supervivencia de millones de niños y niñas, también los españoles. Ahora no podemos parar.

2. ¿Hacia un país sin niños?

En 2012, por primera vez en 42 años, la población descendió en España. De seguir esta tendencia en 2023 habrá casi un millón menos de niños y niñas menores de 10 años que en la actualidad (¡un 20,4% menos!).

Podemos tener diferentes opiniones sobre el grado de preocupación, las razones o los remedios de este hecho, pero lo cierto es que con esta tendencia vamos a un país envejecido y en decadencia. Ayudas públicas directas a familias con hijos, aumento drástico de la inversión en la educucación de 0 a 3 años, o mejora de la conciliación entre trabajo y familia, son algunas de las propuestas del informe.

3. Una sociedad más desigual desde la infancia.

2.306.000 niños y niñas vivían a finales del 2013 en riesgo de pobreza, el 27,5% del total.

Sólo este dato y viendo el gráfico de como se ha disparado en los últimos 5 años  ya estremece. Pero el informe es contundente al denunciar que lo que realmente se ha disparado en España, por mucho que oficialmente se intente negar, es la desigualdad. En esta tercera guerra mundial que están perdiendo los más débiles,  España está generando desde la infancia una desigualdad que de no corregirse sólo puede devenir en una sociedad todavía más desigual e injusta en el futuro. Se explica en este gráfico, pero sobre todo lo dicen muy clarito los chavales de Avilés.

4. La pobreza se concentra en los hogares con niños y niñas. Y más con la crisis.

El número de hogares con niños en los que que todos los adultos están sin trabajo ha crecido un 290% desde el 2007. La crisis ha puesto en evidencia algo que ya venía de antes, la pobreza está más extendida y es más severa y extensa en la infancia que en el resto de la población.

5. Las politicas publicas son claves. En España, con niños y niñas y con sus familias parece que no.

España es el segundo país de la Unión Europea, tras Grecia, en el que menos capacidad tiene la intervención del Estado (vía transferencias sociales) para reducir la pobreza: sólo 6,9 puntos porcentuales, frente a países como Irlanda que llegan a reducirla hasta en 32 puntos.

Este dato de Save the Children se refuerza en todo el informe al demostrar que “el sistema español de impuestos y prestaciones ha sido tradicionalmente uno de los menos efectivos en redistribuir las rentas familiares de toda la Unión Europea” y que “una de sus principales características es la práctica inexistencia de prestaciones de carácter familiar” (si quieren profundizar, no dejen de leer el informe Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España)

De 27 países de la Unión Europea, España es uno de los seis que no cuenta con un sistema de prestaciones por hijo a cargo. Y eso a pesar de estar entre los diez con mayores tasas de pobreza infantil. En el informe se demuestra que con una prestación universal de 1200 euros anuales por hijo a cargo hasta los 18 años, independientemente de los ingresos de la familia, reduciría la pobreza infantil en 450.000 personas (un 18% ) y la de 550.000 adultos (un 7%). Y a un coste muy barato: 9.400 millones de euros (no me diga que aún es de los que se cree la mentira de que no hay dinero)

6. Invertimos muy poco en niños y niñas. Y no preocupa mucho saber cuanto

Tan poco como que de nuestro PIB dedicamos a políticas de protección social de la infancia un ridículo 1,4% frente a la media del 2.2% de la Unión Europea.

La destrucción de presupuestos públicos ha sido drástica en estos ultimos años. Un 6,8% desde 2007 y un 14,6% desde 2010. 772 euros menos para cada niño y niña en apenas tres años.

Y analizar los presupuestos públicos en este ámbito, como en tantos otros es un reto al alcance de muy pocos heroes. La transparencia sigue siendo un reto.

7. Campeones europeos en el fracaso educativo

El gráfico es humillante. Y eso que hemos mejorado en los últimos años tanto en fracaso como en abandono escolar.

El acceso a una educación inclusiva de calidad en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación es una herramienta imprescindible para romper el círculo de la pobreza y la exclusión social. De lo contrario, los nietos de nuestros 2.306.000 niños y niñas en riesgo de pobreza hoy, lo serán también. ¿Pruebas?

Los jóvenes con madres que carecen de estudios postobligatorios la tasa de abandono supera el 30% mientras que es apenas el 4,6% cuando la madre tiene estudios superiores.

La tasa de riesgo de pobreza de los niños y niñas cuyos padres sólo han completado la educación secundaria obligatoria (47,4% en 2013) es cuatro veces mayor que la de aquellos que tienen estudios universitarios (11,4%)

8. Repitan conmigo: ¡la pobreza de mis hijos no es culpa mía!

“Las políticas de infancia no son políticas menores“. Con esta frase se abre el apartado “Otros escenarios son posibles“. Y creo obligado reproducir su advertencia de que se está instalando (en mi opinión de forma premeditada) la idea de que la pobreza de niños y niñas o sus resultados educativos son responsabilidad exclusiva de la familia o del propio niño, de que la igualdad de oportunidades es algo sólo importante cuando hay recursos o que la inversión en la infancia sea considerada una carga para las cuentas públicas que en tiempo de crisis es un lujo prescindible.

No lo malinterpreten. Nadie niega la responsabilidad de padres y madres. Todo lo contrario, en España como en otros países mediterraneos contrasta el elevado compromiso de las familias extensas (y con la crisis especialmente la de las personas mayores con hijos y nietos) con el mucho menor compromiso político y social.

9.Su opinión cuenta. ¿Les dejamos proponer?

Niños y niñas no votan. Aunque tengan reconocidos sus derechos, no suelen tener amigos influyentes ni capacidad económica para hacerlos valer o para denunciar en tribunales su incumplimiento. No participan de las grandes decisiones que les afectan y muchas veces no se valora el impacto que estas tienen sobre ellos.

Como en otros colectivos en riesgo de exclusión, su opinión apenas cuenta y es un grave error, porque no tiene nada que envidiar a la que se escucha en muchos parlamentarios o directivos de ONG. Es un soplo de aire fresco ver que todo un Informe lleno de opiniones sensatas o que se reclame que las personas mayores de 16 años puedan votar en las elecciones municipales.

Imagen de previsualización de YouTube

10. Es imprescindible un Pacto de Estado por la Infancia. #YoPidoPacto

Sobran las razones. Un compromiso político por encima de ideologías o del contexto económico. Como ya se hizo con el Pacto de Toledo de 1995 para proteger a las personas mayores y como se debería hacer en tantos otros ámbitos de la acción social.

Imagen de previsualización de YouTube

Déjenme hacer algunos comentarios positivos para terminar.

El informe ha sido cofinanciado por los trabajadores de Meliá Hoteles, a través de de la iniciatica de nóminas solidarias. RSE bien entendida.

Si son padres o madres, dense mimos. El 98% de los niños y niñas creen que “mis padres me tratan bien” Aparece en el informe: Bienestar infantil desde el punto de vista de los niños. Cataluña  y Castilla Leon son las comunidades con el bienestar subjetivo medio más bajo (85,3 y 85,7%). ¿Y la que mejor? Pues Galicia, claro, con un 88,9% …por si aún no han decidido donde ir de vacaciones.

El informe es demoledor pero me ha ilusionado mucho su enfoque decidido por defender y exigir derechos sociales y politicas públicas. Dicho de otra forma y para calentar el debate: 2.306.000 niños y niñas pobres. Podrían haber optado por pedir nuestra limosna para salvar a 6000 de ellos, conmoviendonos con imágenes sensibles, bocadillos mágicos, unas cuantas becas comedor o pintando monstruitos ridículos contra el hambre. No lo han hecho. Para mi eso se llama coherencia con una causa. ¿De que ONG se harán socios?

#YoPidoPacto Acabo de firmar junto a otras 1235 personas. ¿A que esperan?

@xosecuns

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¡Hola Banesco y Novagalicia Banco! ¿Adios Obra Social?

22 de diciembre de 2013 a las 20:11

Foto: Fresh Banking. Agustín Iglesias Otero. EAPN Galicia

Somos un país en guerra. En apenas cinco años hemos conseguido que en Europa sólo Letonia nos supere en desigualdad. Las víctimas de esta guerra son 13.090.000 personas pobres o en exclusión social. Dos millones más en sólo cuatro años.

En Galicia, la pobreza ya afecta al 16,8% de la población. Una tragedia, aunque menor que el 22,2% estatal. Son varias las razones de esta menor incidencia pero una de ellas deberían conocerla los nuevos dueños de Novagalicia Banco si quieren tener éxito: la obra social de las extintas cajas de ahorro.

Más de mil millones de euros invertidos en los últimos diez años, 25000 empleos creados, 7500 actividades en el 90% de los municipios gallegos y miles de personas beneficiadas. Ya tiene mérito que los profesionales de la Fundación Novacaixagalicia estén consiguiendo preservar el legado de aquella obra social legada por las extintas cajas y que en el 2014 dedicarán 31 millones de euros para ”la atención a los mayores, la asistencia a los colectivos más desfavorecidos, el fomento del empleo, la atención a la infancia y los diferentes programas culturales“. Y que lo hagan junto a oenegés gallegas de prestigio.

Lo reconocía hace dos años César González-Bueno (a el y a José Maria Castellano creo obligado agradecerles su esfuerzo):“La labor social que han hecho las cajas es un factor a tener en cuenta desde el punto de vista de gestión. En Galicia muchas personas tienen su cuenta en la caja (..), por su labor social. Sería lamentable, casi catastrófico, que la labor social de las cajas no continuara”.

Lo saben las 453.000 personas que en 2012 se beneficiaron directa o indirectamente del trabajo del Tercer Sector de Acción Social, de las 108 oenegés integradas en EAPN Galicia. Un trabajo realizado con calidad gracias en gran medida a la obra social. Lo saben y por eso siguen siendo clientes de Novagalicia Banco, muchas de las personas que luchan contra la pobreza con su tiempo o su dinero. No entenderíamos que se dejara a miles de personas en la cuneta, máxime cuando entre casi todos vamos a tener que pagar ocho mil millones de euros por la depravación e incompetencia de muchos directivos banksters de Caixa Nova y Caixa Galicia.

Son buenas noticias, que a Novagalicia Banco lleguen por fin y para quedarse expertos en gestión bancaria, pero sobre todo con su compromiso en aumentar la inversión social. Si cumplen, será  un 2014 para un cierto optimismo, porque tambíen se implantará definitivamente en Galicia, como en el resto de España la Banca Etica Fiare.

Banesco lo está demostrando en Venezuela. Pueden comprobarlo leyendo sus Informes de Responsabilidad Social y en el gráfico resumen de 1998 a 2013 de aquí arriba (gracias  Alba Muiños por localizarlo!). Se agradece leer sobre su concepto de “banca comunitaria” que cuentan con un Manual de Normas y Procedimientos que rige sus actuaciones, que su concepto de Socios Sociales “implique una relación de mediano y largo plazo que garantice la continuidad de los proyectos, para que los aportes no sean meras ayudas sino que constituyan un proceso de crecimiento de las organizaciones participantes” O que no participen “en proyectos de carácter individual, sin sostenibilidad técnica y financiera y que no tengan un efecto multiplicador en la comunidad (definido esto como al menos 100 personas)”.

Creo que su filosofía coincide con la que los profesionales de la gestión de la obra social han tratado de impulsar durante muchos años y servirá para poner en evidencia ese “todo para los pobres pero sin los pobres“, esa deriva asistencialista de la acción social hacia la beneficencia e individualismo más casposos a la que estamos asistiendo desde diversos gobiernos conservadores o hacia un populismo rancio al que están tendiendo peligrosamente desde ayuntamientos gallegos de una supuesta izquierda.

#obrasocialsi  

Artículo original en La Voz de Galicia: ¿Adiós Obra Social?

@xosecuns

No me pidan calma (Facebook)

Fuente: Pica para arriba. Diseño social

Bancos, Corrupción, Desigualdad, Exclusión, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia

Escrito por xosecuns 7 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Su opinión también cuenta

16 de septiembre de 2013 a las 9:12

Usted pídanos la canción que quiera. Ya le pondremos nosotros la que nos de la gana”.

La frase la escuché hace años en la radio y parece que triunfó en algunos de nuestros  dirigentes políticos.

Como ya saben, el lema del Movimiento 15M “¡No nos representan!” es compartido por la mayoría de los españoles. Tres de cada cuatro ciudadanos (74 %) consideran que el Congreso de los Diputados no representa a la mayoría de los españoles y un porcentaje incluso superior (80 %) no siente personalmente que le represente.

El desencanto y la ruptura con las instituciones ocurre en casi toda Europa y parece preocupar a muchos líderes políticos españoles y europeos. Quizá por ello, y para evitar una previsible abstención masiva en las elecciones europeas del 2014, la Unión Europea decidió que el 2013 fuera el Año europeo de los ciudadanos.

Ya ven. Es nuestro año y sin apenas enterarnos.

Querría destacar una frase del Manifiesto por una ciudadanía activa que intenta dignificar este año: “A una persona le es imposible ejercer sus derechos cívicos o políticos si no tiene garantizada la capacidad de disfrutar de los derechos sociales y económicos de cualquier ciudadano/a. La Unión Europea debería contemplar la contribución de los más desfavorecidos/as”.

¿Un noble proposito o un brindis al sol? ¿Realmente importa la opinión de TODAS las personas?

¿Qué es la democracia? El arte de hacer creer al pueblo que es el que manda / Xaquín Marin

A finales del 2011, 12.741.434 personas se encontraban en España en riesgo de pobreza y exclusión social. El 27% de toda la población. 2.300.063 personas más en sólo 3 años.

Múltiples estudios coinciden al denunciar también el drástico aumento de la desigualdad que asola por el mundo la marca España: en 2008 la renta del 20% más rico de los españoles era unas cinco veces superior a la del 20% más pobre; en el 2011 ya era de siete veces.

¿Qué opinan las personas que ya padecían pobreza o exclusión antes de esta “guerra”?

No importa demasiado. De hecho apenas votan como demostraron Braulio Gómez y Manuel Trujillo en su recomendable estudio para la Fundación Alternativas: “Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España”,analizando la exclusión social en relación con el derecho al voto y su ejercicio.

Este apagón democrático se plasma en toda su crudeza al demostrar que casi todas las secciones electorales que registran una abstención extrema en España están caracterizadas por su elevada exclusión social: Cañada Real en Madrid, Polígono Sur en Sevilla, el Barrio Gótico en Barcelona o el de Los Asperones en Málaga, por ejemplo, tienen el triste record de superar el 70% de abstención.

El estudio también aporta otras interesantes conclusiones sobre la exclusión política como que dentro de los ciudadanos y ciudadanas españolas en exclusión social, las que pertenecen a la etnia gitana participan electoralmente aún menos que los que no, que Andalucía concentra el 43% de las secciones con exclusión social extrema o que ni las prestaciones asistenciales ni el uso de los servicios sociales ayudan de forma significativa a integrar políticamente a los excluidos sociales. Los pobres no parecen estar “comprados” por los distintos gobiernos o por cualquier partido político.

¿Qué opinan los más de dos millones de nuevos pobres y/o excluidos, los nuevos desempleados, los que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes? ¿Votarán o han engrosado la lista del silencio y la abstención?

Participando y votando tod@s

Es el momento de que hablen y reinvindiquen sus derechos nuestros hijos con síndrome de Down y que los padres dejemos de ser sus interlocutores” reconocía el presidente de Down España en las pasadas elecciones generales.

Impedir el voto o la capacidad de ser elegidas a personas con discapacidad intelectual vulnera derechos fundamentales y la Convención Internacional de la ONU para las Personas con Discapacidad recordaban al mismo tiempo desde FEAPS y el CERMI, al tiempo que se publicaba una guía en lectura fácil para facilitar el voto y que reclaman, hoy mismo, que se reforme la Ley Electoral.

Garantizar una participación éfectiva es también un reto con los derechos de los inmigrantes. Mientras que en varios países europeos el derecho al sufragio se concede a los inmigrantes en las elecciones locales después de cinco años de residencia, en España se requiere, además, un acuerdo de reciprocidad con el país de origen correspondiente.

Tú vienes. Tú compras la tierra. Tú elaboras un plan. Tú construyes una casa. ¿Ahora me preguntas de qué color quiero la cocina? Esto no es participación

Esta pregunta de Susan George es un reto permanente dentro de muchas instituciones públicas y ONG de cooperación al desarrollo y/o de acción social en España, que saben y están empeñadas en aumentar el empoderamiento y la participación social y política de las personas con las que trabajan. Incluso cuando estamos asistiendo a una vuelta al asistencialismo y a la limosna a cualquier precio, aún a costa de la dignidad de las personas a las que se dice querer ayudar.

¿Pero es que tienen algo importante que decir?

Pues la realidad es obvia: Si, ni más ni menos que cualquier persona. Saben de lo que hablan.

Prueba de ello es que en los últimos años y por iniciativa de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) se han organizado variados y exitosos encuentros y foros de participación de personas en situación de pobreza y exclusión social. Les recomiendo la lectura del Manifiesto por una ciudadanía inclusiva de uno en cuya organización tuve la suerte de participar y si quieren profundizar, esta esplendida Guía para la participación social.

En Santiago de Compostela se acaba de celebrar el IV Encontro Galego de Cidadanía Inclusiva y les recomiendo que el 19,20 y 21 de setiembre vayan a Valladolid  y me acompañen, junto a otros 10 gallegos, al Congreso Estatal de participación organizado, les aseguro que con mucho esfuerzo, por voluntarios y trabajadores de EAPN España y EAPN Castilla y León.

Valladolid es una buena elección, la primera ciudad con una concejala con Síndrome de Down.

Los pobres van a levantarse y a conseguir su participación, a tomar lo que es suyo” Tracy Chapman

Si, ya se que este artículo es algo largo. Tienen una versión reducida en la Fundación Entretantos, una entidad referente en facilitar la participación ciudadana.

Imagen de previsualización de YouTube

@xosecuns

No nos pidan calma (En Facebook)

Administración, Comunidad gitana, Derechos humanos, Exclusión, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Pobreza, Tercer Sector, Unión Europea
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Una renta básica para todas las personas. ¿Por qué no?

17 de julio de 2013 a las 14:13

Sin riqueza extrema no habría pobreza extrema. Las dos cosas son evitables“, nos recordaba hace unos días  Francesç Mateu citando dos palabras imprescindibles: desigualdad y dignidad. Mucho más en esta época en la que un asistencialismo rancio parece que vuelve a ser el protagonista.

Pocas propuestas como la de la implantación de una renta básica universal intentan conjugar dignidad y lucha contra la desigualdad y pocas generan tanto debate. Para presentársela con rigor, les dejo con la periodista Elena Arrontes, autora para Global Voices y reconocida activista por la transparencia pública.

Gracias, Elena!

Iniciativa ciudadana europea por una renta básica universal

Renta Básica, hacia un proyecto social europeo

La idea de una renta básica universal e incondicional va abriéndose camino en Europa. Este proyecto aboga por un ingreso de dinero percibido por cada ciudadano desde que nace hasta que muere, para garantizar a cada individuo una cobertura mínima que le permita vivir en condiciones dignas. De implantarse, la renta básica reconocida como un derecho ciudadano, tendría un impacto social muy positivo en cuanto lograría erradicar la pobreza extrema, desmercantilizar el trabajo y ofrecer así más libertad a las personas a la hora de decidir qué actividades desean ejercer.

Imagen de previsualización de YouTube

¿Quiénes apoyan una Renta Básica?

Una gran parte de la sociedad civil y de la ciudadanía desconocen aún esta propuesta que suele generar escepticismo en quienes oyen hablar del tema por primera vez.  Las dudas más recurrentes surgen por la financiación de este modelo y la posibilidad de consecuencias nefastas como el fomento de la vagancia al dar la libertad al ciudadano de no trabajar.

Sin embargo, la iniciativa cuenta con muchos adeptos que luchan por que se lleve a cabo. El pasado 14 de enero, gracias al trabajo de grupos activistas de toda Europa, la Comisión Europea admitió a trámite la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por una Renta Básica. Desde entonces y hasta enero de 2014, está en marcha una campaña de recogida de firmas. Si se consiguen colectar más de un millón de firmas de al menos siete estados miembros de la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea deberán estudiar la implementación de una renta básica.

¿A quién beneficia?

Cualquiera que tenga la oportunidad de charlar con los expertos sobre renta básica, entenderá que es un tema muy estudiado al que se adhieren personalidades muy diversas en el plano ideológico. Entre las distintas variantes de este modelo, cada quien puede encontrar beneficios. De hecho, aunque la Renta Básica tiene un trasfondo socialista por la idea preponderante de reparto colectivo de la producción, recibe apoyo de neoliberales como Milton Friedman o James Tobin que en los años 60 sostuvieron ideas similares.

La Renta Básica, por lo tanto, no es el antónimo del capitalismo. Generar ingresos es una forma más de reactivar el consumo, fomenta el emprendimiento ciudadano sin otra base que el dinero propio permitiendo así la creación de empresas y negocios. Desde el punto de vista social, es un remedio contra la pobreza y la exclusión social, y la oportunidad de desarrollar nuevos paradigmas en la sociedad. Entre los más importantes, la renta básica permitiría desvincular el dinero del trabajo, o mejor dicho lo que el mercado define como trabajo. ¿Acaso el voluntariado y el activismo o bien cuidar de un familiar enfermo, estudiar, dedicarse a actividades artísticas no pueden considerarse como trabajo?

La Renta Básica nos invita a dejar de apostar únicamente por el valor mercantil. Existen una infinidad de actividades profesionales sin valor monetario que no dejan por ello de ser un trabajo aunque no sean reconocidas como tal. Además, la Renta Básica se plantea como una solución a uno de los grandes problemas actuales: no hay trabajo para todos los ciudadanos. La mayoría han sido sustituidos por máquinas y cuando no, son victimas de la crisis: el número de parados supera los seis millones sólo en nuestro país. La Renta Básica es un remedio contra el paro masivo, la precariedad laboral, la pobreza y la marginación de los más vulnerables.

¿Un modelo único de Renta Básica?

No hay un acuerdo unánime entre los defensores de la Renta Básica sobre la cuantía a repartir entre los ciudadanos ni tampoco acerca de si se debería eliminar los subsidios ya existentes o si se sumaría a éstos. Existen diferentes propuestas según la región o el Estado que la implante. Seguramente, no sea concebible una renta básica italiana igual a una aprobada en Noruega. Hay una serie de parámetros a tener en cuenta y son los que debería evaluar la Comisión si se aprueba la ICE lanzada en Europa. En todo caso, el catedrático Francisco José Martínez es contundente: “La renta básica no es una utopía como piensa mucha gente. Pretende ser una propuesta política anti-crisis de cara a las próximas elecciones europeas”.

¿Una solución contra todos los males?

Sobre los temores de que la Renta Básica incentive a los ciudadanos a no trabajar, el catedrático advierte: “La vagancia es una mentira capitalista. La gente está deseando trabajar, lo que rechazan son las condiciones laborales y el trabajo ingrato”.

Hay que dejar claro a los escépticos que no deben esperar que la Renta Básica sea la solución a todos los males. No es una varita mágica que puede con todo. Tampoco es fácil de conseguir: los gobiernos deberán mostrar mayor generosidad y estar dispuestos a realizar una reforma fiscal, un sistema de impuestos equitativo y progresivo, que la acompañe.

Es necesario entender que es una reivindicación social más en contra de las políticas del desmantelamiento del Estado de Bienestar, una medida propuesta con el objetivo de asegurar los derechos de la ciudadanía.

En las horas más bajas del europeísmo, la ICE por una Renta Básica es también el intento de construir un proyecto social europeo exigiendo derechos sociales comunes a toda la ciudadanía europea. Stanislas Jourdan, coordinador francés de la ICE, confía en que dentro en unos años, la Renta Básica se haga realidad. Opina que la incesable extensión de la pobreza en Europa obligará a los Estados a tomar medidas como éstas. Ve probable que la austeridad impuesta en los países en crisis dé un giro político. Afirma que dentro de las instituciones europeas, la Renta Básica ya cuenta con apoyos. Sólo falta un fuerte movimiento ciudadano que defienda la entrada en vigor de una Renta Básica reconocida como un derecho ciudadano (y no una limosna) para una mayor justicia social.

¿Y en España?

En nuestro país, la Renta Básica es defendida por personas a título individual, partidos políticos, organizaciones como ATTAC, asambleas y movimientos del 15M, el movimiento Baladre, además de grupos creados con el fin específico de promover este proyecto social. Un proyecto de ley para una renta básica extremeña ha sido aprobado en el parlamento tras presentar una Iniciativa legislativa popular. Oscilará entre los 300 y 600 euros.

@ElenaArrontes

Administración, Campañas, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Riqueza, Unión Europea
Escrito por xosecuns 11 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Servicios sociales, peor cuando más los necesitamos

12 de junio de 2013 a las 21:26

Permítanme darles el pésame si tienen la mala suerte de vivir en Canarias, Madrid, Murcia o en el infierno de Valencia, o de envidiarles si lo hacen en el País Vasco, Navarra, La Rioja o Castilla León.

Las comunidades peor y mejor valoradas en el Indice DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales, que la prestigiosa Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales , ha presentado esta mañana.  Su comprometido presidente, José Manuel Ramírez, es uno de los impulsores de la Marea Naranja, y ya le han leído en este blog diciendo que “los servicios sociales son personas, no números

El índice DEC (derechos, economía, cobertura) se elabora a partir de información oficial que proporcionan las comunidades o el Gobierno y se estructura en tres categorías:

  • Derechos: Las leyes de nueva generación que se hayan aprobado, es decir, aquellas que garantizan como derecho subjetivo y reclamable en tribunales una cobertura concreta al ciudadano.
  • Economía. El gasto consolidado en servicios sociales por habitante y año, y su porcentaje en relación al PIB de cada comunidad.
  • Cobertura (el que más peso tiene), con criterios como el número de trabajadores de los centros sociales, el desarrollo de la ley de dependencia, las rentas mínimas de inserción que reciben los ciudadanos más pobres, las plazas de residencia disponibles, la ayuda a domicilio, acogimientos familiares para menores en situación de desamparo, plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas y en centros para personas sin hogar…

Pueden consultar el informe completo (con la situación concreta de su comunidad), un resumen operativo ,un artículo de Jaime Prats sobre el mismo y hasta un vídeo de 1 minuto.  Les comento sus principales conclusiones:

Débil desarrollo de los servicios sociales. La razón es el tradicional atraso en esta materia, al habernos incorporado tardíamente a las estrategias de bienestar que, en los países más avanzados de nuestro entorno, llevaban décadas practicando.

Estancamiento de los servicios sociales en su conjunto y en especial de un Sistema de Atención a la Dependencia en proceso de desmantelamiento.

Entre 2009 y 2012 el presupuesto del conjunto de las Comunidades Autónomas en servicios sociales se ha reducido más de 478 millones de euros, un 3,64 % .El gasto por habitante se ha reducido un 1,75% en el conjunto del Estado, pasando de 280 € a 275 € en 2012.

Extraordinaria disparidad de esfuerzos, cobertura y derechos entre Comunidades Autónomas. O de como saltarse de forma escandalosa el artículo 9.2 de la Constitución. Alucinen: en Baleares invierten en servicios sociales 76 € por habitante y año, en el Pais Vasco, 796 € , un 941,8% más!.

Tienen ejemplos de sobra en el informe, les comento alguno:  Sólo un 4,2% de personas a quienes se ha reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, y ¡un 51,9% en Canarias!. En el País Vasco hay una plaza de acogida por cada 1,28 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección. En la Comunidad Valenciana ¡una por cada 30,98!

El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no depende sólo del esfuerzo económico, sino de como se gestiona y de si se hace con criterios de descentralización y protagonismo social. Extremadura por ejemplo dedica un 2,20% de su PIB  a los servicios sociales (el segundo más elevado después del País Vasco), pero sus resultados en cobertura de prestaciones o servicios, son mucho más pobres que comunidades como Castilla y León o Asturias, que dedican el 1,28 y el 1,59% de su PIB respectivamente.

¿Por qué? Las 4 comunidades con mejores resultados (Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León), tienen un alto nivel de descentralización y un gran protagonismo local en la gestión de los servicios sociales. Y al contrario, las menos eficientes son las más centralizadas.

Los servicios sociales no son determinantes del déficit de las Comunidades Autónomas. Aquellas que alcanzan un mayor desarrollo no son las que muestran un mayor déficit en sus presupuestos. La Comunidad Valenciana, la peor valorada y la segunda que menos gasta en servicios sociales, tiene el déficit más abultado de todo el Estado…

Los servicios sociales, lejos de ser la causa del déficit público, son un potente motor de desarrollo y creación de empleo. Pocos sectores pueden mostrar una tasa de retorno superior al 40 %, y una capacidad de creación de empleo de empleo de 25 empleos netos por cada millón de euros invertido.

Siguen existiendo extraordinarios déficit de la información en materia de servicios sociales. Es muy grave la dejación de funciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la hora de asegurar la información homogénea y en tiempo y forma ya disponible en las comunidades autónomas.  El ridículo en que dejan a este Ministerio y a su ministra con este y otros informes es notorio.

No todas las comunidades ni las políticas son iguales. Entre 2009 y 2012, siete Comunidades  han aumentado su gasto en materia de servicios sociales, mientras que otras 10 Comunidades lo han reducido

He dejado para el final esta información porque al mirar la situación en Galicia (página 120), me he llevado una sorpresa muy desagradable (página 120).

Según el informe, Galicia ocupa un irrelevante puesto 13 en el conjunto de comunidades autónomas y nos advierte del gravísimo deterioro que ha sufrido el gasto en materia de servicios sociales en los últimos años. Con datos oficiales, Galicia es la segunda Comunidad que más ha reducido su presupuesto en servicios sociales, un 18,65% entre 2009 y 2012, casi 134 millones de euros menos al año. El porcentaje del PIB que Galicia dedica a servicios sociales también se reduce, pasando del 1,31 % en 2009 al 1,03% en 2012, y se sitúa por debajo de la media estatal que es en 2012 el 1,21% (-0,18 puntos).

A mi me ha desconcertado notablemente. No tengo (o no tenía) esta impresión tan negativa de la política social de la Xunta de Galicia, valorando su esfuerzo y gestión en bastantes ámbitos…

¿Estaba equivocado? ¿Nos lo explicarán?

@xosecuns

En Facebook: No nos pidan calma

 

 

Administración, Desigualdad, Exclusión, Inclusión, Inversión social, Pobreza, Transparencia
Escrito por xosecuns 7 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Hay otros mercados (o sobre yogurteras y algunos trucos para ser una pareja feliz)

28 de mayo de 2013 a las 11:52

No espero muchas visitas al blog estos días. Con los últimos post desbordados de enlaces sobre fraude fiscal, violencias de ricos y pobres y alternativas varias para consumir, no creo que me tengan mucho cariño. Como además ando de gira por algún blog de prestigio y como en breve espero que ilumine esta pantalla una experta de mucho pero que mucho prestigio,  nada mejor que bajar el nivel del blog para que luzca aún más.

Así que como hoy estamos aquí cuatro gatos, les confesaré que el pasado sábado fue un día triste: no pude encontrarme con los brazos de la mujer amada.

Haciendo de la necesidad virtud y sabiendo que con su dolorosa ausencia no habría alusiones a mi presunto “perroflautismo” ni a los personajes de cierta película de Walt Disney, me fui con alegría a participar en el Mercado do Caracol.

Este mercado es una iniciativa (¡otra más!) que organizan vecinos y vecinas del barrio de San Pedro. Conocer este barrio es una razón para visitar Compostela, especialmente en la última semana de junio cuando celebrarán su fiesta anual. Ya les conté hace un par de años lo que se pueden encontrar y disfrutar en estas fiestas.

Con este mercado pretenden crear un espacio de solidaridad dando la oportunidad a vecinos y vecinas de vender, cambiar o donar objetos domésticos, además de difundir hábitos sostenibles y de consumo responsable.

Fue un éxito.  Yo me llevé dos maletas llenas de libros, DVD, CD y cachivaches diversos.

Ni hasta en este tipo de eventos, mi mente empresarial descansa y me marqué como objetivo 50 euros en ventas.  72 euros conseguí utilizando diversas e innovadoras técnicas de venta (entre las que la amenaza de regalar un libro con fotos de la Diputación de A Coruña de dos kilos de peso fue la más efectiva)

Decidí donar este cuantioso importe a varias causas que me han motivado en los últimos meses. Se las cuento, por si les sirven de inspiración para cuando organicen su propio mercado:

  • Una tasa contra la pobreza, de Intermon Oxfam y otras peleonas entidades como Inspiraction que conforman la “Alianza por la tasa Robin Hood“. Les hablé de ella la semana pasada con la esperanza de que quizá esta vez no sigan pagando los de siempre.  Por cierto, ¿le han pedido a nuestro ministro Montoro que la implante ya?.
  • Campaña Ropa Limpia. Una red internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que lucha para mejorar las condiciones laborales en la industria textil y de material deportivo.  En Galicia la lidera desde hace años  Amarante Setem. Obligado tras la tragedia en Bangladesh.  Les recomiendo el esclarecedor artículo ¿Quien engaña a quien?
  • Referentes. Una delicia de proyecto de la Fundación Trébol que está permitiendo encontrar personas voluntarias en Galicia para acompañar a chicos y chicas sin apoyo familiar en su camino hacia la emancipación.
  • Banca ética Fiare Galiza. A punto de empezar a andar como les comentaba al hablarles de las muchas posibilidades que ya existen para una economía al servicio de las personas.
  • Cocina Económica de Santiago. En una época en la que estamos volviendo a todo correr a un asistencialismo trasnochado, me convence además de su esfuerzo diario por alimentar con dignidad a centenares de personas, que intenten dar un paso más y avanzar en la inclusión social.

No pude vender la yogurtera, es cierto, a pesar del interés que despertó. Pero les informo que funciona a la perfección y que no tengo intención de venderla.

Tampoco vendí el libro “100 trucos para ser una pareja feliz” pero me han hecho reflexionar tanta inseguridad y bromitas de clientes y clientas sobre sus relaciones de pareja o preguntas sobre mi estado civil presente y pasado. Se pongan como se pongan en La Voz no pienso hacer otro blog sobre este tema, aunque podría.

Podrán comprar este y otros libros el año que viene. Y mientras tanto les agradezco sus sugerencias para hacer este tipo de comercio por internet.

Les dejo con un video de Foodtopía sobre la historia de los alimentos. Me ha llegado desde la organización “O canto da balea“, dedicada a la promoción y fomento del consumo de productos de pesca artesanal responsable y sostenible. Su filosofía tiene mucho que ver con la del Mercado do Caracol.

¿Cuando organizan el de su barrio?

@xosecuns

No nos pidan calma (en Facebook)

Imagen de previsualización de YouTube Captación, Comercio justo, Consumo responsable, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Voluntariado
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

De personas voluntarias a personas obligatorias: El voluntariado y los locos 90

24 de abril de 2013 a las 14:35

Se lo apuntaba hace unas semanas en un artículo algo insolente. Una de las escasas buenas noticias de esta mal llamada crisis es que se acabó la cobardía de decir que ONG o voluntarios somos apolíticos.

Del voluntario al obligatorio”. Parecen dos términos opuestos, pero para mi, ser voluntario, activista o militante  en alguna entidad o mejor en alguna causa relacionada con la justicia social es una obligación moral. No estoy haciendo el bien por ser voluntario y nadie me lo tiene que agradecer, estoy cumpliendo con mi obligación como persona. Ser voluntario es un medio para luchar por derechos sociales y contra la pobreza y sus causas y causantes. Lo leerán si quieren dentro de unos días, cuando les hable de la Marcha Mundial contra la Explotación Laboral Infantil.

Luis Barreiro, uno de mis maestros y amigos, levantó alguna ampolla al denunciar la vuelta rampante del asistencialismo en la acción social y la lucha contra la pobreza, sobre todo al hablar de “los voluntarios: esas almas puras“. Le he pedido que nos ayude a empezar a seguir reflexionando sobre este tema. ¿cuando pasamos de ser voluntarios a hacer voluntariado?

Gracias Luis

El voluntariado y los locos 90, o de aquellos polvos estos lodos…

La Constitución española de 1978 se redactó para un país que era receptor de ayuda internacional (España era un estado oficialmente pobre hasta 1982), no obstante el texto de la Carta Magna parecía ignorar la labor desarrollada por lo que ya en aquellos años se denominaba Tercer Sector (el concepto surge en 1973 de dos padres:  Etzioni Levitt). Igualmente se silenciaban de forma consciente los denominados nuevos movimientos sociales, algunos de ellos de una indudable relevancia en los 70 como el movimiento vecinal, en cambio se destacan organizaciones casi inexistentes en 1978 como las organizaciones de consumidores y usuarios… Ya en aquel entonces la ley fundamental parecía más pensada para Noruega que para España.

¿Qué aconteció para que 20 años después el voluntariado estuviera en boca de todos los legisladores y toda CC.AA que se preciara tuviese su propia ley de voluntariado? Pues bien, pasaron dos cosas en aquellos locos años 90.

En 1992 Barcelona fue sede olímpica, uno de sus puntos fuertes fue el de presentar un servicio de voluntariado al que se presentaron 60.000 candidatos. En todas las ciudades se instalaron autobuses que instaban a apuntarse como voluntario: en poco tiempo un vocablo restringido al Servicio Militar se universalizó: los medios de comunicación hicieron el resto… en poco tiempo las regatas, bodas de infantas y partidos de fútbol tenían presencia de voluntarios… y el blanco quedará para siempre como el color del voluntariado en España (pese a lo poco práctico que resultaba en ocasiones… pensemos en el Prestige y lo manchadizo que resultaba…)

En 1996 el gobierno de Felipe González decide presentar una novedosa Ley de Voluntariado inspirada en parte (lamentablemente solo en parte, porque se desaprovecharon aspectos muy positivos) en una ley italiana de 1991. La exposición de motivos explica el por qué de la ley: la lucha en “la erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad solidaria en la que todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna”… Pues no, ¡mentira! El motivo era mucho más prosaico y se llamaba insumisión y objeción de conciencia.

En 1986 el PSOE, in extremis y en buena medida gracias al carisma de Felipe González, gana el referéndum de permanencia en la OTAN, que vino a ser un pulso entre el sistema de partidos y la sociedad civil… vencieron los primeros. La venganza de los derrotados fue una oposición sin parangón en Europa al Servicio Militar Obligatorio. Solo en 1989 el estado amnistió a casi 22.000 objetores pero en 1996 eran casi 100.000 jóvenes los que cada año se negaban a realizar el servicio militar… los cuarteles se vaciaban y la administración era incapaz de dotar suficientes plazas de Prestación Social Sustitutoria (PSS) para tanto objetor, pese a la colaboración a veces entusiasta de ONGs, sindicatos y demás…

La solución… el voluntariado, delegar en el tercer sector el reconocimiento de horas mediante la fórmula 133 horas de servicios voluntarios = 1 mes de prestación (artículo 2.4 del Decreto 1248/1997). A partir de ese momento son los directores de entidades quienes gestionan la objeción de conciencia… las sedes de las asociaciones y fundaciones se llenan de jóvenes (¡masculinos!) dispuestos “altruistamente” a donar su tiempo a favor de la causa (yo fui uno de ellos, sé de lo que hablo)… Ya no “eras” voluntario, “hacías” voluntariado…

La objeción de conciencia en España (1985-1997)

Las consecuencias fueron la sensación de “compra” de voluntades (circula la leyenda urbana, o no, de que se podía librar de la PSS vendiendo cierta cantidad de lotería…), la falsa percepción de que los recursos humanos son infinitos con la consiguiente sobredimensión de servicios cubiertos casi en exclusiva por voluntarios y la idea de que el voluntariado precisa recompensa… siempre (¿hablamos de oposiciones?)

En fin, urge volver a los orígenes, superar esta fase de voluntariado ya sin sentido (el Servicio Militar Obligatorio desapareció en 1999) y crear auténticos programas de voluntariado al margen de la administración pública y que no sea la alternativa “blanda” a la contestación de los movimientos sociales… si, lo sé, queda mucho por hacer… pero en eso estamos.

Ánimo, otro voluntariado es posible. Sobran los ejemplos positivos, ¿nos lo cuentan?

NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns 4 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¡No puedo expresarme en mi lengua!

16 de abril de 2013 a las 13:00

El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Una buena ocasión para acordarse de la discriminación que sufren muchas personas que no pueden escucharla ni expresarse en su lengua.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Constitución Española. Artículo 3

Para 1.064.000 personas en España (84.900 en Galicia, datos INE 2008) este artículo de la Constitución es papel mojado. Como lo es para los más de 70 millones de personas sordas en todo el mundo según World Federation of the Deaf.

Es muy de agradecer el artículo que hoy escribe Iker Sertucha, el presidente de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). Y lo es por lo provocador de su enfoque, relativizando debates y peleas sobre otras lenguas más o menos amenazadas. Si quieren aprender un poco más sobre la lengua de esta injustamente invisible y maltratada comunidad autónoma, no dejen de consultar la página del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE)

Gracias, Iker

LA IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS. LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

La Constitución Española de 1978 menciona el castellano como la lengua española oficial del Estado y reconoce como oficiales las demás lenguas españolas en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Casi treinta años más tarde, el Gobierno de España aprueba la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Una Ley cuya aplicación y desarrollo, seis años después de su aprobación, deja mucho que desear a nivel Estatal, Autonómico y Local. Es decir, ‘papel mojado’. Y no porque las entidades más representativas del movimiento asociativo de personas sordas (CNSE, Federaciones, Asociaciones y las propias personas sordas) no luchen cada día para que esta ley se aplique en cualquier ámbito de la vida diaria con el fin de lograr la plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la ciudadanía, sino porque las administraciones públicas ven en su aplicación un coste económico en lugar de un beneficio social.

Si nos paramos un momento y reflexionamos, nos daremos cuenta de que es mayor el coste a desembolsar en medidas para evitar la exclusión social de un colectivo que el coste a invertir en acciones de inclusión social.

Propongamos una alternativa: Que para opositar sea requisito indispensable el dominio, acreditado, de la lengua de signos española. Esto significaría una comunicación directa entre la persona sorda y el funcionario, por lo que no haría falta la presencia de un intérprete. Conclusión: Ahorro económico para la administración pública simplemente cambiando un baremo de puntuación y más gente aprendería la lengua de signos española.

Antes de seguir debemos aclarar que la lengua de signos española está al mismo nivel o con el mismo status que una lengua oral. No es lenguaje de signos ni de señas, no es mímica ni pantomima, no es hablar con las manos. La lengua de signos tiene estructura, gramática y sintaxis propia. Se basa en parámetros y configuraciones, en aspectos visuales, en las manos y en las expresiones corporal y gestual…

Dicho esto la siguiente reflexión que me gustaría plantear es: ¿Quién o qué decide la importancia de una lengua? ¿El número de personas que la usan? ¿El ámbito laboral? ¿La Ley?

Desde edades tempranas, en la escuela o en el entorno familiar, inculcan la importancia de aprender idiomas, de dominar lenguas. ‘Tu futuro académico y laboral depende de los idiomas que aprendas. Aprender lenguas te abre puertas’. Eso es lo que enseñan, a convertirte en una persona de provecho con beneficio económico olvidando tu futuro social y cívico.

Cuando te incorporas a la escuela es cuando empieza la exclusión social. Hay que evitarla apostando por la sensibilización, por la eliminación de las barreras mentales y de las barreras de comunicación. Se debe apostar por la inclusión educativa y, más importante si cabe, por la inclusión en el diseño curricular. Desde pequeños la enseñanza debe incluir aprender lengua de signos española, braille y sistemas alternativos de comunicación; aprender cuáles son las características de una persona sorda, de una con autismo, etc. y las diferentes capacidades de unas y otras.

La finalidad de la educación inclusiva no debería ser integrar personas sino llegar a conocer las diferentes capacidades de unas y otras, formación, a través de la interacción entre ellas, participación.

Hablando de educación y de lenguas no podemos olvidarnos de los niños y niñas sordas que se comunican en lengua de signos española, su lengua natural. La lengua vehicular por la cual acceden a los contenidos curriculares, adquieren conocimientos y se desarrollan cognitivamente en niveles superiores a que si lo hiciesen a través de la lengua oral. El derecho al aprendizaje, al conocimiento y al uso de las lenguas de signos españolas viene reconocido en la Ley 27/2007 para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Este derecho queda huérfano mientras no sea un deber para entes y profesionales del ámbito educativo.

¿De qué te sirve dominar varios idiomas si no sabes comunicarte con tu vecino/a sordo en una emergencia? ¿De qué le sirven a un médico todos sus años de formación si no sabe comunicarse con un/a paciente sordo/a? ¿De qué sirve que una persona sorda aprenda a hablar si cuando le hablen seguirá siendo sorda?

La importancia de las lenguas dependerá del punto de vista desde el que se mire. La importancia de la lengua de signos española solo tiene un punto de vista, la inclusión social.

Imagen de previsualización de YouTube Administración, Comunicación, Derechos humanos, Educación, Exclusión, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas con Discapacidad, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 16 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Palabras verdaderas sobre gitanas

8 de abril de 2013 a las 10:57

El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano (International Roma Day). Hace unos días, Romana Pérez nos hablaba de palabras mentirosas sobre gitanos y de la responsabilidad de periodistas y medios de comunicación para mantener prejuicios y discriminación. Les recomiendo que lean los comentarios de este post, con información sobre la tortuosa historia del pueblo gitano y lo poco que, al menos yo, se de ella. No tenía ni idea por ejemplo de acontecimientos históricos como la Gran Redada de 1749, también conocida como Prisión general de Gitanos, una operación autorizada por Fernando VI con el objetivo declarado de arrestar, y finalmente «extinguir», a todos los gitanos del reino. 

Hoy me encanta dejarles con la historia de Irene Jiménez Cortiñas. Gitana, maestra y profesional de la Fundación Secretariado Gitano con la que he tenido la suerte de trabajar en varias ocasiones. Está bien conocer antes de juzgar.

Gracias Irene

De mayor quiero ser (hacer clic para ver)

Si pienso como era mi niñez y la comparo con la de mi hija Alba puedo apreciar cómo influye el ambiente social, el familiar, la forma de vida, las costumbres, la educación y la cultura en el desarrollo personal.

Me criaron y educaron como a cualquier niña gitana que tiene que saber cuál es su papel en la familia y en la comunidad, que entiende que significa el luto, la boda y el respeto a los mayores.

El paso por el colegio, instituto y por último por la universidad me hizo ser consciente de que las diferencias culturales de cada una de las personas con las que te relacionas,te permite valorar y apreciar ciertas costumbres de tú pueblo. La educación, el saber que no está reñida con tú cultura,te ayuda a comprender aspectos culturales que el resto no comprende o no respeta.

Cuál es nuestro origen, lengua, oficios…que es para nosotros la familia, la palabra, el respeto; que conlleva una boda, una pérdida; qué significado tiene la música en nuestra vida…

Comienzo a conocer la historia del Pueblo Roma desde hace poco. Nuestros antepasados no nos dejaron escritos ni documentos pero si lo hicieron otros, gracias a ellos sabemos que salimos de la India y nos extendimos por el resto del mundo, que nuestro idioma es el Romanó y lo convertimos al caló, que tenemos una bandera, un himno y que el 8 de Abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Quien iba a decirme a mí que cuando celebraba el día de la madre o del padre iba a celebrar en un futuro El día Internacional del Pueblo Gitano.

Irene Jiménez Cortiñas. Gitana y Maestra.

 

Imagen de previsualización de YouTube Comunidad gitana, Derechos humanos, Exclusión, Heroes cotidianos, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net