Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Posts tagged ‘Esfuerzo’

Mozas e mozos tutelados. Vítimas, non culpables

3 de septiembre de 2014 a las 11:26

¿E ti por qué estás nun centro de menores se non tes cara de mala?”.

Preguntáronllo nunha entrevista de traballo a Jenni, unha xoven ex tutelada, cando ainda residía nunha das vivendas de acollida da ONG Igaxes3. Non se trata dun caso aillado. Os xóvenes que viven en centros de protección vense día a día na difícil tarea de procurarse un futuro e, ademáis, de combatir a sospeita dos demáis. A sospeita de quen quere ver neles persoas problemáticas ou conflictivas.

Foto: www.fepa18.org

Como calquera outro prexuicio social é mentira: os mozos e mozas que viven nunha situación de protección non son culpables, senon vítimas. As razóns de que viviran separados das súas familias non son responsabilidade súa: nalgún intre padeceron unha situación que lles viu imposta e que os obligou, ademáis, a afrontar unha traxectoria vital moi complexa.

Detrás de historias positivas como as de Youssef, Lis, Ousmane o Sonia ou outros moitos xóvenes sen apoio familiar que se fixeron maiores nun centro de menores. Detrás da sensatez de Jose, un mozo ex-tutelado do recoñecido programa Mentor ó que poden ver no vídeo (minuto 6), hai un traballo inmenso de profesionais con vocación e unha elevada formación. Con varios deles tiven a sorte de estar hai uns meses no encontro de FEPA “Creando un mañana“.

De esforzo e formación eficaz faláballes hai anos, cando se presentou a primeira edición do xa prestixioso e esixente Máster en Intervención e Emancipación de Xóvenes en Conflicto Social organizado por Igaxes3 e a Universidade de Santiago de Compostela. E que agora ten aberto o prazo de inscripción para a súa cuarta edición.

Deixolles coa historia de Rocío Vázquez, ex-alumna do Master e educadora nunha vivenda de Igaxes3 (ao igual que outro 30% da súa plantilla). Demostrando todos os días que mozos e mozas non só son o futuro, tamén son o presente.

Grazas, Rocío.

Imagen de previsualización de YouTube

Vítimas, non culpables. ¿Por qué traballo con mozos e mozas tutelados?

Dende moi pequena admirei as miñas mestras e mestres. Sobre todo aquelas que me aportaron algo mais alá do estritamente académico. En xeral podo dicir que houbo grandes persoas que me acompañaron mentres medraba, que influíron en que a pedagoxía fose a miña vocación. Por todo isto, creo na aprendizaxe ao longo da vida, no aprender día a día e no proceso inacabado da educación. Tamén para min mesma, xa que quizais nesta profesión é na que máis debemos ser conscientes de que nunca se sabe todo e que non deixaremos de aprender algo novo,  por parte de todas e cada unha das persoas que nos rodean.

Topei con Igaxes3 por primeira vez hai sete anos, cando participei no proxecto Berenguela. Aínda que xa escoitara falar de empoderamento, non foi ata aquel momento que tiven a oportunidade de comprender a amplitude deste concepto. Nesta etapa tamén tiven a sorte de coñecer Humanus CAM: en Lisboa achegámonos a esta experiencia de empoderamento persoal e colectivo. Isto axudoume a ver que podemos e debemos seguir medrando como persoas e como grupos.

Cando traballamos nun proxecto, os educadores e educadoras non somos unicamente executores, senón tamén beneficiarios. Os e as profesionais do traballo con menores só temos sentido dende a verdadeira vocación educativa, e o noso obxectivo é o de aprendermos xunto ás persoas coas que estamos traballando, co fin global de construír unha sociedade mellor. Se isto non é así, mellor seguir outro rumbo.

Anos despois, ao inscribirme no Máster en Intervención e Emancipación de Mozos/as en Conflito Social, dei o primeiro paso para emprender un longo camiño. Se coma min decidides aventurarvos neste camiño, veredes que é pedregoso ás veces, pero nel iredes aprendendo con todos e cada un dos rapaces e rapazas con quen esteades día a día, sen deixar de sorprendervos a vós mesmas.

Mentres estaba realizando o Máster xurdiu a oportunidade de traballar como educadora no Programa Mentor. Naquel momento estiven nun mar de dúbidas, sobre todo relacionadas coa miña capacidade. Xa naquel momento consideraba que ser educadora nunha vivenda de apoio á independencia era un emprego moi esixente.

Pero finalmente aquí estou, e… que podo dicir disto? Que é incrible!! No meu emprego anterior eu era orientadora laboral e a miña relación coas persoas comezaba pola confección dun currículo. Algo verdadeiramente fácil e cómodo: achegábanse a min e pedíanme o que necesitaban. Porén, no traballo con mozos e mozas nunha vivenda tutelada non se parte deste punto, senón de moito máis atrás.

Ata chegar a este momento hai unha fase de quecemento, máis ou menos longa dependendo de cadaquén. Durante esta fase os rapaces e rapazas adoitan repetir “eu non quería estar aquí”. E nós, en exercicio de motivación profesional, repetímonos “estamos aquí porque queremos”. Nese vai e vén aprendemos a comprendernos para construír un camiño a seguir. Para mellorarmos e medrar, sen acabar nunca.

Nos dous anos que levo traballando na vivenda tutelada, aprendín sobre todo o verdadeiro valor do respecto. Ás veces partimos da idea de que todas e todos sabemos o que significa esta palabra e que podemos, xa que logo, esixirlles aos demais que o exerzan.

Pero algo que parece tan sinxelo, en realidade non o é. As persoas aprendemos a respectar vendo como outros nos respectan a nós mesmos. Cos mozos e mozas coas que traballamos sucede igual.

Aquí  descubrín que non é necesario berrar máis forte que o outro para acadar o seu respecto ou a súa escoita. Se isto fose así, eu estaría perdida, pois a miña gorxa non mo permite. Experimentei que, sen perder a calma e mantendo sempre o respecto cara ao outro, máis tarde ou máis cedo acabarán por responderche do mesmo xeito.

Nada máis me queda que dicirvos, a aquelas e aqueles que xa esteades decididos e motivados para ser especialistas na intervención coa mocidade, que sexades benvidas á aventura inacabable de empoderarse para empoderar.

Rocío Vázquez

Empleo, Formación, Inclusión, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 6 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Jóvenes tutelados: víctimas, no culpables

3 de septiembre de 2014 a las 0:55

¿Y tu por qué estás en un centro de menores, si no tienes cara de mala?”.

Se lo preguntaron en una entrevista de trabajo a Jenni, una joven ex tutelada, cuando aún residía en una las viviendas de acogida de la ONG Igaxes3. No se trata de un caso excepcional. Los jóvenes que viven en centros de protección se ven día a día en la difícil tarea de procurarse un futuro y, además, de combatir la sospecha de los demás. La sospecha de quien quiere ver en ellos personas problemáticas o conflictivas.

Foto: www.fepa18.org

Como cualquier otro prejuicio social es mentira: los chicos y chicas que viven en situación de protección no son culpables, sino víctimas. Las razones de que hayan vivido separados de sus familias no son responsabilidad suya: han padecido en algún momento una situación que les ha venido impuesta y que les ha obligado, además, a afrontar una trayectoria vital de mucha complejidad.

Detrás de historias positivas como las de Youssef, Lis, Ousmane o Sonia y otros muchos jóvenes sin apoyo familiar que se han hecho mayores en un centro de menores. Detrás de la sensatez conmovedora de Jose, un joven ex-tutelado del exitoso programa Mentor al que pueden ver en el vídeo (minuto 6) , hay un trabajo inmenso de profesionales con vocación y una elevada formación. Con varios de ellos tuve la suerte de estar hace unos meses en el encuentro de FEPA “Creando un mañana“.

De esfuerzo y formación eficaz les hablaba hace años, cuando se presentó la primera edición del ya prestigioso y exigente Máster en Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social organizado por Igaxes3 y la Universidad de Santiago de Compostela. Y que ahora tiene abierto el plazo de admisión para su cuarta edición.

Les dejo con la historia de Rocío Vázquez, ex-alumna del Master y educadora en una vivienda de Igaxes3 (al igual que otro 30% de su plantilla). Demostrando todos los días que los jóvenes no sólo son el futuro, también son el presente.

Gracias, Rocío.

Imagen de previsualización de YouTube

Víctimas, no culpables. ¿Por qué trabajo con jóvenes tutelados?

Desde muy pequeña he admirado a mis maestras y maestros. Sobre todo a aquellas que me aportaron algo más que lo estrictamente académico. En general puedo decir que ha habido grandes personas que me acompañaron mientras crecía, que influyeron en que la pedagogía fuese mi vocación. Por ello creo en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el aprender día a día y en el proceso inacabado de la educación. También para mí misma, ya que quizá es en esta profesión en la que debemos ser más conscientes de que nunca se sabe todo y de que nunca dejaremos de aprender algo nuevo, por parte de todas y cada una de las personas que nos rodean.

Conocí Igaxes3 por primera vez hace siete años, al participar en el proyecto Berenguela. Aunque ya había oído hablar de empoderamiento, no fue hasta entonces que tuve la oportunidad de comprender la amplitud de este concepto. En esta etapa también tuve la suerte de conocer Humanus CAM: en Lisboa nos acercamos a esta experiencia de empoderamiento personal y colectivo. Esto me ayudó a ver que podemos y debemos seguir creciendo como personas y como grupos.

Cuando trabajamos en un proyecto, los educadores y educadoras no somos solo ejecutores, sino también beneficiarios. Los y las profesionales del trabajo con menores solo tenemos sentido desde la verdadera vocación educativa, y nuestro objetivo es aprender junto a las personas con las que trabajamos, con el fin global de construir una sociedad mejor. Si esto no es así, mejor seguir otro rumbo.

Años después, al inscribirme en el Máster en Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social, di el primer paso de un largo camino. Si, como yo, decidís aventuraros en él, veréis que es pedregoso a veces, pero en él iréis aprendiendo de todos y cada uno de los chicos y chicas con quien estéis día a día, sin dejar de sorprenderos a vosotras mismas.

Mientras cursaba el Máster surgió la oportunidad de trabajar como educadora en el Programa Mentor. En aquel momento estaba en un mar de dudas, sobre todo relacionadas con mi capacidad. Ya en aquel momento consideraba que ser educadora en una vivienda de apoyo a la independencia era un empleo muy exigente.

Pero finalmente aquí estoy, y… ¿qué puedo decir de ello? ¡Que es increíble! En mi empleo anterior yo era orientadora laboral y mi relación con las personas comenzaba por la confección de un currículo. Algo muy fácil y cómodo: se aproximaban a mí y me pedían lo que necesitaban. Sin embargo, en el trabajo con chicos y chicas en una vivienda tutelada no se parte de este punto, sino de mucho más atrás.

Hasta llegar a este momento hay una fase de calentamiento, más o menos larga según cada cual. Durante esta fase los chicos y chicas suelen repetir “yo no quería estar aquí”. Y nosotras, en ejercicio de motivación profesional, nos repetimos “estamos aquí porque queremos”. En ese viene y va aprendemos a comprendernos para construir un camino a seguir. Para mejorar y crecer, sin acabar nunca.

En los dos años que llevo trabajando en la vivienda tutelada, aprendí sobre todo el verdadero valor del respeto. A veces partimos de la idea de que todas y todos sabemos lo que significa esta palabra y que podemos, por tanto, exigirles a los demás que lo ejerzan.

Pero algo que parece tan sencillo, en realidad no lo es. Las personas aprendemos a respetar viendo cómo los otros nos respetan a nosotros mismos. Con los chicos y chicas con que trabajamos sucede igual.

Aquí he descubierto que no es necesario gritar más fuerte que el otro para lograr su respeto o su escucha. Si esto fuese así, yo estaría perdida, pues mi garganta no me lo permite. He experimentado que, sin perder la calma y manteniendo siempre el respeto hacia el otro, más tarde o más temprano acabarán por responderte del mismo modo.

Nada más me queda que deciros, a aquellas y aquellos que ya estéis decididos y motivados para ser especialistas en la intervención con la juventud, que seáis bienvenidas a la aventura inacabable de empoderarse para empoderar.

Rocío Vázquez

Empleo, Formación, Inclusión, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Mimos contra la fatiga por compasión

21 de julio de 2014 a las 18:00

Porque se merecen mimos y homenajes la gran mayoría de las personas decentes que en esta guerra mundial contra los pobres y excluidos están luchando en el bando perdedor.

La palabra compasión sigue siendo hermosa. A pesar de los intentos de llevarla al basurero en donde creo que ya están otras como caridad, solidaridad o – en breve- transparencia, muchas personas sienten como  “un sentimiento de profunda empatía y pena por otro que está sufriendo, acompañado por un fuerte deseo de aliviarle el dolor o resolverle sus problemas“.

Pero con una pobreza y exclusión social disparadas muchas voluntarias o profesionales se queman absorbiendo el sufrimiento al intentar ayudar a un número inabarcable de gente que sufre.

No puedo abandonar a estas personas ahora, con lo importante que soy para ellas”. ¿Les suena? Es un síntoma más de la fatiga por compasión. En personas admirables que por todo el mundo se dejan la piel y su salud psicológica cuidando a familiares con dependencia, como cooperantes o desde ONG (incluyendo directivas) o servicios sociales de base…

Permítanme que en una semana triste en mi ciudad, les dedique este artículo de mimos y optimismo a todos estos hombres y mujeres corrientes que defienden la banalidad del heroismo, reafirmando la dignidad del ser humano frente a la maldad.

Para hablar de la fatiga por compasión, les dejo con  Luis García Villameriel, responsable del Área de Cooperación Internacional y Derechos Humanos de Psicología Sin Fronteras.

¡Gracias Luis! (y perdona las imágenes, pero creo que hay que leerlo sonriendo)

FATIGA POR COMPASIÓN

Con los tiempos que corren, no son pocas las ONGs que se han visto obligadas a redoblar esfuerzos en dos sentidos. Por un lado, reforzar sus programas, y por lo tanto los equipos, mientras que por otro lado, la falta de recursos obliga a apretarse el cinturón, que como bien sabemos, se traduce en reducir el personal, dotarle de menos y peores medios, y ampliarle su espectro de trabajo hasta límites insospechados.

Son muchos los aspectos que deben cuidar los responsables de gestionar a los voluntarios y profesionales de las ONGs, y que desgraciadamente, no se le está prestando la atención debida. Desde Psicología Sin Fronteras (PSF), llevamos años estudiando un fenómeno denominado fatiga por compasión.

Este fenómeno, que comparte raíces con el conocido síndrome del combatiente o fatiga de combate, es una variante del síndrome del burn out y fue descrito por Figley en 1999, y posteriormente, ampliamente desarrollado por M. Lahad. Se caracteriza por:

 • Ser un trastorno específico de los intervinientes y producto de la intervención con las víctimas.
 • Aparece repentinamente sin signos previos.
 • La sintomatología psicosomática se desarrolla velozmente y es similar a la que sufren las víctimas o los supervivientes.
 • La fatiga por compasión (o también denominada desgaste por empatía) son las emociones y conductas naturales resultantes de enterarse de un evento doloroso y/o traumático experimentado por otro.

Este fenómeno resulta altamente incapacitante y tiene un efecto perverso sobre las personas y los equipos, en tanto que tiene un doble impacto; en términos humanos, causa incapacidad (temporal) y sufrimiento en un interviniente, y en términos organizacionales, es una baja que se retrae del “campo de batalla” y por tanto, también afecta a las personas hacia las que trabaja. Otro efecto adverso es que es de fácil propagación entre el resto de intervinientes, pues por su propia definición, éstos también están expuestos y por tanto son susceptibles de desarrollar el mismo cuadro.

PSF ha desarrollado un modelo de prevención basado en factores personales de los individuos, pero también en aspectos organizacionales que hay que considerar.

Desde el plano organizacional, el abordaje debe ser integral. Es decir, no como un elemento aislado a tratar, sino que debe considerarse dentro de una política integral de gestión de personas.  Entre otros aspectos, se propone el establecimiento de un modelo que trabaje en las fases de:

 • Definición de perfiles profesionales; diseñar correctamente los puestos a desarrollar, y con ellos, los perfiles personales y psicológicos que mejor se adecúen a la futura demanda, y que ayude a prever la aparición de problemas psicológicos no deseados.
 • Adecuar la selección de la persona al perfil diseñado con instrumentos precisos y profesionales de evaluación psicológica.
 • Formación y entrenamiento. No solo de elementos competenciales técnicos para el desempeño de las misiones que se requieran, sino también de competencias personales que serán más útiles y adaptativas ante los retos futuros – competencias comunicativas, asertividad, resilencia, flexibilidad emocional, etc. –
 • Acompañamiento durante la misión, para poder intervenir con el interviniente si es necesario, antes de que “se rompa”. También sobre el área gerencial, para ayudar a diseñar escenarios de trabajo, turnos de rotación para mitigar la exposición, espacios de retirada, espacios de ventilación emocional, etc.
 • Evaluación y tratamiento post-intervención: intervenir en la salida o finalización de misiones, paradas intermedias, debriefing, para garantizar la expresión de emociones y su adecuada asimilación.

Es importante también, que las organizaciones tengan en consideración aspectos que, si bien son hartos conocidos desde el mundo de los recursos humanos, desgraciadamente, luego no se consideran a la hora de las tomas de decisiones organizacionales. A modo orientativo, cabe destacar:

 • Observar y vigilar el estrés ocupacional de los trabajadores y voluntarios. Una sobrecarga de trabajo, es un factor predisponente a desencadenar un cuadro de fatiga por compasión.
 • Considerar modelos de buenas prácticas en el management o gestión de procesos y equipos. El modelo de liderazgo es elemental para garantizar el rendimiento grupal. Normalmente se obvia algo fundamental como es la moral de los miembros el equipo. Por muy buena técnica de gestión o de operación que se utilice, todo estará comprometido si no se considera la moral, entendida como la fuerza psicológica que cada individuo está dispuesto a poner en el desempeño de la misión. La baja moral, es otro claro predisponente.
 • Existencia de una cultura organizacional de cuidar al interviniente; por ser pieza imprescindible en el cumplimiento de las metas organizacionales – eficacia y eficiencia –, y por que la persona es y deber ser el centro de la organización – ética –. El crecimiento organizacional es simbiótico al crecimiento personal. No puede existir el uno sin el otro.

Además de la fatiga por compasión (tienen más información en este vídeo en inglés), existen más cuadros psicológicos que están vinculados al especial desempeño profesional que, tanto trabajadores como voluntarios, deben enfrentar en el mundo de la intervención social. No están alejados trastornos del tipo del síndrome de estrés postraumático, estrés, el síndrome del burn out, y otros fenómenos que, sin llegar a ser considerados como trastornos, pueden ser altamente inhabilitantes y perjudiciales para la persona y para la organización: problemas de convivencia y relación, problemas sociales de adaptación, etc.

El mito de invulnerabilidad supone un obstáculo importante, ya que se presupone que, una persona que se dedica a “esto” no puede verse afectada psicológicamente. Es como decir que, un bombero no puede tener miedo al fuego. Pero la realidad es que al final no todas las personas disponen de los mismos recursos psicológicos, y no todas las organizaciones contemplan la atención de sus personas de igual manera.

Es un reto importante que conviene tener muy presente. En un momento de la historia donde se hace más necesaria que nunca la presencia de ONGs fuertes y comprometidas, más que nunca debemos prestar atención a las personas que suponen el alma y el corazón de las organizaciones, y por lo tanto, la punta de lanza en la lucha solidaria contra la desigualdad y la exclusión de los más vulnerables.

Luis García Villameriel

@lgvillameriel

Imagen de previsualización de YouTube Formación, Heroes cotidianos, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Voluntariado
Escrito por xosecuns 7 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Si viaja al Norte no olvide llevar sus cadenas

12 de febrero de 2014 a las 1:38

Ya lo saben. En circunstancias muy poco claras todavía, 15 personas han fallecido al tratar de alcanzar a nado una playa ceutí. 15 más de una larga lista.

Es difícil conocer el sufrimiento que ha llevado a estas y a otras muchas personas a arriesgar su vida para buscar una futuro digno. Es doloroso imaginar e intentar ponerse en su lugar al ahogarse, cuando se cortan con las cuchillas de las vallas, mientras ven morir a su lado a personas queridas…

Difícil, no imposible.

Me hago esta pregunta incómoda: ¿Si los muertos fueran blancos o españoles hubieramos reaccionado igual?

Debo reconocer que mi respuesta es no.  Por eso le agradezco mucho a Violeta el artículo con el que les dejo y que me haya sacudido con frases como esta: “No existe una cultura civil de defensa de los derechos de otros seres humanos que no seamos nosotros

Violeta Assiego, además de una conversadora envidiable, es abogada, docente  y activista en diferentes organizaciones desde una perspectiva de derechos además de especialista en Vulnerabilidad Social y Discriminación.

Gracias, Violeta.

La inmigración no se encuentra entre los principales problemas que preocupan a los españoles. A los ciudadanos –según el último Barómetro del CIS– antes que la inmigración les inquieta el paro, la corrupción, la sanidad, la política y los políticos, la educación, el Gobierno, los recortes, las entidades bancarias, la administración de Justicia, la calidad del empleo, las pensiones e incluso la crisis de valores.

Sin embargo, el Ministerio del Interior viene tratando últimamente la inmigración en su conjunto como un problema de seguridad.

A las ya preocupantes irregularidades que se dan en las identificaciones policiales a los ciudadanos en función de su perfil racial y/o étnico – y que han sido puestas de relieve reiteradamente y tal y como se ve en un informe de Open Society Justiceo la falta de garantías legales en los centros de internamiento de extranjeros –denunciado también insistentemente por ONG como Pueblos Unidos– se suma el controvertido trato que dispensan las Fuerzas de Seguridad a los inmigrantes que tratan de entrar por nuestras fronteras, especialmente por la de Marruecos.

El reciente suceso de Ceuta pone de relieve una preocupante situación que no es nueva, además del tremendo drama que representa que quince personas pierdan la vida ahogadas en circunstancias todavía por esclarecer. Denota por parte de las autoridades un mensaje ofensivo y hostil hacia la inmigración y los inmigrantes que está muy lejos de la función de garante y protección de los derechos humanos que debe tener un Estado, y por tanto sus funcionarios, tal y como acaba de recordar ACNUR al Gobierno español.

Foto: Amnistía Internacional

Un ejemplo próximo de este trato hostil y desproporcionado, y que tan solo sirve para incrementar la tensión, es la instalación en la valla de Melilla -hace ya más de dos meses- de las llamadas “concertinas”. Este tipo de medidas –además de haber sido rechazadas de forma rotunda por las ONG de derechos humanos- estigmatiza a los inmigrantes ante la sociedad como personas enemigas de la paz que han de ser “frenadas” por cualquier medio, sin preocupar ni su integridad física ni sus motivos para emigrar.

El simple hecho de que una persona quiera entrar en un país es, desde ese punto de vista, interpretado como un acto de violencia que justifica el uso de la fuerza en la defensa de la frontera.

En todo caso es este un enfoque inaceptable –que además de ir contra las recomendaciones de derechos humanos y los tratados internacionales– induce a los ciudadanos a un grave error de percepción sobre cuáles deben ser los medios que se necesitan para regular los flujos migratorios y cuál es la responsabilidad del Estado frente a la inmigración irregular.

Asociar inmigración irregular a “avalanchas violentas” eclipsa la situación de vulnerabilidad real en que se encuentran los inmigrantes y omite la obligación que tienen los Estados de asegurar las normas de derechos humanos cuando apliquen las leyes de inmigración, tal y como recomienda la propia Agencia Europea de Derechos Humanos. Asimismo, sesga la percepción de la realidad promoviendo entre la sociedad estereotipos equivocados sobre las personas tiñéndolas de tintes violentos o amenazantes. Es muy recomendable este video de la ONG noruega Mama Hope –que no sin cierto sentido del humor- evidencia cómo afecta la influencia de Hollywood en la imagen común que tenemos de los hombres africanos.

Imagen de previsualización de YouTube

Las medidas de control migratorio agresivas y restrictivas transmiten a la opinión pública una tensión que más bien es fruto del modelo de intervención fronteriza de las autoridades que por el propio fenómeno de la inmigración.

El número de personas extranjeras que han entrado a nuestro país de manera irregular durante el año 2013 fue un 88 % menor que en el año 2006, justo un año antes de que se retiraran las concertinas de la valla de Melilla. Desde ese año -cuando hubo 39.180 entradas irregulares- hasta el 2012 (una época sin concertinas en Melilla) han ido disminuyendo las entradas irregulares significativamente. Es cierto que en el último año se ha dado un incremento del 20 % en este tipo de entradas pero es necesario contextualizarlo en los números totales para observar que estas no superan las 5.000 en el año 2013, dato todavía inferior al del año 2011.

Es una obviedad que endurecer la entrada a un país con estrategias coercitivas agrava la tensión y dificulta el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo no es tan obvio que con ese tipo de políticas ni se habla ni afronta lo verdaderamente importante: los motivos que llevan a las personas a migrar, las causas de la irregularidad, el papel de las mafias, la utilidad de las políticas de cooperación al desarrollo, los beneficios económicos y culturales que suponen la migración para el país que la recibe, etc.

Las ONG y la sociedad civil juegan en este tema -como en tantos otros- un papel crucial cuando el Estados no protegen a los más vulnerables ni terminan de velar porque se respeten sus derechos. Las ONG por ser la voz de los propios inmigrantes cuya legitimidad está inexplicablemente en entredicho a la hora de denunciar los excesos y los abusos que sufren; y la sociedad civil por ser ese “oscuro objeto de deseo” que los políticos populistas necesitan para obtener sus votos con argumentos apocalípticos y llenos de estereotipos.

Sin embargo -y a pesar del excelente trabajo de denuncia e incidencia que hacen en nuestro país ONG como Médicos del Mundo, Yo Sí Sanidad, Cear, Sos Racismo, Amnistía Internacional, etc.- los abusos y violaciones de derechos a los inmigrantes no movilizan a los ciudadanos nacionales de los países.

No existe una cultura civil de defensa de los derechos de otros seres humanos que no seamos nosotros.

Recuerdo con tristeza como quince días antes de entrar en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 -que ha permitido la retirada de la tarjeta sanitaria al menos a 900.000 inmigrantes en situación irregular- los funcionarios se manifestaban en la calles de Madrid para protestar por la retirada de su paga extra. Una imagen realmente chocante que añade algunos matices a la creencia generalizada de que España es una sociedad solidaria.

Decía Gioconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y con su permiso añado: la solidaridad además de ternura, es no consentir la injusticia entre los pueblos. Ahí es donde toma cuerpo el concepto sociedad civil que además de votar puede transformar su realidad social de una manera inclusiva y justa.

Solo tiene que unirse y creerlo, en ocasiones no basta solo con votar.

@Vissibles

AFRICA, Derechos humanos, Exclusión, Hambre, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Personas Migrantes, Pobreza, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 8 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Los 10 artículos menos calmados del 2013

7 de enero de 2014 a las 2:05

Muchas gracias por ilusionarme.

En el 2013 tengo mucho que agradecer a las miles de personas que leen, comentan, discuten, critican y difunden lo escrito en este blog.

Como decía en mi primer post, este intenta ser un blog en positivo sobre y para personas normales y corrientes que intentan “no quedarse inmóviles al borde del camino ni reservar del mundo sólo un rincón tranquilo”. Varias me han recomendado que comente cuales son los artículos más leídos. Aquí los tienen.

10 falsos discursos sobre Africa

Africanos: mitad niños, mitad demonios” decía Rudyard Kipling. Las informaciones que nos llegan sobre África son escasas y en general simplifican una realidad compleja a través de prejuicios y estereotipos. Porque Africa no es un pais, la periodista Mercedes Herrero plantea diez falsos discursos sobre este continente. Y de paso nos regaló a la escritora Chimamanda Adichie, hablando de “El peligro de una sola historia”. 19 minutos deliciosos que vale la pena ver de nuevo.

Africa: un lugar de paisajes y animales maravillosos, de gente incomprensible que libra guerras sin sentido y muere de pobreza y SIDA; incapaces de hablar por si mismos y esperando a ser salvados por un extranjero blanco y gentil

Imagen de previsualización de YouTube

Infancia y discapacidad. ¿Gotas en el desierto?

Hay 93 millones de niños y niñas con discapacidad en el mundo. Ni ellos ni sus familiares son un problema, si lo son las barreras a las que se enfrentan.  Y es que en la discriminación, como en la pobreza, no hay fronteras.

Lo defiende y nos emocionó al mismo tiempo Marta Arias, de Unicef España y una de las “madres” del recomendable blog Las Reincidentes.

Y ya puestos a ser optimistas que mejor que ver las sesudas declaraciones de Kangkang Wu , sin duda uno de los mejores futbolistas del mundo.

Imagen de previsualización de YouTube

2 de abril: El día de los invisibles

Fuente: Autismos, no autismo

Esther Cuadrado, la madre de Arturo, comprometida no sólo con su hijo, sino con los derechos de las personas con autismo. ”Autismo no es sinónimo de personas indiferentes que viven aisladas en su mundo. Las personas con autismo sienten, interactúan, se comunican (con o sin lenguaje), comparten y son luchadores natos que se esfuerzan a diario”

Y para personas con coraje y diversidad funcional (antes llamada discapacidad) en el 2013 además de Esther, hemos tenido mucha suerte:

Antonio de la Iglesia (padre de Taiza y presidente de Autismo España y de Autismo Galicia) planteando crudamente los retos del Tercer Sector de la discapacidad en ¿Podremos volver a aquellos tiempos?

Iker Sertucha, presidente de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) denunciando que 1.064.000 españoles no pueden expresarse en su lengua. Y dando de paso una lección de como movernos la silla e implicarnos en su causa.

Antonio Villamarín de Down Lugo  nos habló sobre la dignidad de las personas con Síndrome de Down. Imprescindible leerlo cuando muchas ONG están descubriendo, mientras desaparecen, la diferencia entre causa y marca.

Pamela Casagrande contando su experiencia como mujer y trabajadora en ¡Pamela no se rinde!. Leanlo para empezar bien el año. O veanla, también es actriz…

Imagen de previsualización de YouTube

10 mitos sobre las personas con enfermedad mental

Ni locos ni incapaces, violentos o vagos. Rocío Núñez, una orientadora laboral comprometida con esta causa desde FEAFES Galicia desmontó estos y otros mitos sobre el estigma de la enfermedad mental.

Porque #QueremosSerFelices.

Imagen de previsualización de YouTube

Una renta básica para todas las personas. ¿Por qué no?

Pocas propuestas como la de la implantación de una renta básica universal intentan conjugar dignidad y lucha contra la desigualdad y pocas generan tanto debate. La periodista Elena Arrontes nos presentó la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por una Renta Básica. Hasta el 14 de enero de 2014 pueden firmar esta iniciativa y también pueden pedir al Parlamento Europeo que se pueda seguir apoyando después de esta fecha.

Propuestas en positivo y campañas de éxito hemos conocido bastantes en el 2013.

Recordando que trabajando en red y poniendo la causa por encima de las marcas se pueden conseguir grandes éxitos, como cuando marchamos contra la explotación laboral infantil.

Homenajeando a un injustamente tristón Movimiento 15M en Me gustas democracia. Y no, no estás como ausente.

Gonzalo Gesto nos abrumó con las múltiples alternativas que ya existen para una economía al servicio de las personas.

Javier de Vega de la Fundación Ciudadana Civio nos presentó la iniciativa ¿Quien manda? para demostrar que “la transparencia no se defiende, se practica

Fue un éxito (1.402.854 firmas!!) la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Romana Pérez difundió sus razones y que a nuestros 350 diputados les preguntaramos si seguirían hipotecando la vida de miles de personas.

Pero lo mejor fue que en el 2013 entró en vigor en la ONU el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. Muchos años de lucha e incidencia politica coordinada, en nombre de su abuelo y desde Amnistía Internacional, por el gallego Alberto Estévez.

Imagen de previsualización de YouTube

¡Vuelven los 70! El asistencialismo como protagonista social

Vuelve el todo para los pobres pero sin los pobres, la beneficencia. Muchas ONG sin tener claras su misión ni sus valores, están cayendo en la limosna a cualquier precio, aún a costa de la dignidad de las personas a las que se dice querer ayudar.

Creo que ni el propio Luis Barreiro se esperaba en febrero el tremendo éxito que están teniendo muchas iniciativas asistencialistas, cuando escribió este artículo que ya es una referencia.

Búsquense la vida. Es cosa suya

Todo puede ir a peor. La pobreza convertida en espectáculo. Estado de derecho, justicia social, respeto…palabras que día a día suenan más extrañas, porque lo cierto es que cada vez vemos más llamadas a nuestra solidaridad para solucionar problemas y tragedias personales.

¿Tapones y caridad o derechos sociales? me preguntaba en setiembre. Será una pregunta que se están ya planteando muchas ONG, y en donde hay muchas alternativas para no caer en la obscenidad solidaria. En el 2014 bajaremos a la trinchera.

Y es que se puede defender derechos y recoger tapones, nos lo enseñan desde Parados en Movimiento en Valladolid. Y se lo explica Miguel en esta maravilla de video de EAPN España #contralapobreza

Imagen de previsualización de YouTube

Palabras mentirosas sobre gitanos

“¡No te juntes con ellos no te vayan a hacer algo!”.

Son innumerables los prejuicios que tenemos sobre la comunidad gitana:  capacidad innata para el engaño y el delito menor, victimismo, favoritismo de administraciones públicas, incapacidad para asumir créditos bancarios…

Romana Pérez desde la Fundación Secretariado Gitano rompe bastantes de ellos y recuerda de paso que el trabajo del periodista es explicar las cosas, no ser cómplices de la proliferación de comportamientos xenófobos. No se pierdan los comentarios de Lucy Blanco, toda una lección de la historia y la cultura del pueblo gitano.

Y contra mentiras, palabras verdaderas sobre gitanas, las de Irene Jiménez Cortiñas.

Imagen de previsualización de YouTube

NADIE Vapuleado. Pisoteado. Ignorada. Humillada. Rechazado. Anulada. Despreciado

Un título demasiado largo quizá, pero así se han sentido alguna vez más de 800.000 personas que viven en nuestro país cuando necesitaron atención sanitaria.

Celia Zafra nos recordó al presentar la campaña #nadiedesechado de Médicos del Mundo, que cada vez son más las personas despreciadas por el sistema sanitario con medidas tramposas como el copago (mejor repago) y que el artículo 43 de nuestra Constitución (Protección de la salud) es cada día un poco más papel mojado.

Profesionales del ámbito sanitario comprometidos. No son una excepción. En 2013 conocimos a varios:

Noelia Pereira, Patricia Balado, Ariadna Lopez, Aida Souto, Estefanía Dapena y su profesora Lorena Añon nos dijeron: De la gente a las personas. Trabajo Social: más que nunca

Francisco González Barona, del Sindicato de Técnicos de Hacienda -GESTHA,reflexionó sobre Robo, hurto y fraude fiscal. Adiós a las clases medias.

Directores y Gerentes de Servicios Sociales, además de descubrirme a Shostakóvich como banda sonora para estos tiempos de barbarie, presentaron el Informe DEC en Servicios sociales, peor cuando más los necesitamos.

Agustín García Montero, del BBVA de Ourense, nos demostró que en la banca hay muchas personas con valores en De personas con personas. Inclusión sin más.

Imagen de previsualización de YouTube

13.090.000 personas. Perdiendo la guerra contra la desigualdad

Este es un blog político, no se engañen.

Perderle el miedo a esta palabra para que deje de ser patrimonio de profesionales, es un reto urgente que tenemos ciudadanos y ONG en este país. Razones las tienen en esta cifra o en este gráfico, pero la mejor nos la da Warren Buffett: “Claro que hay guerra de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que la ha empezado. Y vamos ganando

Un fraude fiscal consentido y mimado, aunque con iniciativas para ilusionarnos con que quizá esta vez no sigan pagando los de siempre

Defender que la opinión de las personas pobres o excluídas también cuenta y luchar contra su actual exclusión politica a la hora de votar.

Y luchar contra esa violencia de ricos y de pobres, contra el ¡Que se jodan!, esa tendencia creciente a culpabilizar a pobres, excluídos, discapacitados, desempleados, dependientes…

Imagen de previsualización de YouTube

La parálisis solidaria. ¿Se atreven a soñar?

¿Y en esta guerra contras las personas qué hacen las ONG? ¿Qué hacen sus directivos (directivas menos, lástima)?, ¿esperar a que escampe?.

Plantear estas y otras preguntas sobre la crisis de liderazgo que había (ahora algo menos) en el Tercer Sector de Acción Social, y empezar a hacer algunas propuestas insolentes para afrontarla sigue suponiendo un debate creo que imprescindible: distinguir causa de marca, hacer testamento, colaborar y reducir costes, trabajar en red por causas compartidas siguen siendo un reto ético en muchas entidades.

Imagen de previsualización de YouTube

Gracias de nuevo a todas las personas que he citado, así como a Marisa Vidal, Graciela Malgesini, José Manuel Pérez, Javier Luengo, Pedro Solla, Ruben Surinach, Victor Cortizo o Manuel Dios.

Por vosotr@s existe la etiqueta y categoría favorita en este blog y la razón principal por la que lo escribo: Heroes y heroínas cotidianos. A esta etiqueta le dediqué la  entrada que más me dolió escribir: La banalidad del heroísmo. Aquí y ahora. El antídoto contra la banalidad del mal que describió Hannah Arendt y que nos invade en estos tiempos de barbarie.

Seguimos

@xosecuns

 

Administración, AFRICA, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Consumo responsable, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Hambre, Heroes cotidianos, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia, Unión Europea, Voluntariado
Escrito por xosecuns 4 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Razones para que Marcos no deje la escuela

10 de julio de 2013 a las 11:04

Es preocupante el presente, pero parece que el futuro lo seguirá siendo: 25 de cada 100 jóvenes en nuestro país abandonan sus estudios antes de lo que deberían, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea (12,8%). El destino más habitual de este 28,8% de hombres y del 20,8% mujeres será el desempleo, la pobreza u otras formas de marginación.

La lucha contra el fracaso escolar es uno de los principales objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europa, que pretende reducirlo al 10% (es útil tener a mano el informe de Eurostat sobre el cumplimiento de este  del resto de objetivos) Y algo se ha avanzado, en España en el 2009 abandonaban la escuela 31,2 de cada 100 jóvenes.

Luchar contra esta exclusión educativa y dar razones y oportunidades a chicos y chicas para no abandonar los estudios no es fácil, pero hay organizaciones y personas que lo hacen.

Hoy les dejo un artículo del periodista y reconocido cineasta Pedro Solla (a quien por cierto le debo el nombre de este blog). Pedro también gestiona la comunicación de Igaxes 3, una organización  especializada en la atención y el apoyo a la independencia de menores y jóvenes en dificultad social. Si algún día quieren trabajar en este sector, les recomiendo que conozcan su III Máster en Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social.

Gracias, Pedro

Razones para que Marcos no deje la escuela

Marcos tiene 15 años y está en clase por estar. Este trimestre no ha aprobado ninguna materia. Todos los días falta a alguna clase y, cuando está en ella, insiste en interrumpir a los profesores, enredar con los compañeros, negarse a estar en calma. Incluso puede que se invente algún truco para ver si le expulsan una temporada.

Hasta aquí, lo que la gente de la escuela sabe de Marcos. Pero hay otra parte que la gente no ve.

Fuera de las clases, Marcos anda siempre por el barrio. Se limita a pasar el tiempo con otros chicos de su edad que ya no van al instituto. Tiene ciertas sustancias a su alcance y, de vez en cuando, consume. No vuelve a casa hasta la noche y así evita el contacto con sus padres -la relación entre éstos no es buena desde hace tiempo-. Al llegar, se encierra en su cuarto y ve la televisión hasta tarde.

A los padres de Marcos no les gusta que el chico llegue tan tarde entre semana, pero ya no hacen nada por evitarlo. También saben que falta a clase porque reciben constantes llamadas del instituto, pero han dejado de regañarle por ello. En casa ya hay suficientes problemas: si no quiere estudiar, que no estudie.

Vivir en el conflicto permanente puede hacer de la convivencia algo agotador. Sin embargo, en ese momento de renuncia, los padres de Marcos ignoran que el abandono prematuro de la escuela es la antesala de la exclusión social. Equivale a cerrar muchas de las puertas de una futura vida digna e independiente.

Simular un futuro posible

Marcos suele repetir que estudiar no sirve para nada y que ya encontrará alguna faena que le permita ganar algo de dinero. Sobre todo le gustan los coches. No sabe nada de mecánica, pero alberga la idea de trabajar en eso y piensa que lograrlo será muy fácil. Tiene una visión idílica de la realidad.

Ante esta situación, se impone que Marcos descubra el mundo del trabajo y lo que de verdad implica.

Esta es la idea de la que parte Escuela de Vida, un proyecto integrado en el Programa Aleida para la prevención del abandono escolar. Se trata de un centro de día pensado para simular un ambiente real de trabajo. Una ventana a través de la cual observar cómo podría ser su vida futura.

Continuar la formación

Foto: Gabriel Tizón

Una vez por semana y en espacios propios de Igaxes3, Marcos y los demás participantes realizan trabajos de construcción y de jardinería y horticultura. A la vez, el equipo del programa usa este tiempo para educar en habilidades sociales, resolución de conflictos, sexualidad o búsqueda activa de empleo, entre otros temas.

Poco a poco, Marcos asimila que trabajar lleva consigo esfuerzo y también responsabilidades. Esto hace que amplíe su perspectiva de las cosas, lo que le ayudará a tomar una decisión que es clave para su futuro. Dos vías se abren frente a el: bien continuar en el instituto y finalizar la enseñanza secundaria; o bien iniciar un itinerario de formación profesional.

Sea cual sea su elección, lo que cuenta es que continúe formándose y aprendiendo. No solo conocimientos, sino también habilidades para la autonomía. Esto significa seguir tejiendo vínculos con el mundo. Mantenerse lejos de la amenaza de exclusión.

@igaxes3

Educación, Empleo, Inclusión, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas
Escrito por xosecuns 5 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

De personas con personas. Inclusión sin más

26 de marzo de 2013 a las 13:03

Hace unos meses disfrutaba contándoles una historia de bancos con personas y valores, la más feliz que profesionalmente gestioné el año pasado. El proyecto Empleo con apoyo para personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down había sido el ganador del VI Concurso Voluntarios BBVA.  2434 trabajadores y trabajadoras del BBVA les hicieron un auténtico regalo con sus votos a muchos de sus compañeros en Galicia que van a trabajar junto a 35 nuevas personas.

Demostrar que la inclusión y el trabajo decente es una realidad para tod@s, empezó en una oficina del BBVA en Ourense, con un equipo de trabajadores con Agustín García Montero al frente.  Le he pedido a Agustín que nos cuente como vivieron esta historia de inclusión y compañerismo. Sin más.

Cuando hace dos años empecé con este blog,  pretendía que fuera un lugar en donde demostrar que cualquier persona puede y trabajar contra la pobreza y la inclusión.  Pocos ejemplos hay mejores que este.

Gracias a todo el equipo de voluntari@s BBVA. Gracias Agustín.

 

NO EXISTEN LAS DISCAPACIDADES, Si las distintas capacidades

Hace ahora mas o menos un año que nosotros pasamos por la misma experiencia por la que están pasando ahora nuestros compañeros de distintas Oficinas de BBVA en Galicia.

Foto: Miguel Villar

Al amparo del 3er Premio conseguido en el Concurso de Voluntarios BBVA 2011, íbamos a poder acoger en las Oficinas de nuestro CBC Ourense Progreso ( un CBC es una agrupación de varias) a seis personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down, que trabajarían con nosotros durante cinco semanas cada uno, tutelados por los magníficos profesionales de Down Ourense que en un principio los acompañarían, pero con el convencimiento de que poco a poco estos se irían apartando hasta conseguir la total autonomía de los seis a la hora de realizar sus cometidos…. Y como no podía ser de otra manera, así fue, poco a poco se fueron integrando en los distintos equipos, realizando a nuestra total satisfacción las tareas encomendadas.

Recuerdo esa sensación de sana inquietud por lo que se nos avecinaba en los días previos a comenzar: nadie tenia experiencia … bueno, en realidad ellos si la tenían, no era su primera vez, si lo era para nosotros, los empleados de BBVA (de toda España, pues fue pionera la iniciativa). Estábamos muy ilusionados con la experiencia que se nos presentaba y muy nerviosos al mismo tiempo, deseábamos a toda costa que saliese bien.

En esos días previos, desde Down Ourense se nos hizo una sensibilización, para “romper” el hielo inicial, que bajo el título de “Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down” seguimos todos los empleados de este CBC. En ella ya nos empezó a quedar claro que no existen las incapacidades, que lo que existen y para todos, nosotros incluidos, son las distintas capacidades. Días después, desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del BBVA, a los seis se les dio formación en este materia, acreditándolo con la entrega del correspondiente certificado, y así, de paso, cumplir con la Normativa vigente.

Al mismo tiempo que duraría esta experiencia, contábamos también en el CBC con un becario, Hugo, recién incorporado, dentro del Programa de Becarios en Red de BBVA. Vamos, que el tema prometía, ya que no lo voy a negar, una de las cosas que me producen mayor satisfacción personal es la de la transmisión del conocimiento (dar y recibir, por supuesto) y aquí teníamos materia, ¡ ya lo creo que la teníamos !.

El día de la presentación ante los medios, se preparó en el CBC una pequeña rueda de prensa, a la que asistimos para dar la bienvenida a Iago, Ruben Marta, José Manuel, Jacobo y Cristina, socios y técnicos de Down Ourense y Down Galicia, Directivos y empleados del BBVA, compañeros de la Oficina del Voluntario BBVA … Y en una mañana, que acabo convirtiéndose en una fiesta alrededor de un vino español ( somos gallegos, no lo podemos evitar), comenzamos todos a conocernos… y a apreciarnos, sin duda alguna.

El lunes siguiente comenzamos. Fue Iago el primero en llegar, todos con los nervios a flor de piel, se podía respirar en el ambiente, ahora comenzaba lo difícil, o mejor dicho lo que nosotros considerábamos a priori difícil.

Llegó Iago puntual ( parte de la experiencia consistía en llegar al puesto de trabajo de manera autónoma), hicimos las oportunas y debidas presentaciones, y comenzó a realizar las tareas encomendadas ( tareas administrativas ordinarias y habituales en la Oficina), acompañado por Lorena, técnico de Down Ourense, siempre presente, pero siempre “ausente” para así darle la necesaria autonomía que se pretendía.

Esa mañana me acerque a nuestro becario residente, Hugo, a invitarle a tomar un café (es practica extendida en nuestra profesión, intentar tomar café “rotando” con nuestros compañeros) y en ese momento me dije ” tiene que ser como con todos“. El primer día, con el recién llegado a una plantilla, toma café su Director (en este caso somos dos Javi el Director Comercial y yo como Director del CBC) Y así fue, hoy Iago tomó café con nosotros y a partir de mañana con todos y cada uno de sus nuevos compañeros, y así con todos ellos a lo largo del año, a hablar de fútbol (alguno salió del Barça… en fin, algún “defectiño tiñan que ter” nadie es perfecto), baloncesto, experiencias laborales, del fin de semana, de las vacaciones….. en resumen de las cosas que hablan los compañeros de trabajo a la hora del café, y así fuimos todos llegando a las conclusiones a las que llegamos, que NO EXISTEN LAS DISCAPACIDADES, que si existen las distintas capacidades y que por ello todos somos distintos y todos somos IGUALES, y que la única discapacidad realmente grave, es la de no tener corazón.

Gracias a Iago, que con su carácter extrovertido, jovial y afable (seguro que algo tuvieron que ver Lorena, Silvia y Adriana, las técnicos de Down en su elección como primero en llegar) nos lo puso muy fácil a nosotros, a Rubén, deportista y deportivo, tema, el deporte, integrador en donde lo haya, trabajador dicharachero y contundente, a Marta, muy eficaz ( daba gusto verla trabajar) a José Manuel, siempre con una sonrisa en la boca, derrochando simpatía y felicidad, trabajando con perseverancia, a Jacobo, muy serio y recto él, intachable su labor, a Cristina, la mas tímida del grupo, con una especial sensibilidad y un ritmo que transmite mucha serenidad. ¡No sabéis como se agradece en medio de esta tormenta perfecta que es esta crisis !

El siguiente paso ya esta en marcha y funcionando en varias Oficinas del BBVA en Galicia, incluso en la cabecera de nuestro CBC hemos tenido la inmensa fortuna de que nos acompañe Alejandro, que esta estos días con nosotros, ya que hemos conseguido el 1er Premio en el Concurso de Voluntarios BBVA 2.012, dotado con cuarenta mil euros, y con ellos 35 personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down, podrán realizar las mismas practicas… y claro está, las plantillas de las oficinas que intervienen, también tendrá la inmensa fortuna de realizar las mismas practicas que ya hicimos nosotros, las de tener el orgullo y el placer de trabajar con personas con distintas capacidades, unos seres humanos excepcionales de los que sin duda alguna TODOS tenemos mucho que aprender.

La inclusión de personas con personas, es una senda de doble sentido y una sola dirección.

Agustin L García Montero

Empleo, Empresa, Formación, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Personas con Discapacidad, Responsabilidad Social Empresarial, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 28 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Pamela no se rinde

19 de marzo de 2013 a las 20:17

El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la mujer trabajadora. Ese día Pamela Casagrande, con cuya alegría he tenido la suerte de convivir en el último año contó su historia. Hoy nos la cuenta de nuevo. Creo que todos podemos aprender de su ejemplo.  Pamela no ve ninguna diferencia, ¿y nosotros?

Gracias Pam

(y gracias Oscar Dacosta de Agareso por la foto!)

Mi experiencia como mujer y trabajadora

Hola, buenos días. Me llamo Pamela. Tengo 28 años y vivo en Santiago de Compostela, aunque nací en Argentina. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y yo, que soy mujer, os quiero contar mi experiencia.

En Argentina, vivía con mi madre y mi hermano Carlos, que es mayor que yo. Allí estudié en una escuela especial. Iba a clases de lengua, matemáticas, ciencias naturales y sociales, gimnasia, cerámica, música y computación. Lo que más echo de menos de Argentina es a mi familia, sobre todo a mi hermano.

En 2004 llegué a Santiago con mi madre. Al principio no conocíamos a nadie, pero poco a poco fuimos haciendo amigos.

Ese mismo año empecé a ir a Down Compostela, cuando todavía estaba en Fontiñas. Primero participé en sesiones de preparación para el empleo y luego fui haciendo diferentes cursos: de reponedor, atención al cliente, jardinería y  limpieza.

Además, hice prácticas en diferentes empresas como camarera de pisos, ayudante de lavandería y limpiadora.

Todo eso me ayudó a prepararme para trabajar.

Mi primer trabajo fue como limpiadora, en el 2009, en la Feria de Curiosidades del Mundo. Luego, tuve que esperar hasta el 2012 para tener mi primer contrato indefinido. Durante ese tiempo, seguía yendo a la Fundación, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 a diferentes clases como autonomía, cognitivo, nuevas tecnologías, habilidades sociales… ¡Hasta se creó un grupo de Teatro! Participé en obras como Alicia en el país de las maravillas, Romeo y Julieta (donde fui protagonista), y Fuenteovejuna. Ahora mis compañeros están preparando Bodas de sangre, pero yo no participo porque no me gustaba la historia.

El 18 de Junio de 2012 me contrató la empresa LIMPIEZAS SALGADO, después de 15 días haciendo prácticas. Están muy contentos conmigo. Trabajo limpiando el local de la Fundación Down Compostela y me gusta mucho lo que hago. Mi madre también está muy contenta y no se lo acaba de creer.

Mari Carmen, mi encargada, me explicó lo que tenía que hacer, y tengo una preparadora laboral que me ayudó a organizar mi trabajo y a hacerlo bien. Al principio me resultaba muy difícil terminar todas las tareas en mi horario, pero ahora ya lo llevo mucho mejor. No es nada fácil y tengo que ir muy rápido para acabar todo a tiempo.

Trabajo de lunes a jueves y tengo que limpiar toda la Fundación: los baños, los pasillos, las salas de sesiones, las oficinas, pasar la mopa, fregar, limpiar el polvo, vaciar las papeleras y reciclar la basura. También me encargo, todos los meses, de llamar a mi empresa para hacer el pedido con todo lo que necesito para limpiar y ellos me lo traen a Down Compostela, que es donde limpio.

Fotografía: Oscar Dacosta

Trabajar me aporta energía y felicidad y es muy importante para mí y para mi familia. Ahora tengo dinero para ayudar a mi madre con los gastos, comprar mis cosas, ir a ocio, salir por la noche…Y hasta comprar los billetes para volver a Argentina de vacaciones!. Mi madre me ayuda y me acompaña al banco cuando quiero o necesito sacar dinero.

Cuando empecé, mi familia no creía que sería capaz de hacerlo, no confiaban en mí y pensaban que cuando la preparadora laboral dejara de ayudarme yo sola lo haría mal. Pero les he demostrado que con esfuerzo y ayuda, sí puedo y podemos conseguirlo.

Somos capaces. Por eso quiero animar a los empresarios a que confiéis en nosotros y nos deis la oportunidad de demostrar lo que valemos.

Ésta es mi historia. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.

PAMELA CASAGRANDE PONS

Imagen de previsualización de YouTube Derechos humanos, Empleo, Empresa, Heroes cotidianos, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Personas, Personas con Discapacidad, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 11 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Ideas insolentes contra la parálisis solidaria (I)

15 de marzo de 2013 a las 17:18

Hace unas semanas levanté una cierta polvareda al escribir sobre la “parálisis solidaria”, la crisis de liderazgo que observo en muchas organizaciones no lucrativas. Acababa diciendo que podíamos seguir maldiciendo la oscuridad pero sobre todo debíamos encender velas.

Desde entonces, aparte del debate y de la oportunidad de conocer a personas comprometidas con la mejora de este sector, descubrí algunas luces más que me hacen abrigar un cierto optimismo. Paradójicamente,  la mayor satisfacción la he tenido participando en Valencia en el Foro Internacional para la Innovación Social, organizado gracias a profesionales y voluntarios de Jovesolides , una entidad dedicada a promover el desarrollo comunitario a través de jóvenes líderes.

Paradójico porque al tiempo que se agravó mi impresión de parálisis en muchas entidades, cabreadas pero resignadas cual lemmings ante un futuro aparentemente inexorable, pude descubrir una infinidad de propuestas innovadoras: emprendimiento social, economía del bien común, comunicación, crowdfunding, participación ciudadana, responsabilidad social… Ya se las iré presentando en primavera para alterarles la sangre un poco.

Con buen criterio, en el Foro nos prohibieron utilizar la palabra crisis. Entre esto y que lo del suicido de los lemmings es un mito, me atrevo a proponer algunas perogrulladas para salir de la parálisis solidaria, por si le sirven. Me disculparán el tono insolente en algún momento, pero ya me conocen, es una insolencia optimista y desde el cariño.

Lo que importa son la causa y las personas (para, por y con las que trabajamos), no la marca de mi organización (que puede que sobre e igual hasta estorba).

O dicho de otra forma, las ONG son un medio, no un fin en si mismo.

Y es que con decir que somos los buenos o que lo hacemos mejor ya no basta. Hay que creer en lo que hacemos y demostrarlo con calidad y objetividad.

¿Nos creemos tod@s la misión y valores de nuestro Plan Estratégico? ¿Si? Pues no hay excusa para que cada trabajador o voluntario haga este año un mínimo de 20 nuevos socios. Pídaselo, pídaselo, o sugiéralo para que no haya que hacer el ERE…

Porque las personas SI tienen sus causas y se mueven por ellas y no por los logos. Y son desconfiadas. Buenas noticias:  se acabó la cobardía de decir que ONG o voluntarios somos apolíticos.

Hay que mojarse y aceptar el desafío de politizar: ¿luchamos contra las consecuencias o contra las causas? ¿inclusión o asistencialismo?¿apadrinar o empoderar? ¿pena o justicia? ¿Repolitizar la cooperación? ¿Qué opinan de estas fotos en su ONG?.

No hay futuro solos. La otra señal de la cruz

Imagen de previsualización de YouTube

Fortalezca su cuello mirando de arriba a abajo y a los lados. Crear red: ¿Para que sirve su ONG? ¿Qué sabe hacer mejor? ¿Qué puede hacer mejor con otros? ¿Qué hacen mejor otras ONG?

Insistir en mantener numantinamente todas las áreas o servicios que teníamos antes de la crisis era y es un despilfarro de fondos públicos o del dinero de sus donantes.

Haga testamento (o imagine posibilidades al menos)

Póngase en lo peor: Si su ONG tuviera que cerrar: ¿quién podría seguir con su labor? ¿Cuál atendería mejor a sus participantes-que no usuarios-?

Aunque por ahora no se atreva, es sano ir pensando con quien se podría fusionar, absorber o ser absorbido, colaborar, crear una alianza, especializarse…

Antes de hablar de complicadas fusiones (de ahí mi admiración por los valientes que escuchan y crean por ejemplo Alianza por la Solidaridad, el Grupo de Convergencia Asociativa o el Vives Proyecto),  hay muchas opciones de colaboración posibles con las que ahorrar costes: especializar servicios, compartir (local, areas, personal, funciones, clientes, actividades, gastos, etc), crear una central de compras, externalizar,presentar proyectos conjunto… Y en todo caso si al final cierra, hacerlo con orden es el mejor servicio que le puede hacer a las personas para las que dice trabajar

No se limite a su gremio. Es uno más

Discapacidad con discapacidad, desarrollo con desarrollo, inmigrantes con inmigrantes, jóvenes con jóvenes, progres con progres, ONG con ONG, empresas con empresas, católicos con católicos… uf.

Lo de cada oveja con su pareja empobrece y no es lo que ocurre en este mundo de sanas mezclas. Convertirse en entidades promotoras del cambio social, como propone la interesante iniciativa Smart CSOS, empieza dando pequeños pasos basados en valores comunes: compartir areas (orientación laboral, incidencia, etc), el informe sobre crisis y desigualdad, el impulso de un laboratorio/aldea social en Galicia con más de 30 entidades implicadas (colegios profesionales, ONG de todo tipo, oficinas de voluntariado, banca ética, economía social…), la marea naranja, software libre …

(Si, ahora ya saben porque a veces me llaman el “Trotaconventos” o por qué se burlan cuando utilizo la palabra sinergia…)

Apostar por las federaciones

Impulsarlas implica optimizar drásticamente gastos, centrándose las entidades miembro en el trabajo directo con las personas y la federación en los gastos de estructura. Y mejor liderarlo entre sus entidades que se lo “sugieran” sus financiadores. Un par de preguntas inquietantes: ¿tiene sentido que una administración autonómica siga dispersándose apoyando proyectos locales en vez de apostar por los de ámbito autonómico?. Si una federación está formada por 15 ONG, ¿tiene que tener cada una de ellas su gerente, contable, informática… o llega con uno y lo que nos ahorramos lo dedicamos a impulsar nuestra causa?

Apostar por las Coordinadoras. Si sirven…

Contrariamente a lo que la miopía dicta, pagar una cuota es una inversión, no un gasto. En pocos sitios como en las coordinadoras, además de su natural función de incidencia política o defensa de los intereses de su sector,  sus profesionales tienen una visión tan completa del mismo, de las posibilidades de colaboración, de ahorro de costes, de obtener sinergias a todos los niveles (estatal, autonómico, local…)

Pero como inversión que es, debe exigirse su retorno, participando activamente y con generosidad en sus actuaciones. Mi experiencia  es que es rentable hacerlo: en visibilidad de la causa y de mi organización, incidencia política, ahorro de costes…

Y si cree que no sirve estar por estar o irse sin más no es honesto. Antes de hacerlo convoque una asamblea y plantee su disolución.

“Todo poder implica una responsabilidad”

Se lo decía su tío, o no,  a Spiderman. En España, a las superheroínas de la acción social les gusta llamarse también “entidades singulares “ y como tal reclaman un espacio destacado en iniciativas ilusionantes como la Plataforma del Tercer Sector:  Caritas, Cruz Roja y la ONCE.

Pues eso… y no sólo en Madrid. ¿O harán como las grandes ONGD y la cooperación descentralizada?

Seguirá. Ahora les dejo con Victor, Pamela, Lorena, Antonio… sus causas valen la pena.

 

@xosecuns

No nos pidan calma (Facebook)

Campañas, Captación, Comunicación, Cooperación, Derechos humanos, Incidencia, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Pobreza, Riqueza, Tercer Sector, Transparencia, Voluntariado
Escrito por xosecuns 32 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

A pesar de todo, buenas noticias

18 de julio de 2012 a las 22:08

A la mayoría de la gente le están robando por encima de sus posibilidades

Que se jodan“ .

Quizá debería hoy referirme a estas frases y sumarme asi a la oleada de indignación y denuncia desatada tras las medidas del gobierno y la confirmación de que con la excusa de la crisis estamos asistiendo a un desmantelamiento sistemático de nuestro sistema de bienestar y servicios sociales.

Pero no me apetece. Tendremos tiempo de sobra en los próximos meses para indignarnos cuando en setiembre haya una nueva oleada de recortes con las pensiones de jubilación.

Necesito hablar en positivo.  Lo dicen en este artículo sobre como explicar la crisis a niños y niñas. Un nuevo hombre del saco: no sabemos exactamente qué es pero nos deja aterrorizados y paralizados …

Para pensar en positivo, querría presentarles un concepto muy utilizado en las entidades sociales y con un nombre impronunciable: Resiliencia.

La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas.  En la Wikipedia se lo explican , pero lo hace mejor este ratón.

Imagen de previsualización de YouTube

En mis tiempos de cooperación al desarrollo tuve la suerte de conocer, emocionarme y admirar el trabajo de muchas personas (mujeres la gran mayoría) para superar dificultades inmensas, de violencia de todo tipo con los más débiles.  Me acuerdo de María Luisa Verdú y su trabajo con enfermos de sida y tuberculosis en el hospital El Carmelo de Chokwé (Mozambique), de Fernando Cardenal y su trabajo por la educación y contra la corrupción en Nicaragua o de Siervas de San José, como mi admirada Teresa Rubido y su trabajo en educación y defensa de los derechos de las mujeres en Chiriaco (Perú).

Pero no hace falta ir tan lejos, a mi alrededor veo personas que no se rinden y buenas noticias todos los días. Les cuento algunas que me han animado esta últimos días.

Como ya sabrán si siguen este blog, hace una semana la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales organizó con gran éxito el Debate sobre el Estado Social de la Nación. En sus resoluciones, que pueden leer aquí,  se reclama un imprescindible Plan de Rescate de personas y familias.

Dos días antes del debate presentaron un completo Informe  sobre el estado social de la nación. Al final de este documento nos recuerdan varias de nuestras potencialidades:

La capacidad de la red familiar: Si algo está poniendo de manifiesto la actual situación es la capacidad de respuesta de la red familiar extensa y, en particular, el coraje de las personas mayores; estas personas han vivido momentos muy duros en su juventud y en buena parte de su madurez; han conocido momentos de crisis más profunda incluso que la actual; y han tenido que reaccionar con extraordinario esfuerzo, con gran capacidad de sacrificio y de superación, modificando incluso las más arraigadas estructuras de la sociedad española. Ahora, cuando todo parecía augurar una jubilación tranquila, de nuevo tienen que echar mano de esa inagotable capacidad de resistencia y de superación.

Esperamos que ello sea ejemplo y motivación para las generaciones más jóvenes que no han tenido que enfrentarse, hasta ahora, a situaciones tan adversas; generaciones que se han criado en un clima de crecimiento económico en apariencia ilimitado, instalados desde su infancia en un entorno de consumismo compulsivo y de ciega confianza en un sistema económico y político que garantizaría, por el mero hecho de ser ciudadano de un país del primer mundo, todas sus necesidades presentes y futuras.

Una nueva conciencia ciudadana. La realidad ha demostrado que el modelo de desarrollo económico que hemos conocido no es capaz de asegurar las necesidades de la inmensa mayoría de la población.Aunque todavía muchas personas sigan añorando -y exigiendo- este modelo de crecimiento, lo cierto es que, aunque sea a golpe de realidad, se va imponiendo una nueva cultura que es consciente de la necesidad de un cambio de modelo. Que el modelo de enriquecimiento rápido ya no es posible como aspiración generalizada y a consta de los recursos naturales de todo tipo, incluido el suelo y el medio ambiente. Que el futuro pasa por un desarrollo auténticamente sostenible, basado en la innovación y en el impulso a sectores generadores de empleo que contribuyan al bienestar.

Nuevas formas de organización y cooperación social. Esta nueva conciencia social está activando en nuestro país un potencial colectivo expresado en la eclosión de nuevos movimientos sociales, como respuesta a la incapacidad de algunas de las tradicionales formas de organización y representación, desbordadas por la complejidad de la situación actual. Partidos políticos, sindicatos y las propias estructuras de gobierno y de la administración pública, se enfrentan a procesos de cambio para desenvolverse en la situación actual y para sobrevivir en un escenario que, sin duda alguna, será muy diferente al que conocíamos hasta ahora.

Están aflorando capacidades colectivas como no se conocía desde los años 70, cuando la sociedad española tuvo que asumir el protagonismo en los profundos cambios políticos, económicos y sociales a los que se enfrentaba.

Es una buena noticia que la Audiencia Nacional haya admitido la querella del 15-M contra Rato por el caso Bankia, y que miles de personas estén financiando los costes judiciales de la campaña 15mparato.

Me ha encantado ver que hay emprendedores y compañeros de colegio que siguen apostando por el trabajo honesto y responsable como garantía de éxito empresarial como Consultores Patao que está invirtiendo al lado de donde trabajo.

Me resulta admirable ver por ejemplo como entidades como Down Lugo y otras muchas organizaciones no lucrativas se inventan todos los días nuevas maneras para que personas con discapacidad intelectual sin recursos no se queden en sus casas y sin futuro.

Como muchas personas (sobre todo mujeres) dan y van a seguir dando lecciones de esfuerzo cuidando a personas dependientes a las que nuestro gobierno quiere condenar a la indigencia.

Me anima mucho ver el muro de mi Facebook tomado por imaginativas iniciativas de todo tipo, muchas de ellas con mucho humor. O la profesionalidad de muchos funcionarios que siguen trabajando a pesar de la que les está cayendo.

Y sobre todo me ha emocionado hace un momento saber que Pamela (en la foto) y Rocío, dos compañeras de Down Compostela han cumplido con éxito y gracias a su esfuerzo su primer mes de contrato en una empresa normal y corriente. Enhorabuena.

¿Seguimos? ¿Se les ocurre alguna más?

 

Administración, Cooperación, Derechos humanos, Exclusión, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Riqueza, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 12 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Desarrollo rural. Al borde del olvido (2)

10 de junio de 2012 a las 23:50

Hace unos días, Vanessa Fernández nos contó como era la vida en plena montaña lucense. Aunque es una reconocida experta en desarrollo rural en la facultad de  Geografía e Historia de la universidad de Salamanca, su vocación y su optimismo vienen de nacer y vivir en Os Ancares. Hoy nos propone algunas propuestas para que el mundo rural no siga en el olvido del desarrollo.

Gracias de nuevo, Vanessa.

Bordes de montaña, al borde del olvido (II)

En estos tiempos de noches en vela y cifras desalmadas, quiero hablar de las personas, y en particular de aquellas que llevan años olvidadas en los bordes de nuestras montañas.

En los 16 municipios de la montaña lucense viven alrededor de 30.000 habitantes desigualmente repartidos por sus cerca de 1.500 aldeas, la media indica que unas 20 personas por pueblo y de hecho tan solo 23 superan los 100 habitantes. La mayor parte de ellos de avanzada edad, más vulnerables y con unas necesidades de servicios sociales de sobra conocidas; no obstante, y a pesar de la exigua pensión de 500 euros que cobran del Régimen Especial Agrario, no siempre perciben su situación de pobreza porque tienden a compararse con situaciones pasadas más difíciles y no tanto con los estilos de vida mayoritarios actualmente. Al mismo tiempo, este pensamiento tradicional aprecia, acertadamente, más los aspectos no monetarios (“rico en espíritu, pobre en medios“) y entiende lo rural como un “medio de vida” y no un “modo” o un “estilo” como define la corriente actual.

En estas áreas de montaña los servicios sociales son deficitarios, lo cual contribuye inevitablemente a un mayor riesgo de exclusión; además, dada su organización, que atiende en demasiadas ocasiones más al tamaño de los núcleos que a las necesidades reales de la población, los niveles de pobreza se incrementan. Las soluciones ni están lejos ni son tan caras. Los servicios de proximidad son una clara respuesta a todas estas necesidades: transporte a la demanda, catering o lavandería itinerante, incluso servicios de peluquería o podología a domicilio, además de la adaptación y flexibilidad de aquellos más básicos a las características del territorio y de la población. Así lo recoge el capítulo 2, “Pobreza y exclusión social en el ámbito rural“, del Cuaderno Europeo 8.

Los jóvenes son el grupo más reducido de la pirámide demográfica. Sin embargo su papel es clave para el desarrollo rural. Es preciso enseñarles, ya desde la escuela, las potencialidades del medio en el que viven; hacerles visibles las oportunidades de futuro que tiene el territorio y fortalecer su autoestima e identidad. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por alumnos del colegio Doctor Daniel Monje de Navia de Suarna, un  multipremiado cortometraje o una exposición fotográfica sobre la historia de su municipio que dio lugar a un libro.

La participación activa y comprometida de los jóvenes en la vida cotidiana contribuye a lograr estos objetivos; permite también la puesta en marcha de actividades que aúnen tradición e innovación, respetando y aprovechando lo propio y, al mismo tiempo, abriendo nuevos caminos por los que avanzar. Para ello es necesario el apoyo institucional: cursos formativos adecuados a las demandas y los entornos rurales, políticas que se acuerden de las características propias de estos territorios, simplificación de la burocracia, incentivos para jóvenes emprendedores, etc.

Imagen de previsualización de YouTube

Mientras tanto, la población adulta, que Luis Camarero llama generación soporte en el informe de la Fundación La Caixa “La población rural de España”, atiende a pequeños y a mayores y se emplea en lo que puede, principalmente trabajos de baja cualificación y a tiempo parcial transitando entre una situación de empleo precario, con pocas posibilidades de progreso, a otra de inactividad; de tal forma que los ingresos provienen en muchos casos de subsidios, aumentando así la dependencia de las familias.

El espíritu emprendedor de algunas de estas personas ha permitido mejorar sus expectativas de futuro con actividades relacionadas con el turismo, el senderismo, la artesanía, la industria agroalimentaria con la ganadería o la castañicultura o la miel. Incluso en las zonas más aisladas de los Ancares o el Courel hay actividades destacadas y ejemplares que han sabido aprovechar los recursos endógenos de forma renovada. Todas estas iniciativas contribuyen también a la atracción de nuevos pobladores y, sobre todo, de la población vinculada, emigrantes que estos tiempos de crisis puede encontrar opciones de futuro en sus pueblos de origen.

Y todo ello en una zona de montaña con numerosos espacios naturales protegidos y un rico patrimonio cultural, recursos que atraen a turistas y a visitantes no siempre conscientes de las dificultades que para la vida cotidiana acarrea lo que a ellos les parece un paraje excepcional. La profesora Pérez Fra da algunas cifras preocupantes sobre las infraestructuras y equipamientos en la montaña gallega. Entre todas ellas cabe destacar la mejora necesaria en la accesibilidad social y en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para lo cual se requiere del compromiso, no sólo de la población local, sino también de las administraciones.

Finalmente, en la búsqueda de estos nuevos modelos de desarrollo rural sostenible es esperanzador encontrar programas como Grandes Lugares (TVG) que se acercan a la montaña lucense (Murias, Piornedo, Seonae…) y apuestan por una visión optimista y renovada de nuestros espacios rurales. El compromiso y la apuesta seria por nuestros pueblos requiere, no sólo conciencia activa y sensibilización, sino también comportamientos y acciones por parte de toda la sociedad, ya que un medio rural vivo es sinónimo de bienestar y calidad de vida para todos

Vanessa Fernández Fernández

Desarrollo rural, Exclusión, Inclusión, Mujeres y hombres, Riqueza
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Noela, Jaime y Mauro no van a parar

19 de marzo de 2012 a las 19:45

¡Menos mal que hoy tengo el día libre!.

En los últimos días se me han amontonado los temas de los que me apetecía hablarles: el video de Kony, el negro futuro que le aguarda a la inversión (que no gasto) social que prestan nuestras administraciones o lo que me gustó conocer a Francisco (o Curro), el responsable de la Fundación Seur al que se le ocurrío la campaña “Tapones para la vida” de la que seguro que han oido hablar. Daría tambien para mucho contar la indignante historia ¿empresarial? que seguro hay detrás de los 3,55 euros que me costó el viernes el menú del día en el Parlamento de Madrid.

Pero me apetece más intentar ilusionarles sabiendo que el próximo miercoles 21 de marzo se celebra por primera vez el Día Mundial del Síndrome de Down.

Y es que hace unos días difundí por Facebook la buena noticia de que  Jaime Vázquez, una persona con Síndrome de Down, había entrado en la junta directiva de Down Coruña.  Me quedé con ganas de seguir hablando en positivo, que falta nos hace.

Les recomiendo que se alegren el día, como a mi me alegró el domingo, escuchando la entrevista que un excelente profesional como Luis Iglesias le hace a Noela Avendaño, Mauro Rodríguez y al citado Jaime Vázquez. Que conozcan sus historias, sus sueños, sus aficiones, su humor, su esfuerzo… Como dice Jaime, deberiamos aprender tolerancia y a valorar sus logros.

Es tambíen positivo que el Parlamento de Galicia, por unanimidad, haya reconocido este esfuerzo y realizado una declaración institucional en la que se dicen cosas como esta:

www.sindromedown.net

Ratificamos los objetivos recogidos en la Convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar que toda la ciudadanía, con independencia de sus especificidades individuales, pueda desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.

Proteger y asegurar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad implica proporcionar los apoyos necesarios para paliar su desventaja social y promover su participación en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.

Para esto es preciso garantizar el acceso a la enseñanza inclusiva, de calidad y gratuita; la promoción profesional y las oportunidades de empleo, tanto en el mercado laboral común como en el sector público; y un sistema de acceso a la vivienda que recoja todas las circunstancias, así como programas orientados al ocio inclusivo y al envejecimiento activo.

Desde esta Cámara, queremos ratificar nuestro compromiso de defender el respeto por la diferencia y por la diversidad. Nos sumamos, asimismo, a la promoción y al reconocimiento de las capacidades, de los méritos y de las habilidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus aportaciones en relación con su comunidad y entorno.

Estas historias de esfuerzo para conseguir un sitio en la sociedad no son excepcionales. Hace días pude disfrutar también en el programa Convivindo en Igualdade, con una entrevista a José Antonio Sánchez, un chico ex tutelado y una muestra de que en la lucha por la autonomia y el derecho a una vida plena estamos todas las personas, con o sin Sindrome de Down (la tienen a partir de minuto 5:20)

Las historias con final feliz de Noela, Mauro y Jaime no son casualidad sino el fruto de muchos años de esfuerzo por su parte y del de aquellas personas y organizaciones que trabajan a favor de su autonomía y empoderamento personal a lo largo de toda la vida.

Noela, Mauro y Jaime no se van a parar y su futuro tampoco.

Hoy estos avances están seriamente en peligro. Por eso mientras seguimos reclamando con ellos sus legitimos derechos, con toda la desfachatez posible, desde organizaciones sociales como las integradas en el Movimiento Down Galicia les van a pedir en el futuro su dinero.

Escúchenles, no hay mejor inversión. ¿O son de los que no saben lo que dicen?

Imagen de previsualización de YouTube

 

Comunicación, Educación, Heroes cotidianos, Impuestos, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Tercer Sector
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net