Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es Tevagustar.es
La Voz de Galicia
Blogs de lavozdegalicia.es
No me pidan calma

Posts tagged ‘Actúe’

Pobreza (sen apelidos).Tamén infantil

4 de septiembre de 2017 a las 21:27

Entre as nenas e nenos dáse un fenómeno curioso que deu en chamarse “sesgo de optimismo vital” e que explica a diverxencia entre a súa situación obxectiva de pobreza e a valoración subxectiva que fai da súa calidade de vida. Así, no estudo “A infancia en vulnerabilidade social” de Cruz Vermella, o 86% dos menores participantes da entidade con diferentes situacións carenciais manifestáronse satisfeitos co que tiñan .

A ilusión e a inocencia desaparecerán pronto. De continuar coa pasividade, o 80% da infancia que se atopa hoxe na pobreza está condenada a sufrila o resto da súa vida E tamén os seus fillos e fillas. E os seus netos. Chámase transmisión interxeneracional da pobreza.

As nenas e nenos son o noso presente, esquezamos xa a frase baleira de que son o noso futuro. Por iso a primeira reclamación é darlles voz, fomentar a súa participación activa na defensa dos seus dereitos, reducir a chamada exclusión política. E dárllela tamén aos seus pais e nais. Nas redes sociais, medios de comunicación ou co seu voto.

Pobreza, madres solas, cariño, exclusión

Madres solas. Foto: Aitor Lara

Non hai nenos e nenas pobres en familias ricas

Está de moda difuminar o drástico aumento de pobreza e a desigualdade poñéndolle todo tipo de apelidos, entre eles os de infantil ou xuvenil. Compre falar primeiro da pobreza, en todo caso familiar.

No 2015, 118,7 millóns de europeos, o 23,7% da poboación, atopábanse en risco de pobreza ou exclusión social (AROPE). O 26.9% dos menores europeos entre 0 e 17 anos .

En España, onde segundo a Comisión EuropeaA desigualdade entre o 20% máis rico e o 20% máis pobre é unha das máis elevadas da Unión e segue crecendo” un 27,9% da poboación atopábase no 2016 en risco de pobreza (12.964.600 persoas). Un risco que se dispara ata o 54% cando falamos dalgunha das 1.754.000 familias monoparentais nas que un adulto (nun 82% dos casos unha muller) e o único responsable dos fillos.

En Galicia os indicadores son mellores que no conxunto do estado, pero case 700.000 persoas, o 25.4% da poboación, está en risco de pobreza e/ou exclusión.

Rachemos con dous dogmas políticos: nin a recuperación económica ou ter emprego permite saír da pobreza nin a mellor política social é o emprego: a pobreza xa alcanza a un 14,1% das persoas cun emprego e a intensidade laboral (fogares nos que os seus membros traballan menos do 20% do seu tempo dispoñible) apenas diminuíu do 13,8% ao 13,6% entre 2015 e 2016.

31.426 nenas e nenos. Asañándose coa infancia e a mocidade.

Así se lle nega o futuro a un país. No 2015, o 34.4% dos menores de 18 anos se atopaban en risco de pobreza e exclusión en España, en quinto lugar europeo. Se temos en conta a pobreza anclada no 2008 e según UNICEF xa sería o terceiro país europeo con maior pobreza infantil, tras Romanía e Grecia.

En Galicia un 28,8% : 111.739 rapaces. E irán a peor na mocidade. O 38,2% das mozos e mozas españois entre 16 e 29 anos están en risco de pobreza (un 37,8% en Galicia). Cabe puntualizar que, aínda que a recomendación das organizacións especializadas en infancia é considerar que esta chega ata os 18 anos, as desagregacións por idade que manexan IGE e INE van unicamente ata os 16 ou de 16 a 29 anos.

Pero o escaso interese político percíbese á perfección cando falamos de pobreza severa, na que España ten a medalla de prata europea por detrás de Romanía. 1.388.474 rapaces (o 16,7%) viven en fogares con ingresos inferiores a 330 euros ao mes. Se se puxeran en fila a peregrinar a Santiago terían que saír dende Marsella. En Galicia os datos son máis alentadores, pero 31.426 (8.1%) nenos e nenas se atopaban en pobreza severa.

As políticas de infancia non son políticas menores

Aínda que en mellor situación que na media do estado, Galicia comparte as mesmas razóns da escasa eficiencia da súa política social, incluída a de infancia: escaso compromiso político en orzamentos e planificación a medio e longo prazo, descoordinación entre as administracións implicadas e coas organizacións sen ánimo de lucro especializadas e un enfoque asistencialista dirixido a paliar a emerxencia pero non a solucionar causas.

A pobreza de nenos e nenas non é culpa dos pais. O investimento en infancia non é un capricho do que prescindir cando as contas están mal. As elevadas taxas de pobreza teñen como causa principal a incapacidade do sistema redistributivo español e galego de reducir a desigualdade en épocas de bonanza e para acentuala en períodos de crise.

Compromiso? España adica un 1.3% do seu PIB total, fronte á media europea do 2.3%. (non se perdan o portal Infancia en datos) Dinamarca,por exemplo, cunha inversión do 3,7% do seu PIB ten unha taxa de pobreza infantil do 9,2% .

Segundo UNICEF, no 2007, o investimento público en España foi de 5158 € por neno/nena, no 2013, baixou ata os 4514€. En Galicia, pasouse de 6038€ a 5077€.

Lonxe da crecente tentación política de enfrontar colectivos, resulta un exemplo a defensa dos dereitos sociais, políticas, pensións e orzamentos das persoas maiores de 65 anos, que en absoluto se ten seguido na protección da infancia. E que explica taxas de pobreza infantil e xuvenil que duplican e triplican as taxas de pobreza nos maiores dun xeito record no entorno europeo.

Compromisos e coordinación para erradicar a lacra do curto prazo

Hai en Galicia 31.426 menores en fogares e familias en pobreza severa, case unha cuarta parte das 132.000 persoas que no 2015 estaban nesta situación. Unha emerxencia social que debería ser afrontada inmediata e rotundamente.

Un dos aspectos que mais deprime a organizacións e persoas que traballan contra a causas da pobreza é a súa normalización política, como se se tratase dun feito case natural. Véndense así como éxito míseras melloras nas cifras ou medidas puntuais e curtopracistas de asegurado escaso impacto. Quenes traballan en contacto directo coas persoas en pobreza teñen que asistir ou paliar un deplorable espectáculo de descoordinación entre institucións.

Se falamos con honestidade de investir (que non gastar en infancia), hai que repensar por exemplo se todos a cada un dos investimentos en obras públicas son máis prioritarios.

Tras varios anos de crise, resulta contraproducente e un fracaso político impulsar medidas de emerxencia no canto de procesos integrais de inclusión. A aposta por políticas e medidas asistencialistas ou a chantaxe emocional co sufrimento de nenos e nenas, ademais dun abuso da boa fe e a solidariedade de milleiros de galegos e galegas, reforza a culpabilización das persoas e impide o seu empoderamento, participación activa e inclusión efectiva.

Cantos concellos se verán “obrigados” ou ata presumirán de solidariedade por ter que abrir este verán os comedores escolares ante a emerxencia da situación de nenos e nenas? Tras un curso enteiro, outro mais, sen atopar respostas estables, inclusivas e respectuosas coa dignidade das familias afectadas, non di moito da competencia das concellerías responsables.

As estratexias e medidas a longo e medio prazo adoitan ser substituídas por un maremagnum de normativas, requisitos e medidas puntuais e ailladas. Esta extrema dispersión, ademais do sufrimento innecesario nas persoas, provoca unha excesiva carga de traballo e desánimo en moitas profesionais en administracións e especialmente nas organizacións de acción social obrigadas a actuar de intermediarias.

A Xunta de Galicia, a cuxa Consellería de Política Social hai que recoñecerlle a intención de superar o curtopracismo, ten pendente difundir dende o 2014, e xa de paso actualizar, o recoñecido Informe sobre pobreza infantil , en base á que esta feita a Estratexia para a Infancia e a Adolescencia (EGIA) 2016-2020, aínda non publicada.

Un dos aspectos mais reclamados neste borrador ou en Estratexias como a de Inclusión Social 2014-2020 ou na Axenda Social asinada por Xunta de Galicia, FEGAMP e EAPN Galicia é a coordinación política e técnica así como a transparencia na difusión de datos obxectivos de esforzo orzamentario e eficiencia das actuacións compartidas de política social.

Estamos a tempo de reverter tendencias

Lonxe do discurso aporofóbico de culpar e ata odiar as persoas en pobreza, a gravidade da pobreza infantil é que son as persoas adultas as encargadas de proporcionar un vínculo san, estimulante, afectivo, protector e seguro. Estas ven alteradas completamente as súas condicións emocionais e mentais para proporcionalo, sendo este imprescindible para o desenvolvemento físico, mental e emocional dos nenos e nenas.

Na pasada campaña electoral ao Parlamento de Galicia, dende EAPN-Galicia prantexáronse ás distintas candidaturas diferentes demandas destinadas á mellora ca calidade das familias. En varias acadouse un consenso elevado (ver web www.pobreza.gal)

Non foi o caso diante do clamor de implantación exhaustiva da RISGA (Renda de Inclusión Social de Galicia) como medida de choque contra a pobreza e a privación material severas. E de destacar o aumento de orzamento desta partida nos últimos anos e o compromiso de aprobar no 2017, tras tres anos de retraso, o decreto que debe desenvolver a Lei que o regula fornecendo por fin apartados como o complemento por vivenda ou a compatibilización da prestación co emprego.

Pero non abonda, as 13.848 persoas que percibiron unha RISGA no 2015, un 13% mais que no ano anterior, supuxeron tan so 5,07 por mil habitantes, lonxe dos 6,2 de Castela e León ou dos 19,3 de Asturias e a anos luz de Navarra ou Euskadi.

Se reducir drasticamente a pobreza severa é unha prioridade nesta lexislatura, é obrigado multiplicar o orzamento adicado á RISGA como mínimo ata o nivel de Asturias (de xeito prioritario e urxente a todas aquelas persoas con nenos e nenas a cargo), simplificar administrativamente a súa xestión e avanzar cara un sistema áxil e amplo de Garantía de Ingresos.

Priorizar as persoas e as familias, sobre todo as que teñen menores a cargo, supón dar apoio específico á infancia e a mocidade como colectivos especialmente afectados, pero tamén contra a transmisión interxeneracional da pobreza e o declive demográfico: Plan de apoio a familias monoparentais, ampliación ata os 3 anos de idade do Cheque Benvida para familias con nenas e nenos en pobreza, impulso aos programas de aluguer social ou paralización de desafiuzamentos poñendo especial atención nas familias con menores, etc.

No eido estatal, é preciso defender a demanda da Plataforma de Infancia de aumentar os ridículos orzamentos destinados á infancia.

Aumentado o número de familias beneficiarias da prestación por neno e nena a cargo para chegar a todas as que viven en situación de pobreza ou aumentar a súa contía de 24.25€ a 100€ mensuais (cunha bonificación do 50% para as familias monoparentais). Save The Children vén de demostrar que se trata dunha medida viable, que faría que 638.770 nenos e nenas salgan da situación de pobreza nunha lexislatura. E cun custo equivalente ao 0,41% do PIB. Unicef vai máis alá suxerindo con valentía dende o 2014 que esta renda debería e podería ser universal.

Unha educación inclusiva que impida herdar a pobreza

Entendendo que é o principal factor para o desenvolvemento persoal, a integración social, o combate de prexuízos e a defensa de dereitos, a educación é un eido imprescindible de actuación de moitas organizacións do Terceiro Sector e onde se atopan moitos dos eixes citados, en especial o hercúleo traballo de fomentar a coordinación entre educación, emprego e servizos sociais.

Unha educación inclusiva e normalizada que erradique calquera discriminación e fomente a cohesión social, defendendo o dereito de toda nena ou neno a acceder de xeito igualitario ao servizo público da educación, que lle proporcione os instrumentos precisos para desenvolverse plenamente naqueles aspectos que lle facilitarán logros académicos e sociais e a súa posterior incorporación como membro activo da sociedade.

Unha educación centrada no ciclo vital da persoa e o seu entorno e non nas competencias das consellerías: Atención temperá, educación básica, loita contra o fracaso e o abandono escolar, formación para o emprego (antes, durante e despois), educación non formal, etc.

Loitar contra a pobreza infantil é facelo nas súas familias, con rendas mínimas dignas e áxiles, vivendas decentes e acompañamento profesional neste proceso e no de formación e procura de emprego.

Si por algo deben pelexar as organizacións de acción social é porque as persoas aseguren o seu futuro e non a visita ao seguinte mostrador.

@xosecuns  

Artigo escrito xunto a Sara Abella e publicado na revista Tempos Novos co título Pobreza infantil: Severo e inxusto castigo

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Vivienda
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Por qué la pobreza no se ha enterado del fin de la crisis?

7 de agosto de 2017 a las 0:32

¿Cómo es posible?

Todos los días tenemos buenas noticias de crecimiento económico, menos desempleo, más optimismo gubernamental…pero la población en riesgo de pobreza en España sigue prácticamente igual.

Si leen este blog, sabrán de sobra que el empleo ya no es suficiente para tener una vida digna. Las razones que motivaron el aumento de la pobreza en España siguen exactamente igual y casi seguro se repetirán y agravarán en la siguiente crisis. Se las recuerdo recomendándoles de nuevo 6 vídeos breves, una Guía Didáctica y un libro de apenas 100 páginas “Metáforas para entender la crisis (y no volver a repetirla)” de Kiko Lorenzo.

Sería ridículo pretender hablar sobre desigualdad, pobreza o exclusión social en España sin conocer los imprescindibles estudios de la Fundación Foessa. Es habitual el rigor e independencia de esta fundación impulsada por Cáritas, tanto en informes periódicos como el reciente Análisis y Perspectivas 2017  (en donde constatan que el 70% de los hogares no están notando los efectos de la recuperación económica), como en sus monumentales Informes sobre exclusión y desarrollo social (los llamados Informes FOESSA). 

En el último hicieron un enorme esfuerzo de divulgación con vídeos, resúmenes, gráficos y un detalle por cada comunidad autónoma. Compruébenlo en su web o en su canal de Youtube. Pero sobre todo nos dejaron un auténtico regalo de material pedagógico con seis vídeos breves y una guía pedagógica para que cualquier persona o organización interesada pueda conocer algunas de las cuestiones recogidas en el VII Informe FOESSA.

Pueden descargarse la Guía didáctica aquí. Les resumo algunas de las preguntas, conclusiones y enlaces de cada uno.

Que lo disfruten.

Materiales_pedagogicos_del_VII_Informe_FOESSA

 

La pobreza no es un “problema de la crisis”, sino de modelo social

¿Las personas en pobreza o exclusión deberían poner más de su parte para salir de su situación?

¿Uno nace pobre o se hace pobre?

El 65% de las personas en exclusión ya lo estaba antes de la crisis económica. Lo que ha entrado en crisis es nuestra idea de lo que es vivir en comunidad.

Ya no se trata de incorporar a pobres y excluidos al entramado social, sino directamente no tenerlos en cuenta, ignorarlos, invisibilizarlos, trasladarlos o recluirlos en espacios donde no molesten.

Más información:

Resumen capítulo 1 

Enfrentarse a la crisis desde la perspectiva de las víctimas

Búsquense la vida

¿Crees que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades?¿Y eso qué significa?

¿Es posible mantener un Estado de bienestar como el nuestro sin pagar más impuestos?

La protección social ¿tiene que cubrir unos mínimos y a partir de ahí que cada cual se pague lo que considere necesario?

Poco a poco estamos asistiendo a la transferencia al ámbito privado de lo que antes era colectivo (pensiones, sanidad, educación, cuidados…) y esto tiene enormes implicaciones para las personas con menos posibilidades.

No estamos ante una crisis temporal, sino ante un cambio de época en donde debemos decidir o consentir seguir avanzando hacia un modelo de privatización e individualización de los riesgos sociales, donde cada ciudadano se busque la vida para complementar sus formas de asegurarse, o hacia nuevas formas de socialización de riesgos donde sigamos haciéndonos cargo unos de otros y la ciudadanía social sea la propuesta principal.

Más información:

Resumen capítulo 5

La opinión pública sobre las políticas sociales

El empleo ya no es suficiente para tener o mantener una vida digna

¿Conoces situaciones de empleo precario, desempleo de larga duración o de personas que ya hayan dejado de buscar?

¿Son culpables las personas que se encuentran en paro?

¿Qué podemos hacer para fomentar el trabajo digno desde donde tú te ubicas?

Mientras el aumento de la precariedad laboral entre los jóvenes es alarmante, muchos trabajadores con escasa formación conforman una “generación expulsada” sin posibilidad de trabajar en su sector y con cualificaciones inútiles en otros sectores. Resulta muy difícil imaginar que puedan volver al empleo a corto plazo cuando se recupere la contratación.

A pesar de que la economía española ha comenzado a crear empleo neto desde 2014, después de un periodo de seis años en que se ha destruido más del 18% del empleo existente a finales de 2007, el mercado laboral español sigue teniendo los mismos problemas estructurales que ya tenía anteriormente. De hecho el 14,8% de las personas con trabajo está en situación de pobreza.

La recuperación económica, sobre todo del empleo, puede contribuir a reducir la magnitud de los indicadores, pero para modificar sustancialmente el empleo como mecanismo de inclusión social, de sentirse miembro de la sociedad, son necesarias muchas otras cosas, como una mayor inversión de recursos sociales y un diseño global mucho más ambicioso de políticas públicas inclusivas.

Más información:

Resumen capítulo 4

Empleo precario y Protección Social

Los recortes en el gasto social vulneran los derechos de cada vez más capas sociales

¿Sientes que te han recortado algún derecho?

¿Crees que hay que apoyar a las personas y familias que están padeciendo con más intensidad el debilitamiento de nuestros derechos?

El debilitamiento de los derechos, y la reducción práctica de la inversión o gasto social, genera un impacto rápido y directo en las personas más pobres y excluidas. Pero no solo en estas: cada vez más capas sociales de población se están viendo afectadas: 645.000 hogares han sufrido algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda. El 15,8% de los hogares ya no puede comprar medicamentos. Se han dejado de invertir 7.100 millones en dependencia.  Hay 700 millones menos en becas para educación obligatoria.

Estamos pasando de un discurso de fondo sustentado en la garantía de derechos a otro estructurado alrededor de los valores de la revolución neoliberal y meritocrática. Esto está generando un incremento de la fractura social, de la distancia entre la posición social de las personas.

Más información:

Resumen Capítulo 3  

Desigualdad y pobreza en España en el largo plazo

Curarse del conformismo: Afrontar la resignación, la impotencia y la incertidumbre como elementos que bloquean la participación ciudadana

¿Tienes esperanza de que las «cosas» van a ir a mejor?

¿Crees que en ese «ir a mejor» tú tienes algo que ver?

¿Cuáles crees que deben ser tus compromisos como ciudadano o ciudadana?

El compromiso, la implicación y la esperanza como actitudes para la construcción de un nuevo modelo de sociedad. En los últimos años han surgido multitud de iniciativas de participación ciudadana que huyen de la impotencia y la resignación y buscan actuar como “garantes de la ética, los valores, la dignidad y los infrarrepresentados“.

La sociedad civil mantenemos la capacidad social para ayudarnos y cooperar. Una excelente noticia, pues constituye la condición necesaria para poder desarrollar iniciativas que aunque todavía no supongan la realización de ese otro mundo posible, sí permitan anticipar sus rasgos esenciales. Sin embargo, no hay garantía de que ese modelo alternativo acabe conectando con lo normativo e institucional o con el conjunto de la sociedad.

Más información:

Resumen Capítulo 6      

De un individualismo placentero y protegido a un individualismo no placentero y desprotegido   

¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis?

¿Reaccionamos? O estado del bienestar o crecimiento sin sociedad

¿Crees que puedes salir individualmente de la crisis?

¿Crees que el Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales públicos) sigue siendo sostenible o debemos reducirlo?

¿Y aquellas necesidades que no pueda cubrir que cada uno busque su forma de satisfacerlas?

Se está produciendo una confrontación entre mayores demandas y menores recursos, lo que coloca a los asistidos en el foco de la sospecha de por qué ese gasto, no visualizándose como inversión. No es más que el resultado de la lógica que entiende la crisis como la oportunidad para un nuevo modelo de sociedad que pasa del “contrato social” al “contrato mercantil“. Que cuestiona la lógica de los derechos universales y del Estado de bienestar.

A medida que las políticas públicas dejan de ser para todas, pierden ambición universalista y dejan de ser espacios para la cooperación, el reconocimiento y el encuentro, y se convierten en campos de batalla donde distintos colectivos sociales pugnan por recursos cada vez más escasos.

Tenemos una oportunidad si entendemos como ciudadanas y ciudadanos que es imprescindible fortalecer los valores cívicos y defender la necesidad y la implicación personal y colectiva de mantener y potenciar nuestro actual Estado de Bienestar. La necesidad de un nuevo proyecto social que abandone la lógica del “crecimiento sin sociedad

Más información:

Documento de conclusiones del VII Informe FOESSA
Transformaciones en los dinamismos de participación política y asociativa en la sociedad española

@xosecuns

NOTA. Entrada actualizada. Original: “Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen” publicada el 22 de junio de 2016

Todas las cosas son imposibles

Administración, Comunicación, Derechos humanos, Desigualdad, Educación, Empleo, Exclusión, Formación, Impuestos, Incidencia, Innovación social, Inversión social, Mujeres y hombres, Organizaciones No Lucrativas, Otra Iglesia, Participación, Personas, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns 4 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Si las tolerantes no se callaran…

1 de junio de 2017 a las 1:36

…el caso es difamar y meter miedo. Fulano hace un poco, mengano hace otro poco y, cuando ocurre la desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable porque, total, yo sólo pinté, yo sólo revelé donde vivía, yo sólo le dije unas palabras que igual ofenden, pero, oye, son solo palabras, ruidos momentáneos en el aire.

La cita es de Patria, el libro de Fernando Aramburu que describe y emociona como pocos lo que fue el infierno del terrorismo etarra.

Y la foto la tomé hace unas semanas en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Lo que más me horrorizó de esta visita no fue sólo ver las consecuencias del holocausto sino el minucioso sistema de humillación sistemática de las víctimas antes de matarlas. De como se recordaba desde años antes a personas judías, gitanas o con discapacidad el por qué se merecerían su muerte en el futuro. El mismo odio, silencio y complicidad que se describe en Patria.

No es historia. Ahora mismo el rechazo y desprecio al diferente gana terreno.

Y no es allá, sino aquí mismo: en el Mediterraneo, en nuestros barrios, en soflamas políticas o ciertos medios de comunicación, en algunos púlpitos y mimbares y sobre todo en las redes sociales. Como dice Carolin Emcke: “el odio se construye y se alimenta, no es un sentimiento individual y aislado“. Fuck losers.

¿Es usted de los que se deja enredar?

¿Cual es su mentira favorita?

Los refugiados son terroristas

Los gitanos son vagos, ladrones o traficantes.

Las personas sin  hogar quieren vivir así y son peligrosas

Las personas con discapacidad son una carga para la sociedad

Las mujeres sin hijos no están completas

Los musulmanes son machistas

Las víctimas de violencia de género son sumisas o feministas… o algo habrán hecho

Los inmigrantes nos quitan el trabajo o la sanidad

Las colombianas son prostitutas

Los negros son sucios

Los jóvenes no tienen valores o educación ni aspiraciones en la vida

La gente mayor sólo puede jugar la partida y beber vino

Los parados de larga duración quieren vivir de las ayudas sociales

Las personas privadas de libertad no aportan nada a la sociedad

Estas son algunas de las mentiras, prejuicios y estereotipos que afectan y que padecen diariamente las más de 100 personas que se reunieron en el VIII Seminario de Participación y Ciudadanía Inclusiva organizado por EAPN Galicia en Santiago de Compostela bajo la etiqueta #MentirasPobreza.

Con las más de 70 identificadas, todas estas personas valientes construyeron este muro infame. 

Escuchando verdades y lecciones de tolerancia y civismo

Hasta aquí las malas noticias. La buena es la impresionante lección de respeto, diálogo positivo y ¡humor! para decir en público los prejuicios y estereotipos que crees padece la persona que está a tu lado y estar dispuesto a escuchar y reflexionar sobre razones y argumentos objetivos que demuestran que son mentira.  Y encima idear propuestas de acción para hacer frente a estereotipos y prejuicios. Con todas ellas se construyó este Muro de la Inclusión.

Escuchar a personas sin hogar como Agustín decir que “lo peor de los prejuicios es cuando tu mismo te los crees“. O ver a Dakota responder a la pregunta ¿Cómo crees que corre una niña?

O reírse un rato ridiculizando las mentiras que insultan a miles de personas gitanas, en la calle o en programas infames como The Gipsy Kings.

Aprendizajes para luchar contra el odio

Cambiar el enfoque. De la emoción a escuchar y pensar.

Si en vez de dejarse llevar por las emociones, el odio o los odiadores que lo favorecen se pasa a escuchar, reflexionar y dudar, la mayoría de prejuicios como mínimo se cuestionan.

Lo expresa de maravilla Adela Cortina en Racismo: La patología del odio: “El núcleo de la vida social no lo forman individuos aislados, sino personas en relación, en vínculo de reconocimiento mutuo. Personas que cobran su autoestima desde el respeto que los demás les demuestran. Y, desde esta perspectiva, los discursos intolerantes (…) están causando un daño irreparable. Por sus consecuencias, porque incitan al maltrato de los colectivos despreciados, y por sí mismos, porque abren un abismo entre el “nosotros” de los que están convencidos equivocadamente de su estúpida superioridad, y el “ellos” de aquellos a los que, con la misma estupidez, consideran inferiores”

Si reflexionamos, veremos que a la filósofa Adela Cortina (¡premio Princesa de Asturias ya!!) le debemos también la invención de la palabra aporofobia” o rechazo al pobre, como se llama su último libro y una verdad como un templo: “Lo que molesta, primero de los inmigrantes, y luego de los refugiados, no es que sean extranjeros, sino que sean pobres“.

Pensar, ética, educación en valores, filosofía. La tolerancia se respira en la familia pero se aprende en una escuela donde estas asignaturas, y no es casualidad, están perseguidas.

Les animo a sumarse a la campaña ¡No expulséis a la Filosofía de los colegios! #SalvemoslaFilosofía o que firmen la solicitud para que el Parlamento de Galicia debata una iniciativa popular que devolverá esta materia a un lugar central en la enseñanza secundaria.

No se confundan, en este barco o vamos todos o se hunde.

Me afecta lo que le pase al de al lado sin importar quien sea. No hay sectores, competencia de desgracias o pelearse por las migajas en vez de por todo el pastel y la desigualdad de su reparto.

Es un cierto cinismo buenista el indignarse por el sufrimiento de las personas refugiadas pero generalizar sin reparo cuando se habla de los gitanos de mi pueblo. Recuerdo las lágrimas de una amiga cuando escuchó al responsable de una organización de discapacidad decir que el presupuesto público debía ir “para mis usuarios, que no tienen culpa, y no para la pobreza infantil que es culpa de los padres“.

Es posible. La citada Carolin Emcke pone como ejemplo a España. “Me emocionó muchísimo la reacción de España a los atentados de 2004. Los españoles dijeron ‘no vais a transformar con las bombas nuestra sociedad, no nos vais a quitar nuestra libertad. Fue increíble”.

Con argumentos e información objetiva la mayoría de los prejuicios desaparecen.

Les recomiendo esta completa Guía de Estereotipos Invisibles de EAPN Andalucía sobre las personas que experimentan pobreza y/o exclusión social. O la Human Library que algún día espero se replique en España.

Si se dedican a la comunicación, será por guías para ayudarles a hacerlo respetando la imagen de las personas: personas en pobreza, sin hogar, con discapacidad, en privacion de libertad, infancia y adolescencia, en busqueda de empleo, comunidad gitana, personas mayores, violencia machista

Porque la desgracia no es un espectáculomuchas de las organizaciones que lo tienen claro y trabajan por la dignidad y los derechos sociales se han comprometido a comunicar siguiendo este decálogo de conducta en la comunicación de la pobreza y la exclusión social.

Reírse de los prejuicios, no de las personas

Del Payo Today ya les he hablado, En Cine, humor y dignidad descubrimos al gran Michael para reírnos de los prejuicios con Africa o de la falsa solidaridad.

Mientras no llega el vídeo riéndose de las grandes recogidas de alimentos me acuerdo de un salvaje Michael Moore hablando en Irlanda de como utilizaría el humor para acabar con el conflicto de Irlanda del Norte…y helando la sonrisa a quienes le escuchaban incómodos: “que rieguen con cisternas de agua bendita bautizando masivamente los barrios protestantes, asi todos serían católicos y se acabaría el problema

No ser cómplices del odio en las redes sociales

Cada uno de nosotros somos un medio de comunicación, con la posibilidad de publicar información relevante para las personas que nos siguen. Y esto implica también exigirnos la misma responsabilidad y objetividad que le exigimos a periodistas, periódicos, radios, o televisiones.

Me sorprende la cantidad de noticias falsas o interesadas que publican personas a las que conozco y valoro (pero que tengo silenciadas, disculpad) y que solo contribuyen a la confusión y la intolerancia. Y más viendo a Donald Trump y su postverdad (lo que el mentir de toda la vida, vamos) o fake news.

Difundir noticias de medios desalmados que mienten a conciencia para atraer tráfico a su web con titulares impactantes que no tiene nada que ver con el artículo o dar pábulo a noticias que aparentemente refuerzan su ideología. .

No se pierdan por ejemplo la página Maldito bulo y sus 6 claves para no tragarse ni un solo bulo más.

El odio y la intolerancia se combaten. ¿En qué bando esta usted?

Porque ni al nazismo ni a ETA se les derrotó solo con lo dicho hasta ahora. ¿Cómo luchamos contra esta basura?

Carolin Emcke lo resume en tres patas: exigir un mayor control en la Red, mejor trabajo policial y por último y sobre todo en la responsabilidad individual. “No podemos tener miedo de hablar en defensa de los que se sienten atacados. Yo no quiero una sociedad en la que solo los judíos defiendan los derechos de su comunidad o solo los gais luchen contra la homofobia. Tenemos que restablecer la universalidad del discurso de los derechos civiles”.

Tess Asplund, la mujer negra que se ha enfrentado a 300 neonazis suecos

En Vacunas contra el odio a las personas con discapacidad tienen algunas ideas para combatir el discurso del odio. O en 10 ideas para hombres que quieran erradicar la violencia machista para no rendirse ante los y las cómplices de asesinato que igualan feminismo con machismo.

O la Red Antirumores para combatir el racismo y la xenofobia. O el Observatorio Hatento contra los delitos de odio a las personas sin hogar (miren su posicionamiento sobre lo ocurrido en Compostela)

Y si quieren dar un paso más, conviértanse en ciberactivistas contra el odio, con Ciberespect, la innovadora iniciativa de la ONG Ecos do Sur para atacar con rigor y argumentos el discurso del odio contra las personas extranjeras.

No nos callemos. Gracias por demostrarlo.

@xosecuns

 

Adultos mayores, Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Corrupción, Derechos humanos, Educación, Exclusión, Incidencia, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, NO Violencia, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas drogodependientes, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Pobreza
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Música, comerciantes y lucha contra el cáncer en Compostela

7 de abril de 2017 a las 18:53

Personas decentes de Compostela. Hace casi tres años presumía de algunos de los múltiples ejemplos de activismo y solidaridad que veía en Santiago de Compostela. Eran tiempos oscuros.

Hoy estoy orgulloso de mi ciudad descubriendo que está a la cabeza de la investigación mundial contra el cáncer. En 2012 hubo en el mundo 14 millones de nuevos casos de cáncer y 8,2 millones de muertes relacionadas y se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. En España se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer al año y hay más de 1.500.000 de pacientes diagnosticados.

Pero sobre todo estoy emocionado viendo como miles de vecinas y vecinos y pequeñas empresas se están volcando en asegurar que lo sigue haciendo a pesar de los recortes públicos y la renuncia a luchar contra el fraude fiscal.

Impresionante. En apenas 90 días casi 4.000 cofinanciadores han aportado más de 450.000 euros. Y será mucho más, el Festival de la Luz (Casal) de este año se dedicará también al proyecto de Biopsia Líquida. Más adelante pueden disfrutar con la música del Coro da Ra y a Leilía, dos de los ¡cincuenta! famosos (influencers en inglés) que han apoyado en vídeo la campaña.

Comparen por ejemplo (si les interesa el fundraising o captación de fondos es obligado hacerlo) con iniciativas como el meritorio Giving Tuesday (Un día para dar) del pasado noviembre. 52 organizaciones de toda España trabajando juntas consiguieron 5837 donantes y 558.617 euros.

Les dejo con Martiño Suárez, de la empresa de comunicación Versal, para que les cuente la iniciativa Músicos pola Biopsia Líquida, una de las más imaginativas dentro de esta campaña mucho más amplia de Oncomet y en la que también han participado de forma voluntaria y desinteresada.

¿Sirve de algo? Vaya si sirve con tantas personas decentes en Compostela

¡Gracias Martiño!

La lucha contra el cáncer, una causa que une a músicos y comerciantes en Compostela

No es por apuntarse el tanto, pero movilizar en apenas tres semanas a 150 músicos de 6 conservatorios, 30 voluntarios, 150 comerciantes, un equipo de sonido y un piano de cola no es fácil. Aunque, la verdad sea dicha, los es mucho más si la causa es de las buenas.

La recaudación de fondos para las investigaciones contra el cáncer fue lo que impulsó Músicos pola Biopsia Líquida, un gran evento de música en las calles de Compostela ideado y gestionado por Santiago Centro, Área Comercial (el centro comercial abierto del Ensanche santiagués), en colaboración con el Club Financiero de Santiago.

El objetivo primordial de esta acción era, obviamente, la recaudación de fondos para las investigaciones sobre el cáncer que está llevando a cabo el grupo de Oncoloxía Médica Traslacional (Oncomet) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Los doctores implicados en este proyecto llevan más de cinco años profundizando en el revolucionario método de la biopsia líquida, situando a Galicia como referente estatal y europeo en el marco de la oncología médica de precisión. Esta nueva técnica permitiría adelantar el diagnóstico y tratar a los enfermos en estadios más tempranos, seleccionando mejor los tratamientos. Gracias a este proyecto muchos enfermos gallegos se están beneficiando ya de las ventajas del nuevo sistema de lucha contra el cáncer.

Por otra parte, Santiago Centro quería dar visibilidad a una faceta del comerciante que muchas veces es soslayada: su integración con la sociedad civil, su implicación en los asuntos que preocupan a la ciudadanía.

En numerosas ocasiones se refleja la figura del comerciante como alguien ajeno a los problemas del día a día; nada más lejos de la realidad. Como afirmaba José María Fernández, presidente de Santiago Centro, en la presentación de Músicos pola Biopsia Líquida, “comerciantes y hosteleros no somos un ente abstracto que reacciona de manera individual o únicamente en su beneficio, sino que sabemos unirnos para llevar adelante proyectos conjuntos y para apoyar iniciativas como esta”.

Finalmente, la Fundación se propuso mostrar al público el enorme talento y el ingente trabajo que se lleva a cabo en los conservatorios y escuelas de música de la ciudad, llevando los conciertos a la calle y ofreciendo en Ensanche de Compostela como escenario natural para intérpretes de todas las edades y niveles.

Es de justicia decir que la respuesta de los centros fue abrumadora: a la iniciativa se unieron desde la Escola de Altos Estudios Musicais (donde se realizan estudios de posgrado de la mano de músicos de la Real Filharmonía de Galicia) al Conservatorio Histórico de Santiago, el Conservatorio del Colegio Manuel Peleteiro, la Escola Municipal de Música de Santiago, Estudio Escola de Música y la Escola de Música Colexio Compañía de María. Más centros mostraron su interés y su solidaridad con el proyecto, aunque por problemas de premura de tiempo no pudieron sumarse.

Músicos pola Biopsia Líquida se programó como una acción en dos fases. En la primera, establecimientos del Ensanche compostelano recogerían aportaciones de sus clientes durante 10 días en huchas proporcionadas por Santiago Centro.

Si Santiago Centro sabía que el comercio (el de todas las ciudades, y por supuesto el compostelano) está siempre dispuesto a echar una mano cuando hace falta, los días anteriores al inicio de esta fase lo demostraron con creces, con docenas de llamadas de comerciantes reclamando su hucha (en algunos casos, negocios con varias tiendas en Galicia, como la cadena Emilio Iglesias, llegaron a pedir 18).

La segunda fase fue la musical: el 1 de abril, sábado, casi 150 músicos actuaron en las calles del Ensanche compostelano. Santiago Centro –a través de Versal Comunicación, empresa que lleva su gerencia desde septiembre, y que participó de forma desinteresada en el evento- instaló en medio de la céntrica Plaza Roja un piano de cola por el que pasaron desde profesores de técnica impecable a pequeños que, con 8 años, ofrecieron uno de sus primeros conciertos en público.

Violinistas y percusionistas en la calle Alfredo Brañas, acordeones y saxos en la Carreira do Conde, una agrupación musical infantil en Xeneral Pardiñas, un joven combo de jazz en Fernando III, orquestas de cuerda infantiles y de adultos de vuelta en la Plaza Roja… Ni la constante amenaza de lluvia (que acabó por no caer, quizá espantada por la música) logró amilanar a los intérpretes.

Y menos aún a los voluntarios, algunos relacionados con el equipo de Oncomet, otros amigos de Santiago Centro, que trabajaron desde muy temprano y hasta la noche en el montaje de los conciertos, la dinamización de las donaciones y el recuento final de lo recaudado.

La jornada, que duró de 12 a 19.30 horas de forma casi ininterrumpida, recaudó, entre actuaciones y aportaciones en las huchas de los comercios, unos 6.000€ procedentes del generoso público compostelano y destinados íntegramente a Oncomet. Supuso, además, un pequeño empujón más a nivel de conocimiento público de una iniciativa que suma apoyos cada día en todos los pueblos y en todos los sectores sociales de Galicia.

El objetivo de la campaña, fijado en los 500.000 euros, está un poco más cerca, aunque las contribuciones individuales pueden seguir haciéndose en http://colabora.oncomet.es

 

Campañas, Captación, Comunicación, Empresa, Impuestos, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Responsabilidad Social Empresarial, Salud, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns Comentar
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Vacaciones pagadas en la guarida del lobo fiscal

30 de marzo de 2017 a las 0:46

No hay dinero. ¡MENTIRA!.

Sería un ejercicio de cinismo que un blog dedicado a la lucha contra la pobreza y la exclusión se limitara a hablar de solidaridad o buen rollo y no dijera nada de riqueza, desigualdad, fraude fiscal o corrupción. 

No lo duden: Hay dinero, y de sobra, para educación, sanidad, rentas mínimas, dependencia, pensiones o ayuda al desarrollo.

Hay buenas noticias. Bajo el lema #JusticiaFiscalYa Centenares de ONG de acción social o de cooperación, sindicatos, asociaciones de consumidores, colegios de Trabajo Social, el Sindicato de Técnicos de Hacienda o organizaciones cristianas de base,  forman la Plataforma por la Justicia Fiscal. 

El 3 de abril será el Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales y con la etiqueta #FueraParaísosFiscales  se organizan actos por toda España, incluyendo el dialogo ¿Que hacemos con los paraísos fiscales? en el Congreso de los diputados.

Nos lo explica Jonás Candalija, periodista especializado en información internacional y países del sur y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

¡Gracias Jonás!

Vacaciones pagadas en la guarida del lobo fiscal

La Semana de Acción Global contra los Paraísos Fiscales (del 1 al 7 de abril) es la ocasión ideal para empezar a llamar a las cosas por su nombre. No podemos andar con eufemismos cuando lo que denunciamos es un robo a la ciudadanía.

Cambiar el lenguaje es un primer paso para cambiar la realidad.

No existen los paraísos fiscales. Son un producto de la planificación fiscal de las grandes fortunas y transnacionales. Existen guaridas de depredadores de derechos sociales y económicos, en las que se esconden y blanquean fondos y capitalesUn robo perpetrado por ricos, poderosos y empresas multinacionales que repercute en toda la sociedad, en especial sobre las personas más vulnerables. Sólo los países en desarrollo pierden 100.000 millones al año por el papel de estas guaridas fiscales.

No existe la ingeniería fiscal. Existen complejos entramados legales y societarios diseñados para evadir o eludir impuestos.

Según Oxfam Intermon, el dinero oculto en guaridas offshore en 2015 fue de 7,6 billones de dólares, una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos, lo que supone una pérdida de ingresos fiscales de unos 190.000 millones de dólares al año. Sólo entre 2010 y 2012, las principales multinacionales estadounidenses trasladaron entre 500.000 y 700.000 millones de dólares hacia estos lugares. En las islas Bermudas, por ejemplo, declararon 80.000 millones de dólares de beneficios, más del que declararon en China, Japón, Alemania y Francia juntas.

En España, las empresas del IBEX 35 tienen 891 filiales en guaridas fiscales. De ellas, BBVA, Santander (junto a otros 18 bancos europeos) ganaron 25.000 millones de euros en estos lugares en 2015, lo que representa el 26% de los beneficios obtenidos por los 20 principales bancos europeos (Informe Bancos en el exilio)

¿Se imagina unas vacaciones pagadas en uno de estos supuestos paraísos?

En este contexto de exorbitantes cifras de beneficios, imaginémoslo por un momento…

¿Qué le parece un apartamento offshore exclusivo para sus impuestos en primera línea de playa con vistas a 13.334.573 personas en riesgo de pobreza o exclusión social (sólo en España) que navegan a la deriva en el mar de desigualdad?

¿Qué le parece un billete en vuelo privado aderezado por un Veuve de Clicquot servido por personal contratado en precario y pagado por miles de potenciales perceptores de rentas mínimas, que no las reciben por falta de un Sistema Estatal que les garantice una vida digna?

¿Le abanicamos un poco para evitar el sofoco que produce la reducción de los fondos destinados a cumplir con la Ley de Dependencia?

¿Qué le parece un cóctel financiero mientras las inversiones públicas en sanidad, educación, investigación, etc. se escapan por el retrete offshore?

No se engañe, son vacaciones pagadas por los impuestos que no pagan, que no son suyos, sino de la ciudadanía.

Hogares españoles sin ningún ingreso 2007 a 2015. Fuente INE (Encuesta Población Activa)

Un Estado moderno debe velar por establecer un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente, para a partir de ahí desarrollar una política fiscal que corrija los desequilibrios y desigualdades sociales. No se puede hablar de gasto público, sino de inversión pública, no solamente en infraestructura, también en las personas, en la atención de sus necesidades y en la defensa de sus derechos.

La cohesión social debe sustentarse sobre la base de políticas redistributivas de la riqueza. Este debe ser el objetivo prioritario de un Estado.

Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal exigimos una definición exigente de paraísos fiscales en la legislación española, que además de los principios de falta de cooperación fiscal y de baja o nula tributación, se incluyan criterios referentes a las ventajas fiscales para los no residentes y la falta de transparencia sobre quiénes son titulares reales de las empresas, cuentas, trusts, etc., así como el establecimiento de sanciones por su uso abusivo y de otras medidas como la exclusión de la contratación pública a empresas que estén radicadas o cuenten con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica real que lo justifique, penalizando a las más responsables fiscalmente.

El próximo 3 de abril, Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales (aniversario de la publicación de los papeles de Panamá), tenemos oportunidad de exigir a nuestros representantes políticos soluciones políticas y legislativas al problema.

La concentración de riqueza extrema en España continúa creciendo, y el 1% más rico de la población concentra tanta riqueza como el 80% más pobre. La crisis no ha hecho más que agravar esta tendencia, y el diseño tributario no contribuye a corregirla.

Si nos preguntan: ¿Qué hacemos con los paraísos fiscales? Las organizaciones sociales que conformamos la Plataforma por la Justicia Fiscal lo tenemos claro: perseguirlos política, legislativa y judicialmente hasta erradicarlos.

Los papeles de Panamá son sólo la punta del iceberg de un problema global, que nos lleva a hacernos una última pregunta: ¿Hasta dónde llega realmente la guarida del lobo fiscal de las grandes fortunas y empresas multinacionales y los Estados que lo permiten?

Tenemos las preguntas. Esperamos respuestas.

@jonascandalija

Bancos, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Pobreza, Riqueza, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Telecinco y Cuatro: ¿Por qué insultan a las gitanas? #NoALosGipsyKings3

22 de marzo de 2017 a las 1:23

Cuando hace unos días intentaba demostrarles que sirve de algo luchar por los derechos humanos y contra la pobreza, les ponía entre otros ejemplos de éxito, el enorme, y reconocido internacionalmente, avance en derechos y desarrollo que la comunidad gitana ha tenido en los últimos 30 años.

No lo han tenido ni lo tienen fácil: los prejuicios y las palabras mentirosas sobre gitanas y gitanos siguen ganando por goleada a las palabras verdaderas.

No deja de sorprenderme ver a personas de indudable rigor personal y profesional someterse a la implacable ley del cuñadismo y opinar negativamente y con todo lujo de generalizaciones sobre más de un millón de españolas y españoles y olvidándose de paso de la presunción de inocencia. Para todas ellas les recomiendo leer Payo Today, se reirán un rato (ojalá que de sí mismas).

¿Por qué siguen los prejuicios?

Estos días, mientras denunciamos el odio y la apología de la violencia que se publicita desde un autobus ultracatólico, en Cuatro todos los miércoles se nos cuela una flota entera de prejuicios hacia la comunidad gitana. ¡La tercera edición! del programa de televisión Gipsy Kings.

Véanlo un rato. Me lo tragué entero la semana pasada y mientras lo sufría iba anotando las palabras que me venían a la cabeza: monigotes, caricaturas, vagos, sobreactuados, trivialidades, superficiales, insultos a su religión, machismo, exageración… No muy diferentes a los comentarios, la mayoría racistas, que se pueden leer en redes sociales.

Una sugerencia si lo ven. Imaginen que en vez de gitanos, apareciera usted y su familia, vecinos de su pueblo, o que fueran personas en silla de ruedas, con síndrome de Down, niños y niñas de cualquier colegio…Entenderán por qué Telebasura no es realidad.

Exijamos un trato digno al pueblo gitano en la televisión

Ahora es Gipsy Kings, pero antes fue Príncipe gitano. La productora Mediaset (dueña de Cuatro y Telecinco) parece tener la obscena costumbre de buscar audiencia y beneficio comercial a costa de la imagen y la dignidad de todo un pueblo.

Ante tanto insulto, la Fundación Secretariado Gitano nos pide ayudarles a exigir la paralización inmediata de Gipsy Kings y a pedir a los anunciantes que retiren su publicidad de este espacio que daña la imagen de todo un pueblo, apelando a “la falta de ética profesional que supone utilizar a personas individuales de la comunidad gitana para hacer de ellas un espectáculo que caricaturiza a toda la comunidad, con el único fin de lograr audiencia y los beneficios económicos asociadas a ella”.

Mentiras y verdades sobre la cultura gitana

Las oenegés y federaciones del Consejo Estatal del pueblo gitano han manifestado de nuevo su rechazo a este programa. Tres párrafos resumen muy bien sus razones

No podemos sino reiterar, con cierto hastío, nuestra repulsa ante este tipo de iniciativas que utilizan de manera frívola y morbosa la ya denostada imagen social de nuestro Pueblo y, especialmente, de las mujeres gitanas. Estas prácticas contribuyen a la solidificación de los estereotipos, prejuicios y peores sentimientos colectivos hacia cientos de miles de personas corrientes, de carne y hueso, que luchan por salir adelante como las demás. Además, en esta tercera temporada no augura un enfoque distinto al habitual, más bien se remarcan aún más los enfoques pretendidamente humorísticos, chabacanos o que en ocasiones remarcan o ridiculizan la forma de expresarse o sus conocimientos.

La única manera de hacer triunfar a Los Gipsy Kings es falseando la rica y compleja realidad gitana; ahondando en la percepción exótica, folclórica y surrealista que de la misma alberga el imaginario colectivo mayoritario. Se trata de una mirada vertical, alejada y autoritaria cuyo objetivo es la producción de beneficios económicos sin más. En este contexto, los gitanos y gitanas nos convertimos en meros productos de mercado a disposición de los tiburones de la industria del espectáculo. Todo ello favorece el incremento del rechazo general y arcaico hacia el Pueblo Gitano que imbuye nuestra geografía.

Si quieren mostrar la realidad gitana tienen ejemplos maravillosos de los que aprender tales como la serie documental “Gitanos Andaluces” dirigida por Pilar Távora y emitida en Canal Sur Televisión o el programa de Radio Exterior “Gitanos, arte y cultura romaní.

¿Y los anunciantes qué dicen? ¿Y su política de RSE?

Samsung España, Iberdrola, Nissan, Axe, The Phone House, Mutua Madrileña, Antonio Banderas (colonia), Momondo, Puleva Omega3, Dentix, La gula del Norte, Mapfre, EDreams, Citroën,  Renault,  Banco Sabadell,  Multiópticas,  Marlene, BBVA, Nintendo, Pantene, Scholl, Danacol, Arriaga Asociados, Schär, ING Direct, Solan de Cabras, Vicks Vaporub,  21 Buttons,  Hyundai,  Nintendo, Hugo Boss (colonia),  Carrefour,  Nivea, Paradontax,  Knorr,  Nestlé,  Eucerin,  Ralph Lauren,  Shisheido, Tic Tac caramelos, Ariel…

Con esta campaña la Fundación Secretariado Gitano se está dirigiendo también a anunciantes como los anteriores para que retiren su publicidad en este programa. No se trata de criminalizar a ninguna empresa, no creo que supieran que su marca y su prestigio se está asociando a prejuicios y falsedades. Pero ahora que lo saben ¿cómo actuarán?

¿Tienen política de Responsabilidad Social Empresarial? Porque como con las amistades, es en estas ocasiones cuando se debe demostrar que sirve de algo y no es papel mojado.

El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano (International Roma Day) Por un trato digno al pueblo gitano en la televisión. Unete.

@xosecuns

Campañas, Comunicación, Comunidad gitana, Consumo responsable, Derechos humanos, Empresa, Exclusión, Incidencia, Inclusión, Organizaciones No Lucrativas, Responsabilidad Social Empresarial
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Sirve de algo luchar contra la pobreza?

1 de marzo de 2017 a las 1:17

Calle Alcalde Lorenzo. Bertamiráns (Ames-A Coruña)

Póngase en el lugar de una persona en silla de ruedas cruzando esta calle.

¿Qué ha sentido?

¿Haría algo si estuviera en su calle?

Vi la foto en la página Queremos una Compostela sin barreras, creada por Paula y Pío, los padres de una niña con parálisis cerebral que un día se hartaron de tanta discriminación con su hija y otras muchas personas como ella.

Me sorprendió el absurdo y me fui indignando con todo lo que implica de despilfarro y desprecio político y técnico (porque en este ayuntamiento como en todos hay empleados públicos responsables de que esto no ocurra) a los derechos de muchas personas.

Y me emocioné al acordarme del sufrimiento que he visto en personas a las que quiero, con dependencia o cuidándolas, ante una calle no accesible.

Pero con indignación o emoción no basta. Investigué un poco si la foto es actual y la subí a mi Facebook, preguntando educadamente al alcalde (no me respondió, pero si su concejal de urbanismo: es una chapuza heredada y tienen previsto arreglarlo en breve). Me vine arriba y lo subí  al muro de la campaña “Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017” que el CERMI acaba de poner en marcha.

Descubrir. Indignarse. Emoción. Conocer… ¿Actuar?

Nada nuevo. Todos los días millones de personas recorren algunas fases de este proceso y deciden actuar o quedarse inmóviles al borde del camino.

Pío y Paula son un ejemplo, semejante al que encontrarán en el origen de muchas organizaciones que luchan contra el apartheid de las personas con discapacidad (o mejor diversidad) o en los miles de personas que al grito de #VolemAcollir (¡Queremos Acoger!) en una admirable Barcelona y en otras muchas ciudades exigieron al Gobierno que cumpla su compromiso de acoger a 17.000 refugiados o a las que todos los días lo siguen haciendo tras etiquetas como #VenidYa o #VindeXa .

O en personas como Arturo Coego, uno de nuestros jóvenes emigrantes por obligación, subiendo las escaleras de 42 pisos para recaudar fondos para las personas sin hogar en Inglaterra. 

Ya, ya. Pero todo esto ¿Sirve de algo?

La duda me la planteó una persona tras leer mi artículo “Entre los escombros” sobre como los desahucios, la desigualdad y la pobreza siguen disparadas en España (la Comisión Europea ha avergonzado, y como, al gobierno español).

Más bruto fue otro amigo que me soltó que nuestra generación, la que reclamó el 0,7% para ayuda al desarrollo, había fracasado rotundamente, hundiéndose en la irrelevancia sin apenas quejas ni lágrimas. Y eso cuando hace 25 años unos cuantos “inconformistas” empezamos la locura de reclamar en Galicia la evidencia de que en la lucha contra la pobreza no hay fronteras y creamos la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento.

No me hagan caso si detectan señales de la crisis de los cincuenta tratando de justificar que no he estado haciendo el tonto media vida. Mi respuesta es que si, que sirve de mucho. Pero…

Si es usted de las de “si sufren que se jodan“, no siga leyendo

Disculpen la brusquedad, pero a muchos millones de personas les trae sin cuidado el dolor ajeno.

Y no vale lo de que son políticos, banqueros o ricachones sin escrúpulos. En estos años, me he encontrado con completas egoístas, cínicas y sin ninguna empatía en personas de clase alta, media y baja, sin hogar o con discapacidad y en ONG, premios nobel o pretendidas gurús de la solidaridad. En amigas y enemigas.

Ni puñetero caso les hago, aunque les sonría. Bastante hago con intentar defender también sus derechos. Les regalo este vídeo de The pilion trust.

Hace bastantes años citaba cinco excusas para no hacer nada: impotencia, complicidad, el funcionario perfecto, perversidad y el más adelante veremos. Hoy el que más me molesta es lo de “No va conmigo, para eso están las ONG, los misioneros o las personas voluntarias. Grandes idealistas que intentan hacer el mundo mejor mientras yo sigo con mi vida y mis problemas”.

Pues no. Aparte de ser un argumento igual de burdo que el de “todos los políticos son iguales“, es la excusa perfecta para aparentar no responder a las preguntas del principio: ¿Qué ha sentido? ¿Qué va a hacer?… cuando ya lo han hecho.

Me van a volver a decir otra vez que “acabas con el glamour y épica” pero en las ONG, los misioneros o las personas voluntarias, Mandelas hay muy pocos.

La gran mayoría como usted o yo, con nuestras incoherencias, problemas y miserias. Y la principal miseria es la vanidad de creernos a veces mejores que los demás. Dejen que me recuerde este párrafo: “Del voluntario al obligatorio. Parecen dos términos opuestos, pero para mi, ser voluntario, activista o militante en alguna entidad o mejor en alguna causa relacionada con la justicia social es una obligación moral. No estoy haciendo el bien por ser voluntario y nadie me lo tiene que agradecer, estoy cumpliendo con mi obligación como persona. Ser voluntario es un medio para luchar por derechos sociales y contra la pobreza y sus causas y causantes.

No hay superhéroes. Sólo personas como usted que deciden hacer algo¿Para nada?

La humanidad mejora. Usted y su vecino no

Es un hecho objetivo. El mundo está mejor que nunca.

En 1990 casi me echaron de la facultad de Empresariales por empapelarla con 200 cartelitos con el lema “Hoy, como todos los días, 100.000“, por las personas que entonces morían de hambre. Hoy esta cifra se ha reducido a mucho menos de la mitad.

Como dicen Kiko Llaneras y Nacho Carretero en Datos para el optimismo (aunque como antídoto para el populismo el artículo es bastante ingenuo) y como pueden ver en los gráficos, en los últimos 60 años, la esperanza de vida ha aumentado desde los 48 a los 71 años; la tasa de mortalidad infantil se ha dividido por cuatro y el analfabetismo ha caído desde el 44% al 15%. Y como defienden filósofos como Steven Pinker: “la violencia desciende históricamente y quizás vivamos en la época más pacífica de la existencia de nuestra especie“.

Las evidencias, como nos recordó la campaña #stopthemyth de la Fundación Gates (si, no todo es blanco y negro), también nos permiten afirmar con rotundidad que los países pobres NO están condenados a seguir siéndolo, la ayuda internacional NO supone un malgasto de dinero y que salvar vidas NO conduce a la sobrepoblación mundial.

Triunfalismo ninguno. Más de 800 millones de personas siguen malviviendo con menos de 1,9 euros al día. Y estamos asistiendo a un aumento brutal de la desigualdad en todo el mundo y especialmente en España.

Les recomiendo leer “La peligrosa clase media”, un breve artículo de Moisés Naim que me inspiro hace años. Y si quieren ver lo empinada que puede ser la cuesta abajo si no luchamos contra ello, tecleen sus ingresos en The Global Rich List y verán por ejemplo que una persona en pobreza severa en España (menos de 330€ de ingresos al mes) es más rica que otras ¡4.607 millones! en el resto del mundo.

Hacer algo es defender derechos

Marcha Mundial contra la explotación Laboral infantil Vigo 1998

No es gratis. Detrás de cada cifra positiva, de cada pequeño avance, de que los retrocesos con los Trump de turno no sean tan drásticos… hay personas que deciden no resignarse y defender de forma pacífica los derechos humanos.

Así se acabó con el apartheid, la esclavitud o muchas guerras, y se avanzó hacia la democracia o el voto femenino frente a argumentos como “Las mujeres nunca podrán votar: son físicamente frágiles y no podrían enfrentarse al estrés que supone votar”.

Hace 25 años la palabra desigualdad apenas se pronunciaba. No sabíamos lo que era el consumo responsable, el comercio justo, la economía solidaria o la banca ética. Hasta que marchamos contra la explotación laboral infantil comprábamos ropa sin saber que la estaban fabricando millones de niños y niñas; hoy muchísimos menos.

Aún me emociona leer al añorado S.J. Fernando Cardenal animarnos desde Nicaragua con su “Mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer historia” Y vaya si la hicieron cuando el bendito 15M estalló con su Me gustas democracia. Y no, no estás como ausente.

Muchos chicas y chicos tutelados están consiguiendo acabar con el prejuicio de que les miren distinto que tienen deseos y sueños de futuro y que reclaman hacerse adultos sin precariedad

V Encontro Galego Participación EAPN Galicia www.pobreza.gal

En 1190 dos personas del mismo sexo no podían casarse, adoptar o ser felices en público. Hoy peleamos contra autobuses que fomentan el odio hacia las personas transexuales. Repitan conmigo: Hay niñas con pene y niños con vulva. Y no somos pocos, hasta mi admirada Yolanda Ramos lo ha hecho en Tu cara me suena.

¿Sabía que España sigue recibiendo reconocimientos internacionales por la mejora de la calidad de vida de la comunidad gitana y su lucha contra los prejuicios y las mentiras?

Los padres y madres de muchos niños y niñas con síndrome de down, autismo o discapacidad intelectual estaban preocupados por su infancia y hoy se preocupan por su trabajo, su jubilación o su derecho al voto. Las personas con salud mental estaban encerradas en manicomios y hoy reclaman ser felices.

En una charla en Vigo de la exitosa campaña contra las minas antipersona, un tal Alberto Estévez decidió dedicar su vida a luchar contra el tráfico ilegal de armas.

¿Sirve de algo?

En el corto plazo todos muertos

Los cambios se generan poco a poco. Son como el nacimiento de un niño. No lo vemos pero de repente, la niña que ayer tenía 3 años hoy tiene doce” nos decía una siempre inspirada Yosi Ledesma.

En estos años he visto ya demasiadas frustraciones por pensar que los cambios y los éxitos eran inmediatos: la OTAN, la LOGSE, el 0,7%, el Prestige… el 15M…

Hoy asisto sorprendido a la despedida de Juventud Sin Futuro, tras seis años de ejemplo en la lucha por los derechos de los jóvenes con campañas memorables como “No nos vamos nos echan“. Y se van haciendo un cierto ridículo con su artículo “Quisieron robarnos el futuro, pero solo nos quitaron el miedo“, contando batallitas y animando a que sus victorias: “otra generación las enarbole” (Nota: acabo de comprar el dominio juventudsinfuturo.es, para enarbolarlas si acaso)

La maravilla de las redes sociales nos ha permitido una capacidad de comunicación e incidencia como nunca soñamos, pero también alarmas continuas por la última injusticia y frustraciones por no solucionarse ya. Ese “Cuanto mejor, peor” que dice Javier Cercas o “La pregunta millenial de la que habla Simon Sinek.

Y no, las revoluciones no existen.

Existe el trabajo constante, con más, menos o ninguna intensidad según el ánimo, pero constante.

Defendiendo derechos (no se ofendan, pero apadrinar niños o recoger tapones o alimentos funciona una vez pero es inútil y hasta cómplice si no va acompañado de la pregunta ¿Qué exijo para que esto no se vuelva repetir?).

Sumar. Trabajar en red y mirando por los derechos de quien tengo al lado y no sólo por los míos.

Y sobre todo…Sonreir.

Yayoflautas, prepárense.

@xosecuns

 

 

Campañas, Comercio justo, Comunicación, Comunidad gitana, Consumo responsable, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Heroes cotidianos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Menores y jóvenes, Mujeres y hombres, NO Violencia, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas con Discapacidad, Personas Migrantes, Personas sin hogar, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns 3 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Entre los escombros

31 de enero de 2017 a las 15:10

Les dejo la versión ampliada del artículo de opinión del mismo nombre que se publicó en La Voz de Galicia junto a los reportajes El drama de los desahucios no desaparece de Ana Balseiro y «No estábamos dispuestos a perder a nuestras hijas» de J. Fuentes y M. Hermida.

Foto: Marcos Míguez

Foto: Marcos Míguez

Si, sigue habiendo desahucios. 1.749 en los primeros nueve meses del 2016 y sólo en Galicia. 6 al día, prácticamente los mismos de los últimos cuatro años y más por impago de alquileres que por ejecuciones hipotecarias, pero los sigue habiendo y muchos.

Miles de personas aún no tienen garantizado su derecho a una vivienda digna. En la necesidad extrema y aunque parezca mentira Galicia es lider con 3000 personas malviviendo aún en chabolas. Otras 3600 viven en la calle.

Desahucios desde inicio recuperacion

¿Le sorprende? A bastantes dirigentes políticos puede que si, empeñados en repetir ya no como dogma sino cada vez más como un hecho alternativo, que con el mero crecimiento económico o la incipiente creación de empleo ya basta para acabar con la pobreza o los desahucios, que es un tema solucionado del que ya sólo los populismos se acuerdan.

Pero la realidad y las evidencias son tozudas. Como explica Kiko Lorenzo en su libro Metáforas para entender la crisis (y no volver a repetirla), el terremoto de la crisis económica lo han padecido y lo siguen padeciendo las clases medias pero sobre todo quienes menos tienen y quienes menos ganan. Y como en cualquier terremoto, aunque no haya temblores, las víctimas siguen entre los escombros.

Pobreza populismo pedirMás de 13 millones de personas siguen en España en riesgo de pobreza o exclusión, 700.000 en Galicia. Pero es preocupante el avance de la pobreza severa (ingresar menos de 332 euros al mes), en España 3,5 millones de personas y 132.000 en Galicia, 36000 más que el año anterior.

¿Cómo le fue a su familia en la crisis?. Abruman las evidencias de que la desigualdad está avanzando sin freno en España y con ella impidiendo a muchas personas, ensañándose sobre todo con las más jóvenes, ya no sólo pagar el alquiler o la luz sino llegar a fin de mes o pensar en como puede ser su vida dentro de unos años.

La última viene del Banco de España y aparte de humillar a los críticos con el último informe de Oxfam Intermon “Una economía para el 99%” presenta un dato que estremece: el patrimonio de las 25% de las personas más pobres se ha deteriorado tanto que ya es negativo; como media deben 1300 euros más de lo que tienen.

Y no, la mejor política social ya no es el empleo. Porque si a la palabra empleo no le ponemos el apellido digno es otra cosa.

Una buena noticia sin duda los 547.000 nuevos empleos del 2016 pero miren este vídeo de la magistral campaña de la Fundación FOESSA o sigan leyendo: en más de 720.000 hogares no tienen ningún ingreso (360.000 en 2007), el 56% de personas desempleadas de larga duración (más de 600 días, uno tras otro buscando empleo) y el 47% sin percibir ninguna prestación, sometidos a la “violencia administrativa” de recorrer mostradores y rellenar formularios para ayudas puntuales de supervivencia. ¿Cómo se hace para pagar la hipoteca o el alquiler?

Consolémonos un poco con la lentitud de los avances. Que la pobreza es un problema de estado acaba de reconocerlo hasta el Consejo Económico y Social. Las evidencias del aumento de la desigualdad y el fraude fiscal son tan abrumadoras que hasta el ministro Montoro ha reconocido el injusto tratamiento fiscal de las grandes empresas.

Tarde, pero la justicia europea sigue escarbando en la normativa hipotecaria española permitiendo paralizar judicialmente ejecuciones si se observan cláusulas hipotecarias abusivas.

En la Xunta de Galicia se empieza a huir de medidas espasmo cortoplacistas por estrategias plurianuales como el alquiler social o el censo de viviendas vacías.Y los cuatro grupos políticos del parlamento gallego están de acuerdo en que es imprescindible reforzar programas de alquiler de viviendas públicas, alquiler social y otro tipo de ayudas al alquiler.

Que lo demuestren donde gobiernan

@xosecuns

Administración, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Exclusión, Inclusión, Inversión social, Personas sin hogar, Pobreza, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Vivienda
Escrito por xosecuns 1 Comentario
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Por qué crece la desigualdad en España?

24 de enero de 2017 a las 23:34

La verdad es demoledora. Y nuestro principal problema empeora.

Dinero llama a dinero y la riqueza en el mundo cada vez se concentra más rápido. Tan sólo 8 hombres poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. 

Que la desigualdad (en la riqueza o en la renta) está avanzando en el mundo, no sólo lo dice Oxfam en su informe Una economía para el 99%. El crecimiento económico tan sólo está beneficiando a los que más tienen, explica el economista Branko Milanovic en el informe de la consultora PwC para el reciente Foro de Davos: “los mayores beneficios de la globalización han ido a parar a una pequeña élite, cada vez más rica, en los países industrializados y a la clase media asiática, mientras que los ciudadanos de rentas bajas en los países desarrollados han sido sus grandes perdedores

Si, han leído bien, en el Foro Davos han reconocido que es urgente la necesidad de una mayor redistribución. Lástima que, como se cuenta en este artículo, llegados a las soluciones el debate se arruga y el personal se abalanza sobre los canapés

Desigualdad género OINo les aburriré con los mismos datos sobre el aumento de la desigualdad que han salido en los medios. Les recomiendo que ojeen el informe mundial (no se pierdan las páginas 7 a 10 sobre las seis falsas premisas de una economía al servicio del 1% y los ocho requisitos para una economía al servicio del 99%).

Si no tienen mucho tiempo, lean este articulo de Chema Vera, el director de Oxfam Intermon. También pueden releer un artículo que sigue muy vigente tras la victoria de Donald Trump o lo que vamos a pagar de más por la luz este año:  ¿Democracia o capitalismo de amiguetes?

ONG que defienden derechos

Quienes creemos que con nuestro dinero se debe apoyar a organizaciones que bajan al barro por los derechos sociales y no paripés de incidencia política, estamos de enhorabuena. El informe denunciando el aumento de la desigualdad ha sido un rotundo éxito generado un imprescindible debate y un montón de críticas, interesadas y oportunistas la mayoría.

Les recomiendo Midiendo la (maldita) desigualdad, un artículo escrito por los autores del informe y otros tres de expertos independientes: Desmontando a Oxfam de José Moisés Martín, Contexto para entender el dato de desigualdad de Oxfam de Kiko Llaneras y Justicia fiscal, climática y migratoria, un descarado Gonzalo Fanjul respondiendo a las “vedettes del neoliberalismo” y sus críticas cutres al informe.

Pero hablemos del principal problema de España.

Desigualdad España

España, una crisis que se ha ensañado con las personas más vulnerables

Una bomba de relojería: medalla de plata europea de aumento de la desigualdad entre 2007 y 2015, detrás de Chipre ¡20 veces más que el promedio europeo!. Y es que en España la desigualdad gana por goleada… mientras que en Polonia, Portugal, Rumanía o Finlandia pierde.

Desigualdad Gini paises europeoas 2007-2015

Pobreza populismoUna de las críticas más absurdas ante las denuncias a esta evidencia es que supone “apoyar el populismo de izquierdas” (o de derechas). Ridícula por negar un hecho pero ademas políticamente burda por dejar la iniciativa en las soluciones de este infierno en el que viven millones de personas a unos pocos partidos. ¿De nuevo Los gansos del Capitolio?

Hechos, no opiniones. La crisis la siguen pagando los más pobres

No, la crisis no nos ha afectado a todos por igual. Todo lo contrario, sigue concentrando sus efectos especialmente en las personas más pobres (o con las rentas más bajas).

Elijan fuente: OCDE, Eurostat, INE, Credit Suisse, Banco Mundial… ¡hasta Warren Buffet! Hoy mismo el Banco de España afirma que la crisis ha arrasado con la mitad de la riqueza de las familias más pobres, cebándose especialmente con los más jóvenes. El 25% más pobre carga con más deudas que activos.

O elijan personas expertas o organizaciones solventes. Me referiré a partir de ahora a tres: Oxfam Intermón y su radiografía de la desigualdad en España, Kiko Lorenzo (Caritas España) y su muy didáctico libro Metáforas para entender la crisis y El estado de la Pobreza. España 2016 de EAPN España.

Desigualdad riqueza España 2016En 2016, el 10% de los españoles más ricos concentraron más riqueza que el resto de la población. Es decir, 4,7 millones de personas tienen lo mismo que más de 42,6 millones.

En 2007, el 10% más rico disfrutaba en España de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre. En 2015 esta diferencia era de 15 veces.

13.334.573 personas, el 28,6% de la población española, seguía en 2015 en riesgo de pobreza o exclusión social.Una de cada tres se debe a la crisis, pero las otras dos ya estaban en esta situación antes, ni con la burbuja inmobiliaria tuvieron una oportunidad.

Y un gráfico demoledor: En 2016, 720.000 familias no tenían ningún ingreso… en 2007 eran 365.000. Como dice Kiko Lorenzo: “cuando tantas personas aún siguen sepultadas bajo los escombros, no parece oportuno mirar para otro lado

Fuente INE (Encuesta Población Activa) Oxfam Intermon

Fuente INE (Encuesta Población Activa) Oxfam Intermon

Cinco razones por las que crece la desigualdad en España

1 Incapacidad para crear empleo de calidad y especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor añadido, especialmente construcción y turismo. Esto implica un mayor peso de puestos manuales, temporales y con ocupaciones de baja cualificación con menores sueldos que se une y explica una bajada generalizada de salarios, en especial los más bajos. En palabras del informe de Oxfam “tanto durante el período de crecimiento como de crisis, la economía española ha primado los beneficios y las rentas de capital, frente a las rentas salariales

2. Un elevado nivel de paro residual. Incluso en las épocas de crecimiento nunca se redujo por debajo del 10% (ni la pobreza por debajo del 19,5%). Especialmente grave porque gran parte del desempleo actual afecta a los sustentadores principales de cada hogar, es decir a quien traía los ingresos más elevados de la economía familiar. De los cinco millones de puestos de trabajo creados en los años anteriores a la crisis, tres eran empleos precarios, condenados a desaparecer como lo harán la mayoría de los que se están creando ahora.

3. Alta desigualdad salarial. El empleo creado con la recuperación económica se caracteriza por una mayor precariedad: temporalidad (25,2% trabajadores, 14,1% en la UE), trabajo a tiempo parcial y la citada tendencia a la baja de los salarios. Lo denunciaban hace unos meses algunas trabajadoras pobres del 13,2% de personas a quienes en 2015 su salario no supera el umbral de la pobreza: No más juegos del hambre para tener un empleo digno.

En 2015 el salario del ejecutivo con mayor responsabilidad en una empresa del IBEX35 multiplicaba por 96 el del trabajador promedio y por 51 en el total de las empresas cotizadas. ¿Se acuerdan del todos debemos apretarnos el cinturón? Pues varios años después la respuesta es que todos nos lo apretamos… pero algunos casi cincuenta veces más que otros.

Adivinen en este gráfico brutal lo que le ha bajado el sueldo entre 2008 y 2014 al 10% de la población con los salarios más bajos o al 10% con los más altos.

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) / Oxfam Intermon

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) / Oxfam Intermon

4. La existencia de un modelo de prestaciones pequeño, disperso entre territorios de una forma brutal, ligado excesivamente a lo contributivo y que, aunque con vocación de ser universal, revela importantes huecos de desprotección.

5. Incapacidad para redistribuir de quienes más tienen a quienes más lo necesitan. Repitan de nuevo conmigo: lo de ¡No hay dinero! es mentira. Nuestro sistema fiscal es regresivo en su diseño, insostenible y sobre todo injusto, en especial para frenar las fugas a paraísos fiscales.

Recaudamos poco, 6,3 puntos por debajo de la media europea, y sobre todo recaudamos mal. Con datos del 2016, nada menos que el 84%  del esfuerzo fiscal recae sobre las familias, frente a un 13% del sector empresarial (y ojo, la mayoría lo pagan las pequeñas y medianas empresas) y una contribución casi nula de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital.

Fuente: Oxfam Intermon a partir de datos de Agencia Tributaria

Fuente: Oxfam Intermon a partir de datos de Agencia Tributaria

Pregunten en su entorno si últimamente han tenido que pagar por no meterse a pleitos con Hacienda ante una inspección o una multa claramente injusta y si no han tenido una cierta sensación de estar leyendo El proceso de Kafka… No se extrañen cuando nos llaman “Pringados fiscales” y nos pidan decir No al escaqueo

Las matemáticas son claras: menores ingresos públicos se traducen en menor inversión para garantizar el acceso a derechos y servicios públicos como la educación, la sanidad y la protección social. Como señala la propia OCDE, las políticas de protección social en España (desempleo,pensiones, beneficios sociales) están mal enfocadas y muestran un perfil poco progresivo, beneficiando en mucha mayor medida a los hogares de mayor renta.

Fraude Fiscal Paraisos FiscalesPero si hay un agujero negro en nuestras finanzas públicas estos son los paraísos fiscales. En el último año, se ha triplicado la inversión que ha salido desde España hacia los 15 más agresivos para la tributación empresarial. Tan sólo estos 15 (entre ellos Holanda e Irlanda) atraen el doble de inversión desde nuestro país que toda América Latina o 43 veces más que China.

La competitividad entre las empresas no debería construirse en base a artificios fiscales disponibles sólo para grandes multinacionales. Es injusto y delictivo con las pequeñas y medianas (y muchas ONG que prestan servicios sociales) y tiene un nombre del que oirán hablar en el futuro: competencia fiscal desleal…

¿Quieren propuestas para reducir drásticamente la desigualdad? Tienen decenas en los informes que les he citado, pero lo importante es que se sumen para exigirlas.  Empiecen aquí.

@xosecuns

Desigualdad OI 2017 Una economía para 99 por ciento 2

Administración, Campañas, Corrupción, Derechos humanos, Desigualdad, Empleo, Empresa, Hambre, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Naciones Unidas, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Pobreza, Rentas Mínimas, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, Tercer Sector
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

¿Quiere una Europa contra la pobreza? Pues dígaselo

19 de diciembre de 2016 a las 22:53

Si se dedica como profesional o voluntaria a la lucha contra la pobreza, la exclusión social o por los derechos humanos.

Si le interesan y quiere cambiar las políticas sociales o de empleo desde su ONG, administración pública, colegio profesional…

Si no quiere que sigan abusando de su buena fe para recoger tapones o alimentos toda la vida mientras los responsables políticos huyen de su responsabilidad y consienten que se humille a las personas que necesitan derechos y no limosnas.

Si quiere que al lado de Unión Europea esté también la palabra “social” y no sólo “económica” o “monetaria”.

pilar-europeo-derechos-socialesSi es así, hasta el 31 de diciembre, le animo a participar en la Consulta sobre el pilar europeo de derechos sociales, que la Comisión Europea ha puesto en marcha para preguntarnos como queremos que sean las políticas europeas que afectan a las personas, sobre todo a las más vulnerables: empleo, servicios sociales, demografía y otros factores importantes para la vida laboral y las condiciones sociales.

¿Unión Europea?… ¡Qué lejos! Pues no: eurobofetadas y eurocaricias

Pues todo lo contrario. En las pasadas elecciones europeas en ¿De verdad quiere usted luchar contra la pobreza?: Pues vote les contaba que más del 80% de las decisiones que nos afectan tienen que ver con directivas que se han aprobado en el Parlamento Europeo.

De la Comisión Europea nos llegan eurobofetadas y órdenes de recortes en salud, educación, servicios sociales. Pero también muchas eurocaricias, exactamente 36.130 millones entre el 2014 y el 2020; los euros que recibiremos en España de los llamados Fondos Estructurales.

No serían posibles las actuaciones de lucha contra la pobreza o por el empleo que se impulsan desde el gobierno central, su comunidad autónoma o su ayuntamiento sin las políticas y fondos europeos.

¿De verdad va a dejar que hagan lo que les da la gana? Se lo explica Carlos en unos segundos. Y Graciela se lo detalla en 7 minutos.

A partir de aquí todo son facilidades para que participemos.

Desde EAPN España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, están haciendo un esfuerzo notable para que así sea, conscientes además de que, aún no siendo vinculante para la Comisión, está comprobado que presta atención a las demandas de la sociedad civil organizada. De hecho, que en la vigente Estrategia Europa 2020 se incluyera con claridad el objetivo de reducción de pobreza y exclusión fue debido en gran parte a un proceso de este tipo.

Al grano. Aquí tienen el enlace a la consulta (en castellano)

Desde EAPN España nos proponen una respuesta sobre las demandas compartidas por la mayoría de las ONG españolas para asegurar que la reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad o tener un trabajo digno sean una prioridad. Ya adaptada al espacio de las distintas preguntas para que sólo tengamos que cortar, pegar, corregir o modificar lo que crea oportuno y enviar.

Así tal cual lo he hecho yo, por si les interesa y les facilita aún más el trabajo, 10 minutos me ha llevado: Consulta Pilar Social. Respuesta Xose Cuns-161216 

desigualdad-zapatos

1. ¿Cuáles son, en su opinión, las prioridades más apremiantes en materia social y de empleo?

Esta es, por ejemplo, la respuesta que nos proponen desde EAPN España a la primera pregunta…

1. Una UE sin pobreza ni exclusión. Reducir la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión (23,7%) al 5% en cada estado miembro y en la población europea.

2. Una UE del empleo. Aumentar la tasa de empleo al 80% de la población en edad activa. Financiar la economía social, la economía circular y el autoempleo, para emplear a las personas paradas de larga duración y pertenecientes a grupos en desventaja, como las personas con discapacidad, sin hogar, con baja cualificación, pertenecientes a minorías étnicas y refugiados, entre otros.Proporcionar capacitación y recualificación de calidad, cerrando la brecha digital de edad, de género, rural y social.

3. Una UE con un nivel de vida decente. Establecer un salario mínimo garantizado para frenar la desigualdad, el dumping social y la movilidad forzada, favoreciendo el mercado interior. Proteger a los trabajadores de las relocalizaciones y competencia salarial a la baja. Establecer un seguro de desempleo garantizado, hasta el nuevo trabajo o la jubilación. Establecer un sistema de rentas mínimas garantizadas, para compatibilizar con el empleo de manera automática, flexible y segura.

Combatir la pobreza infantil, estableciendo un sistema de prestaciones universales garantizadas para los hijos a cargo. Garantizar el acceso a servicios sociales: salud universal, educación gratuita y obligatoria hasta los 18 años, vivienda social y servicios públicos garantizados, en zonas urbanas y rurales.

europa_ropa154. Una UE equitativa. Eliminar la desigualdad de género en los sistemas de pensiones, en el ámbito laboral y en el acceso a puestos de decisión en instituciones, mediante políticas positivas.

Implantar una política de asilo y refugio y una Política de Integración según la Carta de Derechos Fundamentales. Ampliar las Directivas contra la discriminación a todos los supuestos, y en todos los ámbitos.

Sigan ustedes. Gracias

@xosecuns

@EAPNes

#SocialRights

 

Derechos humanos, Empleo, Impuestos, Incidencia, Inclusión, Inversión social, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Rentas Mínimas, Servicios sociales, Tercer Sector, Transparencia, Unión Europea
Escrito por xosecuns 2 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Vacunas contra el odio a las personas con discapacidad

30 de noviembre de 2016 a las 23:54

discapacidad-odio“Siempre nos preguntaremos las personas completas si una criatura incapacitada de cuerpo puede tenerse en cuenta para dar ideas del mundo. Quien no sabe de las pasiones de las personas (el amor carnal, el odio, el esfuerzo físico, el sudor y el cansancio, el placer de nadar o tomar el sol, la locura de la pelea, piña a piña, el correr de las lágrimas de alegría cuando se besa por primera vez a un hijito…), quien nunca pudo participar de lo que participamos los normales, ¿puede mandar en un partido político?”

Este comentario, dirigido a Pablo Echenique, lo escribió en su Facebook un, hasta ahora, prestigioso escritor que cerraba una lista en las pasadas elecciones autómicas gallegas. Aunque su autor, al que no pienso citar, lo borró rapidamente y pidió unas desganadas disculpas unos días después, creo que sobra explicar el daño que causó a muchas personas.

Echenique se defiende perfectamente, de hecho lo conocí hace años en el descarado blog De retrones y hombres. Pero no pueden hacerlo miles de personas con diversidad funcional (la palabra discapacidad se queda algo viejuna, aunque yo la entienda en positivo como “distintas capacidades”) a las que se insulta de múltiples formas.

Desde un obligado apartheid al negarles la accesibilidad en sus edificios o calles, una educación inclusiva o un trabajo decente;no atenderles en bares, restaurantes y pubs, hasta la agresión o el insulto, como los de un obsceno Donald Trump. Un discurso del odio que pudre impunemente las redes sociales. Hasta ahora.

Discurso y delitos de odio

Insultos, injurias, amenazas, vejaciones, trato degradante, lesiones, abuso o agresión sexual, discriminación, robo con violencia o intimidación, etc. son formas de delitos de odio.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) los define como toda infracción penal donde la víctima es seleccionada por su pertenencia a un grupo determinado: el racismo o la xenofobia, orientación o identidad sexual, creencias o prácticas religiosas, antisemitismo, discapacidad, aporofobia, ideología y discriminación por sexo o género. En este vídeo se lo explican:

En el completo Informe 2015 sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, el Ministerio del Interior indica que  el 17% de los delitos del odio se produce en el ámbito de la discapacidad. 226 incidentes registrados, frente a los 199 del 2014, un 13,6% más.

delitos-de-odio-ministerio-interiorLos responsables en todos los ámbitos son mayoritariamente hombres (407 de 464). El 83% del total en el ámbito de discapacidad.

Las víctimas fueron sobre todo mujeres (128, frente a 107 hombres). Y atención, el 50% del total de delitos de odio registrados a personas mayores de 65 años, fueron por discapacidad.

Vacunas contra el discurso de odio

Relájense, a partir de ahora todas son buenas noticias. Las primeras están implícitas en lo ya escrito y no son menores.

El odio no distingue de colectivos: los mismos odiadores que agreden a personas con discapacidad suelen hacerlo con innmigrantes, mujeres, homosexuales, personas en paro o pobreza… Es suicida ir por libre y sólo con mi colectivo a la batalla en redes o calles contra la discriminiación y los prejuicios. Y aquí hay muchos avances, en redes de ONG y administraciones desde luego.

Hay estadísticas normalizadas. El informe del Ministerio del Interior tiene dos años de vida. Como se comprobó cuando se empezaron a difundir datos normalizados sobre muertes por violencia machista, el primer paso para afrontar un problema es contar a las víctimas (algún día quíza se haga con niños y niñas muertas, pero esta es otra historia)

Podemos aprender algo de historia, la del movimiento por los derechos civiles de las personas con discapacidad. O la de las organizaciones de su ciudad que lo hacen.

Si quieren leer o animar a la lectura, les recomiendo Discalibros, el blog de libros de una profesional comprometida como Pilar Porras en los que la diversidad funcional es la protagonista. Gracias Pilar por toda la ayuda para este post.

Para formarse o saber más, es impresionante este dossier de recursos sobre victimización en la discapacidad, realizado por el equipo técnico del imprescindible SID (Servicio de Informacion sobre Discapacidad) y coordinado por Miguel Angel Verdugo y Pilar Porras. Si quieren ilusionarse, no se pierdan el apartado Proyectos e iniciativas sobre victimización.

Haga click o llame al 091 o 062 para más información

Haga click o llame al 091 o 062 para más información

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, recoge en su articulado el derecho de las personas con discapacidad a recibir la atención adecuada en cuanto al acceso a la información y protección en caso de necesitarla

Si quieren denunciar un delito de odio, tienen toda la información en esta página del Ministerio del Interior

Si cree que ha sufrido discriminación por su discapacidad, para facilitar su defensa, el CERMI ha editado esta completa Guía de Autodefensa.

Tienen una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos en su ciudad. Estas oficinas están obligadas a coordinar a los diferentes órganos, instituciones y entidades competentes para la prestación de servicios de apoyo a la víctima. En la página 58 de esta Guía Práctica: Cómo actuar ante casos de discriminación y delitos de odio e intolerancia tienen todos los contactos.

Ya hay 11 comisarias accesibles con servicios de videointerpretación para denunciar: Avila, Usera, Valladolid, Oviedo, Zaragoza, Santander, Toledo, Palma, Santiago, Badajoz y Valencia.

Pero sobre todo están las personas que no se callan y reaccionan a los delitos. La más importante es usted pero me apetece recordar a Marta Arias y un post que me sigue emocionando: Infancia y discapacidad:¿Gotas en el desierto? Cuando uno ve la discapacidad antes que al niño, no sólo es malo para el niño, sino que priva a la sociedad de todo lo que ese niño tiene que ofrecer

Y me ilusiona mucho ver a personas como Anxo Queiruga, Nacho Rodríguez o Iker Sertucha, a las que valoro por su compromiso, al frente de diversas federaciones, afirmando que “La discriminación de las personas con discapacidad sigue estando a la orden del día” que “La reserva de empleo para personas con discapacidad se incumple en todo el Estado” o que ¡No puedo expresarme en mi lengua!

Les dejo unos cuantos regalos para el final. Cuando leí con espanto la salvajada del principio estaba con unas clases en la asignatura de Comunicación Solidaria en la Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación de Pontevedra. Disfruté mucho con algunos de los trabajos sobre pobreza y exclusión del alumnado (les perdoné incluso que me llamaran viejuno por no tener Instagram-ya lo tengo-), así que le pedí a una parte infografías para difundir en redes y desmentir prejuicios sobre las personas con discapacidad. Este fue el resultado.

Muchas gracias. ¡Contrátenlas ya!

@xosecuns

Carla Vinseiro y Paula Rodríguez

Carla Vinseiro y Paula Rodríguez

 

Anxela Vazquez, Romina Reiriz, Nur Ietum y Alexandra Martinez

Anxela Vazquez, Romina Reiriz, Nur Ietum y Alexandra Martinez

 

Daniel Dacoba, Laura del Castillo e Isabel Diaz

Daniel Dacoba, Laura del Castillo,Isabel Diaz

 

Diego Cabaleiro, Adrian Aira y Martin Andres

Diego Cabaleiro, Adrian Aira y Martin Andres

 

Jose Garcia, Claudia Hernandez y Tania Grela

Jose Garcia, Claudia Hernandez y Tania Grela

 

Laura García Villar

Laura García Villar

 

Elva Carita Quispe

Elva Carita Quispe

 

Monica Abad Lopez

Monica Abad Lopez

 

Marta Lema Barreiro, Inma Carrasco y Maria Romero Down

Marta Lema Barreiro, Inma Carrasco y Maria Romero Down

 

Tania Castelo Martín

Tania Castelo Martín

Comunicación, Derechos humanos, Educación, Exclusión, Formación, Inclusión, NO Violencia, Participación, Personas, Personas con Discapacidad
Escrito por xosecuns 4 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net

Chema Vera: Las ONG coherentes bajan al barro

23 de noviembre de 2016 a las 2:18
Foto: Marcos Miguez. La Voz de Galicia

Foto: Marcos Miguez. La Voz de Galicia

Oxfam Intermon, una de las oenegé de referencia en nuestro país cumple 60 años de lucha contra la pobreza. Y no celebra su aniversario ensimismada, sino asumiendo con valentía y junto al resto de organizaciones que forman Oxfam Internacional, el riesgo de ser coherente y luchar contra la desigualdad y sus causas no sólo en Africa o América Latina sino también en España.

Detrás de esta transformación y de titulares como “El dinero fugado a un paraíso fiscal supone recortes en tu centro de salud” o «Con los refugiados no va a pasar nada, no han venido» están personas como su director general, Chema Vera, con quien he tenido la oportunidad de conversar.

Enfrentar la desigualdad extrema, seguir cerca de las personas y mantener la voz y la pasión son los tres retos que Chema cree que Oxfam Intermon tendrá en el futuro. Aquí nos da algunas pistas de como conseguirlo, o no.

 

Oxfam Intermón está denunciando en España problemáticas que antes parecían exclusivas de países del Sur: desigualdad, fraude fiscal o baja calidad democrática. ¿España es ya un país de terreno?

No como objeto de cooperación pero si como objeto de lucha por la justicia social y de defensa de derechos y de trabajo con población vulnerable. Sigue habiendo muchas diferencias pero creemos que debemos hablar de una desigualdad y pobreza crecientes en España porque sus causas son globales, máxime en desigualdad o fiscalidad, donde pueden afrontarse desde África, América Latina o Europa de una forma diferente.

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya no hablan de pobreza de aquí y de allí sino de causas y compromisos compartidos. ¿Qué implica?

Nuestro informe conjunto con Unicef nos permitió hablar sobre la contribución de España a los ODS con sus políticas de cooperación y comercio exterior. Pero también en como se van a cumplir en nuestro país los compromisos de reducción de pobreza infantil o acceso a calidad de servicios sociales que deben plasmarse en un plan nacional específico.

Los nuevos ODS son una buena noticia. No sólo abordan las consecuencias de desigualdad o insostenibilidad sino sus causas estructurales. Por ejemplo, el objetivo Hambre Cero reconoce que fracasará si no se cumplen lo previsto en cambio climático. Ojalá fuera mas potente su redacción pero en ODS como el 10 se habla de desigualdad y supone sin duda una oportunidad para demandar políticas estructurales a nivel internacional y en España.

“Los indianos fracasados vuelven a casa” Una expresión escuchada en ONG de acción social ante la actuación en España de organizaciones que antes trabajaban en desarrollo. Debates clásicos en cooperación como empoderamiento o apadrinamiento tienen su equivalente entre inclusión activa o un rancio asistencialismo. ¿Luchar contra la pobreza y sus causas o maquillarla?

Creo que si lo enfrentamos creando campos excluyentes acabamos cayendo en el error interesado de quienes quieren diferenciar a pobres de aquí con pobres de allí. Si lo vemos desde el enfoque de la mera captación de captar subvenciones o el oportunismo de cambiar mi imagen falseando mi imaginario si es válido el debate.

Nuestra respuesta es que nunca ha habido fronteras para los derechos o la solidaridad. Para quienes trabajamos desde este enfoque de causas o de derechos en África o América Latina es más difícil hacer fronteras y caer en este error, y es más fácil compartir agenda y espacios en España. Y creo que ha sido acertado porque hemos contribuido al debate político publico español y no nos ha mermado la capacidad de hablar de otros países, al contrario, ha reforzado nuestro discurso, hemos podido hablar más de América Latina por ejemplo.

El 99% de nuestros ingresos seguirán destinándose a cooperación o ayuda humanitaria. No vamos a abrir programas propios pero si a utilizar una parte de nuestros recursos libres a apoyar con recursos, apoyo técnico, formación o hasta amparo mediático a organizaciones sociales en España, y en dos sectores: población migrante y refugiada y violencia contra las mujeres.

Hacer incidencia política defendiendo derechos o denunciando desigualdad solos o a través de redes: la Plataforma por la Justicia Fiscal, Polétika… Algunas entidades protestan al sentirse obligadas a posicionarse sobre temas incómodos. ¿Es acertada la defensa radical de derechos?

Desde luego que si. Desde el respeto, pero si realmente como organización nos creemos el enfoque de derechos y no es mera retórica o unas palabras escritas en un marco lógico o en la memoria de actividades, ser coherente con esta misión implica exponerte, supone tensión, correr riesgos. Y si no…

¿Y si no?

haciendanosomostodos cartelTienes que sentir que estás saliendo de tu zona de confort, sintiéndote incómodo con las contradicciones. Podrás hacerlo mejor o peor pero por lo menos entras en terrenos donde hay una oportunidad para el cambio y de influir en sectores hasta ahora desmovilizados. Estamos comprobando que le hemos puesto explicaciones, argumentos y propuestas de acciones a una percepción de desigualdad que ya existía en mucha gente. Faltaba explicarla, dar posibilidades de actuación.

Pasar de denunciar los recortes en la cooperación al desarrollo (que seguimos haciendo) a presentar un informe de calidad contra la reforma fiscal de Montoro, es más arriesgado, pero es ahí donde debemos estar si nos creemos el enfoque de derechos y ese cambio de ideas, valores y actitudes políticas y prácticas.

Seguir con nuestra tradición de hacerlo solos o acompañados. Trabajar solos con acciones propias o en alianza con otros donde pongamos en juego nuestra identidad y marca (como la campaña contra el tráfico irregular de armas con Amnistía Internacional, Greenpeace o Fundació per la Pau, o la campaña sobre refugiados con otras ONG). Y participar en redes donde nuestra marca desaparece y se debate y actúa sobre causas comunes. Entre los tres espacios debemos seguirnos moviendo.

Sabiendo que los beneficiarios de Oxfam Intermón están a miles de kilómetros y los de las ONG de acción social en la calle de al lado, ¿Qué le dirías a quienes siguen diciendo que su organización es apolítica?

Que me digan como. Aunque sean entidades que se limiten a recaudar fondos, es tremendamente difícil afirmar ser apolítico cuando se esta trabajando con personas en vulnerabilidad y lo que haces no es ajeno a lo que ocurre en tu contexto local, a las normas que dificultan la inserción laboral o la alimentación. Solo con el hecho de prometer unas cuantas becas comedor se está tomando una posición política muy clara aunque no quieras.

fraude-fiscal-pringao-oxfam-intermonIncluso en un pretendido sentido asistencialista de trabajar solo las consecuencias estás asumiendo un cierto rol que más te vale reconocer. Máxime si se presume de tener un enfoque de derechos, lo que obliga a tomar postura y partido por las victimas. Nuestra acción política parte de las personas y sus derechos. En otras se puede partir de las ideas o los estudios, pero en nuestro caso vienen luego y este posicionamiento casi inevitable nos obliga a ser innovadores, a intentar conectar con una sociedad española que se ha revitalizado políticamente en los últimos ocho o diez años, nos guste o no.

Lo que pasa es que se confunde apolítico con apartidista. Organizaciones como Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, Greenpeace o Médicos Sin Fronteras hemos demostrado que se pueden tomar iniciativas contundentes y comprometidas políticamente sin que se nos puedan asociar con ningún partido. Como cuando reclamamos la reforma de la Constitución y que los derechos sociales y económicos se conviertan en fundamentales y tengan la misma obligatoriedad para nuestro gobierno dentro y fuera de España. Ahora, esto no es estar precisamente en la zona de confort.

¿Cuales son los retos a los que se enfrenta el Tercer Sector Social en España? 

Relevancia para la sociedad, seguir siendo referentes para ciertos temas más allá de las actuación concreta.

Rendición de cuentas sobre lo que estamos consiguiendo con nuestra actuación (acción humanitaria, acción social, incidencia, cooperación, me da igual) gracias al apoyo de la sociedad, bien sea indirectamente con financiación pública o con cuotas de socias o donativos.

Conexión con la gente joven y conseguir su adhesión. El paso de la persona socia o donante de toda la vida a jóvenes activos en el mundo digital, que requieren una cercanía, transparencia e implicación muy superior a la que estamos acostumbrados.

¿Sigue siendo necesaria la cooperación al desarrollo? ¿Hay vida después del 0,7%?

Si claro. Hay que seguir defendiendo un volumen de fondos suficientes. No estoy de acuerdo con la postura de que ya no hay que pedir dinero. Si la política pública española de cooperación al desarrollo no crece, más vale cerrarla, porque llega un momento en que con tanta reducción no llega ni para soportar los costes de estructura y lo que cuesta una dirección general sin apenas tiene recursos para gestionar.

Comic Niñas Abuso sexual Nicaragua CooperaciónPero hace falta una renovación del rol, los instrumentos de cada actor y la narrativa de cómo lo estamos contando. Y esto afecta y mucho a las ONGD. Creo que tuvimos un boom de financiación rápida y excesivamente fuerte, que digerimos como buenamente pudimos, haciendo mucha maquinaria de proyectos que ahora ya no existe.

Debemos evolucionar hacia una cooperación de valor añadido. Que se nos mida y valore por el impacto de nuestros programas: con quien más los hacemos (en terreno o internacionalmente), en si aportamos conocimiento, influencia, trabajo en red, una especialización fuerte, etc. Si eso no se explicita, la narrativa antigua de simplemente gestores de la cadena de solidaridad o la relación con intermediarios, está muerta. Máxime porque es vertical y estamos en un mundo cada vez más horizontal, en donde hay países con capacidades mucho más fuertes que en el nuestro.

También está muerto un sector de ONGD ensimismado con la bandera de más recursos o del 0,7%. Sólo puede funcionar por la vía de quitarse las orejeras, asumir un enfoque de derechos, de compartir causas con otros o asumirlas para ampliar nuestra base social y el respaldo a la cooperación al desarrollo. Al sector le ha venido bien la reducción de las ONG y que haya más fusiones e interrelaciones y que se nos mida por lo que aportamos, no por lo que gestionamos.

Recaudar fondos denunciando desigualdad y fraude fiscal: ¿Suicidio o genialidad?

Fue una decisión difícil. Cuando entras en una denuncia de desigualdad o intereses de grandes empresas, salvo excepciones como la Fundación La Caixa con la que puedes entrar en un dialogo sofisticado, a la mayoría ni se les pasa por la imaginación financiarte. Tienen otras organizaciones disponibles mucho más blancas y con causas mucho más sencillas.

Hay una renuncia implícita a este tipo de financiación, pero afortunadamente la realidad económica es mucho más amplia, con mucha pequeña y mediana empresa y alguna grande que si que participan. Hay algunos donantes que aún teniendo muchos ingresos entienden la dialéctica de desigualdad y la defensa de una fiscalidad justa y un reparto de la riqueza.

¿Que es una ONG blanca?

Aquella con un posicionamiento político público mucho menos anguloso o sistémico. Puedes denunciar en tu boletín la situación de los niños soldado o la trata, porque queda muy lejos. Pero la clave es que hacer cuando te vas haciendo más fuerte: si denuncias abiertamente las causas políticas o económicas que provocan o consienten estos hechos y retas al sistema, te haces un poco menos blanco. Entras en un cierto barro, y hay que hacerlo con mucho rigor y apoyo público, siempre con la conexión de las personas para explicar y explicitar el por qué hacemos una acción y no otra.

¿Y funciona con pequeños donantes?
Si. Con campañas como las de escaqueo fiscal o subirnos a la denuncia de los Papeles de Panamá hemos conseguido miles de nuevos socios. No por una emergencia, sino por una campaña política.

Incluso en campañas más tradicionales, como la que haremos en Navidad estamos intentando innovar nuestro marketing, conectando, en una campaña con el lema No hay más excusas, un proyecto con mujeres en Burkina Faso con la incidencia política sobre el cambio climático. Es decir, relacionar un proyecto y a unas personas a las que se les niegan sus derechos con una causa global y hacer una narrativa sobre este aquí y allí. La posibilidad de que se enganchen nuevas personas es alta.

@Chema_Vera

AFRICA, ASIA, Campañas, Captación, CENTROAMERICA, Comercio justo, Consumo responsable, Cooperación, Corrupción, Derechos humanos, Desarrollo rural, Desigualdad, Empresa, Impuestos, Incidencia, Inversión social, Medio ambiente, Mujeres y hombres, Organizaciones No Lucrativas, Participación, Personas, Personas Migrantes, Pobreza, Responsabilidad Social Empresarial, Riqueza, SUDAMERICA, Tercer Sector, Voluntariado
Escrito por xosecuns 7 Comentarios
Facebook Tuenti Twitter Google Buzz Meneame.net